Układ do pomiaru prędkości obrotowej MDS-RT03

Komentarze

Transkrypt

Układ do pomiaru prędkości obrotowej MDS-RT03
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
TNC 2010
Układ do pomiaru pr dko ci
obrotowej
typ MDS10P / RT03
wyj cia: impulsowe, 4-20mA
Zastosowanie
Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS10Pprzetwornik RT03 jest urz dzeniem do pomiaru
pr dko ci obrotowej elementów wiruj cych.
Opis techniczny
Układ przetwarza skokow
zmian
wielko ci szczeliny przed czołem czujnika najpierw na
ci g impulsów napi ciowych a nast pnie standardowy
pr d wyj ciowy 4-20mA odpowiadaj cy zakresowi
pr dko ci obrotowej mierzonego obiektu. Elementem
wytwarzaj cym skokow
zmian
szczeliny przed
czołem czujnika mo e by rowek na wale ( kołnierzu
wału), tarcza z otworami lub koło z bate.Do realizacji
pomiaru wystarczy jeden impuls na obrót, a generalnie
ilo
impulsów na jeden obrót ( tym samym ilo
rowków na wale, otworów w tarczy czy z bów na kole
z batym) mo e wynosi od 1 do 60.
Czujnik , zamocowany promieniowo wzgl dem wału
maszyny „obserwuje” rowek wykonany osiowo na
powierzchni wału(zalecane minimalne wymiary rowka:
długo w kier. osiowym 16mm, szeroko w kier.
obwodu wału 12mm, gł boko
2mm). W przypadku
tarczy otwory powinny mie rednic co najmniej
15mm, a czujnik obserwuje tarcz prostopadle do osi
otworu.
Główka czujnika wykonana jest z wysokiej klasy
tworzywa sztucznego, odpornego na olej, wod oraz
wiele ró nych płynów chemicznych. Obudowa czujnika
wykonana jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9
(odpowiednik stali 304 wg. AISI) i jest wykonywana w
kilku ró nych wersjach jak na rysunkach poni ej.
Koncentryczny kabel czujnika posiada izolacj
teflonow i mo e by wyposa ony w elastyczny
pancerz ochronny ze stalli nierdzewnej. Czujnik
z przetwornikiem połaczony jest kablem o nominalnej
długo ci 5m lub 9m. Długo ta odpowiada długo ci
integralnego kabla czujnika lub zestawiona jest
z integralnego
kabla
czujnika
oraz
kabla
przedłu ajacego. Mo liwe kombinacje obu odcinków
kablowych opisane s dalej w sposobie zamawiania
czujników.
Układ
elektroniczny
przetwornika
umieszczony jest w obudowie ze stopu aluminium w
kolorze szarym RAL 7032 oraz uszczelniony zalew
z ywicy silikonowej. Przetwornik jest mocowany do
podło a dwoma wkr tami M4x16. Stopie ochrony dla
elementów elektroniki wynosi IP65.
Przetwornik zasilany jest napi ciem stałym 24V. .
Do wykonania trasy kablowej pomi dzy
przetwornikiem a zasilaczem i odbiornikiem sygnału
potrzebne s trzy yły o przekroju 0,5 do 1,5 mm2.
Zaleca si , aby kabel posiadał ekran.
Dane techniczne
METROLOGICZNE
Sygnał wej ciowy: napi cie przemienne na cewce
czujnika zale ne od dobroci cewki Q
Sygnał wyj ciowy:
- ci g impulsów CMOS ( impulsy prostok tne o
amplitudzie 0÷+10V)
- 4 do 20mA proporcjonalny do zakresu pomiarowego
obrotów
Zakres pomiarowy: w obr/min wg zamówienia
Pasmo przenoszenia: 0 ÷ 10KHz
Szczelina robocza czujnika: 1 do 4 mm
ELEKTRYCZNE
Zasilanie: 24 VDC ± 1,5V
Pobór pr du: < 100mA
Obci enie wyj cia maksimum: 500Ω
RODOWISKOWE
Temperatura otoczenia:
Czujnik: −35÷ +180oC
Przetwornik: −35 ÷ +70oC
Wilgotno wzgl dna:
Czujnik: do 95%, bez kondensacji
Przetwornik: 100%, bez zanurzenia
1
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
MECHANICZNE
Masa(typowo):
Czujnik z kablem 1m, bez pancerza : 100g
Kabel: 32g/m
Pancerz: 50g/m
Przetwornik: 600g
Materiał obudowy:
Czujnik: stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)
Przetwornik: stop aluminium
Stopie szczelno ci: IP65
Długo kabla czujnika)nominalna): 5m lub 9m.
