LEKKI OLEJ OPAŁOWY

Komentarze

Transkrypt

LEKKI OLEJ OPAŁOWY
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
SEKCJA 1:
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
___________________________________________________________________________________________________
1.1
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:
Nazwa systematyczna:
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Olej opałowy nr 2; Olej gazowy – niespecyfikowany;
nr indeksowy: 649-225-00-1
Numer rejestracyjny: 01-2119475501-42-XXXX
1.2
Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Paliwo przeznaczone do celów opałowych.
Zastosowania odradzane: Nie określono.
1.3
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (dystrybutor):
STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa
tel. +48 22 564 00 00
fax +48 22 564 00 45
e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: [email protected]
1.4
Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 – 16:00): + 48 22 564 00 00
Data sporządzenia: 25.02.2014 r.
__________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 2:
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
__________________________________________________________________________________________________
2.1
Klasyfikacja substancji
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3 (Flam. Liq. 3).
Łatwopalna ciecz i pary (H226).
Rakotwórczość, kategoria zagrożenia 2 (Carc. 2).
Podejrzewa się, że powoduje raka (H351).
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria zagrożenia 2 (STOT RE 2).
Może spowodować uszkodzenie narządów ((grasica, wątroba, szpik kostny) w następstwie długotrwałego lub
powtarzanego narażenia (H373).
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 (Asp. Tox. 1)
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią (H304).
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 1 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 (Skin Irrit. 2).
Działa drażniąco na skórę (H315).
Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4 (Acute Tox. 4)
Działa szkodliwie w następstwie wdychania (H332).
Stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria zagrożenia 2 (Aquatic
Chronic 2).
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H411).
Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012
r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012):
Produkt rakotwórczy kategorii 3.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego (R 40).
Produkt szkodliwy (Xn).
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia (R 65).
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe (R 20)
Produkt drażniący (Xi).
Działa drażniąco na skórę (R 38).
Produkt niebezpieczny dla środowiska (N).
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym (R 51/53).
Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka:
Przy znacznych stężeniach par lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić podrażnienie,
zaczerwienienie i ból spojówek. Skażenie skóry dużą ilością produktu może powodować zaczerwienienie,
swędzenie i wysuszanie skóry, stany zapalne. Wdychanie par o dużym stężeniu może spowodować uczucie
zmęczenia, osłabienie, senność, bóle i zawroty głowy, kaszel, urywany oddech. Po połknięciu wywołuje mdłości,
wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia się, które może spowodować aspirację do dróg oddechowych, co prowadzi do
zapalenia płuc lub obrzęku płuc. Podejrzewa się, że powoduje raka.
Skutki działania na środowisko:
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:
Pary produktu są cięższe od powietrza, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą się przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.
2.2
Elementy oznakowania
Piktogramy:
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 2 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H373 - Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie
wzbronione.
P260 - Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P301 + P310 + P331- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501- Zawartość/pojemnik dostarczyć do odpowiedniej spalarni lub zdeponować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
UWAGA!!! Jeśli paliwo jest transportowane w autocysternach, wymagane jest jedynie oznakowanie zgodne z
przepisami transportowymi.
2.3
Inne zagrożenia
Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni
ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą
eksplodować.
__________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 3:
SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
___________________________________________________________________________________________________
3.1
Substancja
Nazwa
nr indeksowy
nr CAS
nr WE
uł. masowy w%
Olej opałowy nr 2; Olej gazowy – niespecyfikowany
649-225-00-1
68476-30-2
270-676-1
do 100
__________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
__________________________________________________________________________________
4.1
Opis środków pierwszej pomocy
Zalecenia ogólne
Osoby udzielające pierwszej pomocy, powinny sprawdzić czy zostały usunięte źródła zapłonu oraz wyłączone
zasilanie elektryczne.
Wdychanie:
Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej
lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia
oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać
lekarza.
Kontakt ze skórą:
Obficie zmywać letnią, bieżącą wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli podrażnienie
nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 3 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Kontakt z oczami:
Przewód pokarmowy:
4.2
Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15
min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy
skonsultować się z lekarzem-okulistą.
Jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów ponieważ istnieje ryzyko
zachłyśnięcia się i przedostania substancji do płuc. Jeżeli poszkodowany jest przytomny
podać doustnie 200 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, oleju oraz alkoholu.
Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W postaci pary może wywołać niewielkie podrażnienie oczu. Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból i
zaczerwienienie spojówek. Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać zaczerwienienie skóry, stany zapalne.
Wdychanie par o dużym stężeniu może spowodować zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych dróg
oddechowych, kaszel, bóle i zawroty głowy, senność, mdłości, uczucie duszenia się, niewyraźne widzenie,
halucynacje, utratę przytomności, zaburzenia rytmu serca. Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty z
ryzykiem zachłyśnięcia się, które może spowodować aspirację do dróg oddechowych, co prowadzi do zapalenia lub
obrzęku płuc. Podejrzewa się, że powoduje raka.
4.3
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
W przypadku połknięcia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Lekarzowi udzielającemu pomocy należy
udostępnić kartę charakterystyki.
__________________________________________________________________________________
SEKCJA 5:
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
__________________________________________________________________________________________________
5.1
Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Małe pożary - ditlenek węgla, proszki gaśnicze, piana; duże pożary – rozproszone lub mgłowe prądy wody, piana,
piasek.
Niewłaściwe środki gaśnicze:
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.
5.2
5.3
Szczególne zagrożenia związane z substancją
Łatwopalna ciecz i pary. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza i gromadzą się
przy powierzchni ziemi i w zagłębieniach oraz w dolnych częściach pomieszczeń.
Spalanie często powoduje powstawanie tlenku i ditlenku węgla oraz produktów destrukcji węglowodorów. W
przypadku znacznego stężenia związków siarki produkty spalania mogą również zawierać H2S i SOx.
Informacje dla straży pożarnej
Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchać w wyniku wzrostu
ciśnienia wewnątrz nich. Pojemniki/cysterny narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić
rozproszonymi prądami wody, z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z
obszaru zagrożenia i kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia. Odzież gazoszczelna w
wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego. Strażacy uczestniczący w akcji
gaśniczej powinni być wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych. Należy zabezpieczyć źródło wycieku
oraz nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód powierzchniowych
(niebezpieczeństwo wybuchu) lub/i powtórne zapalenie na powierzchni wody.
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 4 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
___________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 6:
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
___________________________________________________________________________________________________
6.1
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z
nitrylu (grubość 0.4  0.05 mm, czas przebicia  480 min) oraz okulary ochronne typu gogle.
Obszar zagrożony pożarem i wybuchem. Zapobiegać gromadzeniu się par w nisko położonych lub ograniczonych
przestrzeniach w celu uniknięcia wystąpienia wybuchowych stężeń par. Pary mogą przemieszczać wzdłuż
podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem. W
przypadku uwolnienia w zamkniętej/ograniczonej przestrzeni zapewnić skuteczną wentylację. Usunąć źródła
zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Sprzęt stosowany w akcji
ratowniczej powinien być uziemiony. Usunąć osoby niezabezpieczone i nie biorące udziału w usuwaniu awarii z
zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Nie wdychać par.
6.2
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Jeżeli to możliwe wyciek pokryć warstwą piany w celu ograniczenia emisji par. W przypadku uwolnienia dużych
ilości produktu do środowiska powiadomić służby ratownicze, organy administracji i służby ochrony środowiska.
6.3
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić).
Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. W razie dużego wycieku obwałować miejsce
wycieku, zebraną ciecz odpompować. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem wody. Usunąć źródła zapłonu
(ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Małe ilości zaabsorbować w
chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych
pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.
6.4
Odniesienia do innych sekcji
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
_________________________________________________________________________________
SEKCJA 7:
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
__________________________________________________________________________________________________
7.1
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Nieużywane opakowania trzymać zamknięte. Do
napełniania i opróżniania zbiorników lub przesyłania rurociągami nie stosować sprężonego powietrza. Instalacje
elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać
otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej
temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z substancją
unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas
przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.
Zalecenia dotyczące higieny pracy
a) Przestrzegać przepisów BHP podczas transportu, magazynowania i bezpośredniego stosowania;
b) Przestrzegać przepisów przeciwpożarowych;
Osoby wykazujące skłonność do przewlekłych nieżytów górnych dróg oddechowych nie powinny być dopuszczone
do pracy z produktem.
7.2
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 5 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
wzajemnych niezgodności
Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowania cieczy łatwopalnych, w oryginalnych, właściwie
oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach i zbiornikach, ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej, w
miejscu chłodnym, dobrze wentylowanym. Pary substancji z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.
Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni podłogi lub gruntu Pojemniki przechowywać z dala
od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z
dala od silnych utleniaczy. Magazyn powinien być wyposażony w instalację wentylacyjną i elektryczną w
wykonaniu przeciwwybuchowym. W pomieszczeniach magazynowych i wokół magazynu przestrzegać zakazu
palenia tytoniu, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.
Miejsce składowania powinno być oznaczone zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 22
maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do
przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U., poz. 601,
2012)
UWAGA: Opróżnione, nie oczyszczone pojemniki/zbiorniki/cysterny mogą zawierać pozostałości produktu (ciecz,
pary) i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność. Opakowań/zbiorników nie
oczyszczonych nie wolno: ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać tych czynności w ich pobliżu. Instalacje
magazynowe powinny być tak zaprojektowane, aby nie doszło do zanieczyszczenia wód i gleby.
w przypadku wycieku lub rozlania.
7.3
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak informacji o innych zastosowaniach niż wymienione w sekcji 1.
___________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 8:
KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
___________________________________________________________________________________________________
8.1
Parametry dotyczące kontroli
Nazwa
nr CAS
Oleje mineralne (faza ciekła aerozolu)
Normatyw
NDS
NDSCh
wartość
5
10
jednostka
mg/m3
mg/m3
Wartości DNEL (Olej opałowy nr 2):
DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 2.9 mg/kg wagi ciała /8h
DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe) 2600 mg/m3 /15 minut
DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 68 mg/m3 /8 h
DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe) 4300 mg/m3 /15 minut
DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 20 mg/m3/24h
DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 1.3 mg/m3/24h
8.2 Kontrola narażenia
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna
pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki
wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać
warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Nie używać w pobliżu źródeł
wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych.
8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Drogi oddechowe:
W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie są wymagane. W
przypadku niedostatecznej wentylacji stosować respirator z filtrem typu AX. W
przypadku prac w zamkniętej przestrzeni lub wystąpienia niekontrolowanej emisji
stosować izolujący sprzęt ochrony dróg oddechowych.
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 6 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Ręce i skóra:
Oczy:
Stosować odzież ochronną z tkanin powlekanych, odpornych na działanie
węglowodorów w wersji antyelektrostatycznej, rękawice wykonane z nitrylu (grubość
0.4  0.05 mm, czas przebicia  480 min).
Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy przy
wykonywaniu prac przy których istnieje ryzyko dostania się produktu do oczu.
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w
środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie
palić podczas pracy. W atmosferze zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji
antyelektrostatycznej.
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego, gleby i cieków wodnych.
__________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 9:
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
__________________________________________________________________________________________________
9.1
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a) Wygląd
Ciecz czerwona.
b) Zapach
Węglowodorowy.
c) Próg zapachu
Brak danych
d) pH
Nie oznacza się (substancja organiczna).
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia
Brak dostępnych danych.
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
160 - 370 °C
g) Temperatura zapłonu
> 56 °C (tygiel zamknięty)
h) Szybkość parowania
Brak dostępnych danych.
i) Palność
Substancja jest palna.
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości
Górna/dolna granica wybuchowości:
Górna: 6.0 % obj.
Dolna: 1.3 % obj.
k) Prężność par
0.4 kPa (40 °C)
l) Gęstość par
Brak dostępnych danych.
m) Gęstość względna
0.86 (woda = 1).
n) Rozpuszczalność
Nierozpuszczalna w wodzie.
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
3.9 – 6 (dane modelowe)
p) Temperatura samozapłonu
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 7 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
> 255 °C
q) Temperatura rozkładu
Brak dostępnych danych.
r) Lepkość
1.5 – 4 mm2/s w 40 °C
s) Właściwości wybuchowe
Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem, jednak pary substancji z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny
wybuchowe.
t) Właściwości utleniające
Ze względu na budowę nie oczekuje się właściwości utleniających.
9.2
Inne informacje
Brak dostępnych danych.
___________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ
___________________________________________________________________________________________________
10.1 Reaktywność
W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności.
10.2 Stabilność chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Pary substancji z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.
10.4 Warunki, których należy unikać
Wysoka temperatura, źródła zapłonu: iskry, wyładowania elektryczności statycznej, otwarty płomień, źródła ciepła.
10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie są znane.
__________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
___________________________________________________________________________________________________
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
DL50 – doustnie szczur > 2000 mg/kg
DL50 – inhalacyjnie szczur 4.1 mg/m3
DL50 – skóra królik > 5000 mg/kg
Działanie żrące/drażniące na skórę:
Działa drażniąco na skórę.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność dla dawki powtarzalnej:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 8 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
NOAEC > 1710 mg/m3 będzie powodował ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych dolegliwości w wyniku
powtarzanej ekspozycji na produkt w postaci aerozolu.
NOAEL > 30 mg/kg masy ciała/dzień - dawka, która może powodować zmiany w wątrobie i grasicy w wyniku
powtarzanej ekspozycji skóry na produkt.
NOAEL > 125 mg/kg masy ciała/dzień – lokalne efekty skórne w wyniku powtarzanej ekspozycji.
Rakotwórczość:
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:
Może powodować uszkodzenie narządów (grasica, wątroba, szpik kostny) poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
_________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
__________________________________________________________________________________________________
12.1 Toksyczność
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
LL50 - ryby (Oncorhynchus mykiss) 21 mg/l (96h)
EL50 – bezkręgowce (Daphnia magna) 68 mg/l (48h)
LL50 - glony (Raphidocelis subcapitata) 22 mg/l (72h)
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Łatwo ulega biodegradacji.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Substancja nie wykazuje zdolności do bioakumulacji.
Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): 3.9 - 6
Współczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostępnych danych
12.4 Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Substancja nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt gromadzi się na powierzchni wody i w przypadku dużych ilości może ograniczać dostep tlenu do wody.
__________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
__________________________________________________________________________________________________
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w
profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów
Gdy stosuje się produkt jako paliwo substancja zużywana jest w całości, nie są generowane odpady.
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 9 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Kod odpadów:
13 07 01*
Olej opałowy i olej napędowy
Specjalne środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami/cysternami, które nie zostały
dokładnie oczyszczone. Pary pozostałości produktu mogą tworzyć wewnątrz pojemnika atmosferę palną lub
wybuchową. Nie ciąć, nie spawać pojemników, jeżeli nie zostały dokładnie oczyszczone. Należy zapobiegać
przedostawaniu się rozlanego produktu do gleby, cieków wodnych i kanalizacji.
_________________________________________________________________________________
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
__________________________________________________________________________________________________
ADR/RID, IMDG, IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ)
1202
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
OLEJ OPAŁOWY LEKKI
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
3/F1
14.4 Grupa pakowania
III
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Produkt stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Wymaga dodatkowego oznakowania.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przestrzegać zaleceń podanych sekcji 7 i 8 karty charakterystyki..
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
_________ _________________________________________________________________________
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
___________________________________________________________________________________________________
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 września 2009 roku).
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 83 z 30 marca
2010 roku).
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 10 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011).
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U., poz. 888,
2013).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U., poz. 601, 2012)
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji.
___________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
___________________________________________________________________________________________________
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty substancji dostarczonej przez
producenta, zostały uzupełnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego w
Warszawie.
Inne źródła danych:
Dane dla substancji
substances
zarejestrowanych:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
Pracodawca powinien zapewnić:
- szkolenia pracowników w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań higienicznych, informacji zawartych w karcie
charakterystyki;
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 11 z 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań
bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.
Skróty:
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone,
którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności
zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako
wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany
roboczej
vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym
przedziale czasowym
CL50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym
przedziale czasowym
CI50 - medialne stężenie powodujące 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w określonym przedziale
czasowym
CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej
wartości
DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na działanie
substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka
NOAEC – Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych działań - najwyższe badane stężenie,
przy którym nie występują statystycznie znaczące wzrosty częstotliwości lub intensywności szkodliwych skutków
działania u narażonej populacji względem odpowiedniej grupy kontrolnej
NOAEL – Najwyższa dawka, przy której nie obserwuje się szkodliwych zmian - najwyższa badana dawka lub
poziom narażenia, przy których nie występują statystycznie znaczące wzrosty częstotliwości lub intensywności
szkodliwych skutków u narażonej populacji względem odpowiedniej grupy kontrolnej
BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w
wodzie w stanie równowagi
ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers"
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ,
pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina
lub przedmiot
___________________________________________________________________________________________________
LEKKI OLEJ OPAŁOWY
Strona 12 z 12