rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

Komentarze

Transkrypt

rozszerzony skonsolidowany raport półroczny
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY
RAPORT PÓŁROCZNY
Asseco Central Europe, a.s.
za I półrocze 2010 roku
(01.01.2010 – 30.06.2010)
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
WYBRANE DANE FINANSOWE
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
19 sierpnia 2010 r., Bratysława
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
PÓŁROCZNE
SPRAWOZDANIE
DZIAŁALNOŚCI GRUPY
1.
ZARZĄDU
Z
Struktura i charakter działalności
1.1. Struktura i charakter działalności Grupy
Spółka Asseco Central Europe, a.s. („Spółka”) z siedzibą w Bratysławie przy ul.
Trenčianska 56/A, 821 09 została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 12 lutego
1999 na podstawie umowy załoŜycielskiej zawartej w formie aktu notarialnego nr N
617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia 1998.
Spółka Asseco Central Europe a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych
systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji
publicznych. Portfel produktów Asseco Central Europe obejmuje systemy informatyczne
dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart
płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŜliwiające handel elektroniczny, call center, a takŜe
systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów
obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z
innych sektorów.
Zgodnie ze strategią grupy poprzez integrację Asseco Central Europe (poprzednio Asseco
Slovakia) i Asseco Central Europe (poprzednio Asseco Czech Republic) w lipcu 2009 roku
powstało silne regionalne centrum softwareowe w Europie Środkowej ze znacznie
poszerzoną gamą produktów i usług – Asseco Central Europe. W dniu 14.04.2010 roku
integracja obu spółek została poparta zmianą ich nazwy na Asseco Central Europe. Obie
spółki zachowały własną osobowość prawną, mają jednak wspólną strukturę
organizacyjną i strategię handlową. Obecnie Asseco Central Europe zatrudnia ponad 800
osób.
Informacje podstawowe:
Nazwa spółki: Asseco Central Europe, a.s.
Siedziba: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława
Numer rejestracji spółki: 35 760 419
NIP: SK2020254159
Data załoŜenia: 12 lutego 1999
Forma prawna: spółka akcyjna
Kapitał akcyjny: 709.023,84 EUR
Liczba akcji: 21.360.000
Typ, forma i klasa akcji: akcje na okaziciela
Wartość nominalna na akcję: 0,033194 EUR
Rejestracja: Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego Bratysława I, Sekcja Sa, wpis 2024/B
Przedmiotem działalności gospodarczej:
• działalność doradcza i konsultacyjna w dziedzinie oprogramowania i wyposaŜenia
technicznego oraz techniki obliczeniowej i organizacyjnej,
• udostępnianie software (sprzedaŜ gotowych programów na podstawie umowy z
autorami),
• badania rynku w dziedzinie systemów informatycznych,
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 1
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zakup i sprzedaŜ techniki obliczeniowej,
prace administracyjne,
działalność reklamowa i promocyjna,
pośrednictwo,
automatyczne opracowywanie danych,
organizowanie i prowadzanie szkoleń z zakresu techniki obliczeniowej,
zapewnienie systemowego utrzymania software z wyjątkiem ingerencji w zastrzeŜone
urządzenia techniczne,
wynajmowanie urządzeń techniki obliczeniowej,
projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych, ich rozwój i realizacja,
zapewnienie eksploatacji systemu informatycznego,
kompletowanie sieci obliczeniowych
i sprzętu
komputerowego, z wyjątkiem
ingerowania w zastrzeŜone urządzenia techniczne,
kompletowanie techniki obliczeniowej, instalacja techniki obliczeniowej, sieci
komputerowych i sieci bazy danych w zakresie bezpiecznego napięcia,
instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, programów (software) i ich serwis,
administrowanie sieciami komputerowymi i sprzętem komputerowym, z wyjątkiem
ingerowania w zastrzeŜone urządzenia techniczne,
projektowanie sieci komputerowych i bazy danych oraz systemów informatycznych,
zarządzanie systemami informatycznych i techniki obliczeniowe,
montaŜ, naprawy i utrzymanie sprzętu biurowego i techniki obliczeniowe w zakresie
bezpiecznego napięcia,
usługi konsultacji i doradztwa w zakresie dotyczącym systemów informatycznych i
technologii informatycznych,
zarządzanie
dostępem
do
internetu,
transmisja
danych
i
inne
usługi
telekomunikacyjne: transakcje elektroniczne z uwierzytelnieniem, autoryzacją i
rozliczeniem.
Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Central Europe na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania, tj. 19 sierpnia 2010 r. wygląda następująco:
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 2
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Spółka bezpośrednio zaleŜna Slovanet, a.s. jest jednym z największych, niezaleŜnych
operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetowych na Słowacji. Slovanet
posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz
standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi
VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę
klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa
domowe, jak i duŜe organizacje.
Grupę Slovanet tworzą spółki: Slovanet, a.s., AmiTel, s.r.o.
Spółka bezpośrednio zaleŜna Asseco Central Europe, a.s. (poprzednio Asseco Czech
Republic) naleŜy do najwaŜniejszych świadczeniodawców kompleksowych usług z zakresu
technologii informatycznych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. Kompleksowe
rozwiązania są dostarczane głównie do sektora publicznego oraz władz samorządowych.
Mowa na przykład o systemie informatycznym dla administracji terytorialnej czy
zaawansowanych systemach informatycznych dla Ministerstwa Finansów, Spraw
Wewnętrznych, Transportu i Sprawiedliwości w Czechach. Firma posiada wieloletnie
doświadczenie z projektami integracyjnymi i outsourcingowymi, w których kładzie nacisk
na bezpieczeństwo. Jest stabilnym partnerem dla swoich klientów, który pomaga
opanować wszystkie procesy związane z rozległą dziedziną technologii informatycznej.
Zapewnia infrastrukturę IT, tworzenie kopii rezerwowych, wirtualizalizację serwerów i
stacji roboczych oraz specjalistyczne aplikacje dostosowane do potrzeb klienta,
rozwiązania ECM lub BI wspierające procesy zarządzania i procesy decyzyjne. Dla
instytucji finansowych i podmiotów rynku kapitałowego oferuje np. outsourcing systemów
uŜytkowych, dostarcza portale, systemy bankowości bezpośredniej, systemy oparte na
kartach chipowych itp.
Grupę Asseco Central Europe tworzą spółki: Asseco Central Europe, a.s., grupa Asseco
Solutions /CZ/, Berit AG, Berit GmbH. i spółka První certifikační autorita, a.s. (I.CA).
Grupa handlowa Asseco Solutions powstała w lipcu 2009 r. poprzez połączenie
działalności gospodarczej dwóch waŜnych producentów systemów informacyjnych dla
przedsiębiorstw – czeskiej spółki LCS International i słowackiej firmy Datalock, oba
podmioty zachowały odrębną osobowość prawną i zmieniły nazwy na Asseco Solutions,
a.s. Dzięki połączeniu Asseco Solutions dzisiaj oferuje szeroki wachlarz produktów dla
potrzeb spółek wszystkich dziedzin i wielkości.
Obie spółki zaliczają się do najwaŜniejszych dostawców produktów i usług na czeskim i
słowackim rynku aplikacji dla przedsiębiorstw, a Asseco Solutions jest obecnie jednym z
najsilniejszych podmiotów w tej branŜy na obu rynkach oraz na rynku Europy Środkowej.
Zajmuje się nie tylko tworzeniem, lecz równieŜ wdraŜaniem i wsparciem
wyspecjalizowanych systemów dla firm róŜnej wielkości działających we wszystkich
sektorach. Oferowane systemy informatyczne dla przedsiębiorstw wychodzą naprzeciw
potrzebom firm. Ich dopełnieniem jest szeroka gama usług i programów partnerskich, a
oprócz podstawowych modułów i funkcji dostępne są takŜe zaawansowane rozwiązania
dla poszczególnych sektorów, tzw. „rozwiązania branŜowe“.
Grupę Asseco Solutions /SK/ tworzą spółki: Asseco Solutions, a.s., Crystal Consulting,
s.r.o. i AXERA, s.r.o.
Grupę Asseco Solutions /CZ/ tworzą spółki: Asseco Solutions, a.s.; LCS Deutschland
GmbH.
Spółka zaleŜna pośrednio Berit AG dostarcza technologii informatycznych i usług
pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją
infrastruktury technicznej w Szwajcarii.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 3
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Spółka zaleŜna pośrednio Berit GmbH. dostarcza technologii informatycznych i usług
pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją
infrastruktury technicznej w Niemczech.
Spółka bezpośrednio zaleŜna Statlogics Zrt. dzięki swojemu know-how wykonuje wiele
zadań w dziedzinie kredytów konsumenckich. Firma świadczy usługi na rzecz kilku
najbardziej wymagających firm prowadzących działalność detaliczną, umoŜliwiając im
korzystanie z zalet udoskonalonych procesów zarządzania ryzykiem. Spółka stworzyła
ponad 100 kart scoringowych dla przedsiębiorstw w ponad piętnastu krajach Europy. Do
głównych obszarów działalności naleŜą: koncepcje systemów, zarządzanie projektami,
doskonalenie, wsparcie, zarządzanie i dostawa systemów, doradztwo handlowe, scoring,
zarządzanie ryzykiem i ekspertyza Basel II.
Spółka bezpośrednio zaleŜna GlobeNet Zrt. posiada najszerszą ofertę systemów
informatycznych w węgierskim sektorze opieki zdrowotnej. Spółka świadczy usługi
informatyczne w zakresie infrastruktury i zintegrowanych systemów informacji o zdrowiu
"MedWorks" dla ponad 60 placówek opieki zdrowotnej. Firma jest głównym dostawcą w
branŜy IT dla węgierskiej słuŜby zdrowia, a zatem jedną z wiodących firm w rozwoju tych
technologii w Europie Środkowej i Wschodniej. GlobeNet obecnie zatrudnia ponad 50
specjalistów w dziedzinie IT i opieki zdrowotnej.
Głównym kierunkiem działalności spółki MPI CONSULTING s.r.o. jest świadczenie usług
doradztwa w zakresie wdraŜania biznesowych zintegrowanych systemów informatycznych
SAP R/3 oraz wdraŜanie i sprzedaŜ systemu informatycznego SAP. W 1999 roku spółka
została partnerem firmy SAP Slovensko, s.r.o. i w czerwcu 2006r. uzyskała certyfikat
dot. stosowania metodologii wdraŜania SAP Best Practices Baseline Package. Spółka
nieustannie pracuje nad udoskonalaniem własnych produktów – Package Program i MPI
4R. W dniu 9 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa nabycia 49% udziałów w spółce
MPI CONSULTING, s.r.o. Od tego dnia Asseco Central Europe posiada 100% kapitału
zakładowego MPI CONSULTING, s.r.o. oraz taki sam udział procentowy głosów na
zgromadzeniu tej spółki.
W dniu 1 lipca 2010 r. spółka MPI CONSULTING, s.r.o. połączyła się z spółką Asseco
Central Europe, a.s. Spółka MPI CONSULTING, s.r.o. została rozwiązana bez
przeprowadzenia likwidacji.
Więcej informacji o spółce w grupie przedstawiono w części 9 „Zmiany w organizacji
Grupy”.
1.2. Oferowane rozwiązania
Oferta handlowa Asseco Central Europe składa się z usług korporacyjnych i grup
produktowych, które są fundamentem tworzenia innowacyjnych, wygodnych i
dostępnych rozwiązań spełniających konkretne oczekiwania klientów.
Struktura oferowanych usług umoŜliwia budowanie wsparcia informatycznego w
dziedzinie IT dla klientów, począwszy od infrastruktury i uŜytkowania, przez bieŜące
procesy (ekonomika, komunikacja elektroniczna, raportowanie, planowanie itp.) aŜ po
unikalne i specyficzne procesy charakterystyczne dla danego klienta.
USŁUGI KORPORACYJNE
Tworzenie oprogramowania jest najsilniejszą zaletą Asseco Central Europe, w ramach
której
zapewnia
wszelkie
czynności
związane
z
opracowywaniem
produktu/oprogramowania – od szczegółowej analizy wymogów klienta, przez
konsultowanie moŜliwych rozwiązań, przygotowanie, projekt optymalnej architektury
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 4
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
technologicznej, technologię i narzędzia, po testowanie, dokumentowanie, wdraŜanie,
szkolenie czy wsparcie przy rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych. Spółka posiada
kwalifikacje uprawniające do współpracy z podmiotami komercyjnymi takimi jak banki,
towarzystwa ubezpieczeniowe, jak równieŜ z placówkami medycznymi czy instytucjami
administracji publicznej.
Integracja systemowa jest długoterminowym priorytetem Asseco Central Europe /SK/.
Z uwagi na szeroki zakres działalności, jak i doświadczenie poszczególnych zespołów
konsultantów i innych specjalistów, spółka jest w stanie zagwarantować integrację na
wszystkich poziomach projektu. Bez względu na to, czy integracja przebiega na poziomie
konkretnych aplikacji, na poziomie procesowym, analitycznym, projektowym lub
strategicznym. Istotnym celem jest ograniczenie heterogeniczności środowiska
docelowego i usunięcie zbędnych obciąŜeń administracyjnych.
GRUPY PRODUKTOWE
Systemy produkcyjne
StarBANK
Jest to system informacyjny dla banków. System automatyzuje wszelkie operacje
detaliczne i hurtowe, obejmuje kompleksowy zestaw sprawozdań, narzędzi kontroli oraz
obsługi transakcji wewnątrzbankowych. Główne zadania: zarządzanie klientami,
zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi kontami, płatności gotówkowe i bezgotówkowe,
kantor, czeki, Trade Finance, Treasury, papiery wartościowe, Datawarehouse, MIS,
controlling, sprawozdawczość, księgowość uproszczona i finansowa itp.
StarBUILD
Kompleksowy system informatyczny dla kas mieszkaniowych. Aplikacja jest
parametryzowana, elastycznie dostosowuje się do warunków na rynku oszczędzania w
kasach mieszkaniowych.
StarINS
Kompleksowy system informatyczny dla firm ubezpieczeniowych. System automatyzuje
wszelkie operacje biura obsługi klienta i zaplecza, włączając ubezpieczenia osobowe,
majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, jak równieŜ ubezpieczenia na Ŝycie, zdrowotne i
emerytalne. Ponadto system moŜe działać, jako niezaleŜny produkt poprzez elektroniczne
kanały dystrybucji.
StarTreasury
Rozwiązanie wspierające zarządzanie dostępnymi środkami finansowymi oraz
uczestnictwo w rynkach finansowych i kapitałowych. Zapewnia automatyzację czynności
począwszy od realizacji transakcji po wyciągi na potrzeby księgi głównej. Jest to
narzędzie odpowiednie nie tylko dla spółek inwestycyjnych, lecz takŜe dla firm, które
chcą zarządzać własnymi środkami finansowymi i inwestycjami.
Mediform
Kompleksowy system informacyjny dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Obejmuje
kompleksowe aplikacje programowe w zakresie zarządzania i wspierania działalności
systemów ubezpieczeń zdrowotnych - administracja IS, systemy klasyfikacji kodowania i
katalogi, rejestry klientów, przyjmowanie i ściąganie składek ubezpieczeniowych,
rozliczenia roczne, płatności z tytułu opieki zdrowotnej, kontrola kosztów lekarzy i
refundacja kosztów za osoby ubezpieczone z Unii Europejskiej. Częścią systemu jest
takŜe księgowość.
SofiSTAR
Produkcyjny system informatyczny dla administratorów systemu emerytalnego dla
ludności. System wspomaga pracę front-office i back-office, wysoki stopień automatyzacji
procesów i dostęp klientów do osobistych kont emerytalnych za pośrednictwem Internetu
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 5
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
oraz automatyczne przetwarzanie dokumentów elektronicznych dotyczących oszczędności
emerytalnych.
Business Intelligence & Datawarehousing
StarSTAT
Kompleksowy system informatyczny do obowiązkowej sprawozdawczości finansowej
banków komercyjnych względem banku centralnego. System automatyzuje proces
sporządzania i przekazywania sprawozdań i komunikatów i oraz komunikacje z bankiem
centralnym. System umoŜliwia równieŜ sporządzanie sprawozdań wewnątrzbankowych.
StarBI
Rozwiązanie umoŜliwiające centralizację danych z dystrybuowanych, heterogenicznych
systemów, konsolidację danych, tworzenie baz danych i automatyzację zarządzania
procesami i danymi przechowywanymi w DWH. Jest podstawą do tworzenia dodatkowych
aplikacji do celów wsparcia decyzyjnego.
Systemy kart
StarCARD
Kompleksowy system informatyczny do obsługi kart dla banków i centrów przetwarzania
transakcji. System zapewnia autoryzację transakcji, sprawdzenie i rozliczenie transakcji,
wspiera przetwarzanie obciąŜeń zwrotnych umoŜliwia zarządzanie i personalizację kart,
dostarcza usługi dla handlowców.
E-komunikacja & Zarządzanie danymi
eStarBANK
Rozwiązanie portalowe pozwalające na korzystanie z elektronicznych kanałów
dystrybucji, które umoŜliwiają posługiwanie się wszystkimi podstawowymi funkcjami
detalicznymi przez zdalnych klientów (Internetbanking, homebanking, mailbanking a
GSM banking).
StarECM
Systemy informacyjne związane z zarządzaniem i ewidowaniem dokumentów, z szybkim
wyszukiwaniem, czy z archiwacją.
Enterprise Document Management System
Rozwiązanie obejmujące system obiegu dokumentów. UmoŜliwia pracę ze wszystkimi
rodzajami i formatami dokumentów i informacji (dokument ustrukturyzowany/
nieustrukturyzowany, rejestr w bazie danych, informacja zapisywana wizualnie,
dźwiękowo lub w inny sposób).
Rozwiązania korzystające ze standardowych produktów i technologii firmy Microsoft, IBM
i Oracle. Produkty te zostały poszerzone o usługi dotyczące projektowania elektronizacji
procesów klienta, ustawienia workflow, pracę z dokumentami opatrzonymi podpisem
elektronicznym itp.
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Obejmuje prognozę bezpieczeństwa, infrastruktury przedsiębiorstwa, usługi systemowe,
dostawę HW/SW, ITSM/ITIL.
CRM
W wyniku sprzedaŜy firmy UNiQUARE spółka Asseco Central Europe uzyskała licencję na
oprogramowanie CRM i zarządzanie sprzedaŜą w sektorze instytucji finansowych.
Poszerzenie oferty handlowej w ramach projektu Asseco Central Europe
W wyniku procesów konsolidacyjnych w ramach Grupy Asseco Central Europe (ACE)
oferta handlowa Asseco Central Europe /SK/ poszerzyła się o kilka specyficznych
rozwiązań, na przykład o grupę rozwiązań GIS/TIS, grupę rozwiązań dla samorządów w
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 6
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
ramach oferty Business Intelligence & Datawarehousing oraz czynności wchodzące w
skład oferty systemów kart i usług korporacyjnych.
Opis poszerzonej oferty Asseco Central Europe
USŁUGI KORPORACYJNE
W dziedzinie outsourcingu, za pośrednictwem Asseco Central Europe /CZ/, ACE oferuje
całą gamę usług, począwszy od bezpośredniego outsourcingu IT (rozwiązania HW/SW) po
usługi Business Process Outsourcing. W ramach projektów outsourcingowych, spółka
realizuje usługi kompleksowego przejmowania konkretnych procesów klienta (proces
post-billingowy, wydruk faktur, pakowanie i przesyłanie, logistyka doręczeń itp.) czy
outsourcing IT – nie tylko dla podmiotów komercyjnych, lecz równieŜ dla instytucji
administracji publicznej.
GRUPY PRODUKTOWE
Systemy produkcyjne
StarCAPITAL
Kompleksowe rozwiązanie wspierające kluczowe procesy podmiotów na rynkach
kapitałowych. StarCAPITAL jest rozwiązaniem umoŜliwiającym w pełni elektroniczny obrót
papierami wartościowymi z rozliczeniem transakcji w czasie rzeczywistym.
GIS/TIS rozwiązania
AMES
Obejmuje obszar Facility i Asset Management – od podstawowych elementów
terytorialnych i ich właściwości, przez obiekty ewidencji katastralnej, po ewidencję
budynków, ich części i wyposaŜenie, szczegółową ewidencję i dokumentację sieci
inŜynieryjnych i innych dóbr infrastrukturalnych.
LIDS
Ma szerokie zastosowanie w ewidencji danych przestrzennych, ich przechowywania,
przetwarzania, analizowania i oceny. Przeznaczony dla administratorów sieci
inŜynieryjnych, terenów przemysłowych, ewidencji i zarządzania majątkiem nieruchomym
oraz prowadzenia map technicznych i gruntowych miejscowości.
TOMS
Przeznaczony dla zarządzania i wsparcia działalności firm naleŜących do branŜy
energetycznej, wodociągowej, zakładów gazownictwa i ciepłownictwa. Wsparcie
dystrybucji i sprzedaŜy właściwego medium – energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła itp.
TOMS jest przeznaczony dla działów zajmujących się projektowaniem, budową,
konserwacją i uŜytkowaniem.
Business Intelligence & Datawarehousing
SmartGOV.BI
Rozwiązania rozszerzone, obejmujące dane z systemów produkcyjnych czy innych źródeł
(CRM, bazy danych itp.), stworzony z myślą o instytucjach administracji publicznej.
UmoŜliwiają operatywną analizę danych za pośrednictwem technologii OLAP,
przygotowanie analiz statystycznych i prognoz oraz danych słuŜących wspieraniu
procesów decyzyjnych. Zaprogramowane rozwiązania dla sektora przemysłowego,
transportu, oświaty, dotacji itd.
Systemy kart
Telematyka transportowa
Wsparcie procesów i integracji dostaw dla systemów informatycznych nadzoru
państwowego, centralnego rejestru przewoźników, tachografów cyfrowych. Efektywny
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 7
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
system poboru opłaty drogowej w Republice Czeskiej, budowa i zapewnienie działania
punktów dystrybucyjnych i kontaktowych umoŜliwiających dystrybucję i wymianę
jednostek OBU. Elastyczny system przechowywania i archiwizacji danych oraz analizy
danych z tachografów cyfrowych i analogowych za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Personalizacja kart chipowych
Usługi w zakresie personalizacji kart chipowych, dostawa sprzętu, oprogramowania, kart,
tworzenie i integrowanie kompletnych systemów kart, usługi handlowe i techniczne.
Zarządzanie terminalami płatniczymi
Dostawa i instalacja terminali, szkolenie obsługi, serwis, konserwacja i wsparcie całej
sieci terminali.