TNC 2010
Listwa zaciskowa jest umieszczona wewn trz
obudowy przetwornika i posiada pi
zacisków
rubowych do podł czenia przewodów : yła kabla
czujnika, ekran kabla czujnika, zacisk 0V(wspólny
zacisk zera zasilania i sygnału wyj ciowego), plus
zasilania 24VDC, plus sygnału wyj ciowego.
Układ czujnik - przetwornik nie wymaga adnej
wzajemnej kalibracji.
L (+30%, -0%)
L1
10
L2
5
S14
∅3,6
M10x1
∅8,3
7,2
1
8
3
2
6kt 6,35
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne e skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez uzytkownika
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- rednica zewn trzna pancerza ochronnego kwasoodpornego 7,0mm
- rednica pancerza ochronnego z dodatkow koszulk Kynarow 7,5mm
Rys.1 MDS10P – czujnik w wykonaniu podstawowym.
Sposób zamawiania czujnika w wykonaniu podstawowym
MDS10P -
A
-
B
–
C
-
D
-
E
Opis opcji
A
Długo L1 stalowej obudowy czujnika wyra ona w mm w przedziale od 030 do 200 ze skokiem co 10mm
B
Długo L2 odpowiadaj ca długo ci pocz tkowej obudowy stalowej czujnika na której zdj to gwint,
wyra ona w mm w przedziale od 000, 010 i dalej do 160 ze skokiem co 10mm
C
Długo L integralnego kabla czujnika
0 5 kabel o długo ci 0.5m
1 0 kabel o długo ci 1.0m
2 0 kabel o długo ci 2.0m
5 0 kabel o długo ci 5.0m
9 0 kabel o długo ci 9.0m
D
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
0 0 wykonanie bez pancerza
0 1 pancerz ze stali kwasoodpornej
0 2 pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow koszulk uszczelniaj c z Kynaru
E
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w zł cze miniaturowe do poł czenia z kablem przedłu aj cym
0 0 wykonanie bez zł cza( yła i ekran kabla zako czone tulejkami zagniatanymi)
0 1 wykonanie ze zł czem (dotyczy wykona z L=0.5m, 1.0m, 2.0m)
2
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
TNC 2010
L (+30%, -0%)
25
L2
10
16
S12
∅3,6
M10x1
∅8,3
7,2
1
3
2
6kt 6,35
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne e skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez uzytkownika
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- rednica zewn trzna pancerza ochronnego kwasoodpornego 7,0mm
- rednica pancerza ochronnego z dodatkow koszulk Kynarow 7,5mm
Rys.2 MDS10PO – czujnik w wykonaniu do monta u odwrotnego.
Sposób zamawiania czujnika w wykonaniu do odwrotnego monta u
MDS10PO -
A
-
B
-
C
-
D
Opis opcji
A
Długo L2 odpowiadaj ca długo ci pocz tkowej obudowy stalowej czujnika na której zdj to gwint,
wyra ona w mm spo ród warto ci 05, 10, 15 lub 20mm
B
Długo L integralnego kabla czujnika
0 5 kabel o długo ci 0.5m
1 0 kabel o długo ci 1.0m
2 0 kabel o długo ci 2.0m
5 0 kabel o długo ci 5.0m
9 0 kabel o długo ci 9.0m
C
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
0 0 wykonanie bez pancerza
0 1 pancerz ze stali kwasoodpornej
0 2 pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow koszulk uszczelniaj c z Kynaru
D
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w zł cze miniaturowe do poł czenia z kablem przedłu aj cym
0 0 wykonanie bez zł cza ( yła i ekran kabla zako czone tulejkami zagniatanymi)
0 1 wykonanie ze zł czem (dotyczy wykona z L=0.5m, 1.0m, 2.0m)
3
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
TNC 2010
L (+30%, -0%)
3
2
6kt 6,35
20
46
∅3,6
7,2
1
10
M10x1
∅8,3
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne e skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez uzytkownika
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- rednica zewn trzna pancerza ochronnego kwasoodpornego 7,0mm
- rednica pancerza ochronnego z dodatkow koszulk Kynarow 7,5mm
Rys.3 MDS10K – czujnik z k towym wyprowadzeniem kabla.
Sposób zamawiania czujnika w wykonaniu z k towym wyprowadzeniem kabla, obudowa gwintowana
MDS10K -
A
-
B
-
C
Opis opcji
A
Długo L integralnego kabla czujnika
0 5 kabel o długo ci 0.5m
1 0 kabel o długo ci 1.0m
2 0 kabel o długo ci 2.0m
5 0 kabel o długo ci 5.0m
9 0 kabel o długo ci 9.0m
B
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
0 0 wykonanie bez pancerza
0 1 pancerz ze stali kwasoodpornej
0 2 pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow koszulk uszczelniaj c z Kynaru
C
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w zł cze miniaturowe do poł czenia z kablem przedłu aj cym
0 0 wykonanie bez zł cza ( yła i ekran kabla zako czone tulejkami zagniatanymi)
0 1 wykonanie ze zł czem (dotyczy wykona z L=0.5m, 1.0m, 2.0m)
4
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
TNC 2010
L (+30%, -0%)
3
2
6kt 6,35
10
∅3,6
∅10
12
32
7,2
1
∅8,3
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne e skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez uzytkownika
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- rednica zewn trzna pancerza ochronnego kwasoodpornego 7,0mm
- rednica pancerza ochronnego z dodatkow koszulk Kynarow 7,5mm
Rys.4 MDS10KG – czujnik z k towym wyprowadzeniem przewodu, obudowa gładka.
