PRoToKoŁ z PosIEDzENIA KoMISJI PRZETARGoWEJ

Komentarze

Transkrypt

PRoToKoŁ z PosIEDzENIA KoMISJI PRZETARGoWEJ
PRoToKoŁ z PosIEDzENIA KoMISJI PRZETARGoWEJ
powołanej do przeprowadfenia postępowania o ZamóWienie pUbIiczne
nr oR.11.271.32.15
prowadzone w trybie art.. 4, pkt
I
ustawY pzp
Komisja zostata powoła na przez Dyrektora Powiatowego Urzędu PracY w Nysie w dniu 15 czerwca
2016 roku za rządzeniem nr 20/2016, obradowała w dniu 21 Czerwca 2016 roku w siedzibie
zamaWE]ąCego,
Łukasz Podolski
zd5LępLr
Przewodniczący komisji
uy|ęFLUl4
Arkadiusz Przystał
z-ca Kierownika Wydziału organizacyjno
Ąą n !ą !źt.rp'ęyią ę9o
Teresa Rymarz
Kierawnika Wydziału Rynku Pracy
Anna orlińska
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowega
Se kreta rz
członek komisji
cz,łonek kom
isj
i
21 czerwca 2016 roku:
przedmiotem posiedzenia jawnego bYło otwarcie ofert złoŻonych przez Wykonawców (w
terminie do 21 czerwca 2016 roku do godziny 100a) uczestniczqCych W postępowaniu o
zamówienie publiczne, prowadzonym na zasadach art. 4, pkt B ustawy Z dnia 29 stycznia
2004 roku _ Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz
W
oparciu o 9
34, Regulaminu
w sprawie sposobu postępowania przy Udzielaniu zamówień
publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysle (Zarzqdzenie DYrektora PUP W Nysie Nr
66/2014, z dnia 29,12,2014r.) ogłoszonYm na stronach podmiotowYch BiuletYnu Informacji
Publicznej zamawiającego jak róWnież na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZamawiająCego'
Na posiedzeniu komisja postanowiła co następujeI
W trakcie posiedzenia jawnego komisja przetargowa stwierdzila, że W terminie sk,ladania
ofert tj' do 21 czerwca 2016 roku do godzinY 7000 do siedzibY Zamawiającego wpłYnęłY 3
ofertY. szczegółowe informacje dotyczace sesji otwarcia ofert zawarte są w protokole
z otwarcia ofert z dnia 27 czerwca 2076 roku.
przedmiotem posiedzenia niejawnego była ocena spełnienia warunkÓw udziału w
postępowaniu stawianYCh wYkonawcom oraz podstaw wyklUczenia wykonawców
w przypadkach określonych W zaproszeniu do składania ofert, badania ofert pod katem
odrzucenie ofert w przypadkach ich niezgodnośCi z treścią Zaproszenia do sk,|adania ofeft.
Przedmiotem posiedzenia niejawnego była również ocena ofert nie podlegającYch
odrzuceniu oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej ofefty.
Na posiedzeniu komisja postanowiła co następuje:
W trakcie posiedzenia niejawnego komisja przetargowa stwierdziła, że oferta
PROFESSIONAL cracjan Grela, ut. Budowlanych 50,45-124 Opote w zakresie:
a)
Wykonawcy
Wiedza i dośWiadczenie;
Zamawiajqcy W zaproszeniu do składania ofert, na spełnienie powyŹszego kryterium żąoał
aby Wykonawca Wykazał, ze zrea|izował min.5 szko|eń grupowych zbieznYch Z
przedmiotem zamóWienia. Na potwierdzenie spełniania Warunku Wykonawca mia,ł dołqczyć
Zestawienie wykonanych usług oraz referencje. Na podstaw.e dołqczonego zestawjenia oraz
referencji, zamawiający stwierdfa, że oferent nie zreaIizował min.5 szkoleń grupowycn
tożsamych z przedmiotem ZamóWienia, tj. Szko|eniami W fakresie brukarz.
BiorąC pod uwagę powyŻsze ustalenia komisja wykluczyła ww. Wykonawcę z udziału W
przedmiotowym postępowaniu (oferta Wykonawcy nie jest zgodna z treściq Zapytania ofertowego)
'
Informacje dotycząCe spełnienia warunków udziału W postępowaniu zawarto w oddzielnYm
dokumencie stanowiąCYm za'|ącznik do niniejszego protokołu' Informacje dotycząCe oceny ofert
Zawarto
W
za,łąCzniku do niniejszego protokołu
Ponadto biorqc pod uwagę,
iż kwota jaką
- karta oceny ofert/ obliczenia,
Zamawiający zamierza przeznaczyć na rea|lzac;ę
ZamóWienia Wynosi 36.00o zł postanowiono wybrać do rea|izacji Towarzystwo ośWiatowo Naukowe
Inter Wiedza sp, z o'o.,gdyż jako jedyny oferent przedstawił ofertę, która mieści się w zakładanej
kwocie' Ponadto oferta spełnia wszystkie WarUnki Udziału W postępowaniu. oferent Wykazał s|ę tez
dUżym dośWiadczeniem W reaIizacji Szko|eń grupowych z zakresu ,,brukarz,,- B szko|eń.
Po Złożeniu podpisóW na protokoIe oraz WszeIkich załącznikach do protokołu komisja przetargowa
zakończYła posiedzenie w dniu 21 Czerwca 2016 roku o ąodzinie 14:00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Na tym pos|edzenie komisji Zakończono.
Podpisy osób uczestnicząĆych w posiedzeniu;
/Ąstę1ca Dyrcktora
P(wia\o\{o |J rzędu P racy
.'
\lt"\
.ł|ldęYodotski ...
.: ...' ..
|,\\\"
\ \ 7::i'K| "' \J
\ t lr' ''riz:r. \ lr"'
\,Ą
r ktl ł1 i t t's z
)
rz'r,;
!
a
Przewodniczący komisji
"i'l
r'rii'l
I
..
' ! 'rr"gu
t
Sekretarz
DZIAŁU
racy
członek komisji
członek komisji
Protokołował
Z ..' t.,...,.,|ń/w,.J,i..lu
(rrgrLr'z.Lr)
r',ff
tI r tuJ i
rr
r'tr.r.ljnrgo
us. ,l'rz1,1
4g
!
załączniki:
'
-
Protokół z otwarcia ofert z dnia 27 czerwca 2016 rckU'
W postępowaniu.
Informacja o spełn|anlu przez WykonawcóW WarunkóW udziału
karta oceny ofert
Zatwierdziła
du Praoy
2016
czE.2
1.