Aplikacje konsumenckie na kartach chipowych
Aplikacje
konsumenckie
z wykorzystaniem
nośnika
identyfikacyjnego
lub
autentyfikacyjnego, karty chipowej lub hybrydowej. Aplikacje te znajdują zastosowanie
we wszystkich dziedzinach, w róŜnego rodzaju procesach, np. systemy płatnicze,
lojalnościowe, identyfikacyjne i systemy rejestracji obecności.
Pozostałe rozwiązania oferowane w ramach grupy Asseco Central Europe:
ERP rozwiązania
SAP rozwiązania konsultacyjne
Telco rozwiązania
Asseco Solutions
MPI SLOVAKIA
(internet, usługi głosowe, VPN, bezpieczeństwo)
Tworzenie oprogramowania w dziedzinie
poŜyczek konsumenckich
Slovanet
Statlogics
1.3. Wizja, misja, wartości i cele
Wizja Grupy ASSECO
Główną wizję międzynarodowej grupy ASSECO jest wybudowanie stabilnego i
konkurencyjnego centrum oprogramowania w zakresie udostępniania usług ICT na rynku
europejskim. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez budowę i rozwijanie grupy lokalnych
wyspecjalizowanych spółek ICT, które tworzą strukturę federacyjną grupy z
uwzględnieniem miejscowych specyfików i lokalnej motywacji
Wizja Asseco Central Europe
Credo "IT rozwiązania dla wymagających" jest credo spółki, która chce się stać silną,
uznawaną i niezawodną spółką w zakresie IT na rynku krajowym i międzynarodowym i
stać się w ten sposób kluczowym, waŜnym i stabilnym świadczeniodawcą usług w
zakresie IT.
Misja
Przesłaniem spółki jest:
1. prezentować takie wartości w środowisku przedsiębiorców, które posiadają teŜ
znaczenie międzynarodowe – wysoka jakość oferowanych rozwiązań i usług oraz
nieustanna opieka nad klientami,
2. elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i udostępnianie swym klientom
profesjonalnych usług IT i systemów informacyjnych na bazie nowoczesnych
technologii informacyjnych wspierających ich działalność handlową i sukces,
3. gwarantować długoterminowy dobrobyt ekonomiczny spółki.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 8
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Podstawowe wartości
•
Zadowolony klient
Zadowolenie i wynikająca z tego wierność klientów jest podstawą sukcesu spółki. Jedyna
niezawodna droga do zdobycia klientów i ich utrzymania to udostępnianie klientom
dobrej jakości usług i rozwiązań z wysoką wartością dodaną dla spełniania ich celów
strategicznych.
•
Zaufanie inwestorów i akcjonariuszy
Zmianą wynikającą z wejścia na giełdę była transformacja Asseco Central Europe z
prywatnej spółki akcyjnej na spółkę publiczna. Niniejsza zmiana oznacza przede
wszystkim
konieczność
nowego
podejścia
do
zarządzania
procesami,
do
urzeczywistniania kluczowych decyzji z wzięciem pod uwagę interesów inwestorów,
spełnienie ich oczekiwać i budowanie zaufania.
•
Organiczny stały wzrost
Naszym celem są stałe zmiany na lepsze, podąŜać z czasem i wprowadzać na rynek
nowoczesne technologie, „IT rozwiązania dla wymagających”, które spełniają potrzeby
klientów.
•
Satysfakcja naszych pracowników
Celem spółki jest wytwarzanie stymulującego środowiska roboczego rozwijającego
twórczość naszych pracowników i wpierające ich profesjonalny rozwój. Spółka ma
świadomość, iŜ pracownicy są kluczowym czynnikiem dla świadczenia dobrej jakości
usług, dlatego ich motywacja i lojalność są częścią sukcesu firmy.
•
Odpowiedzialność społeczna
Asseco Central Europe stara się włoŜyć swój wkład w poprawę jakości Ŝycia
społeczeństwa za pośrednictwem rozwoju nowoczesnych i rozwiniętych technologii
informacyjnych jak teŜ wspierania instytucji naukowych oddanych tym celom.
Cele strategiczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Realizacja kolejnego etapu procesów integracyjnych w Asseco Central Europe (ACE),
zwłaszcza w dziedzinach:
• zjednoczenie kultur Asseco Central Europe /CZ/ i Asseco Central Europe /SK/,
• dynamizacja i koordynacja działu handlowego (Sales) ACE,
• nawiązanie współpracy między działem handlowym a produkcją,
• konsolidacja produktów i rozwiązań ACE,
• unifikacja obszarów wsparcia ACE.
Wzmocnienie konkurencyjności i czołowej pozycji jako świadczeniodawcy
kompleksowych systemów informacyjnych na Słowacji.
Budowanie i rozwój nowoczesnych i dobrej jakości rozwiązań w zakresie IT i
systemów informacyjnych z uŜyciem nowoczesnych technologii i międzynarodowego
know-how.
Umocnienie pozycji dostawcy nowoczesnych systemów informacyjnych w krajach, w
których grupa ASSECO posiada bezpośrednie przedstawicielstwo.
Umocnienie pozycji dostawcy nowoczesnych systemów informacyjnych dla sektora
publicznego.
Wejście na rynek międzynarodowy za pośrednictwem portfelu rozwiązań spółki i
wzajemnej synergii w ramach grupy ASSECO.
Dobrobyt ekonomiczny spółki i stałe podnoszenie jej wartości zorientowane na
waloryzację kapitału włoŜonego przez inwestorów.
Podniesienie efektywność i wydajności spółki przez wielokrotną implementację
własnych rozwiązań Asseco Central Europe /SK/.
Utrzymywanie i podnoszenie poziomu systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 9
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
•
•
•
2.
Świadczenie usług dobrej jakości i kompleksowych z uwzględnieniem wymagań
związanych z ochroną środowiska.
Utrzymywanie moralnie silnej i fachowej bazy personalnej spółki.
Wzmacnianie i podnoszenie jakości wewnątrz firmowych procesów i podnoszenie
kultury firmowej spółki.
Struktura akcjonariatu Asseco Central Europe, a.s.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2010 roku, następujący
akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów:
Ilość akcji
stan na
Ilość akcji
stan na
Ilość akcji
stan na
Ilość
głosów
06-05-2010
30-06-2010
19-08-2010
na WZ
% udział w
strukturze
akcjonariatu
Asseco Poland
8 560 000
8 560 000
8 560 000
8 560 000
40,07
ING Powszechne
Towarzystwo
Emerytalne S.A.
1 406 946
1 406 946
1 406 946
1 406 946
6,59
Akcjonariusz
Na dzień 30 czerwca 2010 roku kapitał zakładowy Asseco Central Europe, a.s. wynosił
709.023,84 EUR i dzielił się na 21.360.000 Sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0.033194 EUR kaŜda.
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki Asseco Central Europe, a.s.
przez osoby zarządzające lub nadzorujące
Osoba
zarządzająca/
nadzorująca
Liczba akcji
stan na
19-08-2010
Liczba akcji
stan na
30-06-2010
Liczba akcji
stan na
31-12-2009
Jozef Klein
275 000
275 000
275 000
Martin Morávek
300 000
300 000
300 000
Andrej Košári
566 220
566 220
566 220
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 10
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
3.
Władze osobowe w Asseco Central Europe, a.s.
W I półroczu 2010 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Central
Europe, a.s. przedstawiał się następująco:
Zarząd
Data pełnienia funkcji
Rada
Nadzorcza
Data pełnienia funkcji
Jozef Klein
01.01.2010-30.06.2010
Adam Tadeusz
Góral
01.01.2010-30.06.2010
Martin Morávek
01.01.2010-30.06.2010
Andrej Košári
01.01.2010-30.06.2010
Michal Navrátil
01.01.2010-30.06.2010
Eva Balážová
01.01.2010-30.06.2010
Przemysław
Sęczkowski
01.01.2010-30.06.2010
Marek Paweł
Panek
01.01.2010-30.06.2010
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 19 sierpnia 2010 r. skład Zarządu i
skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Central Europe, a.s. przedstawiał się
następująco:
Zarząd
Data pełnienia funkcji
Rada
Nadzorcza
Data pełnienia funkcji
Jozef Klein
01.07.2010 - nadal
Adam Tadeusz
Góral
01.07.2010 - nadal
Martin Morávek
01.07.2010 - nadal
Andrej Košári
01.07.2010 - nadal
Michal Navrátil
01.07.2010 - nadal
Eva Balážová
01.07.2010 - nadal
Marek Paweł
Panek
01.07.2010 - nadal
Przemysław
Sęczkowski
01.07.2010 - nadal
4.
Informacja o zatrudnieniu
Asseco Central Europe, a.s. zalicza się do waŜnych pracodawców na Słowacji w branŜy
IT. Stanowi zespół najwyŜszej klasy specjalistów na wszystkich poziomach zarządzania i
we wszystkich zakresach jego działalności. Zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na
zasadzie
uczciwości,
transparentności,
szacunku,
solidarności,
osobistej
odpowiedzialności i zaufania, tj. na zasadach wyznawanych przez firmę i stosowanych we
wszystkich obszarach jej działalności, relacjach oraz komunikacji zewnętrznej i
wewnętrznej.
W I półroczu 2010 roku w spółce Asseco Central Europe, a.s. pracowało średnio 334
pracowników. Ze względu na jej orientację największy udział mają przedstawiciele działu
rozwoju, przede wszystkim: programiści, analitycy, specjaliści systemowi i baz danych,
testerzy, dokumentaliści i specjaliści projektowi, którzy stanowili 82% ogółu
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 11
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
pracowników. Specjaliści z zakresu handlu i marketingu stanowili 8%, zarząd stanowi
niespełna 3% a 8% pracowników reprezentuje dział finansowy, personalny i
administracyjny.
Struktura spółki Asseco Central Europe, a.s. według płci po wzroście na korzyść kobiet w
ubiegłym roku nie ulega większym wahaniom. Udział kobiet wynosi obecnie 32% ogółu
pracowników. Asseco Central Europe stara się umoŜliwić kobietom zajęcie pozycji liderów
oraz profesjonalny wzrost. Dowodem równych szans dla kobiet jest takŜe ich obecność w
funkcjach kierowniczych, Radzie Nadzorczej i ich udział w zarządzaniu spółką.
Zatrudnienie v Grupie Asseco Central Europe na dzień 30 czerwca 2010
Zatrudnienie v Grupie Asseco Central
Europe na dzień
30 czerwca
2010*
31 grudnia
2009
3
4
37
34
Działy produkcyjne
967
1060
Działy serwisowe
370
366
Działy handlowe
142
189
Działy administracyjne
132
167
Inne
19
26
Total
1 670
1846
Zarząd Jednostki Dominującej
Zarządy Jednostek z Grupy
Grupa Asseco Central Europe na dzień 30 czerwca 2010 zatrudnia razem 1670 osób.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zatrudnienie na
Zatrudnienie na
30 czerwca 2010*
31 grudnia 2009
Asseco Central Europe /SK/, a.s.
334
333
Slovanet Group
204
219
Asseco Solutions /SK/
212
222
39
45
MPI CONSULTING
Disig
-
Asseco Central Europe /CZ/
516
600
Asseco Solutions /CZ/
272
244
5
5
18
18
Berit AG
Berit GmbH.
UNiQUARE
Statlogics
Razem
22
-
138
70
1 670
1 846
* W dniu 25 maja 2010 w wyniku sprzedaŜy udziałów w spółce UNiQUARE z Grupy
odeszło 117 pracowników.
Na dzień 31 grudnia 2009 w skład Grupy wchodziły następujące spółki: Asseco Central
Europe, a.s., Grupa Slovanet, Asseco Solutions, a.s., Grupa BERIT, MPI CONSULTING
s.r.o., Disig, a.s. i Grupa UNiQUARE.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 12
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
5.
Pozycja na rynku
Słowacki rynek technologii informatycznych odznacza się tym, Ŝe jest niewielki i ponad
połowa rynku jest kontrolowane przez kilka największych dostawców oprogramowania.
Dominujący udział w rynku mają spółki globalne (Microsoft, IBM, Oracle i HP). Obecnie,
czołowe miejsce zajmują producenci, którzy wypierają z rynku dystrybutorów IT. Udział
rynkowy Asseco Central Europe, a.s. w dziedzinie SW wynosi około 10%.
Spółka od dłuŜszego czasu utrzymuje znaczącą pozycję i kompetencje w segmencie
instytucji finansowych. Asseco Central Europe ma na Słowacji dominującą pozycję w
dziedzinie sprzedaŜy oprogramowania dla banków i zakładów ubezpieczeniowych. Do
sukcesów spółki w I półroczu 2010r. moŜna zaliczyć współpracę z liczącymi się na rynku
spółkami, takimi jak Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz – Słowackie Towarzystwo
Ubezpieczeniowe), VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť (zarządzanie
funduszami towarzystwa emerytalnego), Slovenská sporiteľňa i Poštová banka (Bank
Pocztowy).
Znaczącym segmentem na słowackim rynku IT, podobnie jak w ubiegłym roku, jest
sektor publiczny. Rok 2009 był dla Asseco Central Europe rokiem kontynuacji projektów
eGovernmentu, które odgrywają waŜną rolę w strategii handlowej Asseco Central Europe.
Spółka kontynuowała wdraŜanie rozpoczętych juŜ projektów i poszerzała rozwiązania u
istniejących klientów. Mowa tu w szczególności o poszerzeniu rozwiązania Datawarehouse
dla Daňové riaditeľstvo SR (Dyrektoriat Skarbowy Republiki Słowackiej), nowe moduły
dla Slovenská agentúra cestovného ruchu (Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego) oraz
dokończenie wdraŜania projektu dla Štatistický úrad SR (Urząd Statystyczny Republiki
Słowackiej). W pierwszym półroczu 2010 roku spółka Asseco Central Europe nawiązała
współpracę z Ministerstwem Zdrowia Republiki Słowackiej (za pośrednictwem spółki NESS
Slovensko) i zawarła umowę z NajwyŜszym Urzędem Kontroli Republiki Słowackiej. Za
pośrednictwem Asseco Central Europe w Czechach nawiązała równieŜ współpracę z
Dyrekcją Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej oraz z Czeskim Urzędem Statystycznym.
Dzięki swojemu wieloletniemu know-how i działalności w kluczowych segmentach rynku
Asseco Central Europe w 2009 roku zdobyła wiele referencji w dziedzinach: Banking
(Bankowość), Insurance (Ubezpieczenia), Building Savings (Kasy OszczędnościowoBudowlane), Healthcare (Opieka zdrowotna), BI (Business Inteligencje) i EAI (Enterprise
Application Integration), potwierdzając tym samym swój potencjał handlowy i
zachowując znaczącą pozycję na rynku.
Asseco Central Europe /SK i CZ/ naleŜy do najwaŜniejszych dostawców rozwiązań
programowych i usług w swoim kraju. Spółka zalicza się do kluczowych dostawców
rozwiązań IT dla czeskiej administracji publicznej i z powodzeniem uczestniczy w pracach
przygotowawczych i projektach budowy eGovernmentu w Czechach. Integracja obu
spółek w lipcu 2009 roku i późniejsza zmiana nazwy obu spółek w kwietniu i maju 2010
na Asseco Central Europe będzie miała wpływ na wzmocnienie ich oferty produktowej i
inicjatyw handlowych w Czechach i Słowacji. W I półroczu 2010 roku ACE umocniła swoją
pozycję na rynku Europy Środkowej, kontynuując procesy akwizycyjne. Poprzez zakup
70,04 % akcji węgierskiej spółki IT Statlogics, oraz 60 % akcji spółki GlobeNet i
poszerzyła ofertę rozwiązań i usług o nowe oprogramowania w zakresie systemu
medycznego oraz w zakresie kredytów konsumenckich. W 2009 roku spółka
skonsolidowała swoje relacje z podmiotami zaleŜnymi, dbając o poprawę efektywności
współpracy. Dzięki integracji oraz ekspansji na kolejny rynek europejski, restrukturyzacja
ACE w 2009 roku pozwala na lepsze wykorzystanie momentu oŜywienia gospodarczego i
przynosi nowe szanse na rynku ICT Europy Środkowej.
Spośród wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie, Asseco Central Europe
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Jakość produktów i usług” w konkursie ogłoszonym
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 13
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
przez liczący się polski dziennik „Puls Biznesu”. Oceny dokonano w oparciu o opinie 180
specjalistów mających wpływ na decyzje inwestorów. Konkurs ma na celu ocenę
potencjału rozwojowego notowanych spółek.
Spółkę wyróŜniono równieŜ w konkursie Microsoft Industry Awards, w którym zwycięŜyła
w kategorii Najlepsze rozwiązanie na platformach WPF za projekt „Poprawa efektywności
pracy w zakresie analizy podatników“ dla Dyrekcji Skarbowej Republiki Słowackiej.
Nagroda jest przyznawana corocznie najlepszym partnerom firmy Microsoft tworzącym
rozwiązania na jej platformie i wykorzystującym nowe rozwiązania w aplikacjach dla
klientów. Ocenia się przede wszystkim zakres projektu, stosowanie nowych technologii
Microsoft i korzyści dla klientów.
Asseco Central Europe co roku potwierdza swoją wiodącą pozycję liczącego się dostawcy
rozwiązań IT na rynku słowackim. W 2009 roku spółka na zdobyła czołowe miejsca w
plebiscycie Trend Top (w kategoriach Najwięksi dostawcy IT dla prywatnego sektora
finansowego, Domy softwareowe na Słowacji, Spółki IT z najwyŜszą EBITDA, itd.).
Magazyn TREND corocznie przygotowuje ranking słowackich firm IT. W bieŜącym roku
Asseco Central Europe trafiła do czołówki elitarnej grupy słowackich firm IT (których
przychody przekraczają 33 mln EUR).
Źródło: Trend TOP w IT, rocznik tygodnika Trend, Maj 2010
Asseco Central Europe zajęła czołowe miejsca równieŜ w innych kategoriach w rankingu
TOP TREND. W rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm IT Asseco Central Europe
przekroczyła pułap dziesięciomilionowego wzrostu wartości dodanej w okresie trzech lat.
Przyczyniły
się
do
tego
transakcje
ukierunkowane
na
zdobycie
pozycji
środkowoeuropejskiego lidera w dziedzinie IT.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 14
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Źródło: Trend TOP w IT, rocznik tygodnika Trend, Maj 2010
6.
Główni Klienci
Asseco Central Europe (Asseco Central Europe /SK/, a.s. i Asseco Central
Europe /CZ/, a.s.)
Bankowość
Exportno-importná banka SR
Poštová banka, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a.s.
Ubezpieczenia, w tym równieŜ ubezpieczenia
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
SUN Microsystems Czech, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ČSOB dôchodková správcovská
spoločnosť, a.s.
Kasy Mieszkaniowe
Wőstenrot – stavební spořitelna
Modrá pyramida stavební spořitelna,
a.s.
GE Money Bank, BB Centrum
Slovenská sporiteľňa, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
WINCOR NIXDORF, s.r.o.
Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A.
emerytalne
Pojišťovna VZP, a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková
správcovská spoločnosť, a.s.
Stavební spořitelna České spořitelny,
a.s.
Wőstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna
Utility
Stredoslovenská energetika, a.s.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 15
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Sektor publiczny
Daňové riaditeľstvo, SR
Slovenská agentúra pre cestovný
ruch
Ministerstvo spravodlivosti SR
Hlavní město Praha
Ministerstvo financí ČR
SłuŜba Zdrowia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Fakultná nemocnica Trnava
Ministerstvo zdravotníctva SR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń
Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Spółka i Grupa Asseco Central
Europe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ryzyko związane z sytuacja makroekonomiczna na Słowacji – niepewny rozwój na
rynku, głównie z powodu nadal odczuwalnych skutków globalnego kryzysu
finansowego; niepewne tempo wzrostu gospodarczego, spadek inwestycji w
przedsiębiorstwach w roku 2009 sytuacja ta moŜe się powtórzyć takŜe w 2010
roku, spadek poziomu zamówień publicznych z uwagi na oszczędności budŜetowe,
czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację
finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz
perspektywy rozwoju.
Zmiany sposobu uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych - wszelkie
zmiany przepisów prawa, przede wszystkim w dziedzinie podatków, prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność handlową
grupy, prognozy, wyniki i sytuację finansową
Rosnąca konkurencja na rynku informatycznym moŜe mieć negatywny wpływ na
zdolność spółki w ramach grupy do pozyskiwania nowych projektów, co z kolei
moŜe skutkować obniŜeniem marŜy i prowadzić do zmniejszenia udziału w rynku
Utrzymująca się trudniejsza dostępność specjalistów IT na rynku pracy
Ryzyko niekorzystnych zmian kursów walut, które jednak w wyraźny sposób spadło
przez wprowadzenie EURO na Słowacji, zwłaszcza w przypadku spółek naleŜących
do grupy, które działają w strefie euro i fakturują przewaŜnie w walucie euro
ryzyko połączone z regionalnym umieszczeniem spółek w grupie – działalność
spółek w grupie jest skoncentrowana na jeden region, dlatego rozwój w danym
regionie (pozytywny lub negatywny) moŜe wywierać bezpośredni wpływ na całą
grupę bez względu na dywersyfikację produktową
ryzyko połączone z rozwojem w sektorze finansowym – większość klientów Grupy
tworzą klienci sektora finansowego; rozwój w tym sektorze będzie miał wpływ na
wyniki całej Grupy
ryzyko połączone z interpretacją ustawodawstwa obcego systemu prawnego,
występowanie nieścisłości w wyniku interpretacji – spółka Asseco Central Europe
/SK/, a.s. jest stworzona i działa zgodnie ze słowackimi przepisami prawnymi. Jako
spółka kwotowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przestrzega
równieŜ odpowiednie przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej,
które są dostępne w językach polskim i angielskim.
ryzyko niezgodności polskiego ustawodawstwa z ustawodawstwem na podstawie,
którego działają spółki córki – spółki w grupie (oprócz spółki Asseco Central Europe
/SK/, a.s.) opierają się na porządku prawnym, w którym zostały załoŜone. Z tego
wynika teŜ ryzyko nie ocenienia pewnej sytuacji przez spółkę córkę jako waŜnej z
punktu widzenia poinformowania opinii publicznej
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 16
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Ryzyka dotyczące działalności Grupy Asseco Central Europe
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Projekt VIS – odstąpienie od umowy ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Czeskiej (Ministry of foreign affairs of the Czech Republic). Rozwiązanie
umowy moŜe skutkować zwrotem wynagrodzenia w wysokości ok. 23 mln CZK. Ze
względu na kwestie sporne, do dnia 30.06.2010 r. spółka nie stworzyła Ŝadnych
rezerw na ewentualny zwrot wynagrodzenia.
