Ogłoszenie powiązane - Szkoła Podstawowa Nr 45

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie powiązane - Szkoła Podstawowa Nr 45
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 268887-2013 z dnia 2013-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej
nr 45 w Bytomiu na tzw. Zieloną Szkołę nad Morze Bałtyckie, województwo pomorskie, w tym przewóz
uczniów autokarem z Bytomia do...
Termin składania ofert: 2013-12-19
Bytom: Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. Zielonej Szkoły dla uczniów klas III Szkoły
Podstawowej Nr 45 w Bytomiu
Numer ogłoszenia: 9080 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 268887 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom, woj. śląskie, tel. 32
3867638, 2807022, faks 32 3867638.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Jednostka Organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. Zielonej
Szkoły dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 45 w Bytomiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu
śródrocznego dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu na tzw. Zieloną Szkołę nad Morze
Bałtyckie, województwo pomorskie, w tym przewóz uczniów autokarem z Bytomia do miejsca pobytu
Zielonej Szkoły i z powrotem. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.1. Przewidywana liczba
uczniów 122. Liczba uczestników może ulec zmianie - na podstawie rzeczywistej liczby uczestników, która
będzie pochodną zgłoszeń przez rodziców. Ostateczna ilość osób uczestniczących w Zielonej Szkole podana
zostanie Wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem. a) zapewnienie bezpłatnego pobytu kadry, tj.
kierownika + jeden opiekun na 15 uczniów b) czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i
przyjazdu), w tym 13 noclegów. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport czystym, sprawnym
technicznie autokarem klasy Lux (klimatyzacja, WC, TV, DVD,) spełniającym wszelkie wymogi
zezwalające na przewóz dzieci, w obydwie strony (z Bytomia do Ośrodka i z Ośrodka do Bytomia). Miejsce
wyjazdu i powrotu - budynek Szkoły Podstawowej Nr 45 w Bytomiu-Szombierkach ul. Zakątek 20. a)
zapewnienie obsługi dwóch kierowców na 1 autokar b) pomoc przy załadunku bagażu do autokaru i jego
rozładunku do pokoi dzieci c) zapewnić w dniu wyjazdu uczestnikom Zielonej Szkoły suchy prowiant na
drogę powrotną d) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt.
e) przejazd tylko w ciągu dnia f) zapewnienie wszystkim uczniom i wychowawcom miejsca siedzącego g)
Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych
przy przewozach dzieci. h) Zamawiający zastrzega sobie, przed wyjazdem, prawo wezwania Policji celu
sprawdzenia stanu technicznego autokarów oraz trzeźwości kierowców. 1.3. Wymagania co do obiektu: a)
obiekt winien być położony nie dalej niż 500m od morza (w linii prostej) b) obiekt winien być ogrodzony,
dozorowany 24h na dobę, monitorowany, oświetlony, ogrzewany, bezpieczny dla dzieci c) wymagane jest
zakwaterowanie dla całej grupy w jednym budynku d) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego,
pierwsze lub drugie piętro (bez dzielenia z inną szkołą i osób postronnych) e) pokoje 2,3,4 osobowe,
ogrzewane, o jednakowym standardzie dla całej grupy (bez pokoi typu studio), z pełnym węzłem sanitarnym
(bieżącą ciepłą wodą) i pojedynczymi łóżkami/tapczanami (bez łóżek piętrowych), codzienne sprzątanie
pokoi i łazienek f) wymagane są oddzielne pokoje z łazienkami dla każdego wychowawcy g) stołówka
winna znajdować się w budynku mieszkalnym (w miejscu zakwaterowania) h) obiekt winien być
wyposażony w salę telewizyjną wyposażoną w TV i video, salę dyskotekową wyposażoną w odpowiedni
sprzęt muzyczny (nagłośnienie), sale(ę) mieszczące sprzęt typu: stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, sprzęt
sportowy itp. oraz co najmniej 2 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku mieszkalnym i) na
terenie obiektu winny znajdować się boiska do gier zespołowych, plac zabaw, miejsce na ognisko j) obiekt
winien być wyposażony w basen kryty znajdujący się na terenie ośrodka k) rezydent z ramienia biura na
terenie ośrodka 1.4. Wymagania co do programu edukacyjno-sportowego: a) co najmniej dwie całodniowe
wycieczki autokarowe z przewodnikiem o charakterze edukacyjnym wraz z zapewnieniem suchego
prowiantu oraz zapewnienie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty na wycieczkę). b) co
najmniej 2 wycieczki autokarowe bliższe, w tym rejs statkiem po morzu zapewnieniem pokrycia kosztów
wstępów do określonych obiektów c) ognisko z pieczeniem kiełbasek d) program animacyjny prowadzony
przez wykwalifikowanych animatorów typu: - chrzest morski - konkursy plastyczne - zajęcia sportowe: gry
zespołowe - zajęcia na basenie krytym z ratownikiem (min. 2 razy w turnusie dla grupy) - dyskoteki w
ośrodku (min. 4 w turnusie) - zapewnienie dla uczestników w dniu przyjazdu jednolitych dla całej grupy
czapeczek, - dyplomy i drobne upominki dla uczestników 1.5. Zapewnienie opieki medycznej: a)
pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie ośrodka ( w przypadku dziecka przebywającego w
izolatce opiekę nad nim zapewnia pielęgniarka) b) zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki
lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegające na wezwaniu lekarza do obiektu lub
niezwłocznym odwiezieniu uczestnika Zielonej Szkoły do punktu opieki medycznej (przychodnia lub
szpital) na koszt Wykonawcy. c) Wykupienia leków przepisanych przez lekarza do kwoty 150 zł. d)
Wykonawca zapewnia zaopatrzenie w podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz materiały
opatrunkowe e) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w
przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikom zielonej szkoły odpowiednich leków. 1.6.
Wyżywienie: a) Wymagane są cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (śniadania i
kolacja w formie szwedzkiego stołu, obiad dwudaniowy, podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do
rozdania przez Wychowawcę.) przygotowane zgodnie z zasadami HACCAP. Posiłki mają być urozmaicone,
syte, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych. Turnus
rozpoczyna się od kolacji, a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną. Żywienie całej grupy
na jednej zmianie. b) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów
i pieczywa z dżemem. 1.7. Pozostałe warunki zamówienia: a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, jak i pobytu. Zobowiązany jest ubezpieczyć
uczestników Zielonej Szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków czasie pobytu i podróży. b)
Zamawiający wymaga , aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ważną polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż kwota brutto złożonej oferty. c) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący okres wykonania usługi co najmniej na kwotę brutto
złożonej oferty, najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 63.51.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy SŁOWINIEC w Poddąbiu, ul. Promenada Słońca 24, 76-270
Ustka, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 128100,00

Oferta z najniższą ceną: 128100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 165798,00

Waluta: PLN.