spis treści

Komentarze

Transkrypt

spis treści
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy polityki rozwoju regionalnego
Wprowadzenie
1.1.Wzrost znaczenia i rozwój nauk regionalnych
1.2.P ojęcie i typy regionu ekonomicznego
1.2.1.P ojęcie regionu
1.2.2.Typy regionów
1.3. Teorie rozwoju regionalnego
1.3.1.Neoklasyczna teoria rozwoju regionalnego - hipoteza konwergencji
1.3.2.Teoria biegunów wzrostu
1.3.3.Kumulatywna teoria przyczynowa
1.3.4.Teoria bazy ekonomicznej
1.3.5.Nowa teoria wzrostu i nowa geografia ekonomiczna
1.4. Teoria lokalizacji
1.4.1.Teoria lokalizacji przedsiębiorstwa przemysłowego (A. Webera)
1.4.2.Teoria lokalizacji przedsiębiorstw (A. Löscha)
1.4.3.Lokalizacja a substytucja czynników i miejsc produkcji (teoria W. Isarda)
1.5. P olityka regionalna - ujęcie teoretyczne
1.5.1.Definicja i przedmiot polityki regionalnej
1.5.2.Cele polityki regionalnej
1.6.Strategie regionalne i programowanie rozwoju regionalnego
1.7.Efektywność polityki regionalnej
1.7.1. Ocena polityki regionalnej z punktu widzenia doktryny neokeynesowskiej
i neoliberalnej
1.7.2.Efektywność regionalna
1.7.3.Metodologia analizy efektywności polityki regionalnej
1.7.4.P odstawy teoretyczne modelowania wpływu funduszy strukturalnych
1.7.5.
na sytuację makroekonomiczną za pomocą modelu ekonometrycznego
HERMIN..................................................................................................................................
P odsumowanie
Rozdział 2. Polityka regionalna Unii Europejskiej
Wprowadzenie
2.1.Koncepcja spójności w kontekście rozwoju regionalnego Unii Europejskiej
2.2.Typy regionów problemowych w Unii Europejskiej
2.3.Kształtowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej
2.3.1.P odstawy prawne polityki regionalnej Unii Europejskiej
2.3.2. Ewolucja europejskiej polityki regionalnej
2.3.3.P odmioty polityki regionalnej Unii Europejskiej
2.3.4. Inicjatywy Wspólnotowe
2.3.5.Monitoring i ewaluacja programów funduszy strukturalnych
2.4.Wpływ polityki Unii Europejskiej na rozwój regionalny po 1989 roku
I 2.4.1. Efekty europejskiej polityki regionalnej w okresie programowym 1989-1993
2.4.2. Efekty europejskiej polityki regionalnej w okresie programowym 1994-1999
P odsumowanie
Rozdział 3. Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii
Wprowadzenie
3.1. Analiza nierówności regionalnych w Irlandii
3.1.1.Charakterystyka połoŜenia geograficznego i sytuacji międzynarodowej Irlandii.
3.1.2.P odział administracyjny Irlandii
3.1.3.Sytuacja demograficzna i rozmieszczenie ludności w Irlandii
3.2. Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczegow Irlandii
3.2.1.Determinanty wzrostu gospodarki Irlandii
3.2.2.ZagroŜenia dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Irlandii
3.3.P olityka regionalna w Irlandii na szczeblu narodowym
3.4.P olityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii w latach 1989-1999
3.4.1. P olityka regionalna w Irlandii w okresie programowym 1989-1993
3.4.2. P olityka regionalna w Irlandii w okresie programowym 1994-1999
3.5. Ocena działań funduszy strukturalnych w Irlandii
3.5.1.Ocena strategii działań funduszy strukturalnych dla Irlandii
3.5.2.Ocena wpływu programu Celu 1 funduszy strukturalnych na rozwój Irlandii
3.5.3.Czynniki wpływające na efekty działań funduszy strukturalnych
3.5.4.Efekty synergii w działaniach funduszy strukturalnych
3.5.5.Monitoring i ewaluacja programów funduszy strukturalnych w Irlandii
3.6.P olityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii po 2000 roku................................................