ZaleŜność od kilku duŜych przedsięwzięć i jakiekolwiek trudności w pozyskaniu
nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy - kaŜda
utrata waŜnego projektu, która nie zostanie zrównowaŜona przez wpływy z nowych
lub istniejących projektów, moŜe się negatywnie odbić na działalności handlowej
grupy, prognozach, wynikach i sytuacji finansowej grupy
ZaleŜność od głównych klientów, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ
na działalność Grupy moŜe mieć negatywny wpływ na działalność handlową grupy,
prognozy, wyniki i sytuację finansową grupy
Niepowodzenie w przygotowaniu i wdroŜeniu nowych produktów i usług moŜe mieć
istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy
Grupa Kapitałowa planuje uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć w sektorze
publicznym, z których część będzie współfinansowana ze środków dostępnych w
ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Jakiekolwiek opóźnienia lub
ograniczenia dotyczące tych przedsięwzięć mogą mieć niekorzystny wpływ na
działalność Grupy
Niedotrzymanie wyznaczonych terminów umownych lub innych parametrów
określonych przez klientów spółek Grupy lub niewłaściwe funkcjonowanie
dostarczonych przez Grupę rozwiązań - wciąŜ istnieje potencjalne ryzyko, Ŝe spółki
naleŜące do grupy nie będą w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb klientów, co
moŜe grozić zapłatą kary umownej
Utrata dobrego imienia w oczach klientów – np.: w następstwie starań konkurencji
w kierunku wytwarzania nacisku konkurencyjnego na grupę za pośrednictwem
mediów
Dostosowywanie produktów do zmian w przepisach prawa moŜe spowodować
poniesienie znaczących kosztów, które nie muszą być w pełni skompensowane
przez klientów
Główni dostawcy mogą ograniczyć współpracę z grupą (dotyczy to przede
wszystkim wsparcia produktów standaryzowanych stron trzecich, z których
korzystamy przy dostarczaniu naszych rozwiązań)
Trudności operacyjne i finansowe podwykonawców mogą negatywnie wpłynąć na
wiarygodność Grupy w oczach klientów
Ogólne ryzyko związane z przejętymi spółkami - wciąŜ istnieje potencjalne ryzyko,
Ŝe proces integracji nowych spółek w grupie będzie mniej pomyślny lub wystąpią
pewne trudności
Niezrealizowanie strategicznych celów ekspansji
W przyszłości aktywa spółki mogą utracić lub ograniczyć zdolność do wytwarzania
zysku.
Ryzyka związane z zarządzaniem Asseco Central Europe, a.s.:
23.
24.
25.
Akcjonariusz większościowy moŜe podejmować działania stojące w sprzeczności z
interesem pozostałych posiadaczy Akcji
Ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w przypadku Członków Rady
Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej
Liczba członków Rady Nadzorczej, których wybierają pracownicy w myśl
stosownych zapisów Statutu, moŜe nie być zgodna z przepisami prawa
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 17
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Posiadana polisa ubezpieczeniowa moŜe nie obejmować wszystkich ryzyk
Szybki wzrost i rozwój moŜe spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich
zasobów kierowniczych i operacyjnych
ZaleŜność od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć niekorzystny
wpływ na działalność Grupy
Członkowie Rady Dyrektorów, którzy złoŜą rezygnację z pełnienia funkcji, mogą
Ŝądać wypłaty odszkodowań
Grupa moŜe nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w
miarę rozwoju działalności
Integracja procesów zarządzania w grupie moŜe być niewłaściwie interpretowana i
spowodować rozbieŜne decyzje
Sposób uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych na Słowacji moŜe
być inny niŜ w Polsce i innych krajach
Orzeczenia polskich sądów wydane przeciwko Spółce mogą być trudniejsze do
wykonania na Słowacji niŜ miałoby to miejsce w przypadku gdyby Spółka i jej
zarząd znajdowały się w Polsce
Akcjonariusze z Polski mogą mieć trudności z wykonywaniem praw podlegających
przepisom prawa słowackiego
Inwestorzy mogą nie mieć moŜliwości zbycia Akcji Spółki po oczekiwanej cenie lub
w oczekiwanym terminie ze względu na brak aktywnego lub płynnego rynku
Nadmierna podaŜ Akcji Spółki na rynku moŜe mieć niekorzystny wpływ na ich kurs
Połączenie z innymi spółkami lub udział kapitałowy w innych spółkach moŜe mieć
negatywny wpływ na wyniki gospodarcze Grupy.
8.
Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz
zdarzenia z nimi związane w I półroczu 2010 roku
8.1.
Wyniki finansowe
W I półrocze 2010 roku Grupa Kapitałowa Asseco Central Europe uzyskała następujące
wyniki finansowe:
•
przychody ze sprzedaŜy na poziomie
•
zysk z działalności operacyjnej w wysokości
6.327 tys. EUR
•
zysk przypisany do podmiotu dominującego
2.113 tys. EUR
60.657 tys. EUR
Wszystkie wskaźniki są obliczane w oparciu o bieŜącą działalność, tj. z wyłączeniem
wyników spółki UNiQUARE.
W I półroczu 2010 roku są wszystkie poniŜej prezentowane wskaźniki są wyŜsze niŜ za
2009 rok głównie z powodu międzyrocznego wzrostu wyników spółki Asseco Central
Europe /SK/, a.s. i dalszych spółek grupy z wyjątkiem spółki MPI Consulting i Asseco
Central Europe /CZ/.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 18
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Tabela 2. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Asseco Central Europe /SK/ według grup
produktów (w tys. EUR).
PRZYCHODY WEDŁUG GRUP
PRODUKTÓW
01.01.2010 30.6.2010
Combined Finance
12 949
Health
Public (Other)
Utilities & Industry
Telco
ERP & SAP
BI
RAZEM
3 047
3 855
7
3 457
6
21 208
35
12 414
20
1 412
2
320
1
1 995
3
60 657
01.01.2009 30.6.2009
21
5
EAI
Technology & Outsourcing
struktura
w%
100
struktura
w%
zmiana
w%
23
3
2 419
4
26
3 108
6
24
5 238
10
-34
16 531
30
28
11 184
21
11
2 338
4
-40
485
1
-34
506
1
294
100
12
12 542
54 351
Wykres 1. Struktura sprzedaŜy Grupy Asseco Central Europe według grup produktów.
ERP &
SAP
BI EAI
Technology &
Outsourcing
Combined Finance
Health
Combined Finance
Health
Public (Other)
Utilities & Industry
Telco
ERP & SAP
BI
EAI
Technology & Outsourcing
;
Public (Other)
Utilities & Industry
Telco
W I półroczu 2010 roku Grupa Asseco Central Europe osiągnęła przychody ze sprzedaŜy
na poziomie 60.657 tys. EUR, co stanowi 12% wzrost sprzedaŜy w porównaniu z 2009 r.
Największa wartość stanowiąca 65% sprzedaŜy Grupy, pochodzi ze sprzedaŜy
oprogramowania własnego lub innych własnych usług wytworzonego przez Spółki Grupy.
Znaczącą grupą produktów stanowiącą 27% wartości sprzedaŜy stanowią usługi
teleinformatyczne generowane przez spółkę Slovanet a.s.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 19
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Segmenty geograficzne podzielone zostały na trzy zasadnicze rynki, na których Grupa
prowadzi działalność tj.:
-
rynek słowacki:
30.789 tys. EUR
-
rynek czeski:
26.756 tys. EUR
-
pozostałe kraje europejskie:
3.112 tys. EUR
(przychody za okres 01.01.2010 – 30.06.2010)
Grupa Asseco Central Europe /SK/ nie ma odbiorców, których udział w łącznych
dostawach przekracza 10 procent przychodów ze sprzedaŜy ogółem.
Grupa Asseco Central Europe /SK/ nie ma dostawców, których udział w łącznych
dostawach przekracza 10 procent całkowitego przychodu ze sprzedaŜy ogółem.
Tabela 3. Zyski Grupy Asseco (w tys. EUR).
ZYSKI GRUPY ASSECO
zysk brutto ze sprzedaŜy
01.01.2010
- 30.6.2010
struktura
w%
01.01.2009
- 30.6.2009
struktura
w%
zmiana
w%
21 714
36
19 262
35
13
zysk z działalności operacyjnej
6 327
10
5 783
11
9
zysk brutto
6 785
11
6 004
11
13
zysk netto*
2 114
3
4 853
9
-56
*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego
Grupa Asseco Central Europe osiąga za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010
roku wzrost zysku brutto ze sprzedaŜy o 13% w porównaniu z 6 miesięcznym,
porównywalnym okresem w roku
2009. Ten wzrost był spowodowany wzrostem
sprzedaŜy, głównie w segmencie słowackim. Tak samo zysk z działalności operacyjnej
wzrósł w porównaniu z pierwszym półroczem 2009 o 9%. Z powodu lepszych wyników w
dziedzinie finansów zysk brutto wzrósł o 13 % w porównaniu z zyskiem za okres 6
miesięcy 2009, zakończony 30 czerwca 2009 roku,. Zysk netto przypisany do podmiotu
dominującego spadł z powodu straty na sprzedaŜy akcji spółki UNiQUARE o 56% w
porównaniu do zysku wypracowanego za pierwsze 6 miesięcy 2009 roku.
Wykres 2. Wyniki finansowe Grupy Asseco Central Europe w I półrocze 2010 roku i I
półrocze 2009 roku (w tys. EUR).
7 000
6 000
5 000
zysk z działalności
operacyjnej
4 000
3 000
zysk netto przypisany do
podmiotu dominującego
2 000
1 000
0
II kwartały 2010
II kwartały 2009
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 20
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Tabela 4 i 5. Wyniki finansowe Asseco Central Europe /SK/ (w tys. EUR).
PRZYCHODY WEDŁUG GRUP
PRODUKTÓW
oprogramowanie własne
01.01.2010 30.06.2010
zmiana
w%
11 607
88
8
2 086
14
1 531
12
36
100
12
01.01.2010 30.06.2010
zysk brutto ze sprzedaŜy
struktura
w%
86
14 669
ZYSKI
01.01.2009 30.06.2009
12 583
oprogramowanie obce,
integracja i outsourcing
razem
struktura
w%
100
struktura
w%
13 138
01.10.2009 30.06.2009
struktura
w%
zmiana
w%
6 598
45
5 579
42
18
3 397
23
3 184
24
7
zysk brutto
4 572
31
9 731
74
-53
zysk netto
3 833
26
9 075
69
-58
zysk z działalności
operacyjnej
Jednostka Dominująca Asseco Central
sprawozdawczym. dobre wyniki finansowe.
Europe,
a.s.,
odnotowała
w
okresie
Przychody ze sprzedaŜy własnego oprogramowania wzrosły za I półrocze 2010 roku w
porównaniu do roku 2009 o 8% aczkolwiek jego udział we wszystkich przychodach za I
półrocze 2010 roku spadły o 86%. Zysk brutto ze sprzedaŜy wzrósł o 18% w porównaniu
do roku 2009. Za I półrocze 2010 roku zyski z działalności operacyjnej wzrosły o 7% w
stosunku do I półrocza 2009 roku. Z powodu zmniejszenia dywidendy otrzymanej i
straty na sprzedaŜy akcji spółki UNiQUARE spadł zysk brutto o 53% a zysk netto o 58%
w porównaniu do I półrocza 2009 roku.
8.2.
Działalność inwestycyjna
W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej Grupy
Asseco Central Europe /SK/ uzyskały ujemną wartość w kwocie – 9.059 tys. EUR.
Uwzględniają one głównie wydatki w kwocie 7.132 tys. EUR związane z nabyciem przez
Jednostkę Dominującą, udziałów w spółkach zaleŜnych. Wydatki na nabycie w 2010 roku
wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 3.999
tys. EUR.
8.3. Działalność finansowa
W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej Grupy
Asseco Central Europe /SK/ uzyskały ujemną wartość w kwocie
-5.773 tys. EUR
Przepływy pienięŜne netto związane były przede wszystkim z wypłatą dywidendy w
łącznej wysokości 4.699 tys. EUR oraz spłatą kredytów i poŜyczek w kwocie netto -1.013
tys. EUR.
8.4. Działalność operacyjna
NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym:
-
Podpisanie umowy z Najvyšší kontrolný úrad SR (The supreme audit of the Slovak
republic) na wdroŜenie kontrolnego systemu – Projekt OPIS
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 21
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
-
Podpisanie umowy z Pojišťovna VZP oraz z Union zdravotná poisťovňa (towarzystwo
ubezpieczeniowe) na utrzymanie i dalszy rozwój systemu StarINS
Podpisanie umowy z NESS Slovensko o współpracy w zakresie krajowego projektu
Electronic Health Service dla Ministerstwa Zdrowia SR
Podpisanie umowy z Poštová banka (Bank pocztowy) na wprowadzenie i wdroŜenie
eStarBANK
Podpisanie listu intencyjnego z OTP Bank Slovakia na rozwój BI (moduł rentowności i
moduł raportowania)
Podpisanie aneksu do umowy z sIT Solutions (Erste Group) na rozwój i wsparcie NIS
Podpisanie umowy z Groupama životná poisťovňa (towarzystwo ubezpieczeniowe) na
outsourcing oprogramowania i sprzętu technicznego firmy
Realizowane projekty
Asseco Central Europe a.s. w okresie sprawozdawczym realizowało następujące projekty,
m.in.:
- Projekt bezpieczeństwa migracji danych do połączenia Všeobecnej zdravotnej
poisťovňe, a.s.
- Realizacja projektu dla Wüstenrot Group (Wüstenrot stavební spořitelna, Wüstenrot
pojišťovna, Wüstenrot hypoteční banka, Wüstenrot životní pojišťovna) w Czechach na
dostawy:
o StarBUILD - kompleksowa dostawa systemu produkcyjnego z migracją do
kasy oszczędnościowo-budowlanej,
o StarINS - kompleksowa dostawa systemu produkcyjnego w zakresie
ubezpieczeń z migracją do towarzystwa ubezpieczeniowego i towarzystwa
ubezpieczeń na Ŝycie,
o eStarBANK – bankowość elektroniczna.
- Umowa z Stavební spořitelnou České spořitelny na kompleksowy redesign i dostawę
systemu produkcyjnego kasy oszczędnościowo-budowlanej nowej generacji
StarBUILD II.
- Realizacja projektu optymalizacji aplikacji bazy danych dla Daňové riaditeľstvo
(Dyrektoriat Skarbowy Republiki Słowackiej).
- Pomyślne wdroŜenie rozwiązania sprzedaŜy kredytów przez bankowość elektroniczną
w Slovenská sporiteľňa.
- WdroŜenie bankowego systemu informatycznego StarBANK dla oddziału Poštová
Banka (Banku Pocztowego) w Czechach.
Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2010 roku
podjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania
Zarządu z działalności spółki Asseco Central Europe oraz Grupy Asseco Central Europe.
Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty
dywidendy i podjęło uchwalę Nr. 6 w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy,
na podstawie której zysk netto został podzielony w kwocie: 4.699.200,00 EUR na wypłatę
dywidendy (na jedną akcję przypada 0,22 EUR). Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia
za decydujący dzień skorzystania z prawa do dywidendy datę 11 maja 2010 roku a za
dzień wypłaty dywidendy dzień 25 maja 2010 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zgodziło się równieŜ na zmiany biegłego rewidenta na firmę Ernst & Young Slovakia, spol.
s.r.o. z siedzibą Hodžovo nám. 1/A, Bratysława. Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło
uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą nazwy spółki z Asseco
Central Europe, a.s. na Asseco Central Europe, a.s.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 22
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Spółki Grupy
Spółka
Slovanet, a.s.
Asseco Solutions,
a.s. /SK/
Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym
•
Podpisanie umowy z Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky (Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej) na
usługi internetowe
•
Podpisanie umowy z Úradom geodézie, kartografie a
katastra (Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru) na
upgrade VPN
•
PrzedłuŜenie umowy z Generali Slovensko (towarzystwo
ubezpieczeniowe)
•
Realizacja
projektu
IP
Telephony
depozitárom cenných papierov (CSD)
•
Dostawa systemów ERP w sektorze administracji publicznej
dla Regionów Samorządowych (Bratysława, Trenčín, Banská
Bystrica, Žilina, Trnava)
Podpisanie umowy z Národnou diaľničnou spoločnosťou
(krajowa spółka autostrady) dotyczącej zaopatrzenia
systemu SPIN
•
Asseco Solutions,
a.s. /CZ/
MPI CONSULTING
s.r.o.
Asseco Central
Europe, a.s. /CZ/
z
Centrálnym
•
Podpisanie umowy z Úradom verejného
(Urząd Zdrowia Publicznego) na projekt ZIS
•
Podpisanie umowy z GG Tabak, a.s. na obsługę systemów
•
Realizacja projektu e-Learning i Mentoring z VUC –
Prešovský i Trnavský samosprávny kraj (Prešov, Trenčín i
Trnava Samorządny Region)
•
Połączenie z Datalock, s.r.o. (Opava) od 1 stycznia 2010 r.
•
Przeniesienie produktów Fenix i eObec z Asseco Czech
Republic na podmiot zaleŜny Asseco Solutions na początku
2010 roku
•
Realizacja projektu implementacji Helios Green z Ředitelství
silnic a dálnic ČR (Dyrekcja dróg i autostrad Republiki
Czeskiej) oraz z Albatros nakladatelství, a.s. (wydawca)
•
Podpisanie umowy z ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. i z Wine Food
Market, s.r.o. na licencje i wdroŜenie systemu Helios Green
•
Asseco Central Europe nabyła 100% udziałów w spółce MPI
CONSULTING
•
Podpisanie umowy z T-Mobile Slovakia, a.s. na wsparcie
realizowanych projektów
•
Podpisanie umowy z SWAN na projekt w systemie SAP
•
Zawarcia umowy w sprawie przywrócenia i poprawy
technologii oprogramowania z Ředitelství Silnic a dálnic ČR
•
Realizacja projektu Centralny Rejestr osób prawnych (ROS)
z Českým štatistickým úřadem (Czeski urząd statystyczny)
•
Nowe umowy po zamknięciu SCP z Centrální depozitář CP
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
zdravotníctva
strona 23
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Statlogics, Zrt.
•
Realizacja porozumienia w sprawie stałego wsparcia
projektu ARIS i ARES w czeskim Ministerstwie Finansów
•
Zmiana nazwy spółki z Asseco Czech Republic na Asseco
Central Europe
•
Podpisanie umowy z UniCredit Consumer Financing Rumunia
w sprawie rozwoju
•
Realizacja umowy z Rusfinance i Rusfinance Bank Rosja w
przedmiocie zapewnienia i utrzymania systemu Credilogic®
•
Dostawa modułów leasingu samochodowego do systemu
Credilogic® dla Profin Bank Ukraina.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 24
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
9.
Zmiany w strukturze Grupy
Na dzień 30 czerwca 2010 i oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 19 sierpnia 2010 w skład Grupy wchodzi Asseco Central
Europe, a.s. oraz następujące jednostki
Procentowy udział
Grupy w kapitale
zakładowym i oraz
udział na WZ
31 grudnia
2009
30 czerwca
2010
19 sierpnia
2010
Jednostka
Siedziba
Zakres działalności
Slovanet, a.s.1)
Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava
Słowacja
dostarczanie
usług
internetowych,
telefonii internetowej oraz usług VPN
(virtual private networks)
Spółka zaleŜna
51,00%
51,00%
51,00%
Pod Skalami 10,
Ružomberok
Słowacja
Lokalny dostawcą usług elektronicznych
i połączeń sieciowych
Spółka zaleŜna
pośrednio
51,00%
--
--
L. Svobodu 73,
058 01 Poprad
Słowacja
lokalny dostawcą usług internetowych,
udostępnianie usług głosowych
Spółka zaleŜna
pośrednio
26,01%
26,01%
26,01%
Asseco Solutions, a.s.
/SK/ (dawny DATALOCK
a.s.)
Bárdošov 2
831 01 Bratislava
Słowacja
dostarczanie oprogramowania typu ERP
Spółka zaleŜna
100%
100%
100%
DATALOCK TATRY,
s.r.o.11)
Pod lesom 22,
060 01 Kežmarok
Słowacja
dystrybutor produktów spółki Datalock;
bez rozwoju własnego oprogramowania
Spółka zaleŜna
pośrednio
100%
--
--
Crystal Consulting, s.r.o. Bárdošova 2,
udostępnianie usług konsultingowych w
Bratislava 831 01, zakresie technologii informacyjnych i
Słowacja
komunikacyjnych,
systemów
ERP,
infrastruktury systemowej, internetu
i intranetu
Jednostka
stowarzyszona
30,23%
30,23%
30,23%
Spółka zaleŜna
pośrednio
50,00%
50,00%
50,00%
Robur, s.r.o.2)
AmiTel, s.r.o.
Axera, s.r.o.
Bárdošová 2, 831
01 Bratislava
Słowacja
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
usługodawca usług softwarowych dla
sektora handlowego
strona 25
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
MPI CONSULTING, s.r.o.3)
Galvaniho
Business Centrum
III, 811 06
Bratislava
Słowacja
udostępnianie
usług
doradztwa
z
zakresu
wdraŜania
kompleksowego
ekonomicznego
systemu
informacyjnego SAP R/3 oraz wdraŜanie
i sprzedaŜ systemu informacyjnego SAP
Spółka zaleŜna
51%
100%
--
ISZP, s.r.o.8)
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
Słowacja
Właściciel
nieograniczonych
praw
autorskich i know-how
do systemu
informatycznego
ubezpieczeń
zdrowotnych
Spółka zaleŜna
100%
--
--
Asseco Central Europe
/CZ/, a.s.4) 9)
Podvinný mlýn
2178/6, 190 00
Praha 9, Czechy
tworzenie i realizacja największych
projektów informatycznych głównie dla
klientów z sektora finansów publicznych
Spółka zaleŜna
100%
100%
100%
WdraŜanie
i
serwis
oraz
systemów dedykowanych do
sektora przedsiębiorstw
rozwój
obsługi
Spółka zaleŜna
pośrednio
100%
100%
100%
Asseco Solutions, a.s.
Praha 4, Zelený
/dawny LCS International, pruh 1560/99
a.s./
Czechy
LCS Deutchland GmbH.
Kyffhauserstrasse
5, Berlin 107 81
Niemcy
dystrybutor
produktów
International w Niemczech
LCS
Spółka zaleŜna
pośrednio
100%
100%
100%
DATALOCK spol. s r.o.
