Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: BWK-KG-271-54/11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe uczestników projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie –
Rozwój IV edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od podpisania umowy do 20.10.2011 r.
Zajęcia grupowe powinny być realizowane danego dnia w przedziale czasowym: 8.00 – 18.00
z liczbą godzin kursu dziennie: maksymalnie 8 (wg. szczegółowych ustaleń dat i godzin
z koordynatorem projektu, w zależności od potrzeby realizacja – w soboty - z wyłączeniem
świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Kurs będzie stanowił część składową innych
zajęć jego uczestników realizowanych równolegle w ramach projektu.
Realizacja kursu będzie przeprowadzona na podstawie dokumentów załączonych do umowy:
Programu Kursu (Zał. nr 1), Preliminarza (Zał. nr 2) i Harmonogramu Szczegółowego
Realizacji Kursu w danej grupie/ach (Zał. nr 3) – sporządzonego w rozbiciu na miesiące
i ustalonego w porozumieniu z lokalnym koordynatorem projektu. Dokumenty w/w powinny
zawierać pieczęć i podpis organizatora kursu.
Podstawą przyjęcia uczestników na kurs będzie załączony do umowy przez koordynatora
projektu Imienny Wykaz Uczestników Kursu /Załącznik nr 4/.
Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników kursu
nas czas jego realizacji oraz w celu rozliczenia na podstawie zawartej odrębnej Umowy
/Załącznik 5/. Upoważnienie wygasa z dniem zakończenia kursu.
Zajęcia kursu realizowane powinny być na bazie ZLECENIOBIORCY (miejsce realizacji
kursu powinno znajdować się na terenie miejscowości, w której realizowany jest projekt, wyjątek
stanowią kursy realizowane dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie – miejscem
realizacji kursu Białystok), tj.:
- ZAJ. TEORETYCZNE: w przystosowanych do wielkości grup salach dydaktycznych,
wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, dla odpowiedniej liczby
uczestników, wyposażonych w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt. Pomieszczenia będą
spełniać wymogi BHP, PPOŻ, akustyczne, oświetleniowe, w okresie zimowym ogrzewane,
posiadające zaplecze sanitarne.
- ZAJ. PRAKTYCZNE: w przystosowanej do zajęć praktycznych bazie wyposażonej
w niezbędny sprzęt umożliwiający osiągnięcie założonych celów i realizację programu
kursu indywidualnie przez każdego uczestnika.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu i harmonogramem ułożonym
w porozumieniu z koordynatorem lokalnym projektu i zatwierdzonym przez niego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przeprowadzenia kursu w formie zajęć grupowych, w ramach których stosowane będą
różnorodne, aktywne metody nauczania, atrakcyjne pod względem sposobu
przekazywania treści szkoleniowych.
3. Zorganizowania przed rozpoczęciem kursu i pokrycia kosztów niezbędnych badań
lekarskich wobec przeciwwskazań/braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w kursie (w tym np. w zależności od kuru również badań sanitarno-epidemiologicznych i
innych specjalistycznych).
4. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego bhp dla każdego uczestnika szkolenia.
5. Zapewnienia w ramach organizacji kursu doświadczonych w pracy z młodzieżą w wieku
15-24 lata specjalistów odpornych na stres, cierpliwych, potrafiących nawiązać dobry
kontakt z uczestnikami kursu, którzy będą prowadzili zajęcia:
- na podstawie sporządzonych konspektów zajęć /Załącznik 6/ i zatwierdzonych przez
koordynatora projektu,
- stosując różnorodne, aktywne metody nauczania, atrakcyjne pod względem sposobu
przekazywania treści szkoleniowych,
- prowadząc dziennik zajęć,
- prowadząc listę obecności (zgodnie z przedstawionym przez koordynatora projektu
wzorem),
- przygotowując materiały szkoleniowe dla uczestników, itp.
- motywując uczestników do uczęszczania na zajęcia (celem osiągnięcia przez nich m.in.
wysokiej frekwencji i dobrych wyników, itp.).
6. Monitorowania i kontrolowania organizowanych zajęć przez wytypowanego przez siebie
kompetentnego pracownika.
7. Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia koordynatora projektu o przypadkach
niezdyscyplinowania, nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników i innych
wydarzeniach losowych mających związek z uczestnikami kursu i samym kursem.
8. Ustalania na bieżąco z koordynatorem projektu lub opiekunem grupy wszelkich
szczegółów dotyczących organizacji kursu.
9. Zapewnienia każdemu uczestnikowi materiałów dydaktycznych adekwatnych do treści
kursu, przynajmniej podręcznik (skrypt);
10. Zapewnienia materiałów dydaktycznych i multimedialnych niezbędnych do prowadzenia
zajęć.
11. Przeprowadzenia egzaminu końcowego i jego opłacenia za każdego uczestnika, tj.:
- kurs „Magazynier z obsługę wózka jezdniowego” – egzaminu wewnętrznego
i zewnętrznego (w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi wózka jezdniowego
wydanego przez UDT oraz wymiany butli gazowej)
- kurs „Barman – kelner” – egzaminu wewnętrznego
- kurs „Nowoczesny sprzedawca z elementami florystyki” - egzaminu wewnętrznego
- kurs „Handlowiec z modułem wizażu” - egzaminu wewnętrznego
- kurs „Operator koparko – ładowarki” - egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego (przed
Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizaji budownictwa
i Górnictwa Skalnego)
- kurs „Profesjonalna obsługa biura z modułem wizażu” - egzaminu wewnętrznego
12. W ramach rozliczenia merytorycznego kursu przekazania koordynatorowi projektu
do zatwierdzenia następującej obowiązującej dokumentacji z prowadzonego kursu: kopii
dziennika zajęć, listy obecności uczestników na zajęciach w ramach prowadzonego
kursu, listy pokwitowań odbioru materiałów szkoleniowych /sporządzonej wg. wcześniej
2.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ustalonego wzoru z koordynatorem projektu/, kopii wszystkich wydanych dla
uczestników zaświadczeń i certyfikatów wraz z listą pokwitowań, protokołu imiennego
z wykazem ocen otrzymanych za kurs oraz imiennego wykazu osób, które kursu nie
ukończyły z podaniem przyczyn.
Rozliczenia się z wymaganej dokumentacji z koordynatorem projektu lub ze wskazanym
przez niego opiekunem grupy najpóźniej do trzech dni od zakończenia zajęć.
Utrzymania czystości w pomieszczeniach w trakcie realizacji zajęć.
Wydania dla wszystkich uczestników zaświadczeń udziału w kursie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tj. zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz zaświadczeń udziału w kursie z
obowiązującymi logotypami (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 7).
Wydania najpóźniej w ciągu 7 dni (od daty podpisania Umowy o przetwarzaniu danych
osobowych z Zamawiającym) upoważnień do przetwarzania danych osobowych
własnym pracownikom realizującym kurs oraz przekazania ich kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem wraz z w/w dokumentacją merytoryczną z realizowanego kursu
dla koordynatora projektu.
Wszystkie dokumenty sporządzane w ramach kursu powinny zawierać pieczęć i podpis
organizatora kursu oraz obowiązujące logotypy, a kopie wszystkich wydawanych
dokumentów powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem (podpisane
niebieskim długopisem).
Oznakowania logo PO KL i UE wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach
projektu wg wzoru znajdującego się w wytycznych „Jak promować projekty
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL”
umieszczonego na stronie www.efs.gov.pl w zakładce „zasady promocji"
(http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx). Link do promocji POKL znajduje się
również na stronie internetowej OHP (www.ohp.pl) i umieszczenia pod w/w logotypami
zapisu „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Przechowywania do dnia 31.12.2020 r. wszystkich oryginalnych dokumentów
potwierdzających organizację kursu.
Udostępnienia dokumentów związanych z realizacją kursu, w tym dokumentów
finansowych Zamawiającemu, bądź organowi kontrolnemu (w przypadku kontroli
Zleceniodawcy przez organ do tego uprawniony, itp.).
Zamawiający w ramach kursu zastrzega:
1. Prawo kontroli (przebiegu i efektywności kursu) prowadzonej przez kierownika jednostki
OHP wdrażającej projekt, wojewódzkiego koordynatora projektu oraz innych
wytypowanych pracowników.
2. Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonania przez
Wykonawcę, w szczególności w przypadku przerwania lub zawieszenia szkolenia oraz
prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, harmonogramem lub innych występujących
problemów organizacyjnych (np. niskiej frekwencji uczestników projektu na zajęciach).
Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy kosztów
poniesionych do chwili zerwania umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3.
4.
5.
6.
Prawo zmniejszenia liczby uczestników kursu w przypadku, jeśli przed rozpoczęciem
zajęć w poszczególnych grupach zmniejszy się stan liczby uczestników, co spowoduje
zmianę załącznika nr 4 do umowy oraz odpowiednio kwoty określonej w §7 ust. 2
umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.
