Dziekan Wydziału Zamiejscowego .........................................................

Komentarze

Transkrypt

Dziekan Wydziału Zamiejscowego .........................................................
......................................................
imię i nazwisko
Stalowa Wola,............................................
.......................................................
dokładny adres
......................................................
kod
miejscowość
......................................................
województwo
tel.
......................................................
kierunek
rok
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
.............................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Stalowej Woli
Zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na warunkowy wpis na ................semestr,
kierunek............................................................, w roku akademickim......................../.........................
Nie zaliczyłam/łem egzaminu z .............................................................................................................
Pozostałe egzaminy zaliczyłam/łem pozytywnie.
Zgodnie z Regulaminem Studiów KUL, & 17, zobowiązuję się do zaliczenia egzaminu
warunkowego w okresie jednego miesiąca od zakończenia sesji poprawkowej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
.............................................
podpis studenta
......................................................
imię i nazwisko
Stalowa Wola,............................................
.......................................................
dokładny adres
......................................................
kod
miejscowość
......................................................
województwo
tel.
......................................................
kierunek
rok
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
.........................................................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Stalowej Woli
Zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na powtórzenie .................semestru,
kierunek........................................................................., w roku akademickim.............../.....................
W roku ak. ......................../....................... nie zaliczyłam/łem egzaminów przewidzianych
programem studiów. W czasie trwania studiów nie powtarzałam/łem żadnego roku.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
.............................................
podpis studenta
......................................................
imię i nazwisko
Stalowa Wola,............................................
.......................................................
dokładny adres
......................................................
kod
miejscowość
......................................................
województwo
tel.
......................................................
kierunek
rok
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
........................................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Stalowej Woli
Zwracam
się
z
prośbą
o
udzielenie
zgody
na
powtórzenie
przedmiotu..............................................................................................................................................
kierunek........................................................................., w roku akademickim.............../.....................
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
.............................................
podpis studenta
......................................................
imię i nazwisko
Stalowa Wola,............................................
......................................................
kod
miejscowość
......................................................
ul.
tel.
......................................................
kierunek
rok
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
...............................................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Stalowej Woli
Proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu magisterskiego na podstawie pracy magisterskiej
pt.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Temat w języku angielskim: ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
pisanej na seminarium magisterskim u Pani/Pana..................................................................................
........................................................
podpis studenta
Podpis promotora
..............................................................
Recenzent
..............................................................
OŚWIADCZENIE SAMODZIELNOŚCI
Ja niżej podpisany oświadczam, że praca niniejsza jest wynikiem mojej działalności
twórczej i powstała bez niedozwolonego udziału osób trzecich.
Oświadczam ponadto, że wszystkie wykorzystane przeze mnie materiały źródłowe
opracowania zostały w niej wymienione, a napisana przeze mnie praca nie narusza praw autorskich
osób trzecich.
...............................................
.....................................................
miejscowość i data
podpis studenta
......................................................
imię i nazwisko
Stalowa Wola,............................................
......................................................
kod
miejscowość
......................................................
ul.
tel.
......................................................
kierunek
rok/specjalizacja
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
...................................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Stalowej Woli
Proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu dyplomowego na podstawie pracy licencjackiej
pt.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Temat w języku angielskim:...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
pisanej na seminarium licencjackim u Pani/Pana...................................................................................
........................................................
podpis studenta
Podpis promotora
..............................................................
Propozycja recenzenta ..............................................................
OŚWIADCZENIE SAMODZIELNOŚCI
Ja niżej podpisany oświadczam, że praca niniejsza jest wynikiem mojej działalności
twórczej i powstała bez niedozwolonego udziału osób trzecich.
Oświadczam ponadto, że wszystkie wykorzystane przeze mnie materiały źródłowe
opracowania zostały w niej wymienione, a napisana przeze mnie praca nie narusza praw autorskich
osób trzecich.
....................................................
miejscowość i data
...............................................
podpis studenta
Kierunek, rok studiów...........................................
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a)................................................................. ur. dnia................................................
dowód
osobisty,
seria..........................................
nr...............................................................
zamieszkały(a)........................................................................................................................................
świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K., który za składanie fałszywych zeznań
przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że:
POSIADAM
POLISĘ
NNW
W
TOWARZYSTWIE
UBEZPIECZENIOWYM
................................................................................................................................................................
Stalowa Wola, dn. .....................................
.......................................................................
czytelny podpis
Kierunek, rok studiów...........................................
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a)................................................................. ur. dnia................................................
dowód
osobisty,
seria..........................................
