Regulamin - mdkmakow.pl

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - mdkmakow.pl
Regulamin I rodzinnego turnieju badmintona w Makowie Mazowieckim
Celem turnieju jest popularyzacja i upowszechnianie badmintona jako rodzinnej i aktywnej formy spędzania
wolnego czasu, zacieśnienie więzi rodzinnych oraz integracja społeczności lokalnej.
1. Miejsce i termin
a) Turniej odbędzie się na terenie akwenu wodnego „Zalew” w Makowie Mazowieckim.
b) Termin turnieju: 20.08.2016 godz: 12 00-odprawa techniczna, 1300 – rozpoczęcie rozgrywek
2. System rozgrywek
a) Grupy wiekowe:
Kategoria Open (gra pojedyncza mężczyzn i kobiet)
Grupa I - poniżej 14 lat
Grupa II - od 14 lat i starsi
Kategoria Rodzinna (podwójna gra mężczyzn i kobiet w konfiguracji rodzic + dziecko, rodzeństwo)
Grupa I - poniżej 14 lat
Grupa II - od 14 lat i starsi
b)
- Zawodnicy mogą wystąpić w jednej grupie wiekowej w obydwu kategoriach.
- Udział w konkursie jest dobrowolny.
- Organizator dopuszcza możliwość zmian w poszczególnych grach w zależności od liczby osób zgłoszonych do
udziału w turnieju. Ostateczną decyzję o systemie rozgrywek i podziale na kategorie podejmuje sędzia główny
przed rozpoczęciem turnieju.
3. System Zawodów
System rozgrywek będzie uzależniony od liczby osób zgłoszonych w poszczególnych kategoriach.
Zawody zostaną rozegrane systemem pucharowym. Mecze rozgrywane będą systemem do dwóch wygranych
setów do 11 pkt. (możliwa zmiana w zależności od liczny zgłoszonych zawodników).
4. Zgłoszenia udziału
a) Zgłoszenia będą przyjmowane do 18.08.2016 r.
b) Zgłoszenia można składać:
- osobiście w biurze Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
- telefonicznie pod numerem 29 717 12 72
- mailowo pod adresem [email protected]
c) Zgłoszenie musi zawierać: Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres mailowy, nr telefonu kontaktowego, oraz
informację o kategorii/grupie, w której chce wystartować zawodnik.
W przypadku pary deblowej prosimy o podanie danych obydwu zawodników.
5. Sprzęt
a) Zawodnicy biorący udział w turnieju grają własnym sprzętem (rakietki).
b) Organizator zapewnia 2 komplety rakiet zastępczych i lotki
6. Nagrody
a) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe medale.
b) Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy.
7. Organizator i uczestnictwo
a) Organizatorami I Rodzinnego Turnieju Badmintona 2016 są Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim oraz
Klub Sportowy G. Team.
b) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione lub skradzione przed, w trakcie i po turnieju.
c) Startujący muszą zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.
d) Startujący akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmiki z turnieju),
materiały mogą zostać wykorzystane w relacjach z turnieju i opublikowane na stronach www/fb organizatorów.
e) Poszczególne osoby mogą brać udział w rozgrywkach tylko w jednej drużynie oraz indywidualnie.
f) Uczestnicy mogą startować w turnieju pod warunkiem braku przeciwwskazań do uprawiania czynnej rekreacji.
g) Turniej ma charakter amatorski. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy z aktualną licencją zawodniczą.
h) Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
i) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn niezależnych od organizatora.
j) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
k) Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.