Prawo zmniejszenia liczby uczestników kursu w przypadku, kiedy dany uczestnik
przerwie jego realizację z przyczyn niezależnych. W związku z tym Zamawiający
zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy za kurs kwoty po sporządzeniu przez niego
ponownej kalkulacji kosztów, co spowoduje zmianę załącznika nr 2 do umowy oraz
odpowiednio kwoty określonej w §7 ust. 2 umowy. Powyższe zmiany nie wymagają
zmiany umowy w formie aneksu.
Prawo na ewentualne dodatkowe wprowadzenie z listy rezerwowej uczestnika na kurs
(jeśli zaistnieje taka potrzeba). Koszty kursu wówczas zmienią się proporcjonalnie do
liczby uczestników biorących udział w szkoleniu, co spowoduje zmianę załącznika nr 2
do umowy oraz odpowiednio kwoty określonej w §7 ust. 2 umowy. Powyższe zmiany nie
wymagają zmiany umowy w formie aneksu.
Prawo na zmniejszenie liczby uczestników kursu w przypadku, kiedy dany uczestnik
przerwie jego realizację z przyczyn niezależnych. Koszty kursu wówczas zmniejszą się
proporcjonalnie do liczby uczestników biorących udział w szkoleniu, co spowoduje
zmianę załącznika nr 2 do umowy oraz odpowiednio kwoty określonej w §7 ust. 2
umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.
Minimalny zakres tematyczny poszczególnych kursów:
I. Kurs „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”
Liczba godzin kursu: 122 godz. lekcyjnych (45 min.) na 1 uczestnika, w tym: 60 –
magazynier, 45 – obsługa wózka jezdniowego, 15 – jazda i manewrowanie wózkiem
jezdniowym o napędzie elektryczno-akumulatorowym i 2 godz. przeznaczone na egzamin
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po zakończeniu
pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości o dozorze technicznym
6. Jazda indywidualna
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej
8. Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego
9. Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie
10. Znakowanie ładunków kodami kreskowymi
11. Dokumentacja organizacji magazynu
12. Odbiór ilościowy i jakościowy
13. Gospodarka opakowaniami w magazynach
14. Zasady właściwego przechowywania towarów
15. Czynniki wpływające na przechowywanie towarów
16. Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach
17. Ubytki towarowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18. Sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań
i należności finansowych – obsługa programu Subiekt lub WF-MAG
19. Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności
finansowych - obsługa programu Subiekt lub WF-MAG
20. Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży – obsługa programu
Subiekt lub WF-MAG
21. Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia
międzymagazynowe– obsługa programu Subiekt lub WF-MAG
22. Przeprowadzanie inwentaryzacji – obsługa programu Subiekt lub WF-MAG
23. Wymiana butli gazowych
24. Obsługa kas fiskalnych
II. Kurs „Barman – Kelner”
Liczba godzin kursu: 150 godz. lekcyjnych (45 min.) - w tym 78 godz. zajęć teoretycznych
i ćwiczeń oraz 2 godz. przeznaczone na egzamin i 70 godz. zajęć praktycznych.
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. BHP – szkolenie wstępne ogólne z uwzględnieniem przestrzegania zasad w obrocie
żywnością
 prowadzenie prac w bufecie zgodnie z wymaganiami bhp i przeciwpożarowymi oraz
higieniczno-sanitarnymi
 rozpoznawanie zagrożeń wypadkowych i zagrożeń zdrowia związanych
z wykonywaniem pracy w bufecie
 postępowanie zgodnie z instrukcjami bhp w sytuacjach zagrożenia
 prowadzenie procedury postępowania w sytuacjach szczególnych
 dobieranie i posługiwanie się sprzętem gaśniczym w razie pożaru
 wykonywanie prac zgodnie z podstawowymi zasadami higieny w bufecie
2. Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych
 poznanie typów kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dostępnych na rynku oraz
elementów ich budowy
 programowanie ustawień wstępnych kas i terminali
 sprzedaż na kasie
 sprzedaż z użyciem kart płatniczych
 raporty z kas fiskalnych
3. Podstawy towaroznawstwa i technologii napojów
 dobór napojów do potraw
4. Przygotowanie i serwowanie napojów bezalkoholowych
 poznanie receptur sporządzania napojów bezalkoholowych
 dobieranie temperatury oraz naczyń szklanych do podawania napojów
bezalkoholowych
 serwowanie napojów bezalkoholowych na zimno i na gorąco
 sporządzanie softdrinków
5. Przygotowanie i serwowanie napojów alkoholowych
 poznanie receptur sporządzania napojów alkoholowych
 posługiwanie się recepturami, przepisami i różnymi technikami przygotowania
napojów alkoholowych
 dobieranie temperatury oraz naczyń szklanych do podawania napojów alkoholowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6.
