Stosownie do art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r

Komentarze

Transkrypt

Stosownie do art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r
Stosownie do art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sierzno Sp. z o.o. poniżej udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia
10 marca 2014 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Sierzno Sp. z o.o.”
Pytanie 1:
Czy dla obiektu objętego postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy
przeprowadzana będzie po raz pierwszy, czy po raz kolejny? Czy układy pomiarowe są
dostosowane do zasady TPA? Czy możliwa jest zdalna transmisja danych?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Punkt poboru energii objęty przedmiotem zamówienia przechodzić będzie pierwszą
zmianę sprzedawcy. Zamawiający dokonał wypowiedzenia umowy kompleksowej ze
skutkiem na dzień 30 kwietnia 2014 roku. Zamawiający udostępnia do wglądu
Wykonawcom potwierdzenie wypowiedzenia umowy kompleksowej przekazane przez
aktualnego sprzedawcę energii elektrycznej.
Układ pomiarowy PPE objętego przedmiotem zamówienia dostosowany jest do sprzedaży
energii elektrycznej czynnej w formule TPA.
Pytanie 2:
Jaki jest okres rozliczeniowy stosowany przez OSD dla obiektu objętego
postępowaniem?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający otrzymuje faktury zgodne z miesięcznym okresem rozliczeniowym.
W ten sam sposób będą rozliczane usługi dystrybucji energii elektrycznej po zawarciu
stosownej umowy o świadczenie usług dystrybucji dla PPE Zamawiającego objętego
przedmiotem zamówienia. Zamawiający posiada jeden PPE objęty przedmiotem
zamówienia.
Pytanie 3:
Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy o sprzedaż energii elektrycznej
czynnej drogą korespondencyjną z wykorzystaniem poczty kurierskiej lub poczty
priorytetowej za potwierdzeniem odbioru.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo oraz niezbędne
dokumenty (KRS, NIP, REGON) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający przekaże Wykonawcy, wyłonionemu w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy oraz udzieli mu stosownego pełnomocnictwa do wykonania
związanych z tym czynności.
Pytanie 5:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny;
- numer PPE.
W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować
będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Punkt poboru energii elektrycznej Zamawiającego objęty przedmiotem zamówienia
znajduje się w obszarze dystrybucyjnym ENERGA – OPERATOR S.A. w związku z tym
sprzedawcą energii elektrycznej czynnej w umowie kompleksowej jest ENERGA OBRÓT
S.A.
Dane dotyczące identyfikacji punktu poboru energii objętego przedmiotem zamówienia
zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, który
zostanie przekazany do Wykonawcy wyłonionego w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego także w formacie Excel.
Pytanie 6:
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę, skutkującą
wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych,
Wykonawca wnosi o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu precyzyjne określającego
wytyczne, które powinny być uwzględnione przy kalkulowaniu cen ofertowych.
Obowiązujące przepisy nie uwzględniają wszystkich praw majątkowych, w związku
z powyższym wnioskujemy o uzupełnienie § 5 ust. 4 wzoru umowy, poprzez dodanie na
końcu:
„4. (…) lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do
tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. (…)”.
Informujemy, że nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany, może mieć niekorzystny
wpływ na wartość zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza zmiany ceny jednostkowej netto zakupu energii
elektrycznej czynnej wynikającej ze zmiany w prawie regulującym obszar obrotu energią na
terenie RP, a nie znanych Stronom umowy w dniu jej zawarcia. W tym przypadku Stronom
umowy przysługuje prawo renegocjacji warunków umowy na podstawie porozumienia
Stron. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu pozwalającego
na automatyczne dokonywanie korekt cen jednostkowych netto sprzedaży energii
elektrycznej czynnej, wynikających z przyszłych, bliżej nie znanych powodów. Zamawiający
nie widzi zatem potrzeby wprowadzenia dodatkowych zapisów do umowy regulujących ten
obszar.
Pytanie 7:
Wnioskujemy o dokonanie zmian zapisu § 2 ust. 3 pkt. 3 wzoru umowy poprzez
dodanie na końcu:
„(…) otrzymanych od OSD”.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający dokona stosownej zmiany w zapisie umowy o sprzedaż energii
elektrycznej czynnej uwzględniając wniosek Wykonawcy, według poniższego wzoru:
§2
Zobowiązania Stron
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej czynnej do PPE
Nabywcy wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załączniku nr 1 do Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ.
2. Sprzedawca zobowiązuje się, na podstawie przekazanego przez Nabywcę aneksu do
niniejszej umowy, do sprzedaży energii elektrycznej czynnej do PPE Nabywcy nie
uwzględnionych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy oraz SIWZ, z terminem rozpoczęcia sprzedaży uwzględniającym: procedurę
wypowiedzenia obowiązujących umów dla wskazanych w aneksie PPE Nabywcy,
zawarcia umów o usługi dystrybucji oraz procedurę zmiany sprzedawcy.
3. Sprzedawca ponadto zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych obsługi wskazanych w § 4 niniejszej Umowy;
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;
3) udostępniania Nabywcy danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej czynnej do PPE objętych Umową, otrzymanych
od OSD.
Pytanie 8:
Wnioskujemy o dokonanie zmian zapisu § 7 ust. 4 wzoru umowy poprzez
wykreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej w brzmieniu:
„Za nieterminowe uregulowanie należności przez Nabywcę, Sprzedawca
nalicza odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w Ustawie z dnia
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.
403, z późn. zm.).”
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający dokona stosownej zmiany w zapisie umowy o sprzedaż energii
elektrycznej czynnej uwzględniając wniosek Wykonawcy, według poniższego wzoru:
1.
2.
3.
4.
§7
Płatności
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń w którym:
Sprzedawca wystawia Nabywcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę
rozliczeniową z terminem płatności 30 dni;
Sprzedawca zobowiązuje się do fakturowania sprzedaży energii elektrycznej czynnej
Nabywcy z maksymalnym opóźnieniem jednego miesiąca w stosunku do
zafakturowania przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPE Nabywcy
w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem § 6 umowy.
Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek
Sprzedawcy.
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży Nabywcę
odsetkami za zwłokę na zasadach i w wysokościach określonych w Ustawie z dnia
8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.
403, z późn. zm.)
Pytanie 9:
Wnioskujemy o dokonanie zmian zapisu § 8 ust. 3 wzoru umowy dostosowując treść
do zmienionych przepisów prawa energetycznego i wykreślić dotychczasową treść i wpisać
nową w brzmieniu:
„Sprzedawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie
dostarczania energii w przypadku gdy Nabywca zwleka z zapłatą za pobraną energię,
co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności."
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający dokona stosownej zmiany w zapisie umowy o sprzedaż energii
elektrycznej czynnej uwzględniając wniosek Wykonawcy, według poniższego wzoru:
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczania
przez Nabywcę należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych
z dostarczaniem tej energii, na zasadach i w przypadkach określonych Prawem
energetycznym.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Sprzedawcy.
3. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej Sprzedawcy przysługuje
prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku, gdy
Nabywca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz
powiadomienia Nabywcy na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający uwzględnił w prowadzonym postępowaniu umowy zawarte
z promocjami cenowymi, których rozwiązanie może wiązać się z koniecznością zapłacenia
kar przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający dokonał wypowiedzenia umowy kompleksowej zgodnie z jej zapisami.
Rozwiązanie umowy kompleksowej dla PPE objętego przedmiotem zamówienia nie wiąże
się z zastosowaniem względem Zamawiającego kar umownych przez dotychczasowego
sprzedawcę energii czynnej.