10/2016 2.02 Uchwała GPW o dopuszczeniu akcji serii A1, B1, C do

Komentarze

Transkrypt

10/2016 2.02 Uchwała GPW o dopuszczeniu akcji serii A1, B1, C do
Raport ESPI
Numer:
10/2016
Data sporządzenia:
02.02.2016
Spółka:
Korporacja KGL S.A.
Temat:
Uchwała GPW o dopuszczeniu akcji serii A1, B1, C
do obrotu na rynku równoległym
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1. pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść Raportu
Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. (dalej" Spółka"), przekazuje do
wiadomości publicznej, iż w dniu 1 lutego 2016r. Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 91/2016 w sprawie
wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych
na okaziciela serii A1, B1 i C spółki KORPORACJA KGL S.A.
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV
Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy
postanowił:
1) wprowadzić z dniem 3 lutego 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela
spółki KORPORACJA KGL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
każda:
a) 1.050.036 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji serii A1,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
"PLKRKGL00012";
b) 350.012 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji serii B1,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
"PLKRKGL00012";
c) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, pod
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w dniu 3 lutego 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
"PLKRKGL00012";
2) notować akcje spółki KORPORACJA KGL S.A., o których mowa w pkt 1), w
systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KGL" i oznaczeniem "KGL".
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu
Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu