PDFCreator, Job 3 - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu

Komentarze

Transkrypt

PDFCreator, Job 3 - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu
znak sprawy: ZP/3421/01/2007
Oleśnica, 2007-01-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Dostawę cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4
wraz ze sprzętem do ograniczania skaŜeń chemiczno - ekologicznych"
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Powiat Oleśnicki zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
www.powiat-olesnicki.pl
[email protected]
godz. urzędowania 7:45-15:45
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyŜej 60 000 euro
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia :
www.bip.olesnica.ig.pl/webcm/przetargi
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
w siedzibie zamawiającego, pokój 321 lub pocztą na pisemny wniosek. Wniosek moŜna przesłać
faksem na nr 071 314 01 10 lub mailem na adres [email protected] . Specyfikacja
udostępniana jest bezpłatnie, dostępna równieŜ na stronie internetowej:
www.bip.olesnica.ig.pl/webcm/przetargi
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o moŜliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest „dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem uterenowionym 4x4 wraz ze sprzętem do ograniczania skaŜeń chemicznoekologicznych".
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
1
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 34144210 - 3
5) Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
do 31.05.2007r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1
Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4
Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji,
- złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
- nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłuŜenie okresu związania ofertą,
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
składania ofert,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- niewaŜnej na podstawie odrębnych przepisów,
- nie zabezpieczonej wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub braku
zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą,
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2
-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
-Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa
zamówień publicznych.
-Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy lub usługi te zostały wykonane
naleŜycie.
- Informację z banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą, Ŝe w dniu jej
wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy
wynosi co najmniej 1000000 zł.
-Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- Dowód wpłaty wadium
5. Dodatkowe dokumenty do oferty:
1. formularz ofertowy
2. Oferta techniczna, dane techniczne oferowanego pojazdu,
3. parafowany wzór umowy
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000 zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena
Waga
100
3
10) miejsce i termin składania ofert w siedzibie zamawiającego
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
Pokój nr 122 biuro podawcze
do dnia 22 stycznia 2007r. do godz. 11:00
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.bip.olesnica.ig.pl/webcm/przetargi
12) miejsce i termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
Pokój Nr 210, I piętro
dnia 22 stycznia 2007r. o godz. 11:30.
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
nie dotyczy
Zbigniew Potyrała
____________________________________
Podpis Zamawiającego
4
Znak sprawy: ZP/3421/01/2007
05.01.2007r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego:
"Dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4
wraz ze sprzętem do ograniczania skaŜeń chemiczno - ekologicznych"
Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
www.powiat-olesnicki.pl.
[email protected]
7:45-15:45
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego
o wartości: powyŜej 60 000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz.
605),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
3. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
Informacja na temat podwykonawców
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1).Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo
gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 - szt 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi zał. nr 6 do SIWZ oraz według obowiązującej normy PN-EN.
2). Pojazd musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe w/g wytycznych KGPSP
i CNBOP - czerwiec 2002. Wymagany certyfikat CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie
naleŜy dostarczyć Zamawiającemu w trakcie odbioru samochodu.
5
Kod CPV 34144210 - 3
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
do 31.05.2007 r.
IV. Termin wykonania zamówienia
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1
Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.4
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.5
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4
Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji,
- złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
- nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłuŜenie okresu związania ofertą,
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawierającą raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
składania ofert,
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- niewaŜnej na podstawie odrębnych przepisów,
6
- nie zabezpieczonej wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub braku
zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą,
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A.W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22
Prawa zamówień publicznych. –załącznik nr 3 do siwz
B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
B.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy lub usługi te zostały wykonane
naleŜycie. - załącznik nr 4 do siwz
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące
dokumenty:
C.1) Informację z banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą, Ŝe w dniu jej
wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy
wynosi co najmniej 1000000 zł.
C.2) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
C 3). Dowód wpłaty wadium.
Dodatkowe dokumenty do oferty:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Ofertę techniczną, dane techniczne oferowanego pojazdu(załącznik nr 2 do SIWZ).
3. parafowany wzór umowy-załącznik nr 5 do siwz
7
D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.1), A.2), A.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
-JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".
E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VI dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe
dokumenty składane są wspólnie
WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Powiat Oleśnicki, ul. J,. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica,
faksem: 071 314 01 07
lub na adres e-mail: [email protected]
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko:
Gł. Specjalista ds. Zamówień Publicznych
imię i nazwisko
Zbigniew Kowalczyk
tel.
071 310 01 07
fax.
071 314 01 10
w terminach w godz. pomiędzy 9.30 a 10.00
3. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub
drogą elektroniczną jest:
stanowisko:
staŜystka
imię i nazwisko
Marta Zawilska
tel.
071 310 01 07
fax.
071 314 01 10
w terminach
w godz. pomiędzy 10.00 a 15.00
8
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło:
- do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe, w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. O przedłuŜeniu terminu
składania ofert, jeŜeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000 zł, słownie:
dziesięć tysięcy złotych
Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm.).
W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty
wadium na kaŜde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy.
Wymagany termin waŜności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 30 dni, tj.
przez okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł naleŜy wnieść na konto Powiatu Oleśnickiego
Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, nr r-ku: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 w terminie przed
otwarciem ofert. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyŜej form
zostanie wykluczony.
Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeŜeli:
9
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
-zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia , a protesty zostały ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
Oraz na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
Wykonawca traci wadium gdy:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
napisana na maszynie do pisania lub komputerze, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana
przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. UpowaŜnienie do
podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów
załączonych przez wykonawcę.
1.
Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym oraz ofercie technicznej
(stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) bez modyfikacji formy przez
wykonawcę.
2.
Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami SIWZ.
3.
Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4.
Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy oraz opieczętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi, w sposób
nie budzący wątpliwości.
5.
Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte lub zbindowane) we właściwej
kolejności, w sposób zabezpieczający przed dekompletacją.
6.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
7.
Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
8.
Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę.
9.
Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad jak
składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
10.
Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę
zewnętrzną naleŜy opisać według poniŜszego wzoru:
„Dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” - nie otwierać przed godz.11:00
dnia 22.01.2007r.” oraz odcisk pieczęci wykonawcy.
Koperta wewnętrzna, w której naleŜy umieścić ofertę musi mieć opis jak koperta
zewnętrzna oraz nazwę i adres wykonawcy.
12. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca
10
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
Zamawiający wzywa Wykonawców do ewentualnego złoŜenia „zastrzeŜenia" o ograniczeniu
dostępu do informacji zawartych w ofercie
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upowaŜnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - naleŜy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta
umowa wykonawców nie moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu /z odciskiem pieczęci
wykonawcy na zewnętrznej kopercie, na adres zamawiającego:
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
Pokój nr 122 Biuro Podawcze
do dnia 2007-01-22 do godz. 11:00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres:
Powiat Oleśnicki
Ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
3. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia protestu.
4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego
Powiat Oleśnicki
Ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
Pokój nr 210 na I piętrze
dnia 2007-01-22 o godz. 11:30
5. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację
11
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT – 7%.
Na podstawie art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.04.54.535), na przedmiot umowy stosuje się stawkę VAT w wysokości 7 %.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen,
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu zamówienia
naleŜy przedstawić w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
1.2 z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3 złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
1.4 oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.5 wniesiono poprawnie wadium,
1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium,
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
cena
Waga
100
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do
12
przedstawionej w niej ceny naleŜny podatek (7%) od towarów i usług zgodnie z
obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
1. Cena oferty – waga 100%
Obliczana będzie według wzoru:
najniŜsza cena spośród waŜnych ofert
---------------------------------------------- x 100 %
cena oferty badanej
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,
6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym
pismem.
XV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do siwz
13
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest
do Zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający Ŝądanie, zwięzłe
przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony
w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu zamówień publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr
faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się
z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu
terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu.
8. Zamawiający przekaŜe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do
czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie
mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej".3. Odwołanie10. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące
postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. 11. Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej".
XVIII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XXI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do
porozumiewania się drogą elektroniczna.
1. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
2. Adres strony internetowej: www.bip.olesnica.ig.pl/webcm/przetargi
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń
z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIV. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych
oraz
w
siedzibie
zamawiającego
i
na
stronie
internetowej:
www.bip.olesnica.ig.pl/webcm/przetargi
14
NiezaleŜnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni w formie pisemnej
faksem.
XXVII. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
-zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
- udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXVIII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
- formularz ofertowy wykonawcy-załącznik nr 1 do siwz
- oferta techniczna (dane techniczne oferowanego pojazdu)- załącznik nr 2 do siwz
- oświadczenie zgodne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 ustawy-załącznik nr 3 do siwz
- wykaz podobnych dostaw z referencjami- załącznik nr 4 do siwz
- parafowany wzór umowy-załącznik nr 5 do siwz
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 6 do siwz
Oleśnica, 2007-01-05
Sporządził: Zbigniew Kowalczyk
Zatwierdził:
Zbigniew Potyrała
______________________________________
Podpis Starosty
15
Załącznik Nr 1 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
0 (**) ......................................
Numer faksu:
0 (**) ......................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
"Dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4
wraz ze sprzętem do ograniczania skaŜeń chemiczno - ekologicznych"
Nr sprawy: ZP/3421/01/2007, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł
(Słownie:.....................................................................................................................……)
Stawka pod. VAT 7%, wartość pod. VAT......................................................................zł
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł
(Słownie:............................................................................................................................)
Oświadczam, Ŝe :
16
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….
Termin płatności:.......... dni ......................
1.
Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy ) 36 miesięcy
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... ..........
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Inne: Inne
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
•
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks:
.......... .......... .......... zakres odpowiedzialności ......................................
•
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks:
.......... .......... .......... zakres odpowiedzialności
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Wadium w kwocie ………… zostało wniesione w dniu …………w formie / formach:
….………….….………….….………….….………….….………….….………….
4. 5. 6.
Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas
zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do formularza ofertowego załączam:
1. Ofertę techniczną- załącznik nr 2 do siwz
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9,.
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa
zamówień publicznych. –załącznik nr 3 do siwz
7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw - załącznik nr 4 do siwz
8. Informację z banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą, Ŝe w dniu jej
wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy
wynosi co najmniej 1000000 zł.
9. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
10. dowód wpłaty wadium
11. parafowany wzór umowy-załącznik nr 5 do siwz
ZastrzeŜenie wykonawcy
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
______________________________
Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
18
Załącznik Nr 2 do siwz
OFERTA TECHNICZNA (dane techniczne oferowanego pojazdu)
LP
Wyszczególnienie wymagań i parametrów techniczouŜytkowych
Wypełnia Oferent opisując
zastosowane rozwiązania
i podając szczegółowe
parametry techniczne
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji
wydane przez Ministra Infrastruktury. Świadectwo
homologacji oraz aktualny atest (Certyfikat) wydany przez
CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie naleŜy dostarczyć
Zamawiającemu w dniu odbioru samochodu.
1
Podwozie z kabiną
Podwozie z kabiną
1.1 Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i
wyposaŜeniem) nie moŜe przekroczyć 16 000kg. Dopuszczalna masa
całkowita podana w świadectwie homologacji moŜe przekraczać 16
000kg
1.2. Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:
-masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i
wyposaŜeniem
-masę własną pojazdu,
-masę wyposaŜenia zgodnie z Wymaganiami KG PSP- CNBOP czerwiec 2002
-naciski na oś przednią
-naciski na oś tylną
-obciąŜenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna róŜnica w
obciąŜeniu stron lewej i prawej nie moŜe przekraczać 3%)
1.3. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”
1.4. WyposaŜone w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i
świetlne, stroboskopowe, typu belka świetlna , zamontowane na dachu
kabiny. Urządzenie akustyczne powinno umoŜliwiać podawanie
komunikatów słownych w tym za pomocą radiotelefonu .Na dachu
kabiny zamontowany dodatkowy sygnał pneumatyczny o natęŜeniu
min. 115dB włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy.
19
1.5 Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne, niebieskie typu LED z przodu
pojazdu, wmontowane w maskę silnika . Z tyłu pojazdu belka
zespolona posiadająca niebieskie stroboskopowe światła błyskowe i
Ŝółte lampy tworzące falę świetlną (słuŜy do wskazywania kierunku
omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych). Fala
świetlna i światła niebieskie, diody typu LED. Belka świetlna i lampa
tylna znajdująca się na dachu zabezpieczona przed uszkodzeniem
kloszy. Lampa z tyłu pojazdu niebieska stroboskopowa. Pojazd musi
być wyposaŜony w wyłącznik wszystkich tylnych niebieskich lamp
alarmowych w przypadku jazdy w kolumnie.
