Plik do pobrania - Instytut Elektrotechniki

Komentarze

Transkrypt

Plik do pobrania - Instytut Elektrotechniki
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.iel.waw.pl
Warszawa: Dostawa zbiornika do transportowania i przechowywania
ciekłego azotu do projektu GEKON oraz próżniowej aparatury
elektrycznej do projektu UMO
Numer ogłoszenia: 64630 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki , ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.
1z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
022 812-00-21, faks 022 6157535.
Adres strony internetowej zamawiającego: iel.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zbiornika do transportowania i
przechowywania ciekłego azotu do projektu GEKON oraz próżniowej aparatury elektrycznej do projektu UMO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa zbiornika do transportowania i przechowywania ciekłego azotu wraz z kompletnym wyposażeniem
kriogenicznym, próżniowym i ciśnieniowym do projektu GEKON oraz próżniowej aparatury elektrycznej tj.
próżniowego przejścia elektrycznego i wtyku od strony atmosfery do projektu UMO dla NWM składająca się z
2 niezależnych od siebie części zgodnych z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia rozdział 4 SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy marek, producentów, nazwy własne
itp. to jedynie tytułem przykładu, co ma na celu wskazanie standardów jakościowych produktu. Zamawiający
2z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do
opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich
samych lub wyższych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie. Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania materiałów równoważnych odpowiadających parametrom techniczno - użytkowym na poziomie
nie niższym niż te, które zostały wskazane w SIWZ. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w
specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.50.00-4, 31.73.10.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
3z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
4z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i do zawarcia umowy oraz dołączyć do oferty
stosowne pełnomocnictwo dla niego. Dokument składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje inna osoba niż upoważniona do reprezentacji wykonawcy do
oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie dla niej. Dokument składa się w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
5z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
1 - Cena - 80
2 - Termin dostawy - 10
3 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące: 1) parametrów przedmiotu umowy zaoferowanych w ofercie, 2)
zmiany zakresu i/lub sposobu wykonania dostawy objętej umową, 3) terminu wykonania zamówienia, 4)
zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian o których mowa w pkt. 1 i/lub 2 oraz w
przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, 5) innych warunków umowy, które należy zmienić a których
zmiany nie można było przewidzieć na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania czy też w dniu
zawarcia umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, w szczególności wówczas, gdy zajdzie co
najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) przedmiotu
umowy, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności przedmiotu umowy, 3) podniesienie bezpieczeństwa
6z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
użytkowania przedmiotu umowy, 4) zmiana obowiązujących przepisów, 5) opóźnienia, utrudnienia,
zawieszenia prac lub przeszkody spowodowane przez zamawiającego lub jego personel, 6) siła wyższa, 7)
działania osób trzecich uniemożliwiające terminową realizację umowy, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.iel.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Elektrotechniki,
Dział Administracyjny ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa budynek nr 3, II piętro, pok. 237A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016
godzina 09:50, miejsce: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
budynek nr 3, II piętro, pok. 237A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
7z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zbiornik do transportowania i przechowywania ciekłego azotu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa zbiornika do transportowania i przechowywania ciekłego azotu wraz z kompletnym
wyposażeniem kriogenicznym, próżniowym i ciśnieniowym do projektu GEKON - 1 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.50.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Termin dostawy - 10
3. Okres gwarancji - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Próżniowa aparatura elektryczna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa próżniowej aparatury elektrycznej tj. próżniowego przejścia elektrycznego i wtyku od strony
atmosfery do projektu UMO.
8z9
2016-03-22 12:18
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64630&rok=2016-03-22
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.50.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Termin dostawy - 10
3. Okres gwarancji - 10
9z9
2016-03-22 12:18