SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT toughtened (ESG) EN 12150

Komentarze

Transkrypt

SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT toughtened (ESG) EN 12150
Producent
Producer
Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna; POLAND
Deklaracja Zgodności
Declaration of Conformity
Nr/No.
129
Jednostka notyfikowana
Zakład produkcyjny
Rok
przeprowadzająca WBT wyrobu:
Production factory
wprowadzenia
Notified Body for Initial Type Testing:
Press-Glas SA Oddział w Tychach
Year of issue
Instytut Szkła i Ceramiki
ul. Cielmicka 44
06
43-100 Tychy; POLAND
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa; POLAND
Press-Glas SA deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, poniŜsze parametry wyrobu o nazwie
Press-Glas SA declare, under its sole responsibility, the following characteristics of the glass product named
SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT hartowany (ESG) / SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT toughtened (ESG)
zgodnie z wymogami normy
EN 12150-1,2
under requirements of standard
Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe, przeznaczone do zastosowań w budownictwie.
Thermally toughened soda lime silicate safety glass, intended to be used in buildings and construction works.
Symbol
Jednostka
Unit of meas.
Norma
Standard
Grubość szyby
Thickness of pane
[mm]
-
6
8
Właściwości
Charakteristics
Ognioodporność
Resistance to fire
-
EN-13501-2
NPD
NPD
Reakcja na ogień
Reaction to fire
-
EN-13501-1
A1
A1
Działanie ognia zewnętrznego
Behaviour of external fire
-
-
NPD
NPD
Odporność na uderzenie pocisku
Odporność na wybuch
Odporność przeciwwłamaniowa
Odporność na wahadłowe uderzenie ciała
Odporność na nagle zmiany temperatury
i na róŜnice temperatur
Odporność na wiatr, śnieg oraz obciąŜenie
trwałe i przyłoŜone
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków
powietrznych
Bullet resistance
Resistance to explosion
Resistance to burglary
Resistance to pendulum body impact
Resistance to sudden temperature
change and temperature differentials
Resistance to wind, snow,
permanent or imposed load
-
EN 1063
EN 13541
EN 356
EN 12600
NPD
NPD
NPD
1(C)1
NPD
NPD
NPD
1(C)1
[oK]
-
NPD
NPD
[mm]
-
6
8
[dBA]
EN 12758
31
(-2,-3)
32
(-2,-3)
Właściwości cieplne
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik emisyjności normalnej
Świetlne właściwości promieniowania
Współczynnik przepuszczalności światła
Thermal properties
Thermal transmittance factor
Normal emissivity factor
Light properties of radiation
Light transmittance factor
U
εn
[W/m2K]
EN 673
EN 12898
NPD
NPD
NPD
NPD
τV (LT)
ρV(LR)
ρ’V(L’R)
[%]
EN 410
NPD
NPD
[%]
EN 410
NPD
NPD
τe (ET)
[%]
EN 410
NPD
NPD
ρe (ER)
ρ’e(E’R)
[%]
EN 410
NPD
NPD
g
[%]
EN 410
NPD
NPD
Współczynnik odbicia światła
Direct airborne sound reduction
Light reflectance factor
Właściwości promieniowania energii świetlnej Light energy radiation properties
Współczynnik przepuszczalności
Solar direct transmittance factor
bezpośredniej promieniowania słonecznego
Współczynnik odbicia bezpośredniego
Solar direct reflectance factor
promieniowania słonecznego
Współczynnik całkowitej przepuszczalności
energii promieniowania słonecznego
Total solar energy transmittance
factor
Rw
(C,Ctr)
Data/Date: 1.09.2006
NPD – Właściwość uŜytkowa nie oznaczona/No performance determined
Źródło/Source: www.press-glas.com/ce
Sales Director:
Producent
Producer
Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna; POLAND
Deklaracja Zgodności
Declaration of Conformity
Nr/No.
Jednostka notyfikowana
Zakład produkcyjny
Rok
przeprowadzająca WBT wyrobu:
Production factory
wprowadzenia
Notified Body for Initial Type Testing:
Press-Glas SA Oddział w Tychach
Year of issue
Instytut Szkła i Ceramiki
ul. Cielmicka 44
06
43-100 Tychy; POLAND
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa; POLAND
Press-Glas SA deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, poniŜsze parametry wyrobu o nazwie
Press-Glas SA declare, under its sole responsibility, the following characteristics of the glass product named
130
SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT hartowany (ESG) i emaliowany / SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT toughtened (ESG) and enamelled
zgodnie z wymogami normy
EN 12150-1,2
under requirements of standard
Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe, przeznaczone do zastosowań w budownictwie.
Thermally toughened soda lime silicate safety glass, intended to be used in buildings and construction works.
Symbol
Jednostka
Unit of meas.
Norma
Standard
Grubość szyby
Thickness of pane
[mm]
-
6
8
Właściwości
Charakteristics
Ognioodporność
Resistance to fire
-
EN-13501-2
NPD
NPD
Reakcja na ogień
Reaction to fire
-
EN-13501-1
A1
A1
Działanie ognia zewnętrznego
Behaviour of external fire
-
-
NPD
NPD
Odporność na uderzenie pocisku
Odporność na wybuch
Odporność przeciwwłamaniowa
Odporność na wahadłowe uderzenie ciała
Odporność na nagle zmiany temperatury
i na róŜnice temperatur
Odporność na wiatr, śnieg oraz obciąŜenie
trwałe i przyłoŜone
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków
powietrznych
Bullet resistance
Resistance to explosion
Resistance to burglary
Resistance to pendulum body impact
Resistance to sudden temperature
change and temperature differentials
Resistance to wind, snow,
permanent or imposed load
-
EN 1063
EN 13541
EN 356
EN 12600
NPD
NPD
NPD
1(C)2
NPD
NPD
NPD
1(C)2
[oK]
-
NPD
NPD
[mm]
-
6
8
[dBA]
EN 12758
NPD
NPD
Właściwości cieplne
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik emisyjności normalnej
Świetlne właściwości promieniowania
Współczynnik przepuszczalności światła
Thermal properties
Thermal transmittance factor
Normal emissivity factor
Light properties of radiation
Light transmittance factor
U
εn
[W/m2K]
EN 673
EN 12898
NPD
NPD
NPD
NPD
τV (LT)
ρV(LR)
ρ’V(L’R)
[%]
EN 410
NPD
NPD
[%]
EN 410
NPD
NPD
τe (ET)
[%]
EN 410
NPD
NPD
ρe (ER)
ρ’e(E’R)
[%]
EN 410
NPD
NPD
g
[%]
EN 410
NPD
NPD
Współczynnik odbicia światła
Direct airborne sound reduction
Light reflectance factor
Właściwości promieniowania energii świetlnej Light energy radiation properties
Współczynnik przepuszczalności
Solar direct transmittance factor
bezpośredniej promieniowania słonecznego
Współczynnik odbicia bezpośredniego
Solar direct reflectance factor
promieniowania słonecznego
Współczynnik całkowitej przepuszczalności
energii promieniowania słonecznego
Total solar energy transmittance
factor
Rw
(C,Ctr)
Data/Date: 1.09.2006
NPD – Właściwość uŜytkowa nie oznaczona/No performance determined
Źródło/Source: www.press-glas.com/ce
Sales Director:
Producent
Producer
Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna; POLAND
Deklaracja Zgodności
Declaration of Conformity
Nr/No.
Jednostka notyfikowana
Zakład produkcyjny
Rok
przeprowadzająca WBT wyrobu:
Production factory
wprowadzenia
Notified Body for Initial Type Testing:
Press-Glas SA Oddział w Tychach
Year of issue
Instytut Szkła i Ceramiki
ul. Cielmicka 44
06
43-100 Tychy; POLAND
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa; POLAND
Press-Glas SA deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, poniŜsze parametry wyrobu o nazwie
Press-Glas SA declare, under its sole responsibility, the following characteristics of the glass product named
131
SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT termicznie wzmocniony (TVG) / SUN-GUARD HP NEUTRAL 61 HT thermally strength (TVG)
zgodnie z wymogami normy
under requirements of standard
EN 1863-1,2
Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe, przeznaczone do zastosowań w budownictwie.
Thermally strength soda lime silicate safety glass, intended to be used in buildings and construction works.
Symbol
Jednostka
Unit of meas.
Norma
Standard
Grubość szyby
Thickness of pane
[mm]
-
6
8
Właściwości
Charakteristics
Ognioodporność
Resistance to fire
-
EN-13501-2
NPD
NPD
Reakcja na ogień
Reaction to fire
-
EN-13501-1
A1
A1
Działanie ognia zewnętrznego
Behaviour of external fire
-
-
NPD
NPD
Odporność na uderzenie pocisku
Odporność na wybuch
Odporność przeciwwłamaniowa
Odporność na wahadłowe uderzenie ciała
Odporność na nagle zmiany temperatury
i na róŜnice temperatur
Odporność na wiatr, śnieg oraz obciąŜenie
trwałe i przyłoŜone
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków
powietrznych
Bullet resistance
Resistance to explosion
Resistance to burglary
Resistance to pendulum body impact
Resistance to sudden temperature
change and temperature differentials
Resistance to wind, snow,
permanent or imposed load
-
EN 1063
EN 13541
EN 356
EN 12600
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
[oK]
-
NPD
NPD
[mm]
-
6
8
[dBA]
EN 12758
31
(-2,-3)
32
(-2,-3)
Właściwości cieplne
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik emisyjności normalnej
Świetlne właściwości promieniowania
Współczynnik przepuszczalności światła
Thermal properties
Thermal transmittance factor
Normal emissivity factor
Light properties of radiation
Light transmittance factor
U
εn
[W/m2K]
EN 673
EN 12898
NPD
NPD
NPD
NPD
τV (LT)
ρV(LR)
ρ’V(L’R)
[%]
EN 410
NPD
NPD
[%]
EN 410
NPD
NPD
τe (ET)
[%]
EN 410
NPD
NPD
ρe (ER)
ρ’e(E’R)
[%]
EN 410
NPD
NPD
g
[%]
EN 410
NPD
NPD
Współczynnik odbicia światła
Direct airborne sound reduction
Light reflectance factor
Właściwości promieniowania energii świetlnej Light energy radiation properties
Współczynnik przepuszczalności
Solar direct transmittance factor
bezpośredniej promieniowania słonecznego
Współczynnik odbicia bezpośredniego
Solar direct reflectance factor
promieniowania słonecznego
Współczynnik całkowitej przepuszczalności
energii promieniowania słonecznego
Total solar energy transmittance
factor
Rw
(C,Ctr)
Data/Date: 1.09.2006
NPD – Właściwość uŜytkowa nie oznaczona/No performance determined
Źródło/Source: www.press-glas.com/ce
Sales Director:

Podobne dokumenty