(Opava)6)
Sadova 46,
Opava 746 01,
Czechy
dystrybutor produktów spółki Datalock;
bez rozwoju własnego oprogramowania
Jednostka
stowarzyszona
100%
--
--
Berit AG
Netzibodenstrasse dostarczanie
technologii
33, 4133 Pratteln informatycznych i usług pokrewnych w
Szwajcaria
dziedzinie
systemów
informacji
przestrzennej i zarządzania eksploatacją
infrastruktury technicznej w Szwajcarii
Spółka zaleŜna
pośrednio
100%
100%
100%
Berit GmbH.
Mundenheimer
Str. 55, 68219
Mannheim
Spółka zaleŜna
pośrednio
100%
100%
100%
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
dostarczanie
technologii
informatycznych i usług pokrewnych w
dziedzinie
systemów
informacji
przestrzennej i zarządzania eksploatacją
infrastruktury technicznej w Niemczech
strona 26
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
První certifikační
autorita, a.s. (I.CA)
UNiQUARE Software
Development, GmbH. 13)
Podvinný mlýn
2178/6, 190 00
Praha 9–Libeň
Czechy
usługodawca
usług
kompleksowych
wydawania i zarządzania certyfikatami
Jednostka
stowarzyszona
23,25%
23,25%
23,25%
Lannerweg 9, A9201
Krumpendorf,
Austria
usługodawca rozwiązań
dla sektora bankowego
softwarowych
Spółka zaleŜna
60%
--
--
dystrybutor
regionie
UNiQUARE
w
Jednostka
stowarzyszona
36%
--
--
Akademika
spółka
zajmuje
się
rozwojem
Pavlova 146A,
i udostępnianiem oprogramowania na
Kharkov, Ukrajina rynkach
ukraińskich
a swe
usługi
udostępnia wyłącznie dla UNiQUARE
Spółka zaleŜna
pośrednio
59,40%
--
--
UNiQUARE MEA, W.L.L.7) Al Jazrah Tower,
14th Floor,
Manama, Bahrain
UNiQUARE Ukraine
Statlogics Zrt.10)
GlobeNet Zrt.
12)
produktów
Károlyi Mihály
utca 12., 1053
Budapest,
Hungary
dostarczanie kompleksowych usług
zakresie kredytu konsumenckiego
w Spółka zaleŜna
--
70,04%
70,04%
Istenhegyi út.
97/a, 1125
Budapeszt,
Hungary
spółka jest główny dostawcą systemu Spółka zaleŜna
medycznego na rynku węgierskim
--
--
60%
* udział na WZ
1) połączenie spółki BrNET, s.r.o. ze spółką Slovanet, a.s.; spółka BrNET, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 31 marca 2009 r.
połączenie spółki KRYHA, s.r.o. ze spółką Slovanet, a.s.; spółka KRYHA, spol. s r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 31 maja 2009 r.
2) W dniu 01 marca 2010 spółka Robur, s.r.o. połączyła się z spółką Slovanet, a.s. zgodnie z Traktatem w sprawie połączenia sporządzonym
w formie aktu notarialnego w dniu 04 lutego 2010. Spółki spółka Robur, s.r.o. została wykreślona z Rejestru Handlowego w dniu 28 lutego
2010.
3) W dniu 9 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła umowę nabycia pozostałych 49% udziałów w spółce MPI CONSULTING, s.r.o.; następnie
połączenie spółki MPI CONSULTING, s.r.o. ze spółką Asseco Central Europe, a.s.; spółka MPI CONSULTING, s.r.o. została rozwiązana bez
likwidacji z dniem 1 lipca 2010
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 27
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
4) połączenie spółek BERIT, a.s., Berit Services, s.r.o. i Asseco Central Europe /CZ/, a.s. z dniem 1 maja 2009
5) nabycie 100% udziałów spółki LCS Slovensko, s.r.o. prezes spółka Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ na dzień 1 lipca 2009r.;
połączenie spółki LCS Slovensko, s.r.o. ze spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ w dniu 1 sierpnia 2009r.
6) nabycie 100% udziałów spółki DATALOCK, s.r.o. (Opava) przez spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ na dzień 1
lipca 2009r; połączenie spółki DATALOCK, s.r.o. (Opava) ze spółka Asseco Solutions, a.s./CZ/; spółka DATALOCK, s.r.o. (Opava) została
rozwiązana bez likwidacji w dniu 1 stycznia 2010r.
7) nabycie kolejnych 40% udziałów w UNiQUARE MEA przez spółka UNiQUARE Software Development z dniem 30 czerwca 2009r.; spółka U
UNiQUARE Software Development posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu
8) nabycie 100% udziałów spółki ISZP, s.r.o. z dniem 7 października 2009r.; połączenie spółki ISZP, s.r.o. ze spółką Asseco Central Europe,
a.s.; spółka ISZP, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 1 stycznia 2010 r.
9) nabycie kolejnych 8.966 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ o wartości nominalnej 50 CZK kaŜda,
stanowiących 4,22 % kapitału zakładowego tej spółki z dniem 24 października 2009r.
10) nabycie 1.192 akcji spółki Statlogics Zrt. o wartości nominalnej 100.000 HUF kaŜda, stanowiących 70,04 % kapitału zakładowego tej
spółki z dniem 1 marca 2010r. na podstawie umowy z dnia 14 grudnia 2009r.
11) połączenie spółki DATALOCK TATRY, s.r.o. ze spółką Asseco Solutions, a.s./SK/; spółka DATALOCK TATRY, s.r.o. została rozwiązana bez
likwidacji – 12 stycznia 2010 r.
12) w dniu 26 kwietnia 2010 r. spółka Asseco Central Europe, a.s. podpisała umowę w przedmiocie nabycia 60% akcji spółki GLOBENET Zrt. i
w dniu 6 sierpnia 2010 r., po spełnieniu wszystkich warunków umowy, nabycie 180 akcji spółki GlobeNet Zrt., stanowiących 60% kapitału
zakładowego tej spółki.
13) sprzedaŜ 60% udziałów spółki zaleŜnej UNiQUARE Software Development GmbH w dniu 25 maja 2010 r.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strona 28
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
10.
Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco
Central Europe
Nabycie 70,04% akcji Statlogics Zrt.
Po spełnieniu wszystkich warunków umowy dotyczącej nabycia akcji spółki Statlogics
Szoftverfejlesztı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (nazwa skrócona Statlogics Zrt.)
z siedzibą w Budapeszcie, ul. Károlyi Mihály utca 12., Węgry zawartej w dniu 14 grudnia
2009 r. pomiędzy Asseco Central Europe i akcjonariuszami spółki Statlogics Zrt., w dniu 1
marca 2010 r. 1.192 sztuk akcji spółki Statlogics Zrt. zostało przeniesione na rzecz
Asseco Central Europe.
Nabyte akcje stanowią 70,04% kapitału zakładowego spółki Statlogics, Zrt. oraz taki sam
udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Proces akwizycji spółki Statlogics Zrt. został zakończony pomyślne.
Zakup pozostałych 49% udziałów w spółce MPI CONSULTING, s.r.o.
W dniu 9 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła umowę nabycia 49% udziałów w spółce MPI
CONSULTING, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 35 754 109, z siedzibą w Bratysławę,
Galvaniho 17/C, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Okresowy Bratysława I.,
sekcja: Sro, pod nr 17989/B.
Asseco Central Europe posiada obecnie 100% kapitału zakładowego MPI CONSULTING,
s.r.o. oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu tej spółki.
W dniu 1 lipca 2010 r. spółka MPI CONSULTING, s.r.o. połączyła się z spółką Asseco
Central Europe, a.s. Spółka MPI CONSULTING, s.r.o. została rozwiązana bez
przeprowadzenia likwidacji.
SprzedaŜ akcji spółki zaleŜnej UNiQUARE GmbH
W dniu 25 maja 2010 r. została zawarta umowa sprzedaŜy 60% udziałów spółki zaleŜnej
UNiQUARE Software Development GmbH. Nabywcą akcji jest spółka GENESiS
Beteilingung GmbH, z siedzibą w Krumpendorf, Austria.
Łączna cena sprzedaŜy udziałów spółki UNiQUARE, wynosi 17,8 mln EUR i składa się z
następujących wartości:
1. Oprogramowanie o wartości 12,3 mln EUR,
2. Gotówki w wysokości 5,5 mln EUR. Kwota zostanie zapłacona do dnia 31.12.2011
łącznie z odsetkami w wysokości 1mEURIBOR + 1,1% za cały okres.
Połączenie spółki Robur, s.r.o. ze spółką Slovanet, a.s.
W dniu 01 marca 2010 spółka Robur, s.r.o. połączyła się z spółką Slovanet, a.s. zgodnie
z umową połączenia sporządzoną w formie aktu notarialnego w dniu 04 lutego 2010.
Spółka Robur, s.r.o. została wykreślona z Rejestru Handlowego w dniu 28 lutego 2010.
Połączenie spółki Datalock, s.r.o. (Opava) ze spółką Asseco Solutions, a.s.
W dniu 1 stycznia 2010 r. spółka Datalock, s.r.o. (Opava) połączyła się z spółką Asseco
Solutions, a.s. Spółka Datalock, s.r.o. (Opava) została wykreślona z Rejestru Handlowego
w dniu 1 stycznia 2010 r.
Zawarcie umowy w przedmiocie nabycia udziałów spółki GLOBENET Zrt.
W dniu 26 kwietnia 2010 r. spółka podpisała umowę w przedmiocie nabycia 60% akcji
spółki GLOBENET Zrt. Na podstawie umowy spółka Asseco Central Europe, a.s. nabyła
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 29
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
180 akcji spółki GLOBENET Zrt. o wartości nominalnej 18.000.000 HUF. Nabyte akcje
stanowią 60% kapitału zakładowego spółki GLOBENET Zrt. oraz taki sam udział
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Po dacie bilansowej w dniu 2 sierpnia 2010 roku, spółka Asseco Central Europe, a.s.
otrzymała zgodę słowackiego Urzędu Antymonopolowego na nabycie przez Asseco
Central Europe, a.s. akcji spółki GlobeNet, Zrt., W wyniku tego zdarzenia, w dniu 6
sierpnia 2010 r. zostało przeniesione 180 sztuk akcji spółki GlobeNet Zrt. na rzecz Asseco
Central Europe.
11. Informacje dodatkowe
11.1. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności
działalności
Produkcja Grupy Asseco Central Europe podlega zjawisku sezonowości obserwowanemu
w całej branŜy IT. Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami Grupy największe
przychody ze sprzedaŜy generowane są w IV kwartale roku, kiedy realizowane są budŜety
inwestycyjne na dany rok przewidziane przez klientów Grupy.
11.2. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i
kapitałowych papierów wartościowych
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka Dominująca nie emitowała i nie
dokonywała spłaty dłuŜnych papierów wartościowych oraz kapitałowych papierów
wartościowych.
11.3. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej
dywidendy
Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym, Spółka nie ogłosiła
polityki wypłaty dywidendy.
Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010r. przeznaczyło zysk
za 2009 rok na wypłaty dywidendy w kwocie 4.699.200 EUR, t.j. 0,22 EUR na jedną
akcję, które zostały wypłacone w maju 2010 roku.
11.4. Informacje dotyczące zobowiązań pozabilansowych
Grupa Asseco Central Europe posiada zobowiązania warunkowe wynikające z
podpisanych z klientami umów, tytułem naleŜytego wykonania umów przez Slovanet w
kwocie 207 tys. EUR i przez Asseco Central Europe /SK/, a.s. w kwocie 20 tys. EUR.
W sens podpisanej umowy z Tatra banka, a.s. spółka Asseco Central Europe /SK/, a.s.
udzieliła gwarancji za spółkę Slovanet, a.s. w wysokości 2 646 tys. EUR za udostępniony
kredyt. Ten kredyt powinien zostać spłacony do 2012 roku.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 30
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Oprócz tego spółka Asseco Central Europe /SK/ przyznała spółce Slovanet gwarancję na
kredyty bankowe Tatra banku czerpane na podstawie ramowej umowy kredytowej w
wysokości 6.054 tys. EUR.
W sens podpisanej umowy z Československá obchodná banka, a.s. spółka Asseco Central
Europe /SK/, a.s. udzieliła gwarancji za spółkę MPI Consulting, s.r.o. w wysokości 232
tys. EUR za udostępniony kredyt. Kredyt zostanie spłacony 30.09.2010.
11.5. Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie sprawozdawczym miały miejsce transakcje ze spółkami zaleŜnymi
stowarzyszonymi, jak równieŜ transakcje ze spółką dominującą Asseco Poland SA.
i
Podane transakcje z jednostkami powiązanymi odbyły się na warunkach rynkowych, w
ramach bieŜącej działalności poszczególnych spółek (w EUR).
Nazwa podmiotu
SprzedaŜ Grupy
Zakupy Grupy
k 30.6.2010
k 30.6.2009
k 30.6.2010 k 30.6.2009
123 731
181 385
0
21
78 188
29 645
111 902
336 263
4 251
5 308
14 237
21 964
130 975
179 609
23 806
32 119
0
295 985
0
14 822
176 840
213 865
6 824
190 464
0
0
142 364
106 983
11 453
190 409
0
186 159
0
0
85 064
0
158 341
24 551
15 449
25 488
683 778
1 120 757
399 646
914 283
Transakcje ze spółka dominującą
Asseco Poland, SA
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi
Slovanet, a.s.
Asseco Solutions, a.s. (SK)
MPI CONSULTING s.r.o.
Disig, a.s.
Asseco Central Europe, a.s. (CZ)
BERIT AG
BERIT GmbH
Asseco Solutions, a.s. (CZ)
Transakcje
z
stowarzyszonymi
jednostkami
První Certifikační Autorita, a.s.
Transakcje ogółem
Nazwa podmiotu
NaleŜności Grupy
Zobowiązania Grupy
k 30.6.2010
k 30.6.2009
k 30.6.2010 k 30.6.2009
16 142
95 779
0
17
117 293
123 790
26 155
54 179
531 171
Transakcje ze spółką dominującą
Asseco Poland, SA
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi
Slovanet, a.s. - towarowe
Slovanet, a.s. - finansowe
Asseco Solutions, a.s. (SK)
MPI CONSULTING s.r.o.
Disig, a.s.
Asseco Central Europe, a.s.
BERIT AG
BERIT GmbH
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
0
0
0
115 091
9 983
371 479
2 453
38 085
60 757
5 502
16 770
0
0
0
1 695
166 067
449 142
10 000
454 121
0
218 832
695
0
941
222 294
65 543
55 762
strana č. 31
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Asseco Solutions, a.s. (CZ)
Transakcje
z
stowarzyszonymi
372 391
0
117 002
0
2 169
11 265
39
5 455
828 179
1 191 842
596 415
1 121 623
jednostkami
První Certifikační Autorita, a.s.
Transakcje ogółem
Skład Grupy na dzień 30 czerwca 2010 roku został przedstawiony w części 9 „Zmiany w
organizacji Grupy”.
Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Asseco w II kwartałach 2010 roku składają
się wyniki Asseco Central Europe, a.s. oraz wyniki spółek konsolidowanych. PoniŜej
przedstawiono podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym za pierwsze półrocze 2010 roku (w EUR)
Spółka
Przychody
Zysk/(strata)
ze sprzedaŜy
netto
6 miesięcy do
30 czerwca
2010
6 miesięcy do
30 czerwca
2009
6 miesięcy do
30 czerwca
2010
6 miesięcy do
30 czerwca
2009
Asseco Central Europe, a.s. (SK)
14 668 747
13 137 629
3 833 039
9 075 416
Skupina Slovanet
16 941 274
13 001 625
1 152 826
360 029
4 067 005
4 032 918
46 449
256 012
842 051
1 151 203
(101 425)
(164 196)
7 640 239
6 068 255
432 395
298 571
15 801 538
17 500 082
3 270 283
2 162 547
0
494 670
0
(49 471)
1 132 295
0
72 613
0
Skupina Asseco Solutions SK1
MPI CONSULTING, s.r.o.
2
3
Skupina Asseco Solutions CZ
Asseco Central Europe, a.s.(CZ)
4
Disig, a.s.
5
Statlogics Zrt6
* Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych; zaprezentowano skonsolidowane przychody Grupy oraz wynik
finansowy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy
1
Spółka Asseco Solutions, a.s. (DATALOCK a.s.) została zakupiona przez Asseco Central Europe
/SK/ w marcu 2007 roku
2
Spółka MPI Slovakia, s.r.o. została zakupiona przez Asseco Central Europe /SK/ w lipcu 2007
roku
3
Spółka Asseco Solutions, a.s. (LCS International, a.s.) została zakupiona przez Asseco Central
Europe w lipcu 2007 i weszła do Asseco Central Europe (CZ) w październiku 2007 roku
4
Spółka Asseco Central Europe (CZ), a.s. została zakupiona przez Asseco Central Europe w
październiku 2007 roku, w czerwcu 2007 Asseco Central Europe (CZ) była jednostką stowarzyszona
(25,06% udział)
5
Spółka Disig, a.s. została zakupiona przez Asseco Central Europe w październiku 2007 roku,
sprzedana 20. sierpnia 2009 akcjonariuszom mniejszościowym
6
Spółka Statlogics Zrt. została zakupiona przez Asseco Central Europe (CZ) w grudniu 2009 roku
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 32
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
11.6. Oprocentowane Kredyty bankowe i poŜyczki
Maksymalna
wysokość
zadłuŜenia
Nazwa jednostki
(v tys.)
Oprocentowanie
Okres
spłaty
2010
2009
Kredyty bankowe krótkoterminowe
Kredyt w rachunku bieŜącym
Komercni banka
Kredyt w rachunku bieŜącym
CSOB
4 533 T EUR
4 T EUR
31.7.2010
323
1 460
1M PRIBOR + 1,2% 31.12.2010
Kredyt w rachunku bieŜącym
CSOB
Kredyt w rachunku bieŜącym
Tatrabanka
Kredyt bankowy inwestycyjny
CSOB
8%
973 103
965 922
100 T EUR
1W EURIBOR+2,8%
none
228 489
93 577
100 T EUR
1M EURIBOR + 1,10%
31.8.2010
191 774
1 119 018
4 T EUR
1M EURIBOR + 1,05%
29.5.2010
0
785 760
Inne poŜyczki
PoŜyczka
Hewlett Packard
116 TEUR
6,7% p.a. 31.12.2012
25 302
0
PoŜyczka
Hewlett Packard
102 TEUR
6,7% p.a.
28.6.2013
11 047
0
PoŜyczka
Hewlett Packard
58 TEUR
6,7% p.a.
28.6.2013
30 317
0
PoŜyczka
Hewlett Packard
124 TEUR
6,7% p.a.
28.6.2013
36 508
0
PoŜyczka
Loan Amitel
71 TEUR
6% p.a.
28.6.2013
18 618
0
PoŜyczka
Loan MPI spol
137 TEUR
none
28.6.2013
0
136 648
PoŜyczka
Loan MPI spol
50 TEUR
none
28.6.2013
0
50 031
PoŜyczka
Loan Amico
15 TEUR
6% p.a.
6.9.2010
14 920
0
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów
Kredyt bankowy
Tatrabanka
2 656 TEUR
3M EURIBOR + 1,05 31.12.2012
556 000
556 000
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 085 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
216 955
216 955
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 293 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
272 263
333 522
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 819 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
404 302
404 302
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
427 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
94 802
94 802
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 857 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
437 098
437 098
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 33
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Kredyt bankowy
Tatrabanka
1 700 T EUR
1M EURIBOR + 2,80
28.6.2013
Razem
566 800
0
4 078 620
5 195 095
Długoterminowe kredyty
Kredyt bankowy
Tatrabanka
2 656 TEUR
3M EURIBOR + 1,25 31.12.2012
839 090
1 395 080
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 085 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
488 116
705 071
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 293 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
544 511
816 775
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 819 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
808 272
1 212 574
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
427 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
213 200
308 002
Kredyt bankowy inwestycyjny
Tatrabanka
1 857 TEUR
1M EURIBOR + 1,10
28.6.2013
874 170
1 311 277
Kredyt bankowy
Tatrabanka
1 700 TEUR
1M EURIBOR + 2,8
28.6.2013
1 133 200
0
Kredyt bankowy
CSOB
4 533 TEUR
1M PRIBOR + 1,2 31.12.2010
0
1 931 845
Inne poŜyczki
PoŜyczka
HP loan 1
116 TEUR
6,7% p.a.
15.7.2012
41 250
0
PoŜyczka
HP loan 2
102 TEUR
6,7% p.a.
15.9.2012
41 493
0
PoŜyczka
HP loan 3
58 TEUR
6,7% p.a. 15.12.2012
26 348
0
PoŜyczka
HP loan 4
124 TEUR
6,7% p.a.
15.2.2013
68 694
0
PoŜyczka
Loan Amitel
71 TEUR
6% p.a.
31.8.2011
5 539
0
PoŜyczka
Loan Amico
15 TEUR
6% p.a.
31.8.2011
4 439
0
5 088 322
7 680 624
Razem
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 34
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
11.7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
Na środki finansowe Asseco Central Europe /SK/ i skonsolidowanej grupy składają się w
szczególności środki uzyskane z bieŜącej działalności oraz środki, które spółka zyskała ze
SPO.
Spółka gromadzi nadwyŜki środków w licencjonowanych instytucjach bankowych na
lokatach terminowych o minimalnym ryzyku. Spółka nie inwestuje w papiery wartościowe
w celu krótkoterminowego pomnoŜenia środków.
PoŜyczki zewnętrzne w Grupie są spłacane w przewidzianych ratach i terminach. Spółki
Asseco Central Europe /Czechy/, Asseco Solutions /Słowacja/ i Asseco Solutions /Czechy/
zawarły umowy ramowe na kredyty ze spółką Asseco Central Europe /Słowacja/. Do dnia
30.06.2010 roku na podstawie rzeczonych umów nie udzielono jednak Ŝadnych poŜyczek.
Grupa zwykle spłaca swoje zobowiązania terminowo. W razie potrzeby Grupa jest w
stanie reagować na krótkoterminowy brak płynności w poszczególnych spółkach.
11.8. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Inwestycje Grupy Kapitałowej w 2010 roku dotyczyły przede wszystkim nabycia udziałów
w spółkach zaleŜnych. Inwestycje Asseco Central Europe, a.s. w ubiegłym okresie były
nastawione na akwizycję, a ich celem był rozwój Grupy. Określone dla Spółki i Grupy
inwestycje zostały zaplanowane w taki sposób, by ich realizacja mogła się odbyć przy
uwzględnieniu bieŜącej działalności operacyjnej nie zakłócając aktualnej płynności
finansowej spółek. Ponadto Grupa planuje dalsze reinwestowanie w posiadane aktywa,
które są wykorzystywane do działalności operacyjnej.
