Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra

Komentarze

Transkrypt

Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra
Instytut Zdrowia i Urody
Barbara Salamandra
AR-07/16/8
PROCEDURA
OGŁOSZENIE, INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
F-03
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ANALIZA RYNKU na zasadach
określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu.
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Zapytanie Ofertowe zostało zamieszczone w dniu 02/02/2017
www.instytutsalamandra.pl
(dd/mm/rrrr)
na stronie internetowej:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. NAZWA I ADRES
Nazwa: Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 113
Kod pocztowy: 60-313
Miejscowość: Poznań
Powiat: Poznań
NIP: 781-106-08-67
REGON: 362161286
Tel.: +48 660739144
Faks: +48 618201351
Województwo: wielkopolskie
Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.instytutsalamandra.pl
SEKCJA II: INFORMACJA O OGŁOSZENIU
II.1. Nazwa projektu
„Rozwój działalności Instytutu Zdrowa i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych
w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness”
II.2. Tytuł zamówienia
„Zakup sprzętu RTV i AGD”
II.3. Numer sprawy
ZO-07/16/8
II.4. Termin składania ofert
Data: 10/02/2017 (dd/mm/rrrr) do godziny: 10:00
II.5. Status rozstrzygnięcia:
Zakończone
PROCEDURA P-03/16
Wydanie: 1.0
Zawiera stron: 3
Strona: 1
Projekt pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej
klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEKCJA III: WYBRANY WYKONAWCA*
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1 NAZWA (jeżeli dotyczy): SPRZĘT RTV
III.1. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2017 (dd/mm/rrrr)
III.2. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
III.3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
III.4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA1)
Nazwa: Komputer 3K Bartosz Krzyżaniak
Adres pocztowy: Os. Przyjaźni 10/268
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-685
Powiat: Poznań
Kraj/województwo: Polska / wielkopolskie
III.5. Data wpłynięcia oferty: 06/02/2017 (dd/mm/rrrr)
III.6. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)2)
Wartość: 13.440,81 PLN netto
III.7. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY
Cena wybranej oferty3) 17.527,50
Waluta: PLN brutto
SEKCJA IV: PEŁNA LISTA PODMIOTÓW, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY, WRAZ Z UZYSKANĄ
PUNKTACJĄ
CZĘŚĆ NR (JEŻELI DOTYCZY): 1 NAZWA (JEŻELI DOTYCZY): SPRZĘT RTV
Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, uzyskaną punktację)
Zestawienie ofert według przyznanych punktów:
Nr oferty: 1
Nazwa firmy: Komputer 3K Bartosz Krzyżaniak
Adres wykonawcy: Os. Przyjaźni 10 lok 268, 61-685 Poznań
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert w/w wykonawca uzyskał – 100,00 pkt
1. Cena (C) – 90,00 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 10,00 pkt
Nr oferty: 2
Nazwa firmy: Paweł Urbańczyk „SOLLER”
Adres wykonawcy: ul. 11 listopada 128F/D, lok. 1A, 62-030 Luboń
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 97,15 pkt
1. Cena (C) – 88,82 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 8,33 pkt
SEKCJA III: WYBRANY WYKONAWCA*
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 2 NAZWA (jeżeli dotyczy): SPRZĘT AGD
III.1. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2017 (dd/mm/rrrr)
III.2. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
III.3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
III.4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA1)
Nazwa: Komputer 3K Bartosz Krzyżaniak
Adres pocztowy: Os. Przyjaźni 10/268
Miejscowość: Poznań
PROCEDURA P-03/16
Kod pocztowy: 61-685
Powiat: Poznań
Wydanie: 1.0
Kraj/województwo: Polska / wielkopolskie
Zawiera stron: 3
Strona: 2
Projekt pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej
klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III.5. Data wpłynięcia oferty: 06/02/2017 (dd/mm/rrrr)
III.6. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)2)
Wartość: 5.195,33 PLN netto
III.7. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY
Cena wybranej oferty3) 5.621,10
Waluta: PLN brutto
SEKCJA IV: PEŁNA LISTA PODMIOTÓW, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY, WRAZ Z UZYSKANĄ
PUNKTACJĄ
CZĘŚĆ NR (JEŻELI DOTYCZY): 2 NAZWA (JEŻELI DOTYCZY): SPRZĘT AGD
Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, uzyskaną punktację)
Zestawienie ofert według przyznanych punktów:
Nr oferty: 1
Nazwa firmy: Komputer 3K Bartosz Krzyżaniak
Adres wykonawcy: Os. Przyjaźni 10 lok 268, 61-685 Poznań
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert w/w wykonawca uzyskał – 100,00 pkt
1. Cena (C) – 90,00 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 10,00 pkt
Nr oferty: 2
Nazwa firmy: Paweł Urbańczyk „SOLLER”
Adres wykonawcy: ul. 11 listopada 128F/D, lok. 1A, 62-030 Luboń
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 96,93 pkt
1. Cena (C) – 88,60 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 8,33 pkt
--------------------------- (Wykorzystać, Sekcję III i IV formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------1)
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców,
2)
W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia,
3)
W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia.
*
niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Piotr Jęcka
…………………………….
(podpis upełnomocnionej osoby)
PROCEDURA P-03/16
Wydanie: 1.0
Zawiera stron: 3
Strona: 3