Z przodu pojazdu zainstalowane 2 reflektory przeciwmgielne.
1.6 Podwozie samochodu z silnikiem z turbodoładowaniem o zapłonie
samoczynnym spełniającym wymogi czystości spalin EURO - 4 o mocy
min.210kW. Pojazd powinien mieć zainstalowany miernik zuŜycia
paliwa.
1.7 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niŜ 3150mm.
Wysokość górnej krawędzi najwyŜszej półki w połoŜeniu roboczym (po
wysunięciu lub rozłoŜeniu) szuflady nie wyŜej niŜ 1800mm od poziomu
terenu. JeŜeli wysokość półki lub szuflady przekracza 1800mm od
poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów
umoŜliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwierane lub wysuwane
podesty muszą być wyposaŜone w obrysowe oświetlenie ostrzegawcze
typu LED. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane
w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w
zaleŜności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii.
1.8 Napęd 4x4, z moŜliwością blokady mechanizmu róŜnicowego
przedniego i tylnego mostu oraz blokadę między mostową. Układ
hamulcowy wyposaŜony w system ABS.
1.9 Masowy wskaźnik mocy ,określony dla masy pojazdu gotowego do
akcji min. 13kW/1000kg
1.10 Kabina czterodrzwiowa ,jednomodułowa, zapewniająca dostęp do
silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku
jazdy), kabina wyposaŜona w:
-indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy na wysięgniku
giętkim umoŜliwiające czytanie map i kart dojazdowych w czasie
jazdy w nocy;
-niezaleŜny układ ogrzewania i wentylacji, umoŜliwiający ogrzewanie
kabiny przy wyłączonym silniku;
-reflektor ręczny szperacz (umieszczony wewnątrz kabiny) do
oświetlania numerów budynków;
-reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz
kabiny z moŜliwością podłączenia i zamocowania w tylnej części
dachu pojazdu;
- tachograf z zapisem elektronicznym
- lusterka zewnętrzne podgrzewane;
- elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasaŜera.
-dodatkowe punkty świetlne umoŜliwiające osiągnięcie natęŜenia
oświetlenia wewnątrz kabiny min. 30 lx, mierzone na środku krawędzi
zewnętrznej kaŜdego siedziska .
20
1.11 Fotele wyposaŜone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
-siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,
odpornym na rozdarcie i ścieranie;
-wszystkie fotele wyposaŜone w zagłówki;
-fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia
oparcia.
1.12 Instalacja elektryczna 24V, moc alternatora min. 2200 W i pojemność
akumulatorów min. 165Ah musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na
energię elektryczną przy jej maksymalnym obciąŜeniu.
1.13 Instalacja wyposaŜona w główny wyłącznik prądu bez odłączania
urządzeń wymagających stałego zasilania np. ładowarki latarek,
ładowarki radiotelefonów ,tachograf. Pojazd powinien posiadać
urządzenie zabezpieczające akumulatory przed nadmiernym
rozładowaniem umoŜliwiającym uruchomienie silnika pojazdu.
1.14 Pojazd wyposaŜony w wbudowany prostownik do ładowania
akumulatorów z sieci 230 V , oraz złącze umieszczone po lewej
stronie pojazdu , umoŜliwiające samoczynne rozłączenie po
uruchomieniu silnika pojazdu. Wymagana sygnalizacja podłączenia
do sieci w kabinie kierowcy.
1.15 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, w zakresie
częstotliwości VHF 136 - 174MHz, moc 1-25 W, min. 250 kanałowy z
odstępem miedzy kanałowym 12,5kHz oraz z dodatkowym
zewnętrznym głośnikiem w kabinie załogi i przedziale autopompy.
1.16 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne
wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich
jednoczesnej pracy.
1.17 Pojazd wyposaŜony w sygnalizację świetlną i dźwiękową
(modulowaną) włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację
świetlną dopuszcza się światło cofania.
1.18 Prześwit pod osiami min. 280mm. NaleŜy podać
konkretną wartość dla oferowanego podwozia.
1.19 Kąt natarcia - nie mniejszy niŜ 23° NaleŜy podać
konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
1.20 Kąt zejścia nie mniejszy niŜ 23° NaleŜy podać
konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
1.21 Kolorystyka
- elementy podwozia – czarne;
- błotniki i zderzaki – białe;
- kabina, zabudowa – kolor czerwony RAL 3000;
- drzwi Ŝaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium;
Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi wg wymagań
zamawiającego.
1.22 Największa obrysowa średnica zawracania nie więcej niŜ 19m.
21
1.23 Maksymalna prędkość na najwyŜszym biegu nie mniej niŜ 90km/h.
1.24 Rezerwa masy w pełni obciąŜonego samochodu w stosunku
do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - min. 3%.
1.25 Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca moŜliwość wyjazdu
w ciągu max. 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu,
równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie
hamulców.
1.26 Wylot spalin umieszczony po lewej stronie pojazdu .
1.27 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą
zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25 °C do
+50°C.
1.28 Podstawowa obsługa silnika moŜliwa bez podnoszenia kabiny.
1.29 Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km
lub 4 godz. pracę autopompy Jednak nie mniej niŜ 130 litrów.
1.30 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie
min. 4 godz. podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej,
oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np.
temperatury) określonych przez producenta.
1.31 Pojazd wyposaŜony w hak holowniczy z tyłu pojazdu,
przystosowany do ciągnięcia przyczep o masie min. 6000 kg ,ze
złączami elektrycznymi i pneumatycznymi dwuobwodowego
systemu hamulcowego .
1.32 Ogumienie specjalne, z bieŜnikiem dostosowanym do róŜnych
warunków terenowych i atmosferycznych.
1.33 Pojazd wyposaŜony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się
brak mocowania koła na pojeździe.
1.34 Pojazd wyposaŜony w wyciągarkę linową napędzaną elektrycznie.
Długość liny w wyciągarce min. 30m a maksymalny uciąg wyciągarki
nie mniejszy niŜ 50kN.
1.35 Pojazd wyposaŜony w instalację zraszaczową do ograniczania stref
skaŜeń.
2.