3.6.1.Międzyregionalne (narodowe) programy operacyjne
3.6.2.Regionalne programy operacyjne
3.6.3. Wpływ międzyregionalnych (narodowych) programów operacyjnych
na regiony poziomu NUTS II
3.6.4 Ocena działań polityki regionalnej w okresie programowym 2000-2006
3.7.Narodowa Strategia P rzestrzenna Irlandii na lata 2002-2020
3.8.P odmioty i instytucje uczestniczące w programach funduszy strukturalnych
3.8.1.Scentralizowany charakter systemu administracyjnego w Irlandii
3.8.2.P odmioty uczestniczące w funkcjonowaniu funduszy strukturalnych
3.8.3.Organizacje odpowiedzialne za system monitoringu i ewaluacji
3.9. Nowe wyzwania dla polityki regionalnej w Irlandii
P odsumowanie
Rozdział 4. Polityka regionalna Unii Europejskiej w Wielkiej B rytanii
4.1.ZróŜnicowania regionalne w Wielkiej Brytanii
4.2.Rozwój polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii
4.2.1.Historia polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii na szczeblu narodowym
4.2.2.P olityka regionalna Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii do 1988 roku
4.2.3.P olityka regionalna Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii od 1989 roku
4.3. Rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju
4.3.1. Ocena dobranych strategii programów Celu 1 funduszy strukturalnych
na przykładzie okresu programowego 1994-1999
4.3.2.Szczegółowa ocena efektywności realizacji programów Celu 1 dla regionu
Merseyside
oraz Irlandii P ółnocnej w okresie programowym 1994-1999
4.3.3.Cel 1 funduszy strukturalnych w okresie programowym 2000-2006
4.4. Konwersja obszarów dotkniętych trudnościami strukturalnymi
4.4.1.Cel 2 funduszy strukturalnych w okresie programowym 1989-1993
4.4.2.Cel 2 funduszy strukturalnych w okresie programowym 1994-1999
4.4.3.Cel 5b funduszy strukturalnych w latach 1989-1999
4.4.4.Cel 2 funduszy strukturalnych w okresie programowym 2000-2006
4.4.5. Ocena wpływu programów Celu 2 (oraz Celu 5b w latach 1989-1999)
funduszy strukturalnych
4.5.Cele horyzontalne funduszy strukturalnych
4.6.Inicjatywy Wspólnotowe w Wielkiej Brytanii
4.7.P odmioty uczestniczące w funkcjonowaniu funduszy strukturalnych
4.7.1.Podmioty
odpowiedzialne za programy regionalne na szczeblu centralnym
4.7.2. Organizacje odpowiedzialne za funkcjonowanie funduszy strukturalnych
na poziomie regionalnym
4.8. Ocena polity ki regionalnej Unii Europejskiej w Wielkiej Bry tanii
Podsumowanie
Rozdział 5. Wnio s ki dla Pols ki wynikające z doświadczeń polity ki regionalnej
w Irlandii i Wielkiej Brytanii
5.1.Analiza porównawcza polity ki regionalnej w Irlandii i Wielkiej Bry tanii
5.2.Problemy rozwoju regionalnego w Polsce
5.3.Kształtowanie polity ki rozwoju regionalnego w Polsce........................................................................
5.4.Wspólne wnioski doty czące kształtowania polity ki rozwoju regionalnego w Polsce wy nikające
z doświadczeń Irlandii i Wielkiej Bry tanii............................................................................................
