1 Załącznik Nr 3 Projekt Umowa Nr ............. Na zakup paliw płynnych

Komentarze

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Projekt Umowa Nr ............. Na zakup paliw płynnych
Załącznik Nr 3
Projekt
Umowa Nr .............
Na zakup paliw płynnych
zawarta w dniu .......................... w .................................. r. pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie reprezentowanym przez :
1/mgr inż. Wiesława Jarzyńskiego - Dyrektora Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………:
. ..........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa benzynę bezołowiową (Pb 98),
gaz LPG oraz olej napędowy.
Upust na cenie detalicznej jednego litra benzyny bezołowiowej (Pb 98)
obowiązującej na stacji benzynowej ustalona na podstawie przetargu
nieograniczonego oraz oferty wykonawcy wynosi ………..
Upust na cenie detalicznej jednego litra gazu LPG obowiązującej na stacji
benzynowej ustalona na podstawie przetargu nieograniczonego oraz oferty
wykonawcy wynosi ………….
Upust na cenie detalicznej jednego litra oleju napędowego obowiązującej na
stacji benzynowej ustalona na podstawie przetargu nieograniczonego oraz
oferty wykonawcy wynosi ……….
Oferta złożona przez Wykonawcę wraz ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
§2
Przedmiot
umowy
będzie
wydawany
Zamawiającemu
w
Stacji
Paliw………………………………Sędziszowie przy ul………………………………..
§3
1. Strony umowy ustalają, że okresem rozliczeniowym za pobrane paliwa jest
……………………………
2. Dokumentem potwierdzającym ilość pobranego paliwa będzie dokument WZ
wystawiony przez Wykonawcę każdorazowo przy tankowaniu wraz z ceną
sprzedaży i podpisami: pracownika stacji paliw oraz osoby upoważnionej
1
przez zamawiającego do dokonania zakupu ( wykaz osób upoważnionych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do umowy).
3. Sprzedawca wystąpi z fakturą z 14 dniowym terminem zapłaty od dnia
sprzedaży
4. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
..................................................nr konta ............................................................
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia podanych w SIWZ
ilości zakupu paliwa.
§6
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się należycie z niniejszej umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadkach, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2), Wykonawca może żądać
wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej części umowy.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony t.j. od dnia ……………. r. do dnia 31.12.
2008 r.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących, egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Wykonawca:
Zamawiający:
................................................
...................................................
2