Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
EM345B - Multimetr analogowy
#07507
Instrukcja obsługi
Popularny przyrząd pomiarowy z ustrojem magnetoelektrycznym umoŜliwia pomiar napięcia
DC/AC, natęŜenie prądu AC/DC, pomiar rezystancji, pojemności, dB akustyczny test ciągłości
obwodów oraz detektor podczerwieni do testowania np. pilotów zdalnego sterowania.
1. WyposaŜenie
- przewody pomiarowe, 2 szt.,
- instrukcja obsługi
2. Bezpieczeństwo
Przyrząd został zaprojektowany w trosce o bezpieczeństwo uŜytkownika i zapewnia poprawną
pracę pod warunkiem przestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Przyrząd spełnia dyrektywy
LVD 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC i posiada oznakowanie
.
W celu zapewnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa obsługi przyrządu naleŜy
zastosować się do poniŜszych zasad:
−
−
−
−
−
−
−
−
Przyrząd naleŜy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych.
JeŜeli przyrząd zostanie przeniesiony z miejsca o niŜszej temperaturze do miejsca o wyŜszej temperaturze, wówczas wewnątrz przyrządu moŜe się skroplić para wodna uniemoŜliwiając jego prawidłowe
funkcjonowanie i dlatego naleŜy odczekać, aŜ wilgoć odparuje.
Przed przystąpieniem do konserwacji przyrządu i montaŜu elementów wymienialnych przyrządu takich
jak: baterie, bezpieczniki i inne, naleŜy bezwzględnie odłączyć od przyrządu wszystkie przewody łączące z innymi urządzeniami.
Nie naleŜy przekraczać dopuszczalnych wartości pomiarowych mierzonej wielkości nie tylko ze względu na błędy pomiaru i moŜliwość uszkodzenia przetworników pomiarowych, ale przede wszystkim ze
względów bezpieczeństwa uŜytkownika.
Zabrania się uŜywania przyrządu w obszarach duŜej wilgotności, zasolenia, działania oparów toksycznych, łatwopalnych lub Ŝrących.
Nie uŜywać przyrządu przy widocznych uszkodzeniach lub, gdy przewody są uszkodzone lub zuŜyte.
Przewody pomiarowe naleŜy wymienić na nowe o takich samych parametrach przekroju i izolacji, a
przyrząd naleŜy oddać do autoryzowanego serwisu.
Przy pomiarach elektrycznych nie dotykać niewykorzystanych gniazd i końcówek przyrządu.
W przypadku pomiaru długich linii lub pojemności pomiar moŜe być wykonany dopiero po całkowitym
rozładowaniu ładunku elektrostatycznego.
Symbole i oznaczenia związane z bezpieczeństwem uŜytkowania:
Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
Uwaga, niebezpieczeństwo, sprawdzić instrukcję przed uŜyciem
Uwaga, ryzyko poraŜenia
Uziemienie
Bezpiecznik
Oznaczenie zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej
Podwójna lub wzmocniona klasa izolacji
3. Budowa
1.Wskazówka, 2. Zerowanie wskazówki, 3. Przełącznik zakresów i funkcji, 4. Zerowanie
omomierza, 5. Gniazdo „mAΩ„, 6. Gniazdo „COM”, 7. Gniazdo woltomierza, 8. Gniazdo pomiaru prądu „10A”
Odczyt zorganizowano za pomocą wielu skal pomiarowych:
A – rezystancja, B –napięcie i prąd stały, B i C - napięcia zmienne, D – pojemność, E – prąd
zmienny, H- dB, F i G test diod. (Rys str.7)
Przed wykonaniem pomiarów sprawdź, czy wskazówka ustawiona jest dokładnie na „0” jeŜeli
inaczej to ustaw za pomocą regulatora „2” . Podłącz przewody pomiarowe do gniazd pomiarowych odpowiednio „+” czerwony, „-„ czarny. JeŜeli wskazówka wychyla się poza granicę
skali zwiększ zakres pomiarowy na wyŜszy.