5.4.1.Proces uczenia się zarządzania i wdraŜania funduszy strukturalny ch
5.4.2. Odpowiedni dobór priory tetów
5.4.3.Monitoring i ewaluacja
5.5. Specyficzne wnioski doty czące kształtowania polity ki rozwoju regionalnego w Polsce
wy nikające z doświadczeń Irlandii
5.5.1.RóŜnice i podobieństwa sy tuacji Irlandii i Polski
5.5.2. Wnioski dla Pols ki doty czące pozy skiwania i wy korzy stania
funduszy strukturalny ch
5.5.3. Wy korzy stanie środków funduszy strukturalny ch w zakresie rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich
5.5.4.Pozy skiwanie bezpośrednich inwestycji zagraniczny ch
5.5.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury i technologii informacy jnych
i komunikacyjny ch (ICT) oraz promowanie innowacyjności
5.5.6.Kształtowanie polity ki stru kturalnej
5.5.7.Kształtowanie prorozwojowej polity ki makroekonomicznej
5.6. Specyficzne wnioski doty czące kształtowania polity ki rozwoju regionalnego w Polsce
wy nikające z doświadczeń Wielkiej Bry tanii
5.6.1.Wnioski w za kresie rozwiązań insty tucjonalny ch w Wielkiej Bry tanii
5.6.2.Zorientowanie na efekty wność wy datków strukturalny ch (value for money)
5.6.3. Sprawne procedury budowania i selekcji wy sokiej jakości projektów
(project pipeline)
5.6.4.Sukces we wdraŜaniu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
oraz partnerstwa z sektorem trzecim
5.6.5. Działania zorientowane na budowę społeczeństwa opartego na wiedzy
i koncepcja regionów uczący ch się (learning regions)
5.6.6.Udane przy padki restruktury zacji regionów miejskich (urban renewal)
z udziałem funduszy europejskich
Podsumowanie
Wnios ki
Aneks
Za łączniki do ro zdziału III
Załącznik 3.1. Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii
w okresie programowym 1989-1993
Załącznik 3.2. Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii
w okresie programowym 1994-1999
Załącznik 3.3. Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii
w okresie programowym 2000-2006
3.3.1.P rogram Operacyjny „ Infrastruktura gospodarcza i społeczna"
3.3.2.P rogram Operacyjny „ Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich"
3.3.3.P rogram Operacyjny „ Inwestycje w sektorze produkcyjnym"
3.3.4.Regionalne programy operacyjne
Załączniki do rozdziału IV
Załącznik 4.1. Analiza działań podejmowanych w ramach Celu 1
funduszy strukturalnych w Irlandii Północnej
4.1.1.Charakterystyka Irlandii Północnej
4.1.2. Analiza działań funduszy strukturalnych w Irlandii
w okresie programowym 1989-1993
4.1.3. Analiza działań funduszy strukturalnych w Irlandii P ółnocnej
w okresie programowym 1994-1999
4.1.4. Analiza działań w Irlandii Północnej w okresie programowym 2000-2006
Załącznik 4.2. Analiza działań podejmowanych w ramach Celu 1
funduszy strukturalnych w regionie Highlands and Islands
4.2.1.Charakterystyka regionu Highlands and Islands
4.2.2. Analiza działań w regionie Highlands and Islands
w okresie programowym 1994-1999
4.2.3. Analiza działań w regionie Highlands and Islands
w okresie programowym 2000-2006
Załącznik 4.3. Analiza działań podejmowanych w ramach Celu 1
funduszy strukturalnych w regionie Merseyside
4.3.1.Charakterystyka regionu Merseyside
4.3.2.Analiza działań w regionie Merseyside w okresie programowym 1994-1999
4.3.3.Analiza działań w regionie Merseyside w okresie programowym 2000-2006
Załącznik 4.4. Analiza działań podejmowanych w ramach Celu 1
funduszy strukturalnych w regionie Zachodnia Walia i Valleys
(West Wales and the Valleys) w latach 2000-2006
4.4.1.Charakterystyka regionu West Wales and the Valleys
4.4.2. Analiza priorytetów i działań zawartych w Jednolitym Dokumencie
P rogramowym
dla regionu Zachodnia Walia i Valleys na okres programowy 20002006
Załącznik 4.5. Analiza działań podejmowanych w ramach Celu 1
funduszy strukturalnych w regionie South Yorkshire
4.5.1.Charakterystyka regionu South Yorkshire
4.5.2. Analiza priorytetów i działań zawartych w Jednolitym Dokumencie
P rogramowym
dla regionu South Yorkshire na okres programowy 2000-2006
Załącznik 4.6. Analiza działań podejmowanych w ramach Celu 1 funduszy
strukturalnych w regionie Kornwalia i Wyspy Scilly (Cornwall and the Isles of Scilly)
4.6.1.Charakterystyka regionu Kornwalia i Wyspy Scilly
4.6.2. Analiza priorytetów i działań zawartych w Jednolitym Dokumencie
P rogramowym
dla regionu Kornwalia i Wyspy Scilly na okres programowy 20002006
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Wykaz skrótów