11.9. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
W I półrocze 2010 r. zaznaczyła Grupa Asseco Central Europe istotne wpływy w
dziedzinie finansowej:
•
ze względu na niŜsze niŜ początkowo oczekiwano przychody z długoterminowego
kontraktu wdroŜeniowego realizowanego na rzecz spółki MZV, ACZ dokonała
odpisu aktualizującego wartość naleŜności w wysokości -760 tys. EUR.
•
Asseco Central Europe /CZ/ sprzedała składniki majątkowe związane z produktem
FENIX do spółki Asseco Solutions /CZ/ realizując zysk w wysokości 1.589 tys.
EUR. ASOL CZ podniosła wartość bilansową zakupionych wartości niematerialnych
i prawnych o kwotę 1.589 tys. EUR. PoniewaŜ transakcja była operacją
wewnątrzgrupową, marŜe zrealizowane w jej wyniku nie mają wpływu na niniejsze
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
•
Aktywacja części kosztów związanych z rozwojem nowego modułu w spółce MPI
Slovakia, s.r.o. w wysokości 101 tys. EUR
•
SprzedaŜ udziałów w spółce UNiQUARE o wartości 17,8 mln EUR oraz zakup
licencji na produkty UNiQUARE o wartości 12,3 mln SKK.
•
Spółka MPI Consulting odnotowała zysk w sektorze finansowym w związku z
redukcją zobowiązań (zobowiązania z niewypłaconych dywidend i kredytów)
wobec akcjonariuszy o łącznej wysokości 473 tys. EUR. Na poziomie
skonsolidowanym zysk wyniósł 373 tys. EUR.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 35
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
W I półroczu 2010 r. Grupa Asseco Central Europe odnotowała istotny wpływ w
działalności finansowej:
•
Straty na sprzedaŜy akcji spółki Uniquare w wysokości 3.217.000 EUR. Strata była
spowodowana
głównie
dodatkową
kapitalizacją
naleŜności
w
kwocie
2.023.000 EUR oraz wzrostem bilansowej ceny nabycia w związku z przeliczeniem
ceny nabycia udziałów z EUR na SKK.
11.10.
Umowy
z
podmiotem
sprawozdań finansowych
uprawnionym
do
badania
W dniu 21 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
wyraziło zgodę na wybór na biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o.
z siedzibą Hodžovo nám. 1/A, Bratysława, o numerze identyfikacyjnym: 35 840 463,
zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu rejonowego Bratysława I, Dział: Sro, wpis nr.
27004/B, licencja nr. SKAu č. 257 do przeprowadzenia badania sprawozdań spółki Asseco
Central Europe, a.s. za rok 2010.
Informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedstawia tabela poniŜej.
w EUR
Łączna wysokość
wypłaconego
wynagrodzenia
(netto)
naleŜnego
lub
6 miesięcy
6 miesięcy
do
30.06.2010
do
30.06.2009*
17 000
15 269
0
0
17 000
15 269
z tytułu badania i przeglądu sprawozdania jednostkowego oraz
z tytułu badania i przeglądu sprawozdania skonsolidowanego:
dotycząca danego roku obrotowego
Łączna wysokość
wypłaconego
wynagrodzenia
(netto)
naleŜnego
lub
z innych tytułów niŜ badanie i przegląd sprawozdań
jednostkowych i skonsolidowanych, dotycząca danego roku
obrotowego
Razem
* W 2009r. audyt spółki Asseco Central Europe zostały przekazane przez firma KREDIT
AUDIT, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, ul. Prievozska 14/A, 821 09 .
11.11.
Zdarzenia, które nastąpiły po dniu 30 czerwca 2010r. i
mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe
Nabycie akcji GlobeNet Zrt.
Po spełnieniu wszystkich warunków umowy w przedmiocie nabycia akcji spółki GlobeNet
Zrt. zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r. pomiędzy Asseco Central Europe i
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 36
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
akcjonariuszom spółki GlobeNet Zrt. w dniu 6 sierpnia 2010 r. 180 sztuk akcji spółki
GlobeNet Zrt. zostało przeniesione na rzecz Asseco Central Europe.
Nabyte akcje stanowią 60% kapitału zakładowego spółki GlobeNet, Zrt. oraz taki sam
udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Proces akwizycji spółki GlobeNet Zrt. został zakończony pomyślne.
Polaczenie Asseco Central Europe ze spółka zaleŜną MPI CONSULTING
W dniu 1 lipca 2010 r. została doręczona do Spółki Asseco Central Europe decyzja Sadu
Okręgowego Bratysława I. o dokonaniu wpisu do rejestru handlowego połączenia Spółki
ze spółką MPI CONSULTING, s.r.o. z punktu prawnego jest to faktyczna data połączenia.
Z dniem 1 lipca 2010 r. spólka MPI CONSULTING, s.r.o. została wykreślona z rejestru
handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Bratysława I. Połączenie nastąpiło przez
przeniesienie całego majątku MPI CONSULTING, s.r.o. (jako spółkę przejmowaną) na
Asseco Central Europe, a.s. (jako spółkę przejmującą). W wyniku połączenia spółka MPI
CONSULTING, s.r.o. została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 37
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze
towarów i materiałów
sprzedaŜy
w tys. EUR
2 kwartały
narastająco
2 kwartały
narastająco
2 kwartały
narastająco
2 kwartały
narastająco
01.01.2010 -
01.01.2009 -
01.01.2010 -
01.01.2009 -
30.06.2010
30.06.2009
30.06.2010
30.06.2009
produktów,
242 882
245 582
60 657
54 351
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
25 335
26 128
6 327
5 783
Zysk (strata) brutto
27 167
27 127
6 785
6 004
8 463
21 926
2 114
4 853
33 250
10 474
8 304
2 318
(36 273)
(54 962)
(9 059)
(12 164)
(23 115)
(48 220)
(5 773)
(10 672)
Zmiana środków pienięŜnych i ekwiwalentów
(26 138)
(92 708)
(6 528)
(20 518)
Aktywa razem
558 682
650 927
134 759
145 634
49 175
103 826
11 861
23 229
Zobowiązania krótkoterminowe
140 420
155 738
33 870
34 844
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
355 757
379 950
85 811
85 008
Zysk
(strata)
netto
przypadający
akcjonariuszy jednostki dominującej
na
Przepływy pienięŜne
operacyjnej
netto
z
działalności
Przepływy pienięŜne
inwestycyjnej
netto
z
działalności
Przepływy pienięŜne
finansowej
netto
z
działalności
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
2 939
3 169
709
709
21 360 000
21 360 000
21 360 000
21 360 000
0,40
1,03
0,10
0,23
16,66
17,79
4,02
3,98
0,91
2,10
0,22
0,47
Zysk(strata) przypadający na jedna akcję (w
zł /EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)
Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na
jedna akcję (w zł /EUR)
Wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku
zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres przeliczone są według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego kwartału.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 38
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EUR
2 kwartały
narastająco
2 kwartały
narastająco
2 kwartały
narastająco
2 kwartały
narastająco
01.01.2010 -
01.01.2009 -
01.01.2010 -
01.01.2009 -
30.06.2010
30.06.2009
30.06.2010
30.06.2009
I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów,
towarów i materiałów
58 737
59 361
14 669
13 138
II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej
13 602
14 385
3 397
3 184
III.Zysk (strata) brutto
18 308
43 968
4 572
9 731
15 348
41 006
3 833
9 075
V.Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
10 928
5 048
2 729
1 117
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej
(13 403)
(25 510)
(3 347)
(5 646)
VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej
(18 866)
(45 382)
(4 712)
(10 044)
VIII.Zmiana
ekwiwalentów
(21 342)
(65 844)
(5 330)
(14 572)
417 294
431 293
100 655
96 495
1 760
3 561
424
797
39 732
31 263
9 584
6 995
375 803
396 469
90 647
88 703
2 939
3 169
709
709
21 360 000
21 360 000
21 360 000
21 360 000
XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję
(w zł /EUR)
0,72
1,92
0,18
0,42
XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł
/EUR)
17,59
18,56
4,24
4,15
XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda
na jedna akcję (w zł /EUR)
0,91
2,10
0,22
0,47
IV.Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszy jednostki dominującej
środków
pienięŜnych
na
i
IX.Aktywa razem
X.Zobowiazania długoterminowe
XI.Zobowiązania krótkoterminowe
XII.Kapitał
własny
przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
XIII.Kapitał zakładowy
XIV.Liczba akcji (w szt.)
Wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego
kwartału.
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 39
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu Asseco Central Europe, a.s. pod
Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Asseco Central Europe w I. półrocze
2010 roku
Jozef Klein
Martin Morávek
Michal Navrátil
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
19 sierpnia 2010, Bratysława
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 40
ROZSZERZONY SKONSOLIDOVANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 r.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO CENTRAL
EUROPE, A.S.
1.1.1.1
Oświadczenie Zarządu Asseco Central Europe, a.s. w sprawie rzetelności
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Central Europe
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku
Niniejszym Zarząd Asseco Central Europe, a.s., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą,
oświadcza, Ŝe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2010 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, Ŝe
sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Spółki, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka.
Jozef Klein
Martin Morávek
Michal Navrátil
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
19 sierpnia 2010, Bratysława
Oświadczenie Zarządu Asseco Central Europe, a.s. w sprawie podmiotu
uprawionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco
Central Europe, a.s. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku
Niniejszym Zarząd Asseco Central Europe, a.s., oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Central
Europe, a.s., tj. Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., z siedzibą w Bratysławie został
wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii
o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Jozef Klein
Martin Morávek
Michal Navrátil
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
19 sierpnia 2010, Bratysława
Asseco Central Europe, a.s., 19 sierpnia 2010 r.
strana č. 41
Asseco Central Europe, a.s.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Spis treści
Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta ....................... Error! Bookmark not defined.
Skonsolidowany bilans ........................................................................................... 4
Skonsolidowany rachunek zysków i strat .................................................................. 7
Sprawozdanie z całkowitych dochodów……………………………………………………………………………….8
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ........................................... 9
Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych ...................................................11
Informacje ogólne ................................................................................................13
Zasady rachunkowości ..........................................................................................22
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................24
Informacje dodatkowe ..........................................................................................36
2
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z z
Międzynarodowym Standardom Rachunkowości MSR 34, zostało zatwierdzone przez
Zarząd Asseco Central Europe, a.s. dnia 19 sierpnia 2010 roku.
Sprawozdanie zawiera 40 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 40.
Zarząd:
Jozef Klein
Prezes Zarządu
Martin Morávek
Członek Zarządu
Michal Navrátil
Członek Zarządu
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Jana Onufráková
Główny Księgowy
3
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Dla akcjonariuszy Asseco Central Europe, a.s.
Wstęp
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spółki Asseco Central Europe, a.s. („Spółka”) oraz jej
spółek zaleŜnych („Grupa”) sporządzonego na dzień 30 czerwca 2010 roku, które
zawiera śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30
czerwca 2010 roku, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów, zmian w kapitale własnym i przepływów pienięŜnych za okres sześciu
miesięcy zakończony tą datą oraz śródroczne zasady (politykę) rachunkowości i
dodatkowe noty objaśniające. Za sporządzenie i obiektywną prezentację śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, MSR 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa („MSR 34”) odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym
obowiązkiem jest wyraŜenie zdania na temat tego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez
nas przeglądu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do Międzynarodowego Standardu Usług
Przeglądu 2410, „Przegląd Śródrocznych Informacji Finansowych Przeprowadzany
przez NiezaleŜnego Biegłego Rewidenta Jednostki”. Przegląd śródrocznych informacji
finansowych polega na pozyskaniu informacji przede wszystkim od osób
odpowiedzialnych za finanse i księgowość oraz na zastosowaniu procedur
analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres stosowanych procedur
w odniesieniu do przeglądu jest zasadniczo mniejszy niŜ w przypadku badania
przeprowadzanego zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.
W rezultacie przegląd nie pozwala uzyskać wystarczającej pewności, jaką
uzyskalibyśmy poznając wszystkie istotne kwestie, które mogłyby zostać
zidentyfikowane w trakcie badania. Nie wykonywaliśmy badania, w związku z czym
nie wydajemy opinii z badania.
Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, Ŝe
nic nie
zwróciło naszej uwagi, co kazało by nam sądzić, Ŝe załączone śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z MSR 34.
19 sierpnia 2010
Bratysława, Republika Słowacka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licencja nr. 257
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Na dzien
30 czerwca 2010
roku
Na dzien
31 grudnia 2009
roku
Na dzien
30 czerwca 2009
roku
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
NaleŜności długoterminowe
Środki pienięŜne zastrzeŜone
1
2
3
Aktywa trwałe razem
17 885 105
38 248 321
24 924 094
16 288 855
50 744 018
13 341 840
16 868 116
63 159 425
9 772 945
628 167
618 728
651 909
552 333
6 715 437
19 428
633 130
1 979 136
17 394
0
2 156 657
16 851
88 972 885
83 623 101
92 625 903
699 447
23 209 955
374 323
30 151 879
674 180
24 053 449
2 292 462
4 219
1 750 176
1 161 204
3 293 535
662 658
17 432 005
2 147 689
23 932 903
3 033 879
22 329 202
1 995 414
45 785 777
60 404 364
53 008 438
134 758 662
144 027 465
145 634 341
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe
NaleŜności z tytułu wyceny
kontraktów długoterminowych
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pienięŜne i inne aktywa
pienięŜne
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
5
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(kontynuacja)
Na dzien
30 czerwca 2010
Na dzien
roku
31 grudnia 2009 roku
Na dzien
30 czerwca 2009
roku
PASYWA
Kapitał własny (przypisany
akcjonariuszom Jednostki
Dominującej)
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
RóŜnice kursowe z przeliczenia
jednostek podporządkowanych
Niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto
Kapitał własny (przypisany
akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
Udziały mniejszości
Kapitał własny ogółe
4
709 030
81 171 544
709 029
79 430 138
709 022
79 441 564
(2 995 757)
(5 155 257)
(4 374 149)
4 812 977
2 113 648
4 262 338
10 750 400
4 378 666
4 852 568
85 811 442
3 215 531
89 026 973
89 996 648
2 721 980
92 718 628
85 007 671
2 553 470
87 561 141
5 088 322
0
4 936 656
882 560
7 680 624
0
1 111 063
5 289 062
372 912
0
3 666 100
753 286
386 582
13 271 537
1 890 644
11 861 359
10 238 602
23 229 387
4 078 620
5 370 472
5 195 095
27 546 923
32 550 040
25 242 295
61 857
2 039 865
143 065
697 997
1 577 155
874 570
922 477
2 200 911
1 283 035
33 870 330
41 070 235
34 843 813
Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe,
poŜyczki, dłuŜne papiery wartościowe
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Zobowiązania finansowe
Inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe,
poŜyczki, dłuŜne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz inne
Zobowiązania z tytułu wyceny
kontraktów długoterminowych
Zobowiązania finansowe
Rezerwy
Zobowiązania krótkoterminowe i
rezerwy razem
6
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Zobowiązania razem
SUMA PASYWÓW
45 731 689
51 308 837
58 073 200
134 758 662
144 027 465
145 634 341
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
6 miesiący do
30 czerwca 2009
roku
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
Koszt własny sprzedaŜy
7
8
60 656 878
(38 943 113)
54 351 457
(35 089 058)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
8
8
21 713 765
(7 696 903)
(8 126 048)
19 262 399
(6 686 532)
(6 954 457)
587 317
(150 927)
534 493
(373 342)
6 327 204
5 782 561
759 185
(350 191)
666 807
(558 492)
48 442
112 695
6 784 640
(1 426 659)
6 003 571
(1 048 109)
5 357 980
4 955 462
(3 404 488)
(242 357)
1 953 493
4 713 105
2 113 648
(160 155)
4 852 568
(139 463)
21 360 000
21 360 000
0,10
0,10
0,23
0,23
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w wynikach jednostek
stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
9
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
W tym zysk (strata):
przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
mniejszości
Zysk (strata) na jedną akcję
10
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą z działalności operacyjnej (w EUR)
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
7
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą z działalności operacyjnej (w EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
0,10
0,10
0,23
0,23
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
6 miesiący do
30 czerwca 2010 roku
(w EUR)
Zysk (strata) netto
Pozostałe przychody
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek
zaleŜnych
Pozostałe koszty
SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA
OKRES
8
6 miesiący do
30 czerwca 2009 roku
2 113 648
4 852 568
2 159 500
772 037
2 159 500
0
772 037
0
4 273 148
5 624 605
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Kapitał
podstawo
wy
Na dzień 1 stycznia 2010
roku
Zmiany w składzie Grupy
Dywidendy
RóŜnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zaleŜnych
Inne zmiany
Zysk (strata) netto
Kapitał
zapasowy
709 029 79 430 138
RóŜnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
podporządkowa
nych
Niepodzielony
wynik
finansowy lat
ubiegłych
(5 155 257)
15 012 739
Zysk
(strata)
netto
Kapitał
podmiotu
dominującego
0
(3 134 207)
(4 699 200)
2 159 500
1
Kapitał mniej- Kapitał własny
szościowy
razem
89 996 648
2 721 980
92 718 628
(3 134 207)
(4 699 200)
653 647
(2 596 240)
(4 699 200)
2 159 500
1 741 406
(2 366 355)
2 275 180
2 113 648
(624 948)
2 113 648
60
(160 156)
(624 888)
1 953 492
Na dzień 30 czerwca
2010 roku
709 030 81 171 544
(2 995 757)
4 812 977
2 113 648
85 811 442
3 215 531
89 026 973
Na dzień 1 stycznia 2009
roku
709 022 78 119 199
(5 146 186)
15 638 385
0
89 320 420
3 922 824
93 243 245
(1 220 520)
(10 039 200)
0
(1 264 176)
(1 220 520)
(11 303 376)
1 322 366
36 830
1 359 195
772 037
(2 544)
769 493
4 852 568
(139 463)
4 713 104
Zmiany w składzie Grupy
Dywidendy
Pozostałe elementy podziału
wyniku za lata ubiegłe
RóŜnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zaleŜnych
Ogólny zysk (strata) netto
(1 220 520)
(10 039 200)
1 322 366
772 037
4 852 568
9
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Na dzień 30 czerwca
2009 roku
709 022 79 441 565
(4 374 149)
4 378 665
4 852 568
85 007 671
2 553 470
87 561 141
Na dzień 1 stycznia 2009
roku
709 022 78 119 199
(5 146 186)
15 638 386
0
89 320 421
3 922 824
93 243 245
Dywidendy
Pozostałe elementy podziału
wyniku za lata
RóŜnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zaleŜnych
Inne zmiany
Zysk (strata) netto
Na dzień 31 grudnia 2009
roku
0
0
0
(10 039 200)
0
(10 039 200)
(1 264 164)
(11 303 364)
0
0
0
(1 336 847)
0
(1 336 847)
416 647
(920 201)
0
0
(9 071)
0
0
(9 071)
423
(8 648)
7
0
1 310 939
0
0
0
0
0
0
10 750 400
1 310 945
10 750 400
0
(353 750)
1 310 946
10 396 650
709 029 79 430 138
(5 155 257)
4 262 339 10 750 400
89 996 648
2 721 980
92 718 628
10
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych
1 stycznia 2010 -
1 stycznia 2009 -
30 czerwca 2010
30 czerwca 2009
A. Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
I. Zysk netto przed opodatkowaniem
6 784 640
II. Korekty razem
2 762 659
Udział w wyniku finansowym jednostek objętych
metodą praw własności
(48 442)
Amortyzacja
2 965 403
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
21 654
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(34 867)
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
2 005 183
Zmiana stanu rezerw
(472 291)
Zmiana stanu zapasów
(308 818)
Zmiana stanu naleŜności
3 061 290
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem poŜyczek i kredytów
(6 214 646)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
2 477 677
Inne korekty
(875 074)
III. Przepływy pienięŜne netto wygenerowane
z działalności operacyjnej (I+/-II)
9 547 299
A.2 Zapłacony podatek dochodowy
(1 243 512)
IV. Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II+/-A.1+/-A.2 )
8 303 787
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy inwestycyjne
2 199 440
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
61 217
PoŜyczki udzielone oraz otrzymane odsetki
1 249 965
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty w nabytych
jednostkach zaleŜnych
888 258
Inne wpływy inwestycyjne (Środki pienięŜne
zastrzeŜone)
0
Wpływy z realizacji transakcji forward
0
II. Wydatki inwestycyjne
(11 258 159)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
(3 999 764)
PoŜyczki udzielone
(99 952)
Nabycie jednostek zaleŜnych, po potrąceniu
przejętych środków pienięŜnych
(7 132 208)
Nabycie jednostek stowarzyszonych
0
Wpływy z realizacji transakcji forward
(2 776)
Inne wpływy inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
6 003 571
(1 919 954)
(231 153)
3 053 348
(24 026)
26 081
(13 920)
(28 370)
42 123
6 957 044
(9 632 055)
(2 081 363)
12 338
4 083 617
(1 765 534)
2 318 083
1 263 768
215 085
955 945
0
149 360
(56 622)
(13 427 911)
(2 568 717)
(668 412)
(10 217 062)
26 280
0
(23 459)
0
(9 058 719)
(12 164 143)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy finansowe
Wpływy netto z emisji akcji
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek i kredytów
Inne wpływy
II. Wydatki finansowe
11
0
0
0
0
(5 772 802)
710 113
0
710 113
0
(11 382 017)
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki
dominującej
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom
mniejszościowym
Spłaty kredytów i poŜyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Inne wpływy
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.IV+/B.III+/-C.III)
E. Zmiana tytułu róŜnic kursowych
E. Środki pienięŜne na początek okresu
F. Środki pienięŜne na koniec okresu (E+/-D)
12
(4 699 200)
(6 016 000)
0
(1 012 927)
(4 023 200)
(1 337 006)
(23 942)
(36 733)
(4 589)
(1 222)
(5 772 802)
(10 671 904)
(6 527 734)
26 836
23 932 903
17 432 005
(20 517 964)
200 348
42 646 817
22 329 202
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Informacje ogólne
Spółka Asseco Central Europe, a.s. („Spółka”), spółka akcyjna, z siedzibą w Bratysławie
przy ul. Trenčianska 56/A, 821 09 zarejestrowana została w Rejestrze Handlowym w dniu
12 lutego 1999 roku na podstawie umowy załoŜycielskiej, zawartej w formie aktu
notarialnego nr N617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia 1998 roku. Zmiana nazwy została
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 21 września 2005 roku. Zmiana nazwy
Asseco Central Europe, a.s. została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 28
kwiecńa 2010 roku.