Zabudowa poŜarnicza:
2.1. Wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy
oraz poszycie zewnętrzne wykonane z tych samych materiałów.
Ściana zabudowy znajdująca się za kabiną kierowcy w dolnej części
zabezpieczona przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod
kół pojazdu.
22
2.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu
antypoślizgowym i oświetleniem jego powierzchni oraz sprzętu na nim
zamocowanego. Na dachu przygotowane uchwyty na sprzęt i armaturę
nie powodujące ich przemieszczania podczas jazdy, wykonane wg
wymagań zamawiającego. Na dachu pojazdu zamontowane działko
wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600 – 2400dm3/min i
ciśnieniu 8 bar. Działko powinno posiadać urządzenie zapewniające
łączność operatora działka z kierowcą w kabinie samochodu (interkom)
.
2.3 Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona składana drabinka
umoŜliwiająca wejście na dach pojazdu .RozłoŜenie drabinki powinno
być sygnalizowane w kabinie kierowcy oraz powodować załączanie
oświetlenia dachu pojazdu i stanowiska obsługi działka .
2.4 Skrytki na sprzęt i wyposaŜenie oraz przedział autopompy
zamykane Ŝaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi
systemem spręŜynowym wykonane z materiałów odpornych na
korozję. śaluzje wyposaŜone w rurowe uchwyty oraz zamki
zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich
zamków, skrytek .
2.5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposaŜone w
oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu Ŝaluzji skrytki. W
kabinie kierowcy wymagana sygnalizacja otwarcia skrytek ,
-główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany
w kabinie kierowcy,
-poszczególne skrytki powinny posiadać spis sprzętu w nich się
znajdującego.
2.6. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół
samochodu zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości
5 m w warunkach słabej widoczności.
2.7. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w
pozycji zamkniętej i wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed
całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).
2.8. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyŜej 250 mm
poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
2.9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi
Ŝaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane,
aby umoŜliwiały ich obsługę w rękawicach.
2.10 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza
i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewoŜone będą
urządzenia z napędem spalinowym i kanistry z paliwem.
2.11 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi
kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
23
2.12 Zbiornik wody o pojemności min. 4,0m3, wykonany z materiału
odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposaŜony w
oprzyrządowanie umoŜliwiające jego bezpieczną eksploatację i układ
zabezpieczający przed przelaniem. Zbiornik powinien posiadać górny
właz rewizyjny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie
mniejszej niŜ 75mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika, oraz
zawór do grawitacyjnego opróŜniania zbiornika z wody.
2.13 Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności
zbiornika wody
- wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
-zbiornik musi być wyposaŜony w oprzyrządowanie zapewniające jego
bezpieczną eksploatację,
-napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być moŜliwe z
poziomu terenu i z dachu pojazdu.
- zbiornik powinien być wyposaŜony, w minimum jedną nasadę 52 z
zaworem kulowym do napełniania zbiornika przy pomocy przenośnej
pompy.
2.14 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale
zamykanym Ŝaluzją. Przedział autopompy ogrzewany niezaleŜnym
ogrzewaniem tego samego producenta jak urządzenie w kabinie.
2.15 Autopompa dwuzakresowa ze stopniem niskiego i wysokiego ciśnienia.
Wydajność autopompy nie mniejsza niŜ 3000 dm3/min przy ciśnieniu
1MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz wydajności nie mniejszej niŜ
200dm3/min przy ciśnieniu min. 4,0MPa. Autopompa bezobsługowa, nie
wymagająca smarowania olejem i smarem stałym.
2.16 Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry
autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niŜ
przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania l,5m.
2.17 Samochód musi być wyposaŜony w co najmniej 1 wysokociśnieniową
linię szybkiego natarcia o długości węŜa min. 60m na zwijadle,
zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z
prądem zwartym i rozproszonym.
2.18 Linia szybkiego natarcia musi umoŜliwiać podawanie wody lub piany
bez względu na stopień rozwinięcia węŜa. Do zwijania węŜa naleŜy
zastosować urządzenie o napędzie elektrycznym. Urządzenie to
powinno być uruchamiane z panelu sterowania autopompą i
dodatkowym włącznikiem noŜnym. Urządzenie wyposaŜone w
sprzęgło przeciąŜeniowe. Zwijadło wyposaŜone w regulowany
hamulec bębna oraz korbę umoŜliwiającą awaryjne zwijanie węŜa.
2.19 Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody i wodnego roztworu
środka pianotwórczego do min.:
-czterech nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu;
-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia;
24
-działka wodno-pianowego na dachu pojazdu.
2.20 Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
2.21 Autopompa musi być wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające
umoŜliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5m w czasie do
30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s.
2.22 Autopompa musi umoŜliwiać podawanie wody lub piany z
działka samochodu podczas poruszania się pojazdu.
2.23 W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej
następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia,
- manometr wysokiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- włącznik i wyłącznik pracy silnika pojazdu,
- kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
- schemat układu wodno-pianowego.
2.24 W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia
kontrolno pomiarowe:
- manometr niskiego ciśnienia;
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu;
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu;
- licznik motogodzin pracy autopompy.
2.25 Uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być
moŜliwe tylko dla neutralnego połoŜenia dźwigni zmiany biegów oraz
po włączeniu hamulca pomocniczego.
2.26 Zbiornik wody musi być wyposaŜony w dwie nasady 75 z zaworami
kulowymi do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien
mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody
ze zbiornika tym wylotem oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do
zbiornika samochodu), automatyczny zawór zabezpieczający przed
przepełnieniem zbiornika z moŜliwością przełączenia na prace ręczną.
Praca automatycznego dopełniania zbiornika w zakresie 25-75%
napełnienia.
2.27 Autopompa musi być wyposaŜona w dozownik środka pianotwórczego
zapewniający uzyskiwanie minimum stęŜeń 3% i 6 % ( tolerancja ±0,5)
w całym zakresie wydajności pompy i umoŜliwiający pobór środka
pianotwórczego ze zbiornika samochodu oraz zbiorników zewnętrznych
(beczek).
2.28 Autopompa musi być wyposaŜona w automatyczny układ
utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
2.29 Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na
korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków
pianotwórczych i modyfikatorów.
25
2.30 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umoŜliwić jego
całkowite odwodnienie przy uŜyciu co najwyŜej dwóch zaworów.