4. Pomiary
Pomiar rezystancji
Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda „COM” a czerwony do gniazda „mAΩ”. Wybierz zakres pomiarowy przełacznikiem zakresów. Upewnij się, Ŝe mierzony element jest
odłączony od napięcia zasilania. Na krótko zewrzyj przewody pomiarowe i za pomocą pokrętła
(4 ) ustaw wskazówkę na „0”. JeŜeli jest to niemoŜliwe wymień baterię zasilającą przyrząd.
Podłącz przewody pomiarowe do mierzonej rezystancji. Wynik odczytaj na skali A.
Pomiar napięcia stałego DC
Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda „COM” a czerwony do gniazda „V”. Ustaw
przełącznik zakresów na
, podłącz odpowiednio przewody pomiarowe (jeŜeli wskazówka wychyla się w lewo zamień miejscami punkty przyłoŜenia przewodów pomiarowych).
Wynik odczytaj na skali B.
Pomiar napięcia zmiennego AC
Ustaw przełącznik zakresów na
zaczynając od zakresów największych, podłącz
odpowiednio przewody pomiarowe czarny do gniazda „COM” a czerwony do gniazda „V”.
Pomiar prądu stałego DC
Ustaw przełącznik zakresów na
, wyłącz zasilanie obwodu pomiarowego, rozładuj
wszelkie pojemności w obwodzie, podłącz odpowiednio przewody pomiarowe czarny do
gniazda „COM” a czerwony do gniazda „mAΩ”. JeŜeli mierzony prąd w obwodzie znajduje się
w zakresie od 500mA do 10A czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda „10A”
Przy pomiarach prądów >3A czas pomiaru nie powinien przekraczać 10 sekund a odstęp do
następnego pomiaru ok. 15 minut..
Pomiar prądu zmiennego AC
lub
, wyłącz zasilanie obwodu pomiarowego,
Ustaw przełącznik zakresów na
rozładuj wszelkie pojemności w obwodzie, podłącz odpowiednio przewody pomiarowe czarny
do gniazda „COM” a czerwony do gniazda „mAΩ”. JeŜeli mierzony prąd w obwodzie znajduje
się w zakresie od 500mA do 10A czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda „10A”
Przy pomiarach prądów >3A czas pomiaru nie powinien przekraczać 10 sekund a odstęp do
następnego pomiaru ok. 15 minut..
Pomiar ciągłości obwodu
2
Podłącz odpowiednio przewody pomiarowe czarny do gniazda „COM” a czerwony do gniazda
„mAΩ”. Ustaw przełącznik zakresów na
. Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego obwodu. JeŜeli rezystancja przejścia jest poniŜej 50Ω usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Pomiar w dB
Ustaw przełącznik zakresów jak przy pomiarze napięcia przemiennego a odczytu dokonaj na
skali dB (skala H). Dla pomiarów na zakresie AC 10V odczyt w dB jest bezpośredni (-20 +22).
JeŜeli odczyt przekracza +22dB zastosuj zakresy wyŜsze i dodaj do odczytu odpowiednio
stały czynnik :AC50V +14dB, AC100V +20dB, AC500V +34dB, AC1000V +40dB.
JeŜeli dokonujesz pomiaru sygnału , który zawiera składową stałą zastosuj szeregowo kondensator o pojemności 0,1uF/1000V.
Pomiar pojemności C (uF)
Ustaw przełącznik zakresów na pomiar pojemności i wyzeruj wskazówkę jak przy omomierzu.
Podłącz przewody pomiarowe do mierzonej pojemności. Po nagłym wychyleniu wskazówka
zaczyna powracać i ustala połaŜenie i to jest właściwe wskazanie pojemności. Wynik odczytywać na skali w uF. Zachować biegunowości podłączanych przewodów pomiarowych.
Napięcie i prąd pomiarowy dla sprawdzenia elementów nieliniowych
W trakcie sprawdzania elementów nieliniowych napięcie pomiarowe lub prąd pomiarowy jest
róŜny w zaleŜności od wybranego zakresu pomiarowego. Ma to znaczenie dla pomiarów diod
świecących, diod prostowniczych, diod Zenera, triaków itp. Pomiar prowadzony jest tak samo
jak dla pomiaru rezystancji na zakresie Rx1 i Rx1k z parametrami: napięcie pomiarowe 04,5V, max. prąd pomiarowy 0, 225mA (x1k); 2,25mA(x100); 22,5mA(x10); 225mA(x1).
Detekcja promieniowania podczerwonego pilotów zdalnego sterowania.
Zakres zaprojektowany w celu ustalenia czy pilot na podczerwień działa poprawnie. Wybierz
zakres pomiarowy
i ustaw pilota prostopadle do okna pomiarowego (odchylenie <15°).
Naciśnij przycisk w pilocie – jeŜeli wskaźnik przyrządu zacznie pulsować oznacza to iŜ pilot
prawidłowo emituje podczerwień. W przypadku gdy na okno pomiarowe przyrządu pada bezpośrednio światło słoneczne wyniki pomiaru będą przypadkowe. NaleŜy wtedy zmienić połoŜenie przyrządu i powtórzyć pomiar.
UWAGA!
Wymiana baterii w przyrządzie moŜe być wykonana po odłączeniu przewodów pomiarowych.
W przypadku braku moŜliwości wyzerowania przyrządu przy zwartych przewodach pomiarowych naleŜy wymienić baterie. (1,5V typ AAA)
Instrukcja wymiany baterii:
•
otworzyć pokrywę pojemnika baterii , usunąć baterie
•
usunięte baterie lub akumulatory składować w wyznaczonym miejscu zbiórki
•
zamontować nowe baterie zachowując właściwą polaryzację.
Wymiana bezpiecznika
Przed wymianą bezpieczników naleŜy odłączyć przyrząd go od mierzonego obwodu oraz
odłączyć sondy pomiarowe. Otworzyć spodnią pokrywę i wymienić bezpiecznik na sprawny.
NaleŜy bezwzględnie przestrzegać parametrów elektrycznych bezpiecznika, jak równieŜ
pozycji jego ułoŜenia. Urządzenia nie naleŜy uŜywać bez uprzedniego zamknięcia pokrywy
bezpieczników.
Zastosowano dwa rodzaje bezpieczników:
Bezpiecznik 1: 500mA/1000V, szybki, 10x38mm
3
Bezpiecznik 2: 10A/1000V, szybki, 10x38mm (zabezpieczenie zakresu 10A.
5. Składowanie zuŜytego sprzętu elektrycznego
Przedstawiony powyŜej symbol oznacza, Ŝe produkt nie moŜe być traktowany jako odpad
domowy i wyrzucony do śmieci. Zapewniając jego utylizację chronisz środowisko naturalne.
Informację dotyczącą zasad recyklingu tego produktu otrzymasz u sprzedawcy lub u przedstawiciela lokalnych władz
6. Specyfikacja techniczna
Wybór zakresu ręczny
Zakres napięciowy DC 100m/1/5/10/50/100/500/1000 V
Zakres napięciowy AC 10/50/100/500/1000 V
Zakres prądowy DC 50u/500u/5m/50m/100m/500m/10 A
Zakres prądowy AC 5m/50m/500m/10 A
Pomiar rezystancji Ω x1/ x10/ x100/ ×1k/ x10k/ x100k
C x10k/C,
x1k/C,
x100/C,
Pomiar pojemności
x10/C,
x1/C,
x0,1
Test podczerwieni
LI 0÷4,5V,
LV 0,225m/2,25m/22,5m/225mA
Sygnalizacja akustyczna tak
Producent ALL-SUN
Wybór zakresu Ręczny
Zakres napięciowy DC 2.5/10/50/100/250V, (2000 Ω/V)
Zakres napięciowy AC 10/50/100/250V, (2000 Ω/V)
Zakres prądowy DC 10m/500mA, bezp. 500mA
Ω×10,
Pomiar rezystancji ×100,
×1k
Tester baterii 1,5/9 V
Sygnalizacja akustyczna Tak, <20Ω
Producent ALL-SUN
Pomimo dołoŜenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów.
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
Atel Electronics
www.atel.com.pl
hs/22.11.2012
4