Spółka Asseco Central Europe a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych
systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji
publicznych. Portfel produktów Asseco Central Europe obejmuje systemy informatyczne
dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart
płatniczych, datawarehouses (DWH) i menaŜerskie systemy informacyjne (MIS), systemy
umoŜliwiające handel elektroniczny, call center, a takŜe systemy dostosowywane do
indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i
międzynarodowe podmioty.
Inne podmioty z Grupy prowadza pokrewna działalność. Grupa, oprócz świadczenia
kompleksowych usług informatycznych, zajmuje się równieŜ sprzedaŜą towarów
obejmujących głównie sprzęt komputerowy, która jest w duŜej części powiązana ze
świadczeniem usług związanych z wdraŜaniem oprogramowania.
W grudniu 2004 roku Spółka zawarła (jeszcze pod nazwą ASSET Soft) strategiczne
partnerstwo z polską IT spółką COMP Rzeszów i stworzyła polsko-słowacką grupę COMPASSET. Zamysłem w/w partnerstwa jest zrzeszenie kilku firm softwarowych z krajów
Środkowej i Wschodniej Europy w celu wzmocnienia konkurencyjności Spółki wobec
innych spółek IT. COMP Rzeszów uzyskał 55 % udział w majątku spółki ASSET Soft.
Następnie zmieniono nazwę spółki COMP Rzeszów na Asseco Poland.
Z dniem 10 października 2006 roku Spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Głównym załoŜeniem wejścia na giełdę było uzyskanie źródeł
finansowania w celu dalszego wzmocnienia sytuacji firmy na rynku, za pośrednictwem
akwizycji. W dniu 28 lutego 2008 roku spółka Asseco Poland podnosząc kapitał
zakładowy Spółki powiększyła swój udział na 48,09%. Spćlka emitowała nowe akcje na
podstawie publicznego ogłoszenia o subskrypcji akcji na tej samej Giełdę dnia 30 maja
2008. Przez to wejście udział spółki Asseco Poland obniŜył się do 40,07%.
Asseco Poland jest jednostką dominującą w stosunku do Spółki, poniewaŜ dysponuje
większościowym (3/5) udziałem głosów w Radzie Nadzorczej, która posiada uprawnienia
do zatwierdzania w stosunku do waŜnych strategicznych, produkcyjnych i finansowych
decyzji oraz powołuje członków Zarządu.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco moŜna otrzymać w siedzibie
Asseco Poland, w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80.
W grudniu 2005 roku Spółka została współzałoŜycielem spółki SLNT, a.s. Spółka SLNT
była spółką stworzoną docelowo w celu nabycia akcji spółki Slovanet, a.s. W dniu 24
stycznia 2006 roku spółka SLNT, a.s. uzyskała 100 % udziałów na kapitale zakładowym
spółki Slovanet. Spółka Asseco Central Europe w ten sposób za pośrednictwem spółki
zaleŜnej SLNT, a.s. uzyskała udział w kapitale zakładowym spółki Slovanet w tym
samym zakresie, tj. 51 %. W dniu 26 października 2006 roku spółka SLNT, a.s. sprzedała
udział we spółce Slovanet, a.s. spółkom Asseco Central Europe, a.s. i SNET, a.s. w taki
sposób, iŜ został zachowany udział Spółki w spółce Slovanet, a.s. (tj. 51%). Z dniem 1
stycznia 2007 roku spółkę SLNT, a.s. rozwiązano bez likwidacji przez połączenie ze
spółką Slovanet, a.s., przy czym spółką-następcą jest spółka Slovanet, a.s.
13
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Po spełnieniu warunków zawieszających umowy akwizycyjnej z dnia 8 stycznia 2007 roku
Spółka nabyła w dniu 27 marca 2007 roku 51,04% akcji spółki DATALOCK a.s. Nabyte
akcje stanowią 51,04% kapitału zakładowego.
W dniu 4 maja 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia
51,04% akcji spółki LCS International, a.s. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu
wszystkich warunków w dniu 26 lipca 2007 roku. W dniu 22 października 2007 r. Spółka
podpisała umowę sprzedaŜy tego udziału spółkę Asseco Central Europe, a.s. (CZ).
W dniu 19 czerwca 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia
55,53% akcji spółki BERIT, a.s. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu wszystkich
warunków w dniu 21 sierpnia 2007 roku. W dniu 22 października 2007 r. Spółka
podpisała umowę sprzedaŜy 485 akcji spółki BERIT, a.s.
W dniu 22 kwietnia 2008 roku Asseco Central Europe, a.s. podpisała protokoły
przekazania akcji na podstawie których nabyła 40,75 % udział w spółkę LCS
International, a.s. W dniu 8 maja 2008 roku Spółka podpisała umowę sprzedaŜy tego
udziału spółkę Asseco Central Europe, a.s.(CZ).
Transakcja nabycia przez Asseco Central Europe, a.s. (CZ) udziałów w spółce BERIT, a.s.
oraz transakcja nabycia udziałów w spółce LCS International, a.s. wynika ze strategii
Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Central Europe, a.s. jest
odpowiedzialna za budowę Grupy na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Jest to kolejny etap
budowy przez Asseco Central Europe, a.s. mocnego czeskiego filaru Grupy.
Rozwój w tworzeniu niniejszego filaru za pośrednictwem uzyskania udziałów w Asseco
Central Europe, a.s. był następujący. W dniu 24 kwietnia 2007 roku Spółka Asseco
Central Europe, a.s. podpisała umowę nabycia 329 akcji spółki Asseco Central Europe
(CZ), stanowiących 25,06% kapitału zakładowego. W dniu 6 września 2007 roku Spółka
Asseco Central Europe, a.s. podpisała z Asseco Poland S.A. umowę nabycia 187 akcji
spółki Asseco Central Europe (CZ). Akcje stanowili 14,24% kapitału zakładowego Asseco
Central Europe, a.s. (CZ) Właścicielem tego udziału spółka stała się w dniu 8
października 2007 roku.
W dniu 28 lutego 2008 roku była dokonana rejestracja podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki. Emisja nowych akcji pokryta została w całości wkładem
niepienięŜnym. Wkład niepienięŜny został wniesiony przez spółkę Asseco Poland S.A. i
przedmiotem wkładu niepienięŜnego byli akcje spółki Asseco Czech Republic, a.s.
Wartość wkładu niepienięŜnego została ustalona na wartość 484 120 tys. SKK. W wyniku
w/w transakcje Asseco Central Europe, a.s. posiada 100 % kapitału zakładowego w
spółce Asseco Central Europe, a.s. (CZ).
W dniu 6 lipca 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 51%
udziału w kapitale zakładowym spółki MPI CONSULTING s.r.o. Spółka uzyskała pełną
kontrolę po spełnieniu wszystkich warunków w dniu 27 lipca 2007 roku.
W dniu 26 października 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie
nabycia 102 akcji spółki Disig, a.s. stanowiących 51% kapitału zakładowego tej spółki.
W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 19 listopada 2007 Asseco
Central Europe nabyła dnia 2 stycznia 2008 roku 60% akcji udziałów spółki UNiQUARE
Software Development, GmbH.
Spółka DATALOCK a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 14
stycznia 2008 roku nabyła 40% udział spółki Axera, s.r.o. , która jest spółka
stowarzyszona.
Spółka DATALOCK a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu podziału w Datalock
Tatry, s.r.o. w dniu 20 marca 2008 nabyła 40% udziałów tej spółki i posiada 100 %
udział tej spółki.
14
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 4
października 2007 roku nabyła 51% udział w kapitale zakładowym spółki Kryha, spol.
s r.o.
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 5 marca
2008 roku nabyła 100% udział w kapitale zakładowym spółki CATV Tekov, s.r.o. W dniu
1 sierpnia 2008 roku CATV Tekov s.r.o. połączyła się ze spółka Slovanet, a.s
Slovanet, a.s. podpisała umowę w przedmiocie nabycia 100% udziałów spółki MICRONET
a.s. w dniu 12 czerwca 2008. Spółka MICRONET a.s. posiada 100 % udziału w spółce
AXIS spol. s r.o. W dniu 21 listopad 2008 roku MICRONET, a.s. połączyła się ze spółka
Slovanet, a.s
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 11
wrzesień 2008 roku nabyła 100% udział w kapitale zakładowym spółki BrNET, s.r.o.
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 16
października 2008 roku nabyła 100% udział w kapitale zakładowym spółki Robur, s.r.o.
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 12
grudnia 2008 roku nabyła 41% udział w kapitale zakładowym spółki AmiTel, s.r.o.
W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 18 marca 2008 roku spółka
Asseco Central Europe, a.s. (CZ) zbyła wszystkich 45 akcji spółki D. Trust Certifikačná
Autorita, a.s.
W dniu 26 stycznia 2009 roku Spółka Asseco Central Europe, a.s. podpisała umowy
nabycia akcji z akcjonariuszami spółki DATALOCK a.s. („DATALOCK”) z siedzibą w
Bratysławie. Nabyte akcje stanowią 48.96% kapitału zakładowego oraz taki sam udział
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Wraz z nabytymi w dniu 27
marca 2007 roku (po spełnieniu zawieszających warunków o przeniesieniu akcji w dniu 8
stycznia 2007 roku) udziałami w ilości 51.04% kapitału zakładowego, Asseco Central
Europe posiada obecnie 100% kapitału zakładowego DATALOCK oraz taki sam udział
procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Dnia 18 maja 2009 roku akcjonariusz spółki KRYHA, spol. s r.o. podjął decyzję o
rozwiązaniu spółki bez likwidacji spółki i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Slovanet,
a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 18 maja 2009 roku
Następnie, dnia 31 maj 2009 roku spółka KRYHA, spol. s r.o. została wykreślona z
rejestru handlowego. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka
Slovanet, a.s., która przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki.
W dniu 28 kwietna 2009 roku została doręczona do Spółki decyzja Sądu Krajowego w
Brnie dotycząca połączenia poniŜszych spółek: BERIT, a.s.
i Berit Services, s.r.o.
siedzibą w Brnie i Asseco Central Europe, a.s. (CZ) z siedzibą w Pradze.
Następcą prawnym przejmowanych spółek jest spółka Asseco Central Europe, a.s.(CZ),
która przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Sąd Krajowy w
Brnie zdecydował ponadto, Ŝe powyŜsze zmiany zostali zarejestrowane przez Sąd z
dniem 1 maja 2009 roku i z punktu prawnego jest to faktyczna data połączenia. W myśl
przepisów prawa regulujących fuzje spółek handlowych waŜnych w Republice Czeskiej z
księgowego punktu widzenia dniem połączenia będzie 1 stycznia 2009 roku.
W dniu 1 lipca 2009 roku Spółka zaleŜna Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./
nabyła 100% udziałów spółki LCS Slovensko, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, o numerze
identyfikacyjnym: 35 835 176.
W dniu 9 lipca 2009 roku została podpisana umowa o połączeniu spółki Asseco Solutions,
a.s. ze spółka LCS Slovensko, s.r.o. Umowa zawiera propozycję rozwiązania LCS
Slovensko bez przeprowadzania likwidacji z dniem 1 sierpnia 2009 roku i następnie
połączenie z Asseco Solutions, a.s. (jako spółki przejmującej).
15
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
W dniu 20 sierpnia 2009 roku została zawarta umowa sprzedaŜy wszystkich posiadanych
102 akcji zwykłych imiennych („Akcje”) spółki zaleŜnej Disig, a.s. o numerze
identyfikacyjnym: 35 957 946 z siedzibą w Bratysławie („Disig”) o wartości nominalnej
332 EUR kaŜda. Sprzedane akcje stanowią 51% kapitału zakładowego Spółki Disig i
uprawniających do 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Disig. Nabywającym
jest spółka FOMAX, a.s. z siedzibą w Bratysławie.
Cena sprzedaŜy akcji spółki Disig wynosi 381.730 EUR. Wartość nabycia akcji Disig
ujawniona w księgach Asseco Central Europe wynosi 282 tys. EUR.
W dniu 24 października 2009 roku Spółka zaleŜna Asseco Central Europe, a.s.(CZ) nabyła
kolejnych 8.966 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ z
siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd
Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 541, o wartości
nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 4,22 % kapitału zakładowego tej spółki.
W dniu 7 października 2009 roku Spółka Asseco Central Europe, a.s. zawarła umowę
nabycia 100% udziałów w spółce ISZP, s.r.o. Dzięki zawarciu powyŜszej umowy spółka
uzyskała nieograniczone prawa autorskie, pełny zakres wiedzy i know-how
do
systemu informatycznego ubezpieczeń zdrowotnych. Właścicielem powyŜszych praw
jest nabyta spółka.
Zarząd Asseco Central Europe, a.s. informuje, Ŝe po spełnieniu wszystkich warunków
umowy w przedmiocie nabycia akcji spółki Statlogics Zrt. zawartej w dniu 14 grudnia
2009 roku pomiędzy Asseco Central Europe i akcjonariuszami spółki Statlogics Zrt. w
dniu 1 marca 2010 roku 1.192 sztuk akcji spółki Statlogics Zrt. zostało przeniesione na
rzecz Asseco Central Europe.
Zarząd Asseco Central Europe, a.s. informuje, Ŝe w dniu 25 maja 2010 roku została
zawarta umowa sprzedaŜy 60% udziałów spółki zaleŜnej UNiQUARE Software
Development GmbH, z siedzibą w Lannerweg 9, A-9201, Krumpendorf, Austria
(„UNiQUARE”). Nabywcą akcji jest spółka GENESiS Beteilingung GmbH, z siedzibą w
Krumpendorf, Austria.
Spółka w 2010 roku wypłaciła dywidendy w kwotę 4 699 200 EUR.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco moŜna otrzymać w siedzibie
Asseco Poland, w Rzeszowie przy ul Olchowej 14.
16
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
W sklad Grupy Asseco Central Europe („Grupa“) na dzień 30 czerwca 2010 roku wchodzi Asseco Central Europe, a.s. oraz następajuce
jednostki
Procentowy udział
Grupy w kapitale
Jednostka
Slovanet, a.s.
Robur, s.r.o.
AmiTel, s.r.o.
Asseco Solutions, a.s.
(Datalock, a.s.)1
Axera, s.r.o.
Datalock Tatry, s.r.o.
Crystal Consulting, s.r.o.
MPI CONSULTING s.r.o.
7
Asseco Central Europe,
a.s. 2
Siedziba
Zakres działalności
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
Dostarczanie usług internetowych, telefonii internetowej oraz usług
VPN (virtual private networks)
Spółka zaleŜna
Pod Skalami 10
Ružomberok
L. Svobodu 73, 058 01
Poprad
Bárdošová 2
831 01 Bratislava
Bárdošová 2
831 01 Bratislava
Pod lesom 22,
060 01 Kežmarok
Świadczenie usług elektronicznych i sieci na obszarze stolicy
Bratysławy
Spółka zaleŜna
pośrednio
Spółka zaleŜna
pośrednio
Spółka zaleŜna
Bárdošova 2,
831 01 Bratislava
Udostępnianie usług konsultingowych w zakresie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, systemów ERP, infrastruktury
systemowej, internetu i intranetu
Świadczenie usług doradztwa z zakresu wdraŜania kompleksowego
ekonomicznego systemu informacyjnego SAP R/3 oraz wdraŜanie i
sprzedaŜ systemu informacyjnego SAP
Tworzenie i realizacja największych projektów informatycznych
głównie dla klientów z sektora finansów publicznych
Jednostka
stowarzyszona
WdraŜanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych do obsługi
sektora przedsiębiorstw
Spółka zaleŜna
pośrednio
Dystrybutor produktów LCS International w Republice Słowackiej
Spółka zaleŜna
pośrednio
Spółka zaleŜna
pośrednio
Galvániho 17/C, 821 04
Bratislava
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
Česká republika
Zelený pruh 1560/99,
Praha 4, Česká republika
Asseco Solutions, a.s.
(LCS International, a.s.) 2
LCS Slovensko, s.r.o. Stromová 13, 831 01
LCS Deutchland
Bratislava
Kyffhauserstrasse 5, Berlin
107 81, Nemecko
Świadczenie usług elektronicznych i sieci
Dostarczanie oprogramowania typu ERP
Usługodawca usług softwarowych dla sektora handlowego
Dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego
oprogramowania
Dystrybutor produktów LCS International w Niemczech
17
Jednostka
stowarzyszona
Spółka zaleŜna
pośrednio
30
czerwca
2010
31
grudnia
2009
51,00%
51,00%
-
51,00%
26,01%
26,01%
100%
100%
50%
50%
-
100%
30,23%
30,23%
100%
51%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Spółka zaleŜna
Spółka zaleŜna
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Datalock, s.r.o. 3
Sadova 46, Opava 746 01,
Česká republika
Netzibodenstrasse 33, 4133
Pratteln Švajčiarsko
Mundenheimer Str. 55,
BERIT GmbH
68219 Mannheim, Nemecko
První certifikační autorita, Podvinný mlýn 2178/6,
190 00 Praha 9, Česká rep.
a.s.
BERIT AG
UNiQUARE Software
Development, GmbH 5)
UNiQUARE MEA, W.L.L.
UNiQUARE Ukraine
ISZP, s.r.o.
4
Statlogics Zrt.
6)
Lannerweg 9, A-9201
Krumpendorf, Austria
Al Jazrah Tower, 14th Floor,
Manama, Bahrain
Akademika Pavlova 146A,
Kharkov, Ukrajina
Trenčianska 56/A 821 09
Bratislava Slowacja
Trenčianska 56/A 821 09
Bratislava Slowacja
Dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego
oprogramowania
Jednostka
stowarzyszona
Dystrybutor produktów BERIT w Szwajcarii
Usługodawca usług kompleksowych wydawania i zarządzania
certyfikatami
Spółka zaleŜna
pośrednio
Spółka zaleŜna
pośrednio
Jednostka
stowarzyszona
Usługodawca rozwiązań softwarowych dla sektora komercyjnego
Spółka zaleŜna
Dystrybutor produktów UNiQUARE w regionie
Spółka zaleŜna
pośrednio
Spółka zaleŜna
pośrednio
Spółka zaleŜna
Dystrybutor produktów BERIT w Niemczech
Spółka zajmuje się rozwojem i udostępnianiem oprogramowania na
rynkach ukraińskich a swe usługi udostępnia wyłącznie dla UNiQUARE
Właściciel nieograniczone prawa autorskie i know-how w ramach
systemu ubezpieczeń zdrowotnych
Usługodawca usług softwarowych dla sektora bankovego
Spółka zaleŜna
-
100%
100%
100%
100%
100%
23,25%
23,25%
-
60%
-
36%
-
59,40%
-
100%
70,04%
-
1
w dniu 26 stycznia 2009 roku. Spółka Asseco Central Europe, a.s. podpisała umowy w przedmiocie nabycia pozostałych 48,96% udziałów spółki Asseco Solutions
(DATALOCK a.s.) i posiada 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; w dniu 2 czerwca 2009 roku.
Walne Zgromadzenie Spółki zaleŜnej Asseco Solutions (DATALOCK, a.s.) z zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”; Uchwała wchodzi w Ŝycie z
dniem 1 lipca 2009 roku.
połączenie spółki DATALOCK ŽILINA, s.r.o. ze spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./; spółka DATALOCK ŽILINA, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji –
30 czerwca 2009 roku.
2
w dniu 22 maja 2009 roku Walne Zgromadzenie Spółki zaleŜnej LCS International, a.s. z zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”; Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 roku., Walne Zgromadzenie Spółki zaleŜnej Asseco Czech Republic z zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Central
Europe, a.s.”;
3
zbycie 50% udziałów spółki DATALOCK spol. s r.o. /Opava/ przez spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ na dzień 1 lipca 2009 roku; nabycie 100%
udziałów spółki DATALOCK spol. s r.o. /Opava/ przez spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ na dzień 1 lipca 2009 roku
4
nabycie 100% udziałów spółki ISZP, s.r.o. z dniem 7 października 2009 roku; połączenie spółki ISZP, s.r.o. ze spółką Asseco Slovakia, a.s.; spółka ISZP, s.r.o. została
rozwiązana bez likwidacji – 1 stycznia 2010 roku.
5
6
zbycie 60% udziałów spółki UNiQURE Software Development GmbH podstawie umowy z dnia 25 maja 2010 roku.
nabycie 70,04% udziałów spółki Statlogics Zrt. przez spółka Asseco Central Europe (SK) na dzień 1 marca 2010 roku.
18
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
7
połączenie spółki MPI CONSULTING, spol. s r.o. ze spółką Asseco Central Europe, a.s.; spółka MPI CONSULTING, spol. s r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 30
czerwca 2010 roku.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach
zaleŜnych był równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
19
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Na dzień 30 czerwca 2010 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Prezes Zarządu:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu:
RNDr. Jozef KLEIN
Ing. Martin MORÁVEK
Ing. Michal NAVRÁTIL
Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Prezes Zarządu:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu:
RNDr. Jozef KLEIN
Ing. Martin MORÁVEK
Ing. Michal NAVRÁTIL
Na dzień 30 czerwca 2010 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Adam GÓRAL
Ing. Andrej KOŠÁRI
Ing. Eva BALÁŽOVÁ
Przemysław SĘCZKOWSKI
Marek PANEK
Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Adam GÓRAL
Ing. Andrej KOŠÁRI
Ing. Marián KOLNÍK
Ing. Eva BALÁŽOVÁ
Przemysław SĘCZKOWSKI
Akcjonariat
Znaczący akcjonariusze na dzień 30 czerwca 2010 roku:
Udział w kapitale
zakładowym
a liczba akcji
Akcjonariusz
Asseco Poland S.A.
ING Powszechne Towarzystvo Emerytalne S.A.
Pozostały (< 5%)
Razem
Udział w kapitale
zakładowym oraz w
liczbie głosów
Szt.
%
8 560 000
1 406 946
11 393 054
21 360 000
40,07
6,59
53,34
100,00
Znaczący akcjonariusze na dzień 30 czerwca 2009 roku:
Akcjonariusz
Asseco Poland S.A.
ING Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A.
Pozostali (< 5%)
Razem
20
Udział w kapitale
zakładowym
a liczba akcji
Udział w kapitale
zakładowym oraz w
liczbie głosów
Szt.