2.31 Przedział autopompy musi być wyposaŜony w system ogrzewania tego
samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie
zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w
temperaturze do -25°C oraz skuteczne odwadnianie.
2.32 Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany filtr
zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń
stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika
własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
2.33 Mocowania na aparaty powietrzne jedno butlowe – 5 sztuk, powinny
znajdować się w zabudowie poŜarniczej na stelaŜu wysuwanym na
zewnątrz pojazdu.
2.34 Samochód musi być wyposaŜony w maszt oświetleniowy min. 4,5 metrowy zamontowany na stałe na samochodzie. Maszt wysuwany
pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi 2 x 1000W. Maszt
zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po
nierównym terenie z funkcją automatycznego składania do transportu.
Sterowanie połoŜeniem najaśnic z poziomu terenu za pomocą pilota
przewodowego. Gniazdo do podłączenia pilota sterującego powinno
znajdować się po lewej i prawej stronie pojazdu.
2.35 Pojazd wyposaŜony w agregat prądotwórczy przenośny o mocy
min. 3,5kVA IP 54 podłączony do masztu oświetleniowego.
2.36 Agregat prądotwórczy wraz z urządzeniami sterującymi pracą
masztu umieszczony po tej samej stronie zabudowy co maszt
oświetleniowy.
2.37 Pojazd wyposaŜony w urządzenie do podawania strumienia mgły
wodnej o optymalnej wielkości kropel od 10 do 100 mikronów i
wysokiej energii kinetycznej .Urządzenie wyposaŜone w zwijadło z
węŜem powietrzno-wodnym o długości minimum 60m.
zakończonym prądownicą z głowicą mgłową z opcją do podawania
piany ,kompresor powietrza, panel sterowniczy i system dozowania
środka pianotwórczego. Urządzenie powinno umoŜliwiać
podawanie mgły wodnej o wysokiej energii kinetycznej i piany bez
względu na stopień rozwinięcia węŜa. Do zwijania węŜa naleŜy
zastosować napęd elektryczny (24V) z moŜliwością ręcznego
awaryjnego zwijania węŜa. Zwijadło węŜa wyposaŜone w sprzęgło
przeciąŜeniowe i regulowany hamulec bębna powinno być
uruchamiane z panelu sterowania autopompą i dodatkowym
włącznikiem noŜnym.
Urządzenie
powinno
umoŜliwiać
generowanie wodnej mgły gaśniczej o wydajności minimum
4m3/min przy maksymalnym zuŜyciu wody nie przekraczającym
12 l/min. i ciśnieniu roboczym do 10 bar. SpręŜarka powietrza o
wydajności minimum 4m3/min. napędzana z przystawki odbioru
mocy samochodu przy jednoczesnej moŜliwości pracy autopompy
26
w pełnym jej zakresie wydajności i ciśnienia podawanych prądów
gaśniczych.
2.38 Pojazd naleŜy wyposaŜyć w przenośną pompę elektryczną
(beczkową) do napełniania zbiornika środka pianotwórczego z
nasadą wielkości 52 z moŜliwością zasilania z gniazda 24V z
instalacji elektrycznej podwozia samochodu. Długość kabla
zasilającego silnik elektryczny pompy powinien wynosić minimum
10m. .
2.39 W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamontowane : 2 szt. ładowarki z przenośnymi latarkami elektrycznymi w wykonaniu
przeciwwybuchowym /siła światła min. 80000 kandeli/oraz
ładowarkę na 4 sztuki do latarek elektrycznych typu Survivor, 3 szt.
- ładowarki z radiotelefonami przenośnymi w zakresie
częstotliwości VHF 136 – 174 MHz o mocy wyjściowej 1 -5 W,
255 kanałów z odstępem miedzy kanałowym 12,5 kHz.
2.40 Na pojeździe przewidzieć miejsce do przewoŜenia wyposaŜenia
poŜarniczego zgodnie z wymaganiami szczegółowymi KGPSP –
CNBOP – czerwiec 2002 dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Miejsca mocowania sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym .
27
Załącznik nr 3 do siwz
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Przedmiot zamówienia: "Dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem uterenowionym 4x4 wraz ze sprzętem do ograniczania skaŜeń chemiczno ekologicznych"
Data:...............................................................................................................
Nazwa wykonawcy........................................................................................
Adres wykonawcy..........................................................................................
Oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym,
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24
prawa zamówień publicznych
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.
______________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
________________________________
Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
28
Załącznik Nr 4 do siwz
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW/USŁUG
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych
dostaw/usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wymagany w
celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a takŜe
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Lp
Odbiorca
Wartość
Zakres
przedmiotowy
Daty
rozpoczęcie/zakoń
czenia
1.
2.
3.
4.
5.
* Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w dostawy/usługi zostały
wykonane naleŜycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę
dokumenty potwierdzające ww. warunek).
______________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
29
Wzór umowy
Załącznik nr 5 do siwz
UMOWA NR .............
Zawarta w dniu .................... 2007 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Powiatem Oleśnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego, w imieniu którego
działają:
1) Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego
2) Henryk Sarnowski- Wicestarosta
przy kontrasygnacie GraŜyny Sobieśniewskiej – Skarbnika Powiatu Oleśnickiego
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
.....................................................................................,
z siedzibą w ................. ..........................................................................................................
reprezentowanym przez:
1)............................................................................................................................................,
2) ...........................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem Umowy jest dostawa cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem
uterenowionym 4x4 wraz ze sprzętem do ograniczania skaŜeń chemiczno - ekologicznych,
wykonanego zgodnie z załączoną ofertą.
Pojazd winien posiadać certyfikat zgodności CNBOP w rozumieniu przepisów o badaniach
i certyfikacji.
§2
1. Termin wykonania umowy ustala się na dzień: 31.05.2007 r.
§3
30
1.
WYKONAWCA
udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy 36 miesięcy
gwarancji. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu
umowy.
2.
WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość uŜytych materiałów, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak równieŜ kompletność przedmiotu umowy
zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej umowy (oferta techniczna). W okresie gwarancji
naprawy przedmiotu umowy (części zamienne, robocizna) wykonywane będą bezpłatnie
przez WYKONAWCĘ w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Naprawy będą dokonywane
w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenia w formie
faxu.
3.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu
umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie moŜna usunąć w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu
serwisowego ponosi WYKONAWCA.
4.
WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych dla przedmiotu umowy
w okresie 15 lat od zakończenia produkcji.
§4
1. Do samochodu dostawca zobowiązuje się dołączyć pełną dokumentację eksploatacyjną
w języku polskim oraz wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
2. Dostawca zobowiązany jest do rozmieszczenia i przygotowania mocowań sprzętu
w zabudowie poŜarniczej zgodnie z wymogami uŜytkownika pojazdu.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć samochód w zakresie OC i AC na czas nie krótszy
niŜ 48 godzin w terminie odbioru i przejazdu samochodu do siedziby Zamawiającego.
§6
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z naleŜytą starannością.
§7
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
....................... złotych brutto, słownie …………………………………………..
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
31
a) obejmuje podatek od towarów i usług – kaŜdorazowa zmiana stawki podatku obciąŜa
Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych
świadczeń zamawiającego. Na podstawie art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535), na przedmiot umowy stosuje się stawkę
VAT w wysokości 7 %.
b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym, na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego, oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od
dnia wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek nr ..............................................
5. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§8
1. Osobą odpowiedzialną za bieŜące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest
Jacek Noworycki Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy,
tel. 071/ 314 2091
2. Osobą odpowiedzialną za bieŜące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest
..................................tel. ....................
§9
Strony postanawiają, iŜ obowiązującą formą odszkodowań są kary umowne. Kary te
naliczane będą w następujący przypadkach i wysokościach :
1.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
1)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
2)
za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
za kaŜdy dzień zwłoki jednak nie więcej niŜ 20 % wartości umowy brutto,
3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej
gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki liczonej
od ustalonej daty na usunięcie wad jednak nie więcej niŜ 20 % wartości umowy brutto.
2.
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną:
32
1)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
2)
za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kaŜdy dzień zwłoki jednak nie więcej niŜ 20 % wartości umowy brutto,
3.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary
umowne.
4.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
W przypadku stwierdzenia raŜących naruszeń Umowy Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy
za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy zawartej w
trybie ustawy o zamówieniach publicznych, nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w
terminie 1 miesiąca od daty uzyskania wiadomości o tej zmianie.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla
Zamawiającego.
Zamawiający:
Wykonawca:
33
Załącznik nr 6 do siwz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
LP
Wyszczególnienie wymagań i parametrów techniczo-uŜytkowych
1
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra
Infrastruktury. Świadectwo homologacji oraz aktualny atest (Certyfikat) wydany przez
CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie naleŜy dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru
samochodu.
Podwozie z kabiną
1.1 Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami,
zabudową i wyposaŜeniem) nie moŜe przekroczyć 16 000kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w
świadectwie homologacji moŜe przekraczać 16 000kg
1.2. Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:
-masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposaŜeniem
-masę własną pojazdu,
-masę wyposaŜenia zgodnie z Wymaganiami KG PSP- CNBOP -czerwiec 2002
-naciski na oś przednią
-naciski na oś tylną
-obciąŜenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna róŜnica w obciąŜeniu stron lewej i prawej nie moŜe
przekraczać 3%)
1.3. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów
uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”
1.4. WyposaŜone w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, stroboskopowe, typu belka
świetlna , zamontowane na dachu kabiny. Urządzenie akustyczne powinno umoŜliwiać podawanie komunikatów
słownych w tym za pomocą radiotelefonu .Na dachu kabiny zamontowany dodatkowy sygnał pneumatyczny o
natęŜeniu min. 115dB włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy.
1.5 Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne, niebieskie typu LED z przodu pojazdu, wmontowane w maskę silnika . Z tyłu
pojazdu belka zespolona posiadająca niebieskie stroboskopowe światła błyskowe i Ŝółte lampy tworzące falę
świetlną (słuŜy do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych). Fala
świetlna i światła niebieskie, diody typu LED. Belka świetlna i lampa tylna znajdująca się na dachu zabezpieczona
przed uszkodzeniem kloszy. Lampa z tyłu pojazdu niebieska stroboskopowa. Pojazd musi być wyposaŜony w
wyłącznik wszystkich tylnych niebieskich lamp alarmowych w przypadku jazdy w kolumnie.
Z przodu pojazdu zainstalowane 2 reflektory przeciwmgielne.
1.6 Podwozie samochodu z silnikiem z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi czystości
spalin EURO - 4 o mocy min.210kW. Pojazd powinien mieć zainstalowany miernik zuŜycia paliwa.
1.7 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niŜ 3150mm. Wysokość górnej krawędzi najwyŜszej półki
w połoŜeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłoŜeniu) szuflady nie wyŜej niŜ 1800mm od poziomu terenu. JeŜeli
wysokość półki lub szuflady przekracza 1800mm od poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów
umoŜliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwierane lub wysuwane podesty muszą być wyposaŜone w obrysowe
oświetlenie ostrzegawcze typu LED. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie
kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zaleŜności od przeznaczenia z zachowaniem zasad
ergonomii.
34
1.8 Napęd 4x4, z moŜliwością blokady mechanizmu róŜnicowego przedniego i tylnego mostu oraz blokadę między
mostową. Układ hamulcowy wyposaŜony w system ABS.
1.9 Masowy wskaźnik mocy ,określony dla masy pojazdu gotowego do akcji min. 13kW/1000kg
1.10 Kabina czterodrzwiowa ,jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia
przodem do kierunku jazdy), kabina wyposaŜona w:
-indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy na wysięgniku giętkim umoŜliwiające czytanie map i kart
dojazdowych w czasie jazdy w nocy;
-niezaleŜny układ ogrzewania i wentylacji, umoŜliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku;
-reflektor ręczny szperacz (umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków;
-reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny z moŜliwością podłączenia i
zamocowania w tylnej części dachu pojazdu;
- tachograf z zapisem elektronicznym
- lusterka zewnętrzne podgrzewane;
- elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasaŜera.
-dodatkowe punkty świetlne umoŜliwiające osiągnięcie natęŜenia oświetlenia wewnątrz kabiny min. 30 lx,
mierzone na środku krawędzi zewnętrznej kaŜdego siedziska .
1.11 Fotele wyposaŜone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
-siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie;
-wszystkie fotele wyposaŜone w zagłówki;
-fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
1.12 Instalacja elektryczna 24V, moc alternatora min. 2200 W i pojemność akumulatorów min. 165Ah musi
zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciąŜeniu.
1.13 Instalacja wyposaŜona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania np.
ładowarki latarek, ładowarki radiotelefonów ,tachograf. Pojazd powinien posiadać urządzenie zabezpieczające
akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem umoŜliwiającym uruchomienie silnika pojazdu.
1.14 Pojazd wyposaŜony w wbudowany prostownik do ładowania akumulatorów z sieci 230 V , oraz złącze
umieszczone po lewej stronie pojazdu , umoŜliwiające samoczynne rozłączenie po uruchomieniu silnika
pojazdu. Wymagana sygnalizacja podłączenia do sieci w kabinie kierowcy.
1.15 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, w zakresie częstotliwości VHF 136 - 174MHz, moc 1-25 W, min.
250 kanałowy z odstępem miedzy kanałowym 12,5kHz oraz z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w kabinie
załogi i przedziale autopompy.
1.16 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń
podczas ich jednoczesnej pracy.
1.17 Pojazd wyposaŜony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (modulowaną) włączonego biegu wstecznego. Jako
sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
1.18 Prześwit pod osiami min. 280mm. NaleŜy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia.
1.19 Kąt natarcia - nie mniejszy niŜ 23° NaleŜy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
1.20 Kąt zejścia nie mniejszy niŜ 23° NaleŜy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
35
1.21 Kolorystyka
- elementy podwozia – czarne;
- błotniki i zderzaki – białe;
- kabina, zabudowa – kolor czerwony RAL 3000;
- drzwi Ŝaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium;
Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi wg wymagań zamawiającego.
1.22 Największa obrysowa średnica zawracania nie więcej niŜ 19m.
1.23 Maksymalna prędkość na najwyŜszym biegu nie mniej niŜ 90km/h.
1.24 Rezerwa masy w pełni obciąŜonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy
pojazdu - min. 3%.
1.25 Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca moŜliwość wyjazdu w ciągu max. 60 s, od chwili
uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
1.26 Wylot spalin umieszczony po lewej stronie pojazdu .
1.27 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w
temperaturach od -25 °C do +50°C.
1.28 Podstawowa obsługa silnika moŜliwa bez podnoszenia kabiny.
1.29 Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy Jednak nie
mniej niŜ 130 litrów.
1.30 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. podczas postoju, bez
uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury)
określonych przez producenta.
1.31 Pojazd wyposaŜony w hak holowniczy z tyłu pojazdu, przystosowany do ciągnięcia przyczep o masie min.
6000 kg ,ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi dwuobwodowego systemu hamulcowego .
1.32 Ogumienie specjalne, z bieŜnikiem dostosowanym do róŜnych warunków terenowych i atmosferycznych.
1.33 Pojazd wyposaŜony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak mocowania koła na pojeździe.
1.34 Pojazd wyposaŜony w wyciągarkę linową napędzaną elektrycznie. Długość liny w wyciągarce min. 30m a
maksymalny uciąg wyciągarki nie mniejszy niŜ 50kN.
1.35 Pojazd wyposaŜony w instalację zraszaczową do ograniczania stref skaŜeń.
2.
Zabudowa poŜarnicza:
36
2.1. Wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy oraz poszycie zewnętrzne wykonane z
tych samych materiałów. Ściana zabudowy znajdująca się za kabiną kierowcy w dolnej części zabezpieczona
przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod kół pojazdu.
2.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym i oświetleniem jego powierzchni
oraz sprzętu na nim zamocowanego. Na dachu przygotowane uchwyty na sprzęt i armaturę nie powodujące ich
przemieszczania podczas jazdy, wykonane wg wymagań zamawiającego. Na dachu pojazdu zamontowane
działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600 – 2400dm3/min i ciśnieniu 8 bar. Działko powinno
posiadać urządzenie zapewniające łączność operatora działka z kierowcą w kabinie samochodu (interkom) .
2.3 Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona składana drabinka umoŜliwiająca wejście na dach pojazdu .RozłoŜenie
drabinki powinno być sygnalizowane w kabinie kierowcy oraz powodować załączanie oświetlenia dachu pojazdu i
stanowiska obsługi działka .
2.4 Skrytki na sprzęt i wyposaŜenie oraz przedział autopompy zamykane Ŝaluzjami wodno i pyłoszczelnymi
wspomaganymi systemem spręŜynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję. śaluzje
wyposaŜone w rurowe uchwyty oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich
zamków, skrytek .
2.5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposaŜone w oświetlenie włączane automatycznie po
otwarciu Ŝaluzji skrytki. W kabinie kierowcy wymagana sygnalizacja otwarcia skrytek ,
-główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,
-poszczególne skrytki powinny posiadać spis sprzętu w nich się znajdującego.
2.6. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie min. 5
luksów w odległości 5 m w warunkach słabej widoczności.
2.7. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej oraz posiadać
zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).
2.8. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyŜej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać
oznakowanie ostrzegawcze.
2.9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi Ŝaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak
skonstruowane, aby umoŜliwiały ich obsługę w rękawicach.
2.10 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych
w których przewoŜone będą urządzenia z napędem spalinowym i kanistry z paliwem.
2.11 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.12 Zbiornik wody o pojemności min. 4,0m3, wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być
wyposaŜony w oprzyrządowanie umoŜliwiające jego bezpieczną eksploatację i układ zabezpieczający przed
przelaniem. Zbiornik powinien posiadać górny właz rewizyjny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy
nie mniejszej niŜ 75mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika, oraz zawór do grawitacyjnego opróŜniania
zbiornika z wody.
37
2.13 Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody
- wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i
modyfikatorów,
-zbiornik musi być wyposaŜony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
-napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być moŜliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
- zbiornik powinien być wyposaŜony, w minimum jedną nasadę 52 z zaworem kulowym do napełniania zbiornika
przy pomocy przenośnej pompy.
2.14 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym Ŝaluzją. Przedział autopompy
ogrzewany niezaleŜnym ogrzewaniem tego samego producenta jak urządzenie w kabinie.
2.15 Autopompa dwuzakresowa ze stopniem niskiego i wysokiego ciśnienia. Wydajność autopompy nie mniejsza niŜ
3000 dm3/min przy ciśnieniu 1MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz wydajności nie mniejszej niŜ 200dm3/min przy
ciśnieniu min. 4,0MPa. Autopompa bezobsługowa, nie wymagająca smarowania olejem i smarem stałym.