Przygotowanie sali konsumenckiej
 przygotowanie stołów
 dobieranie bielizny stołowej
 rodzaje zastawy stołowej
 przygotowanie zastawy stołowej i sztućców, dobór do potraw, polerowanie
 dekoracyjne składanie serwetek
 rodzaje bankietów
 metody i zasady podawania potraw
 wygląd barmana/kelnera
7. Noszenie zastawy
 ustawianie na tacach, noszenie małych i dużych tac
 przenoszenie talerzy, półmisków i inny sprzętów.
 zbieranie ze stołów brudnych naczyń w czasie i po konsumpcji.
8. Obsługa konsumenta
 przyjmowanie zamówień
 doradzanie konsumentowi przy wyborze potraw i napojów.
 inkasowanie gotówki – rozliczanie się z konsumentem.
 nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmów z klientem
 rozliczanie kelnera z kuchnią i barem
9. Zajęcia praktyczne
III. Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z elementami florystyki”
Liczba godzin kursu: 148 godz. lekcyjnych (45 min.) - w tym 83 godz. zajęć teoretycznych
i 65 godz. ćwiczeń praktycznych oraz 2 godz. dodatkowo przeznaczone na egzamin
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. Specyfika zawodu, organizacja handlu oraz techniki sprzedaży
2. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Marketing
5. Etyka kupiecka
6. Handel
7. Towaroznawstwo
8. Obsługa kas fiskalnych
9. Obsługa komputera
10. Internet źródło informacji handlowca
11. Narzędzia, naczynia i środki pomocnicze stosowane do aranżacji roślin ozdobnych
12. Asortyment roślin ozdobnych
13. Podstawowe zasady układania kompozycji - style w kompozycjach
14. Bukieciarstwo
15. Technika układania kwiatów, wiązanek i roślin
16. Kompozycje i dekoracje okolicznościowe, stroiki
17. Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i ogrodach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV. Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
Liczba godzin kursu: 122 godz. lekcyjnych (45 min.) na 1 uczestnika w tym 75 godz. zajęć
teoretycznych i 45 godz. ćwiczeń praktycznych i dodatkowo 2 godz. przeznaczone na
egzamin
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. Specyfika zawodu, organizacja handlu oraz techniki sprzedaży
2. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Marketing
5. Etyka kupiecka
6. Handel
7. Towaroznawstwo
8. Obsługa kas fiskalnych
9. Obsługa komputera
10. Internet źródło informacji handlowca
V. Kurs „Handlowiec z modułem wizażu”
Liczba godzin kursu: 152 godz. lekcyjnych (45 min.) - w tym zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
praktyczne oraz 2 godz. przeznaczone na egzamin
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. Podstawy marketingu
2. Organizacja i techniki sprzedaży
3. Zasady ekspozycji towarów
4. Reklama w handlu
5. Program fakturowania i obsługi zapasów
6. Zasady higieny w obrocie żywnością (GHP)
7. Obsługa kas fiskalnych i urządzeń peryferyjnych (skanery, wagi samoobliczeniowe….)
8. Wizaż (sposób dbania o siebie i ubierania się do pracy, na dyskotekę, do teatru…)
VI. Kurs „Operator koparko – ładowarki”
Liczba godzin kursu: 152 godz. lekcyjnych (45 min.) - w tym 90 godz. zajęć teoretycznych
i 60 godz. zajęć praktycznych oraz 2 godz. przeznaczone na egzamin
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. BHP
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7. Budowa maszyny
8. Technologia robót
9. Zajęcia praktyczne
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VII. Kurs „Profesjonalna obsługa biura z modułem wizażu
Liczba godzin kursu: 122 godz. lekcyjnych (45 min.) - w tym 90 godz. zajęć teoretycznych
i 30 godz. ćwiczeń praktycznych oraz 2 godz. przeznaczone na egzamin
Minimalny zakres tematyczny kursu:
1. Kodeks pracownika administracji w przedsiębiorstwie
2. Zasady organizacji/prowadzenia sekretariatu (interesanci, korespondencja, telefony …)
3. Podstawy prowadzenia kadr w małym przedsiębiorstwie (akta osobowe, urlopy, badania
profilaktyczne, szkolenia bhp, …)
4. Obsługa komputera (pakietu Office) i urządzeń biurowych (drukarka, kopiarka,
skaner/fax …)
5. Wizaż (sposób dbania o siebie i ubierania się do pracy, na dyskotekę, do teatru…)