%
40,07
7,56
52,37
100,00
8 560 000
1 614 030
11 185 970
21 360 000
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Akcje będące w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej:
Członkowie Zarządu
Klein Jozef
Morávek Martin
Członkowie Rady Nadzorczej
Košári Andrej
Liczba akcji
Na dzień 30 czerwca 2010
Na dzień 30 czerwca 2008
275 000
300 000
275 000
300 000
Liczba akcji
Na dzień 30 czerwca 2010
Na dzień 30 czerwca 2008
566 220
562 220
21
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Zasady rachunkowości
Podstawa sporządzenia śródroczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą
kosztu historycznego z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są
wyceniane według wartości godziwej.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w euro
(„EUR”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach EUR.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się okoliczności wskazujących
na zagroŜenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami)
rachunkowości określonymi przez przepisy lokalne. Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zawiera korekty niezawarte w księgach rachunkowych jednostek
Grupy, wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do
zgodności z MSSF.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
Standardom Rachunkowości MSR 34.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe tymczasowy nie zawiera wszystkich
informacji w rocznych sprawozdaniach finansowych, w związku z tym, ograniczenie
poszczególnych śródrocznego sprawozdania finansowego powinna być w związku z rocznym
sprawozdaniem finansowym spółki na dzień 31 grudnia 2009.
Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych zostały przekształcone
zgodnie MSSF w celu konsolidacji.
Spółka przedstawia śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe z załoŜeniem
nieprzerwanego kontynuowania działalności oraz działalności spółek zaleŜnych. Spółka w
chwili obecnej nie posiada informacji o przeszkodach, które przeszkadzałyby w nieprzerwanej
działalności Grupy.
Śródroczne sprawozdanie skonsolidowane finansowe zostało sporządzone według
następujących zasad rachunkowości oraz wyceny zásadamia konsekwentnie stosowane w
poprzednim roku budŜetowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2009.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
Produkcja Grupy Asseco Central Europe podlega zjawisku sezonowości obserwowanemu w
całej branŜy IT. Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami Grupy największe przychody ze
sprzedaŜy generowane są w IV kwartale roku, kiedy realizowane są budŜety inwestycyjne na
dany rok przewidziane przez klientów Grupy.
Działalność zaniechana
W dniu 25 maja 2010 roku Jednostka Dominująca zawarła umowę sprzedaŜy 60% udziałów
spółki zaleŜnej UNiQUARE Software Development GmbH. Nabywcą akcji jest spółka GENESiS
Beteilingung GmbH, z siedzibą w Krumpendorf, Austria. Łączna cena sprzedaŜy udziałów
spółki UNiQUARE wyniosła 17,8 mln EUR i składa się z następujących elementów:
1) ceny sprzedaŜy w gotówce w wysokości 5,5 mln EUR. Kwota zostanie zapłacona do
dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z odsetkami w wysokości 1mEURIBOR + 1,1% za cały
okres.
22
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
2) Kompensata zobowiązania z tytułu
z tytułu
Umowy Nabycia Licencji
na
Oprogramowanie zawartej przez Asseco Central Europe z UNiQUARE w dniu 25 maja
2010 roku w wysokości 12,3 EUR
SprzedaŜ udziałów w spółce Uniquare miało następujący wpływ na sytuację finansową Grupy:
- zmienjszenie wartości firmy z tytułu sprzedaŜy o 18 593 473 EUR (ref. nota 1)
- zmienjszenie podatku odroczonego (ref. nota 9)
- Wzrost naleŜności długoterminowych (ref. nota 3) i wartości niematerialnych (ref. nota
2)
W tabeli poniŜej zaprezentowano wybrane pozycje rachunku zysków i strat dotyczące
sprzedanej jednostki zaleŜnej.
Przychody ze sprzedaŜy
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Przychody/koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk (strata)
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
Działalność
całkowita
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
Działalność
zaniechana
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
Działalność
kontynuowana
63 008 760
2 351 882
60 656 878
4 645 541
(1 681 662)
6 327 203
(1 537 358)
(1 154 691)
1 953 493
(1 994 795)
271 968
(3 404 488 )
408 995
(3 404 488)
Zysk (strata) z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
przypadająca:
- akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
- akcjonariuszom
mniejszościowym
5 357 980
1 953 492
(1 399 305)
1 953 492
2 113 648
2 113 648
(160 156)
(160 156)
23
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Nowe standardy, interpretacje oraz poprawki do opublikowanych standardów
W maju 2010 roku RMSR opublikowała listę poprawek do siódmego standard. Poprawki
do okresu obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011 roku lub później, z
wcześniejszego wniosku są dozwolone. Przyjęcie tych poprawek nie będzie miało wpływu
na sytuację finansową lub wyniki Spółki. Spółka nie przyjmuje Ŝadnych z następujących
dodatków:
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych
Finansowej po raz pierwszy
Standardów
Sprawozdawczości
MSSF 7 Instrumenty finansowe – ujawnienie informacji
MSR 1
Prezentacja sprawozdań finansowych – Treść tej poprawki jest
wprowadzenie całkowitych dochodów, transfer przedmiotów z zestawienia zmian
w kapitale własnym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz obowiązek
sporządzenia bilansu na początku najwcześniejszego prezentowanego okresu,
jeśli nie został ponownie -dostosowanie zasad błędów rachunkowych lub
przeklasyfikowania pozycji
MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
KIMSF 13 Programy lojalnościowe klientów
MSSF 8 Segmenty operacyjne - wyjaśniono, iŜ aktywa i zobowiązania segmentu
naleŜy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone
do miar wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie
decyzji operacyjnych. PoniewaŜ główny organ Grupy odpowiedzialny za
podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań
segmentu, Grupa kontynuuje ujawnianie wymaganych informacji w punkcie
niniejszego
śródrocznego
skróconego
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego.
Interpretacja:
KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych - niniejsza
interpretacja nie ma zastosowania do wbudowanych instrumentów pochodnych
nabytych w wyniku:
a) połączenia jednostek
b) połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą
lub
c) powołania wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z definicją w MSR 31 Udziały we
wspólnych przedsięwzięciach.
KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za
granicą - interpretacja dotyczy warunków, na jakich moŜliwe jest ostroŜności
rachunkowości (rachunkowość zabezpieczeń), z moŜliwości przewidzianych przez
istnienie elementów i instrumentów zabezpieczających dla poszczególnych części
grupy i ustalić kwoty, które zostaną przeznaczone z kapitału własnego do rachunku
zysków i strat na zabezpieczanej działalności zagranicznej odwróceniu.
Zmiany do poniŜszych standardów nie miały wpływu na zasady (politykę) rachunkowości,
sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy:
24
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
MSSF 2 Płatności w formie akcji: Grupowe transakcje płatności w formie akcji
rozliczane w środkach pienięŜnych – mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych transakcji
płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pienięŜnych. Zastępuje ona KIMSF 8
oraz KIMSF 11. Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową ani
na wyniki działalności Grupy.
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana zmiana wyjaśnia, Ŝe jeŜeli jednostka zaleŜna spełnia kryteria klasyfikacji jako
przeznaczona do sprzedaŜy, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaŜy, nawet jeŜeli po transakcji sprzedaŜy jednostka
dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zaleŜnej. Zmiana ma
zastosowanie prospektywne i nie ma wpływu na sytuację finansową ani na wyniki
działalności Grupy
MSR 17 Leasing
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
MSR 38 Wartości niematerialne
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – Spełniające kryteria pozycje
zabezpieczane – mający zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą
wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz wyznaczania, w
określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź części ryzyka.
Zmiana nie miała wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.
Interpretacja:
KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych
KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie Ŝadnego innego standardu,
interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w Ŝycie.
25
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Noty objaśniające
1.
Wartość firmy
Wartość firmy z konsolidacji podlega corocznemu testowi na utratę wartości.
Na dzień
30 czerwca
2010 roku
Na dzień
31 grudnia
2009 roku
Na dzień
30 czerwca
2009 roku
Slovanet, a.s
1 695 180
1 695 180
1 695 180
Asseco Solutions, a.s (Datalock, a.s.)
7 647 813
7 647 813
7 647 813
542 355
542 355
542 355
6 876 655
6 673 535
6 284 353
15 482 342
15 614 636
15 368 080
607 629
589 683
1 659 146
Disig, a.s.
0
0
195 280
UNiQUARE Software Development GmbH
0
18 176 792
15 018 238
UNiQUARE put option
0
0
14 438 039
UNiQUARE Ukraine
0
12 825
12 824
Datalock Tatry, s.r.o.
119 680
119 680
119 680
MICRONET, a.s.
144 427
144 427
144 427
AmiTel, s.r.o.
33 924
33 925
33 924
ISZP, s.r.o.
75 782
82 850
0
5 022 534
0
0
38 248 321
50 744 018
63 159 425
MPI CONSULTING, s.r.o.
Asseco Solutions, a.s. (LCS International, a.s.)
Asseco Central Europe, a.s. (CZ)
dawny BERIT, a.s.
Statlogics
Razem
W okresie sprawozdawczym i porównywalnym wystąpiły następujące zmiany wartości firmy:
Na dzień
Na dzień
30 czerwca 31 grudnia 2009
2010 roku
roku
Wartość firmy z konsolidacji na początek
okresu
Na dzień
30 czerwca
2009 roku
50 744 018
61 596 661
61 596 661
Slovanet, a.s.
1 695 180
1 695 180
1 695 180
Asseco Solutions, a.s (Datalock, a.s.)
7 647 813
3 955 387
3 955 387
MPI CONSULTING, s.r.o.
542 355
542 355
542 355
BERIT, a.s.
589 683
1 612 096
1 612 099
6 673 535
6 106 353
6 106 353
15 024 954
14 934 210
14 934 210
Disig, a.s.
0
195 280
195 280
Kryha spol. s r.o.
0
33 991
33 991
144 427
144 427
144 427
17 772 936
17 772 908
17 772 908
Asseco Solutions, a.s. (LCS International, a.s.)
Asseco Central Europe, a.s. (CZ)
Micronet
Uniquare Software Development GmbH
26
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Uniquare - put option
403 856
14 438 039
14 438 039
33 924
33 925
33 924
119 680
119 697
119 697
Uniquare Ukraine
12 813
12 813
12 824
ISZP
82 851
0
0
5 324 465
4 316 459
3 692 426
Asseco Solutions, a.s (Datalock, a.s.)
0
3 692 426
3 692 426
Asseco Solution, a.s. (LCS International, a.s.)
0
541 182
0
(7 069)
82 851
0
5 331 534
0
0
0
(14 034 144)
(2 754 669)
0
(14 034 144)
(2 754 669)
369 454
126 740
658 984
Asseco Solutions, a.s. (LCS International, a.s.)
203 120
26 000
178 066
Asseco Central Europe, a.s. (CZ)
457 388
Amitel
Datalock Tatry
Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w
wyniku nabycia udziałów
ISZP
Statlogics Zrt
Zmiana wartości firmy z konsolidacji z
tytułu opcji zakupu wynikających z
podpisanych umów
UNiQUARE Software Development GmbH
RóŜnice kursowe dotyczące jednostki
zagranicznej
bývalý BERIT, a.s.
433 870
17 946
10 013
47 048
UNiQUARE Software Development GmbH
0
90 744
0
Slovanet, a.s.
0
(17)
0
Statlogics Zrt
(309 000)
0
0
0
(1 066 418)
(33 991)
Kryha spol. s r.o.
0
0
(33 991)
Slovanet, a.s.
0
(33 991)
0
BERIT, a.s.
0
(1 032 427)
0
(18 189 616)
(195 280)
0
UNiQUARE Software Development GmbH
(18 189 616)
(195 280)
0
Razem wartość bilansowa na koniec okresu
38 248 321
50 744 018
63 159 425
Zmniejszenia wartości firmy z konsolidacji
Zmniejszenia wartości firmy z wyniku
sprzedaŜy
Spółka Asseco Central Europe z tytułu sprzedaŜy akcji spółki UNiQUARE zmniejszyła wartości
firmy o kwotę 18 189 616 EUR.
Nabycie akcji spółki Statlogics Zrt.
W dniu 14 grudnia 2009 roku Spółka podpisała umowę nabycia 70,04% akcji spółki Statlogics
Zrt. Kapitał zakładowy spółki Statlogics Zrt. wynosi 170.200.000 HUF i dzieli się na 1.702
akcji o wartości nominalnej 100.000 HUF kaŜda. Transakcja zostanie sfinansowana ze
środków pozyskanych z emisji 3.560.000 akcji zwykłych spółki Asseco Central Europe.
Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 8 mln EURO (koszty uzaleŜnione zostały od zysku
netto osiągniętego przez Statlogics, Zrt. w 2009 roku).
27
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Wartość tymczasowa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań Statlogics Zrt. na
dzień nabycia przedstawia się następująco:
Wartości tymczasowe na
dzień nabycia
w EUR
Nabywane aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
NaleŜności
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
Aktywa pozostałe
Razem aktywa
147 270
2 068 243
461 715
888 258
70 095
3 635 581
Nabywane zobowiązania
Zobowiązania
Rezerwy
Razem zobowiązania
1 028 740
19 659
1 048 399
Wartość godziwa aktywów netto
Nabywany procent kapitału zakładowego
Nabywana wartość godziwa aktywów netto
Cena nabycia
70,04%
1 812 062
7 143 596
Wartość firmy
5 331 534
2.
2 587 182
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2010 roku:
Koszty prac
rozwojowych
Wartość brutto
Na dzień
1 stycznia 2010
Zwiększenia z
nabycia
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
30 czerwca 2010
Umorzenie
Na dzień
1 stycznia 2010
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
30 czerwca 2010
Odpis z tytułu
utraty wartości
Na dzień
1 stycznia 2010
350 392
Oprogramowanie
komputerowe
10 174 033
Wartość firmy
(powstała w
wyniku
połączenia)
Patenty
i
licencje
Inne
Razem
7 275 978
2 839 275
886 221
21 525 899
0
534 044
(317 031)
44 022
0
380 371 12 381 279
(193 512)
(700 000)
75 782
59 353
(1 181 388)
2 026 850
35 293
(577 970)
2 146 654
13 390 340
(2 969 901)
567 405
10 404 914 18 957 257
1 793 022
2 370 394
34 092 992
9 635
70 028
(20 924)
4 802 916
596 149
(94 790)
2 918 342
307 298
(209 093)
0
8 069
0
78 162
331 939
0
7 809 055
1 313 483
(324 807)
58 739
5 304 275
3 016 547
8 069
410 101
8 797 731
0
0
0
375 003
0
375 003
28
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Zmniejszenia
Na dzień
30 czerwca 2010
Wartość netto
Na dzień
1 stycznia 2010
Na dzień
30 czerwca 2010
0
0
0
(3 836)
0
(3 836)
0
0
0
371 167
0
371 167
340 757
5 371 117
4 357 636
2 464 272
808 059
13 341 840
508 666
5 100 639 15 940 710
1 413 786
1 960 293
24 924 094
Wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Koszty prac
rozwojowych
Oprogramowanie
komputerowe
Patenty
i
licencje
Wartość firmy
(powstała w
wyniku
połączenia)
Inne
Razem
Wartość brutto
Na dzień
1 stycznia 2009
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
31 grudnia 2009
833 433
350 392
(833 433)
6 054 093
4 520 419
(403 503)
7 722 366
10 711
(457 099)
3 865 731
0
(1 026 456)
119 896
885 760
(116 411)
18 595 519
5 767 282
(2 836 902)
350 392
10 171 009
7 275 978
2 839 275
889 245
21 525 899
Umorzenie
Na dzień
1 stycznia 2009
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
31 grudnia 2009
6 672
9 635
(6 672)
4 296 986
590 840
(87 935)
2 457 545
481 856
(21 058)
784
(784)
1 461
78 769
956
6 763 447
1 161 101
(115 493)
9 635
4 799 891
2 918 343
0
81 186
7 809 055
826 761
(826 761)
0
0
125 008
(125 008)
437 297
(62 293)
0
0
1 389 066
(1 014 062)
0
0
0
375 004
0
375 004
0
1 757 107
5 139 813
3 427 650
118 436
10 443 006
340 757
5 371 118
4 357 635
2 464 271
808 059
13 341 840
Odpis z tytułu
utraty wartości
Na dzień
1 stycznia 2009
Zmniejszenia
Na dzień
31 grudnia 2009
Wartość netto
Na dzień
1 stycznia 2009
Na dzień
31 grudnia 2009
29
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2009 roku.
Koszty prac
rozwojowych
Oprogramowanie
komputerowe
Wartość firmy
(powstała w
wyniku
połączenia)
Patenty
i
licencje
Inne
Razem
Wartość brutto
Na dzień
1 stycznia 2009
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
30 czerwca 2009
833 433
0
(833 433)
6 054 093
1 115 140
(370 130)
7 722 366
8 499
(502 607)
3 865 731
12 457
(1 920)
119 896
155 057
(108 254)
18 595 519
1 291 153
(1 816 344)
0
6 799 103
7 228 258
3 876 268
166 699
18 070 328
Umorzenie
Na dzień
1 stycznia 2009
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
30 czerwca 2009
6 672
0
(6 672)
4 296 986
65 510
(55 114)
2 457 545
57 119
0
784
4 820
0
1 461
79 206
0
6 763 447
206 655
(61 786)
0
4 307 382
2 514 664
5 604
80 667
6 908 316
826 761
0
(826 761)
0
826 761
0
125 008
0
0
437 297
0
0
0
0
0
1 389 066
826 761
(826 761)
0
826 761
125 008
437 297
0
1 389 066
0
1 757 107
5 139 813
3 427 637
118 436
10 442 993
0
1 664 960
4 588 586
3 433 367
86 032
9 772 945
Odpis z tytułu
utraty wartości
Na dzień
1 stycznia 2009
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na dzień
30 czerwca 2009
Wartość netto
Na dzień
1 stycznia 2009
Na dzień
30 czerwca 2009
W spółkach Grupy nie występuje uŜytkowanie oprogramowania komputerowego na podstawie
umów leasingu.
Grupa wykazała znaczący wzrost w licencji inwestycyjnej (ref. Działalność zaniechana).
3.
NaleŜności długoterminowe
Na dzień
30 czerwca
2010 roku
Na dzień
31 grudnia
2009 roku
Na dzień
30 czerwca
2009 roku
NaleŜności od pozostałych jednostek
23 502
306 680
13 603
SNET, a.s. - z tytułu sprzedaŜy akcji
1 642 531
1 795 263
2 289 746
Inne
4 685 692
13 361
0
480 832
3 611
5 754
6 832 557
2 118 915
2 309 103
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
PoŜyczka
Razem
30
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Odpisy aktualizujące naleŜności z tytułu dostaw i
usług nieściągalne
Razem netto
(117 120)
(139 779)
(152 446)
6 715 437
1 979 136
2 156 657
NaleŜność od spółki SNET, a.s. nie jest oprocentowana i została wyceniona do wartości
bieŜącej (zdyskontowana). Do wyliczeń zastosowano stopę dyskonta na poziomie 2%.
W porównaniu z poprzednim okresem znacznie wzrosły naleŜności długoterminowe z tytułu
sprzedaŜy UNiQUARE.
4.
Udziały mniejszości
W bieŜącym okresie (i porównywalnym) wystąpiły następujące zmiany udziałach mniejszości:
Na dzień
Na dzień
30 czerwca 31 grudnia 2009
roku
2010 roku
Na początek okresu
Zmiany w składzie Grupy
2 721 980
3 922 824
3 922 812
653 647
0
0
0
(353 750)
0
0
(1 264 164)
(1 264 164)
(160 096)
416 647
(102 635)
0
423
(2 544)
3 215 531
2 721 980
2 553 470
Udział w wyniku
Dywidendy dla udziałowców / akcjonariuszy
mniejszościowych
Pozostałe elementy podziału wyniku za lata ubiegłe
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek
Na koniec okresu
5.
Na dzień
30 czerwca
2009 roku
Zobowiązania finansowe
Na dzień
30 czerwca
2010 roku
Na dzień
31 grudnia
2009 roku
Na dzień
30 czerwca
2009 roku
Zobowiązania finansowe długoterminowe
Zobowiązania z leasingu finansowego
1 406 521
1 721 597
1 437 425
0
1 403 347
11 834 112
3 336 795
0
0
545 746
541 156
0
5 289 062
3 666 100
13 271 537
Opcja put – UNiQUARE
Opcja put – Statlogics
Inne
Razem
Na dzień
30 czerwca
2010 roku
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe
Zobowiązania z dywidend
Zobowiązania z leasingu finansowego
31
Na dzień
31 grudnia
2009 roku
Na dzień
30 czerwca
2009 roku
488 041
185 971
960 658
1 545 794
1 386 338
1 171 532
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty
handlowe
Razem
6 030
4 846
68 721
2 039 865
1 577 155
2 200 911
Częścią umowy kupna udziału Statlogics Zrt. jest opcja „put”, która daje prawo
akcjonariuszom mniejszościowym sprzedać posiadany przez nich udział w spółce Statlogics
Zrt, przy czym 14,98% moŜe być sprzedane nie wcześniej niŜ w 2011 roku a pozostałe
14,98% nie wcześniej niŜ w 2012 roku. Cena sprzedaŜy jest uzaleŜniona od zysku
wypracowanego przez Statlogics za rok obrotowy poprzedzający rok wykonania opcji.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku Grupa wykazała zobowiązanie finansowe długoterminowe w
kwocie 3 336 795 EUR, które stanowi oszacowaną wartość przyszłej zapłaty za dodatkowy,
29,96%, pakiet udziałów spółki Statlogics Zrt.
Częścią umowy kupna udziałów w spółce Statlogics Zrt. jest teŜ opcja „call”. Spółka Asseco
Central Europe posiada prawo do zaŜądania od obecnych akcjonariuszy mniejszościowych
spółki Statlogics sprzedaŜy pozostających udziałów (29,96%) na takich samych warunkach,
jak w przypadku opcji „put”.
6.
Rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego, co wynika
z umownych okresów gwarancyjnych i moŜliwych kosztów, które mogą w związku z tym
powstać. Rezerwa jest ustalana na podstawie kwalifikowanych oszacowań. Okresy
gwarancyjne wynoszą od 6 do 12 miesięcy.
Rezerwa na ryzyka handlowe obejmuje wszelkie moŜliwe koszty połączone z karami za
niespełnienie warunków wynikających z zawartych umów.