2.16 Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu były nie mniejsze niŜ przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania l,5m.
2.17 Samochód musi być wyposaŜony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węŜa
min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym
i rozproszonym.
2.18 Linia szybkiego natarcia musi umoŜliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węŜa.
Do zwijania węŜa naleŜy zastosować urządzenie o napędzie elektrycznym. Urządzenie to powinno być
uruchamiane z panelu sterowania autopompą i dodatkowym włącznikiem noŜnym. Urządzenie wyposaŜone w
sprzęgło przeciąŜeniowe. Zwijadło wyposaŜone w regulowany hamulec bębna oraz korbę umoŜliwiającą
awaryjne zwijanie węŜa.
2.19 Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:
-czterech nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu;
-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia;
-działka wodno-pianowego na dachu pojazdu.
2.20 Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
2.21 Autopompa musi być wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające umoŜliwiające zassanie wody: z
głębokości 1,5m w czasie do 30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s.
2.22 Autopompa musi umoŜliwiać podawanie wody lub piany z działka samochodu podczas poruszania się
pojazdu.
2.23 W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze
pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia,
- manometr wysokiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- włącznik i wyłącznik pracy silnika pojazdu,
- kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
- schemat układu wodno-pianowego.
38
2.24 W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno pomiarowe:
- manometr niskiego ciśnienia;
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu;
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu;
- licznik motogodzin pracy autopompy.
2.25 Uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być moŜliwe tylko dla neutralnego połoŜenia
dźwigni zmiany biegów oraz po włączeniu hamulca pomocniczego.
2.26 Zbiornik wody musi być wyposaŜony w dwie nasady 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu (wlot do
napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym
wylotem oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do zbiornika samochodu), automatyczny zawór
zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z moŜliwością przełączenia na prace ręczną. Praca
automatycznego dopełniania zbiornika w zakresie 25-75% napełnienia.
2.27 Autopompa musi być wyposaŜona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum
stęŜeń 3% i 6 % ( tolerancja ±0,5) w całym zakresie wydajności pompy i umoŜliwiający pobór środka
pianotwórczego ze zbiornika samochodu oraz zbiorników zewnętrznych (beczek).
2.28 Autopompa musi być wyposaŜona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
2.29 Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
2.30 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umoŜliwić jego całkowite odwodnienie przy uŜyciu co najwyŜej
dwóch zaworów.
2.31 Przedział autopompy musi być wyposaŜony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w
kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w
temperaturze do -25°C oraz skuteczne odwadnianie.
2.32 Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy
zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu,
gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
2.33 Mocowania na aparaty powietrzne jedno butlowe – 5 sztuk, powinny znajdować się w zabudowie poŜarniczej na
stelaŜu wysuwanym na zewnątrz pojazdu.
2.34 Samochód musi być wyposaŜony w maszt oświetleniowy min. 4,5 - metrowy zamontowany na stałe na
samochodzie. Maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi 2 x 1000W. Maszt zabezpieczony
przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po nierównym terenie z funkcją automatycznego składania do
transportu. Sterowanie połoŜeniem najaśnic z poziomu terenu za pomocą pilota przewodowego. Gniazdo do
podłączenia pilota sterującego powinno znajdować się po lewej i prawej stronie pojazdu.
2.35 Pojazd wyposaŜony w agregat prądotwórczy przenośny o mocy min. 3,5kVA IP 54 podłączony do masztu
oświetleniowego.
2.36 Agregat prądotwórczy wraz z urządzeniami sterującymi pracą masztu umieszczony po tej samej stronie
zabudowy co maszt oświetleniowy.
2.37 Pojazd wyposaŜony w urządzenie do podawania strumienia mgły wodnej o optymalnej wielkości kropel od 10
do 100 mikronów i wysokiej energii kinetycznej .Urządzenie wyposaŜone w zwijadło z węŜem powietrznowodnym o długości minimum 60m. zakończonym prądownicą z głowicą mgłową z opcją do podawania piany
,kompresor powietrza, panel sterowniczy i system dozowania środka pianotwórczego. Urządzenie powinno
umoŜliwiać podawanie mgły wodnej o wysokiej energii kinetycznej i piany bez względu na stopień
rozwinięcia węŜa. Do zwijania węŜa naleŜy zastosować napęd elektryczny (24V) z moŜliwością ręcznego
39
awaryjnego zwijania węŜa. Zwijadło węŜa wyposaŜone w sprzęgło przeciąŜeniowe i regulowany hamulec
bębna powinno być uruchamiane z panelu sterowania autopompą i dodatkowym włącznikiem noŜnym.
Urządzenie powinno umoŜliwiać generowanie wodnej mgły gaśniczej o wydajności minimum 4m3/min przy
maksymalnym zuŜyciu wody nie przekraczającym 12 l/min. i ciśnieniu roboczym do 10 bar. SpręŜarka
powietrza o wydajności minimum 4m3/min. napędzana z przystawki odbioru mocy samochodu przy
jednoczesnej moŜliwości pracy autopompy w pełnym jej zakresie wydajności i ciśnienia podawanych prądów
gaśniczych.
2.38 Pojazd naleŜy wyposaŜyć w przenośną pompę elektryczną (beczkową) do napełniania zbiornika środka
pianotwórczego z nasadą wielkości 52 z moŜliwością zasilania z gniazda 24V z instalacji elektrycznej
podwozia samochodu. Długość kabla zasilającego silnik elektryczny pompy powinien wynosić minimum
10m. .
2.39 W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamontowane : 2 szt. -ładowarki z przenośnymi latarkami
elektrycznymi w wykonaniu przeciwwybuchowym /siła światła min. 80000 kandeli/oraz ładowarkę na 4
sztuki do latarek elektrycznych typu Survivor, 3 szt. - ładowarki z radiotelefonami przenośnymi w zakresie
częstotliwości VHF 136 – 174 MHz o mocy wyjściowej 1 -5 W, 255 kanałów z odstępem miedzy kanałowym
12,5 kHz.
2.40 Na pojeździe przewidzieć miejsce do przewoŜenia wyposaŜenia poŜarniczego zgodnie z wymaganiami
szczegółowymi KGPSP – CNBOP – czerwiec 2002 dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. Miejsca
mocowania sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym .
40