Sposób zamawiania czujnika w wykonaniu z k towym wyprowadzeniem kabla, obudowa gładka
MDS10KG -
A
-
B
-
C
Opis opcji
A
Długo L integralnego kabla czujnika
0 5 kabel o długo ci 0.5m
1 0 kabel o długo ci 1.0m
2 0 kabel o długo ci 2.0m
5 0 kabel o długo ci 5.0m
9 0 kabel o długo ci 9.0m
B
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
0 0 wykonanie bez pancerza
0 1 pancerz ze stali kwasoodpornej
0 2 pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow koszulk uszczelniaj c z Kynaru
C
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w zł cze miniaturowe do poł czenia z kablem przedłu aj cym
0 0 wykonanie bez zł cza ( yła i ekran kabla zako czone tulejkami zagniatanymi)
0 1 wykonanie ze zł czem (dotyczy wykona z L=0.5m, 1.0m, 2.0m)
5
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
∅10
∅3,6
10
3
2
7,2
L (+30%, -0%)
1
23
TNC 2010
6kt 6,35
∅8,3
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne e skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez uzytkownika
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- czujnik nie jest oferowany z pancerzem ochronnym na kablu
Rys.5 MDS10M – czujnik w wykonaniu miniaturowym (o zminimalizowanych gabarytach)
Sposób zamawiania czujnika w wykonaniu miniaturowym
MDS10M -
A
-
B
Opis opcji
A
Długo L integralnego kabla czujnika
0 5 kabel o długo ci 0.5m
1 0 kabel o długo ci 1.0m
2 0 kabel o długo ci 2.0m
5 0 kabel o długo ci 5.0m
9 0 kabel o długo ci 9.0m
B
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w zł cze miniaturowe do poł czenia z kablem przedłu aj cym
0 0 wykonanie bez zł cza ( yła i ekran kabla zako czone tulejkami zagniatanymi)
0 1 wykonanie ze zł czem (dotyczy wykona z L=0.5m, 1.0m, 2.0m)
6
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
TNC 2010
L (+20%, -0%)
150
1
3
2
4
∅3,6
∅6,9
100
5
6
1 – miniaturowe złacze koncentryczne-m skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez uzytkownika
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- rednica zewn tzrna pancerza ochronnego kwasoodpornego 7.0mm
- długo pancerza ochronnego jest o 300mm mniejsza ni rzeczywista długo kabla przedłu aj cego
- srednica tuleji stalowych na obu ko cach pancerza 8mm
- rednica pancerza ochronnego z dodatkow koszulk Kynarow 7,5mm
Rys.6 MDS10C - Kabel przedłu aj cy do czujnika MDS10...
Sposób zamawiania kabla przedłu aj cego
MDS10C-
A
-
B
Uwaga: Nale y zwróci uwag , aby sumaryczna długo
jednej z dwóch nominalnych długo ci : 5m lub 9m
integralnego kabla czujnika oraz kabla przedłu aj cego odpowiadała
Opis opcji
A
Długo nominalna kabla
3 0 3.0m
4 0 4.0m
4 5 4.5m
7 0 7.0m
8 0 8.0m
8 5 8.5m
B
Wyposa enie kabla przedłu aj cego w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
00
01
02
wykonanie bez pancerza
pancerz ze stali kwasoodpornej
pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow zewn trzn koszulk uszczelniaj c z Kynaru
7
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych
58
Sposób zamawiania przetwornika RT03:
A
B
RT03 Opis opcji
A
Ilo impulsów na jeden obrót wału
Np.01 dla jednego impulsu na jeden obrót
wału
B
Zakres pr dko ci obrotowej w
obr/min
Np.03000 dla zakresu 3000obr/min
125
68
79
113
52
TNC 2010
PG9
PG7
Rys 7. Przetwornik pr dko ci obrotowej RT03 – wymiary gabarytowe
Sposób zamawiania osłony
gumowej zł cza po redniego
CP – osłona gumowa zł cza
∅12,5
Uwaga: Czujnik i kabel przedłu aj cy
s przy zakupie wyposa one w
osłon gumow zł cza
85
Rys.8 Osłona zł cza na kablu
8
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: (32) 279 07 56, 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl