Artykuł w wersji PDF - Pro-Test

Komentarze

Transkrypt

Artykuł w wersji PDF - Pro-Test
MA¸O ZNANY OWOC
kokos
KOKOS
Kokos roÊnie na palmie. Wbrew powszechnemu
mniemaniu wcale nie jest orzechem. Ma owalny
kszta∏t i osiàga d∏ugoÊç 12-20 cm. Grubà skorup´
pokrywajà w∏oski, a na szczycie widaç trzy wg∏´bienia – z jednego z nich, gdy kokos dojrzeje,
wyrastajà m∏ode p´dy.
Przy zakupie kokosa potrzàÊnijmy nim. JeÊli jest dobry,
us∏yszymy, ˝e w Êrodku znajduje si´ p∏yn
– mleczko kokosowe. W przeciwnym wypadku mamy
do czynienia z kokosem starym i wyschni´tym.
Kokos jest bogaty w kwasy t∏uszczowe i w´glowodany.
Zawiera du˝o magnezu i fosforu.
Aby zjeÊç kokos, trzeba przebiç gwoêdziem dwa z trzech
wg∏´bieƒ na skorupie i przelaç mleczko do naczynia.
Sch∏odzone mleczko to zdrowy i orzeêwiajàcy napój.
Teraz mo˝emy otworzyç skorup´ – trzeba do tego u˝yç
m∏otka. Wewnàtrz Êcianek skorupy znajdziemy Ênie˝nobia∏y
mià˝sz, który mo˝emy wydobyç za pomocà no˝a.
Kokos smaczny jest na surowo, ale mo˝na u˝yç go te˝ jako
dodatek do ró˝nych daƒ i deserów.
Ciasteczka
kokosowe
Sk∏adniki: 250 g wiórków
kokosowych, 250 g cukru,
5 bia∏ek, starta skórka
1 cytryny
Sposób przyrzàdzania: Bia∏ka
ubiç na sztywnà pian´.
Ostro˝nie dodaç cukier,
wiórki kokosowe i skórk´
cytryny i delikatnie wymieszaç.
Papierowe foremki do
pieczenia roz∏o˝yç na blasze
i na ka˝dà na∏o˝yç ∏y˝k´ masy
kokosowej. Piec 20 minut
w temperaturze 150°C.
 W I A T
K O N S U M E N T A
c z e r w i e c
2 0 0 7
47

Podobne dokumenty