Warszawa, dn. 2007-01-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dn. 2007-01-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa
Warszawa, dn. 2007-01-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 4/1/2007, Dostawa stanowiska do badań
wytrzymałości materiałów na szoki cieplne.
Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Instytut Transportu Samochodowego
Adres pocztowy:
Ulica: Jagiellońska 80 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:
mazowieckie
03-301 Województwo:
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Uziębło Telefon: 022-811-32-31 e-mail:
[email protected] Fax: 022-811-09-06
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.its.home.pl
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień: 33262000-4 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Stanowisko do generacji zmiennych warunków czasowo-cieplnych powinno składać się z
modułu grzewczo-chłodzącego, umożliwiającego nagrzewanie próbek badanych materiałów
do zadanej temperatury oraz ich możliwie szybkie przeniesienie do części układu chłodzenia
celem poddania ich gwałtownemu schłodzeniu w medium chłodzącym. Układ roboczy
urządzenia powinien umożliwiać automatyczne, cykliczne przemieszczanie próbek ze strefy
grzewczej do strefy chłodzenia. Ramię robocze powinno pozwalać w łatwy sposób umieścić
próbki testowe oraz także, po zakończeniu cyklu badawczego, ich demontaż celem pomiaru
wpływu zmiennego pola cieplnego na badany materiał.
Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - 100%
Terminy:
Termin składania ofert: Data: 2007/01/31 Godzina: 12:00
Miejsce składania ofert: 03-301 Warszawa; ul Jagiellońska 80; pokój 114
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: Data: 2007/01/31 Godzina: 13:00
Miejsce: Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa ul. Jagiellońska 80 pok. 130
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1.
Oświadczenie o spełnianiu art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej firmy potwierdzający dopuszczenie oferenta do
obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W zakresie warunku wskazanego w powyższym punkcie wymagane jest posiadanie
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw i serwisu stanowisk
badawczych wyposażonych w komory termiczne. Ocena spełnienia warunku nastąpi
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów
i oświadczeń.
1.
2.
Oświadczenie o spełnianiu art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.
Wykaz pracowników merytorycznych, przewidzianych do napraw gwarancyjnych
i pogwarancyjnych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
W zakresie warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych koniecznych
do realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę poniższych dokumentów.
1.
Oświadczenie o spełnianiu art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Oferta nie może przewidywać odmiennego niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sposobu wykonania zamówienia, zamawiający nie będzie rozpatrywać ofert
wariantowych.
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamówienie nie zostało podzielone części.
Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.
Warunki uzyskania dokumentów zamówienia: Dostępne w siedzibie zamawiającego do
Data: 2007/01/31 Cena 10.00zł
Warunki i sposób płatności: Płatność przy odbiorze
Ogłoszenie z dnia 2007/01/24