nr...............................................................
zamieszkały(a)........................................................................................................................................
świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K., który za składanie fałszywych zeznań
przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że:
POSIADAM
POLISĘ
NNW
W
TOWARZYSTWIE
UBEZPIECZENIOWYM
................................................................................................................................................................
Stalowa Wola, dn. .....................................
.......................................................................
czytelny podpis
..............................................................
imię i nazwisko
.................................................................
miejscowość, data
.............................................................
kierunek
.............................................................
nr albumu
Rada Instytutu ............................................
Wydziału ...........................................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
W Stalowej Woli
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej/ licencjackiej*:
Temat w języku polskim:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Temat w języku angielskim:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
temat pracy
Seminarium: ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
nazwa seminarium
Kierujący pracą: ..................................................................................................................................................
imię i nazwisko
.......................................................................
podpis kierującego pracą
..................................................................
podpis studenta
DECYZJA
Rada Wydziału/ Instytutu (Sekcji)* zatwierdza/ nie zatwierdza* temat pracy dyplomowej w proponowanym
brzmieniu/ następującym brzmieniu: ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................
miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić
..........................................................................
Podpis Dziekana/ Dyrektora Instytutu
(Kierownika Sekcji)
.......................................................
.................................................
(Imię i nazwisko)
Miejscowość, data
......................................................
(Rok, kierunek i tryb st.)
........................................................
(Nr albumu)
Rada Instytutu ........................................... KUL
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie zmiany tematu pracy magisterskiej / licencjackiej
Z tematu: ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Na temat : .............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Wersja tematu w j. angielskim ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Kierujący pracą:...........................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
........................................................
.....................................................
Podpis kierującego pracą
Podpis studenta
DECYZJA
Rada Instytutu ..................................... zatwierdza / nie zatwierdza zmiany tematu pracy
magisterskiej/licencjackiej w proponowanym brzmieniu / następującym brzmieniu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................
Miejscowość, data
.............................................................
podpis Dyrektora Instytutu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli
KARTA OBIEGOWA- studia stacjonarne/ studia niestacjonarne
Niniejszym zaświadcza się, że Pani/ Pan ...........................................................................
Był(a) studentem- absolwentem kierunku..........................................................................
Nie ma żadnych zaległości:
1. DZIEKANAT
2. BIBLIOTEKA KUL w Stalowej Woli
3. BIBLIOTEKA Pedagogiczna (przynależność potwierdzona w indeksie)
4. BIBLIOTEKA Olympus S.W. (przynależność potwierdzona w indeksie)
5. BIBLIOTEKA WSE (przynależność potwierdzona w indeksie)
6. ROZLICZENIE KARTY dostępu do prac. komputerowej
7. AKADEMIK
(dot. studiów stacjonarnych)
8. ZWROT LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
......................................................
imię i nazwisko
Stalowa Wola,............................................
......................................................
kod
miejscowość
......................................................
ul.
tel.
......................................................
kierunek
rok/specjalizacja
Dziekan
Wydziału ........................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II w Lublinie
Proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu magisterskiego na podstawie pracy magisterskiej
pt.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
pisanej na seminarium magisterskim u Pani/Pana..................................................................................
........................................................
podpis studenta
Podpis promotora
..............................................................
Recenzent
..............................................................
OŚWIADCZENIE SAMODZIELNOŚCI
Ja niżej podpisany oświadczam, że praca niniejsza jest wynikiem mojej działalności
twórczej i powstała bez niedozwolonego udziału osób trzecich.
Oświadczam ponadto, że wszystkie wykorzystane przeze mnie materiały źródłowe
opracowania zostały w niej wymienione, a napisana przeze mnie praca nie narusza praw autorskich
osób trzecich.
...............................................
.....................................................
miejscowość i data
podpis studenta
OŚWIADCZENIE
........................................................
imię i nazwisko, numer albumu
.......................................................
kierunek, rok studiów
Oświadczam, że opłatę czesnego za semestr............... w roku ak................/............... uiszczę
w .............ratach (max. 4 raty).
...................................................................................
data i czytelny podpis
OŚWIADCZENIE
........................................................
imię i nazwisko, numer albumu
.......................................................
kierunek, rok studiów
Oświadczam, że opłatę czesnego za semestr............... w roku ak................/............... uiszczę
w .............ratach (max. 4 raty).
...................................................................................
data i czytelny podpis
OŚWIADCZENIE
........................................................
imię i nazwisko, numer albumu
.......................................................
kierunek, rok studiów
Oświadczam, że opłatę czesnego za semestr............... w roku ak................/............... uiszczę
w .............ratach (max. 4 raty).
...................................................................................
data i czytelny podpis
WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA
STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY*
Stalowa Wola, dnia............................
.....................................................................
Imię i nazwisko
.....................................................................
Kierunek studiów
.....................................................................
Nr albumu
.....................................................................
Telefon
Dziekan Wydziału Zamiejscowego....................................................................
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie
Proszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na
język angielski.
....................................................................
podpis absolwenta
Załączniki:
1) dodatkowe zdjęcie (4,5 X 6,5 cm)
2) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia
studiów w tłumaczeniu na język obcy
*wniosek powinien wpłynąć do Dziekanatu w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu
dyplomowego