Zmiany stanu rezerw prezentuje poniŜsza tabela:
Rezerwa na
zobowiązania z
tytułu
kontraktów
handlowych
Inne rezerwy
1 713 541
(847 657)
13 575
(4 887)
838 495
44 065
2 565 611
(808 479)
865 884
8 688
882 560
1 757 132
865 884
8 688
882 560
1 757 132
197 400
0
0
197 400
(179 078)
(741 141)
(8 688)
0
0
(882 560)
(187 766)
(1 632 701)
143 065
0
0
143 065
143 065
0
0
0
0
0
143 065
0
Naprawy
gwarancyjne
oraz zwroty
Na dzień 1 stycznia 2009
roku
Zmiana
Na dzień 31 grudnia
2009 roku
Na dzień 1 stycznia 2010
roku
Utworzone w ciągu roku
obrotowego
Wykorzystane
Rozwiązane
Na dzień 30 czerwca
2010 roku
w tym:
krótkoterminowych
dlugoterminowych
Razem
Oprócz wspomnianych rezerw grupa oszacowała ewentualne ryzyka związane z odstąpieniem
od umowy na dostawę Wizowego Systemu Informacyjnego dla Ministerstwa Spraw
32
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Zagranicznych Republiki Czeskiej dostarczanego za pośrednictwem Asseco Central Europe w
Czechach. Biorąc pod uwagę rozwiązanie wspomnianej umowy, grupa objęła odpisem całości
rozpoczętej produkcji, która nie została jeszcze zafakturowana, co spowodowało zmniejszenie
przychodów w 2010 roku o 800 tys. EUR. Dodatkowo odstąpienie od umowy przez klienta
moŜe skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanego juŜ wynagrodzenia w wysokości ok. 950
tys. EUR. Na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień niniejszego raportu nie moŜna
jeszcze ocenić prawdopodobieństwa konieczności zwrotu wynagrodzenia, a zarząd Asseco
Central Europe w Czechach podjął kroki w celu zminimalizowania negatywnych skutków
odstąpienia od umowy, Grupa nie utworzył jeszcze rezerwy na ewentualny zwrot
wynagrodzenia w wysokości 950 tys. EUR.
7.
Przychody
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaŜy w podziale na produkty i usługi oraz towary.
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług stanowią licencje i oprogramowania własne,
(obejmują i przychody ze sprzedaŜy systemów ERP oraz GIS), usługi obce, usług
telekomunikacyjnych. Przychody ze sprzedaŜy towarów stanowią część działalności typowo
handlowej na poziome sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
6 miesiący do
30 czerwca 2009
roku-
27 774 142
26 724 802
Licencje i oprogramowania własne
4 600 490
3 922 625
Usługi
5 123 697
6 105 642
Outsourcing
3 329 428
3 188 411
14 199 036
12 795 967
521 490
712 157
1 015 462
797 048
232 042
185 802
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
Teleinformatyka
Pozostałe
SprzedaŜ strony trzecie
Licencje i oprogramowania
Usługi
Outsourcing
Teleinformatyka
0
3 100
514 610
28 274
268 810
579 873
3 253 288
1 611 764
Outsourcing
11 460 460
12 153 951
Telekomunikacja
16 657 664
12 743 270
495 862
320 623
60 656 878
54 351 457
Sprzęt i infrastrukture
Inny
Razem
Istotną pozycją przychodów Grupy, są przychody z tytułu usług telekomunikacyjnych, ktore
są generowane przez spółkę zaleŜną Slovanet a.s.
33
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
8.
Koszty operacyjne
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
6 miesiący do
30 czerwca 2009
roku-
(976 186)
(1 283 775)
Usługi obce
(22 301 370)
(14 702 021)
Wynagrodzenia
(17 517 168)
(19 804 861)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
(2 955 596)
(3 883 864)
Amortyzacja
(2 965 403)
(2 930 394)
(29 186)
(29 532)
PodróŜe słuŜbowe
(341 763)
(386 408)
Pozostałe
(495 626)
(831 630)
(47 582 299)
(43 852 485)
Koszty sprzedaŜy
(7 696 903)
(6 686 532)
Koszty ogólnego zarządu
(8 126 048)
(6 954 457)
(31 759 342)
(30 211 496)
Wartość sprzedanych towarów
(7 183 771)
(4 877 563)
Koszt własny sprzedaŜy razem
(38 943 113)
(35 089 058)
Koszty według rodzaju
ZuŜycie materiałów i energii
Podatki i opłaty
Razem
w tym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Usługi obce obejmują przede wszystkim usługi informatyczne – podwykonawstwo (9 523 067
EUR w 2010 roku oraz 2 853 378 EUR w 2009 roku), usługi i opłaty telekomunikacyjne
(4 017 777 EUR w roku 2010 oraz 4 125 155 EUR w roku 2009) oraz koszty najmu
powierzchni biurowej i magazynowej i najmu pojazdów i innych aktywów (2 648 997 EUR w
roku 2010 oraz 3 069 908 EUR w roku 2009).
9.
Podatek dochodowy bieŜący
Główne składniki obciąŜenia podatkowego w okresie sprawozdawczym i porównywalnym:
Podatek dochodowy bieŜący
Podatek odroczony
Podatek odroczony od zysku lub straty z działalności
zaniechanej
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic
przejściowych
Podatek dochodowy razem
34
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
6 miesiący do
30 czerwca 2009
roku-
(1 601 076)
(341 803)
174 417
(706 306)
(271 968)
(449 411)
446 385
(256 895)
(1 426 659)
(1 048 109)
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem
według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej
stawki podatkowej Grupy:
Zysk brutto
Zysk brutto
Obowiązująca stawka podatku dochodowego od
osób prawych
Podatek dochodowy według obowiązującej
ustawowej stawki podatkowej
6 miesiący do
30 czerwca 2010
roku
6 miesiący do
30 czerwca 2009
roku-
6 784 640
6 003 571
6 784 640
6 003 571
19,0%
19,0%
(1 289 082)
(1 140 678)
(137 577)
92 569
(1 426 659)
(1 048 109)
21,03%
17,46%
Korekty podatku
Innych róŜnic trwałych
Podatek dochodowy razem
Efektywna stawka podatkowa
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych,
fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek
czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów
prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają równieŜ niejasności, które powodują róŜnice w
opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami
państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia
podatkowe mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania
wysokich kar. Zjawiska te powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Słowacji jest wyŜsze niŜ
istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia
podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w
sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym
ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.
10. Zysk na akcję
Grupa wykazała zysk netto za okres sprawozdawczy przypisany Jednostce Dominującej w
kwocie 2 113 648 EUR i straty netto przypisane udziałowcom mniejszościowym w kwocie
160 156 EUR.
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki
Dominującej
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Na dzień
30. 6. 2010
Na dzień
30. 6. 2009
2 113 648
4 852 568
21 360 000
21 360 000
0,10
0,23
0,10
0,23
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z
działalności operacyjnej
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z
działalności operacyjnej
Dla pierwszych 6 miesięcy roku nienastąpiła zmiana ilości akcji.
35
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Informacje dodatkowe
11. Sprawozdawczość według segmentów
Przychody za okres od dnia 1 stycznia
2010 roku do dnia 30 czerwca 2010
roku
Przychody ze sprzedaŜy:
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych
SprzedaŜ między segmentami
Zysk/strata netto z działalności
operacyjnej segmentu
Przychody z tytułu odsetek
Udział w wynikach jednostek
stowarzyszonych
Koszty z tytułu odsetek
Podatek dochodowy (obciąŜenie
podatkowe)
Zysk netto segmentu
Aktywa segmentu, w tym
Wartość firmy z konsolidacji
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Przeciętne zatrudnienie w okresie
Pozostałe informacje dotyczące
segmentu
Nakłady inwestycyjne
Amortyzacja
Działalność na
rynku słowackim
Działalność na
rynku czeskim
Działalność na
rynku węgierskim
Eliminacje
Działalność
ogółem
36 519 081
36 271 099
247 983
23 441 777
23 253 484
188 293
1 132 295
1 132 295
0
(436 275)
(436 275)
60 656 878
60 656 878
0
4 200 326
3 710 977
32 681
(1 616 780)
6 327 204
59 806
19 108
637
79 551
34 936
13 506
0
48 442
(204 042)
(26 398)
0
(230 440)
(831 683)
(592 138)
(2 838)
(1 426 659)
3 660 271
3 197 818
72 613
124 094 742
10 259 161
95 043
9 654 748
22 966 626
533 124
1 009 171
5 022 534
0
788
825
73
(11 049 332)
(2 245 246)
(82 639)
(602 117)
0
(118 041)
36
(1 572 722)
5 357 980
134 758 661
38 248 321
628 167
-
1 686
(11 131 972)
(2 965 403)
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Grupa Asseco dokonuje podziału geograficznego na podstawie lokalizacji prowadzonej działalności, wydzielając następujące istotne
obszary:
• Działalność na słowackim rynku informatycznym,
• Działalność na czeskim rynku informatycznym
• Działalność na węgierskim rynku informatycznym
Grupa działa w segmencie technologii informatycznych i telekomunikacji. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i
sprzedaŜ systemów informatycznych i teleinformatyka. Ze względu na to, iŜ główne działania handlowe reprezentują działania
podobnego charakteru, uwaŜa się sprzedaŜ Grupy jako sprzedaŜ w jednym segmencie branŜowym.
Przychody za okres od dnia 1
stycznia 2009 roku do dnia 30
czerwca 2009 roku
Przychody ze sprzedaŜy:
SprzedaŜ na rzecz klientów
zewnętrznych
SprzedaŜ między segmentami
Działalność na
Działalność na
rynku słowackim rynku czeskim
Działalność na
rynku
węgierskim
Działalność
na rynku
austriackim
23 568 337
31 295 006
23 056 451
523 039
511 886
0
(1 034 925)
0
3 499 622
2 175 323
0
107 615
5 782 560
165 219
31 463
0
196 682
1 803
110 892
0
112 695
(267 445)
(73 810)
0
(341 255)
(717 048)
(331 061)
0
(1 048 109)
Zysk netto segmentu
3 050 228
1 885 883
Aktywa segmentu, w tym
Wartość firmy z konsolidacji
Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych
82 026 223
10 378 744
46 111 216
23 311 579
0
0
97 560
429 410
0
Przychody z tytułu odsetek
Udział w wynikach jednostek
stowarzyszonych
Koszty z tytułu odsetek
Podatek dochodowy (obciąŜenie
podatkowe)
37
(1 034 925)
Działalność
ogółem
31 818 045
Zysk/strata netto z działalności
operacyjnej segmentu
0
Eliminacje
54 351 457
54 351 457
19 351
17 496 904
29 469 102
4 955 462
145 634 341
63 159 425
526 970
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
Przeciętne zatrudnienie w okresie
Pozostałe informacje dotyczące
segmentu
Nakłady inwestycyjne
Amortyzacja
850
858
0
143
1 851
(12 532 073)
(2 240 755)
(142 403)
(689 641)
0
0
(20 286)
(12 694 762)
(2 930 396)
38
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
12. Informacje o skonsolidowanym rachunku przepływów środków pienięŜnych
W Grupie w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się wartość środków pienięŜnych o kwotę
6,5 mil. EUR, co jest spowodowane przede wszyskim wydatkami na zakup 70,04% spółki
Statlogics Zrt. 7,1 mil. EUR oraz wypłatą dywidendy przez Jednostkę Dominującą 4,7 mil.
EUR. Przepływy z działalności operacyjną są dodatnie i wyniosły 8,3 mil. EUR.
13. Zobowiązania pozabilansowe
Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan udzielonych gwarancji i poręczeń przez i na rzecz Asseco
Central Europe a.s. przedstawiał się następująco:
spółka Slovanet a.s. korzysta z gwarancji wystawionej przez Tatrabanka dotyczącej
zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec spółki T Mobile a.s. na kwotę 41 tys. EUR.
spółka Asseco Central Europe, a.s. korzysta z gwarancji wystawionej przez
Československa Obchodna Banka a.s., dotyczącej zabezpieczenia spłaty zobowiązań
wobec Ministerstwa Finansów na kwotę 20 tys. EUR (gwarancja jest waŜna do dnia
30 czerwca 2011 roku).
gwarancja udzielona na rzecz spółki zaleŜnej Slovanet a.s. w wysokości 6 054 tys. EUR,
dotycząca kredytów bankowych wynikających z ramowej umowy kredytowej banku
Tatrabanka.
gwarancja udzielona na rzecz spółki zaleŜnej Slovanet a.s., w wysokości 2 646 tys. EUR,
dotycząca kredytu zaciągniętego przez tą spółkę w banku Tatrabanka. Jest to kredyt
długoterminowy, o terminie spłaty do końca 2012 roku.
gwarancja udzielona na rzecz spółki zaleŜnej MPI Consulting, s.r.o., w wysokości 232 tys.
EUR, dotycząca kredytu bankowego w Československa Obchodna Banka a.s., o terminie
spłaty na 30 września 2010 roku.
gwarancja udzielona na rzecz spółki Slovanet w wysokości 66 tys. EUR, dotycząca
zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec spółki Tricorp (za pośrednictwem Tatrabanka,
a.s ). Gwarancja jest waŜna do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
gwarancja udzielona na rzecz spółki Slovanet w wysokości 100 tys. EUR, dotycząca
zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec Instytutu Informacji i Prognoz (za
pośrednictwem Tatrabanka, a.s ). Gwarancja jest waŜna do dnia 30 września 2010 roku.
14. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
Po dniu bilansowym to jest w okresie od 30 czerwca 2010 roku do dnia sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jest do dnia 19 sierpeńa 2010 roku wystąpili
następne znaczące zdarzenia mające wpływ na osiągnięcie wyników finansowych Grupy.
Rejestracja połączenia Asseco Central Europe ze spółką zaleŜną MPI CONSULTING,
s.r.o.
W dniu 1 lipca 2010 roku została doręczona do Spółki decyzja Sadu Okręgowego Bratysława I
połączeniu Spółki Assec0 Central Europe ze społką MPI CONSULTING, s.r.o. Z dniem 1 lipca
2010 roku spółka MPI CONSULTING, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego
prowadzonego przez Sąd Okręgowy Bratysława I. Połączenie nastąpi przez przeniesienie
całego majątku MPI CONSULTING, s.r.o. (jako spółki przejmowanej) na rzecz Asseco Central
Europe, a.s. (jako spółki przejmującej). W wyniku połączenia spółka MPI CONSULTING, s.r.o.
została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W wyniku połączenia spółek nie dojdzie
39
Grupa kapitałowa Asseco Central Europe
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku
Wszystkie kwoty w euro (EUR)
do zmiany kapitału zakładowego spółki przejmującej, ani do zmiany statutu czy zmian
w składzie organów zarządzających spółki przejmującej.
Decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego dotycząca nabycia przez Asseco
Central Europe, a.s. akcji spółki GlobeNet, Zrt.
W dniu 2 sierpnia 2010 roku do społki Asseco Central Europe, a.s. została doręczona zgoda
słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 2 sierpnia 2010 roku na nabycie przez Asseco
Central Europe, a.s. akcji spółki GlobeNet, Zrt. Urząd Antymonopolowy w swojej decyzji
stwierdził, Ŝe procedura wyraŜenia zgody jest zakończona. Oznacza to, Ŝe Urząd
Antymonopolowy nie widzi przeszkód w transferze akcji.
Przeniesienie akcji spółki GlobeNet Zrt. na rzecz Asseco Central Europe.
Po spełnieniu wszystkich warunków umowy nabycia akcji spółki GlobeNet Zrt. z siedzibą w
Budapeszcie, zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 roku pomiędzy Asseco Central Europe
i akcjonariuszami spółki GlobeNet Zrt., w dniu 6 sierpnia 2010 roku, 180 sztuk akcji spółki
GlobeNet Zrt. zostało przeniesione na rzecz Asseco Central Europe. Nabyte akcje stanowią
60% kapitału zakładowego spółki GlobeNet, Zrt. oraz taki sam udział procentowy głosów na
walnym zgromadzeniu tej spółki. Tym samym w dniu 2 sierpnia został pomyślnie zakończony
proces akwizycji spółki GlobeNet Zrt.
40
Asseco Central Europe, a.s.
Sprawozdanie okresowe w sprawie weryfikacji
skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych
za okres kończący sie 30 czerwca 2010 roku
sporządone zgodnie
z Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Spis treści
Sprawozdanie z sytuacji finansowej ...................................................................... 4
Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................. 6
Zestawienie zmian w kapitale własnym ……………..………………………………………………..........7
Rachunek przepływów pienięŜnych ...................................................................... 8
Informacje ogólne .............................................................................................. 9
Zasady rachunkowosci ...................................................................................... 11
Informacje dodatkowe ...................................................................................... 14
1. Wartości niematerialne i prawne .............................................................14
2. Inwestycje długoterminowe.. .................................................................. 16
3. Rezerwy.............................................................................................. 17
4. Podatek dochodowy bieŜący..................................................................... 17
5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŜności
krótkoterminowych...................................................................................... .18
2
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego
Dla akcjonariuszy Asseco Central Europe, a.s.
Wstęp
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego spółki Asseco Central Europe, a.s. („Spółka”)
sporządzonego na dzień 30 czerwca 2010 roku, które zawiera śródroczne
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2010 roku,
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zmian w kapitale
własnym i przepływów pienięŜnych za okres sześciu miesięcy zakończony tą datą
oraz śródroczne zasady (politykę) rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające. Za
sporządzenie i obiektywną prezentację śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa („MSR
34”) odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym obowiązkiem jest wyraŜenie zdania
na temat tego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na
podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do Międzynarodowego Standardu Usług
Przeglądu 2410, „Przegląd Śródrocznych Informacji Finansowych Przeprowadzany
przez NiezaleŜnego Biegłego Rewidenta Jednostki”. Przegląd śródrocznych informacji
finansowych polega na
pozyskaniu informacji przede wszystkim od osób
odpowiedzialnych za finanse i księgowość oraz na zastosowaniu procedur
analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres stosowanych procedur
w odniesieniu do przeglądu jest zasadniczo mniejszy niŜ w przypadku badania
przeprowadzanego zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. W
rezultacie przegląd nie pozwala uzyskać wystarczającej pewności, jaką uzyskalibyśmy
poznając wszystkie istotne kwestie, które mogłyby zostać zidentyfikowane w trakcie
badania. Nie wykonywaliśmy badania, w związku z czym nie wydajemy opinii
z badania.
Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, Ŝe nic nie zwróciło
naszej uwagi, co kazało by nam sądzić, Ŝe załączone śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z MSR 34.
19 sierpnia 2010
Bratysława, Republika Słowacka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licencja nr. 257
Translated by Andrzej 19.8.2010
3
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 30
czerwca 2010
(v EUR)
na dzień
31 grudnia 2009
na dzień 30
czerwca 2009
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
NaleŜności długoterminowe
Środki pienięŜne zastrzeŜone
Aktywa trwałe razem
496 720
499 324
584 250
14 563 860
55 652 558
21 374
70 189 486
28 156
67 981 790
323 211
5 115 352
477 535
2 399 091
0
0
76 151 701
73 586 810
68 594 196
24 237
12 568 641
4 126
12 091 672
2 476
4 296 162
1 500 706
307 867
6 411 200
0
1 150 000
2 150 000
10 040 823
368 623
15 370 781
1 112 756
14 617 885
422 890
24 503 030
30 037 202
27 900 613
100 654 731
103 624 012
96 494 809
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe
NaleŜności z tytułu wyceny
kontraktów
długoterminowych
Krótkoterminowe aktywa
finansowe
Środki pienięŜne i inne
aktywa pienięŜne
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
4
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (kontynuacja)
na dzień
30 czerwca 2010
na dzień
31 grudnia 2009
na dzień
30 czerwca 2009
709 024
80 420 980
709 024
78 918 914
709 024
78 918 915
5 683 580
3 833 038
0
12 321 444
0
9 075 416
90 646 622
91 949 382
88 703 355
0
424 478
0
511 648
207 606
589 167
424 478
511 648
796 773
9 438 843
10 369 741
6 464 814
13 389
131 398
157 411
635 830
412 376
117 491
9 583 630
11 162 982
6 994 681
10 008 108
11 674 630
7 791 454
100 654 731 103 624 012
96 494 809
Kapitał własny i zobowiązana
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
razem
Zobowiązania krótkoterminowe i
rezerwy
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz inne
Zobowiązania z tytułu wyceny
kontraktów długoterminowych
Rezerwy
Zobowiązania krótkoterminowe i
rezerwy razem
Zobowiązania razem
Kapitał i zobowiązanie razem
5
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (v EUR)
1 stycznia 2010 -
1 stycznia 2009 -
1 stycznia 2009 -
30 czerwca 2010
31 grudnia 2009
30 czerwca 2009
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaŜy
Koszt własny sprzedaŜy
14 668 746
(8 070 608)
30 763 812
(18 945 648)
13 137 629
(7 558 874)
6 598 138
11 818 164
5 578 755
(782 519)
(2 448 439)
37 905
(8 258)
(1 465 149)
(3 683 942)
88 502
(46 547)
(792 513)
(1 632 733)
36 419
(6 232)
3 396 827
6 711 028
3 183 696
4 564 113
(3 388 675)
7 009 895
(247 844)
6 691 483
(144 386)
4 572 265
(739 227)
13 473 079
(1 151 635)
9 730 793
(655 377)
Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej
3 833 038
12 321 444
9 075 416
Zysk (strata) netto
3 833 038
12 321 444
9 075 416
0
0
0
Całościowe wyniki
3 833 038
12 321 444
9 075 416
Zysk (strata) na jedną akcję
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
21 360 000
21 360 000
21 360 000
0,18
0,58
0,42
0,18
0,58
0,42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Inne całościowe dochody/koszty
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą z działalności operacyjnej (w EUR)
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
(w EUR)
6
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (v EUR)
Kapitał
podstawowy
Na dzień 1 stycznia 2010 roku
709 024
Kapitał
zapasowy
Niepodzielony
wynik
finansowy lat
ubiegłych
78 918 914
12 321 444
1 502 067
(1 502 067)
(4 699 200)
Dystrybucje profitu
Dywidendy
Zysk (strata) netto
Inny
Zysk (strata)
netto
Razem
0
3 833 038
(436 597)
91 949 382
0
(4 699 200)
3 833 038
(436 597)
Razem na dzień 30 czerwca
2010 roku
709 024
80 420 981
5 683 580
3 833 038
90 646 623
Na dzień 1 stycznia 2009 roku
709 022
77 808 799
11 149 317
0
89 667 138
1 110 117
(1 110 117)
(10 039 200)
Dystrybucje profitu
Dywidendy
Zysk (strata) netto
Inny
9 075 416
0
(10 039 200)
9 075 416
1
2
(1)
Razem na dzień 30 czerwca
2009 roku
709 024
78 918 915
0
9 075 416
88 703 355
Na dzień 1 stycznia 2009 roku
709 022
77 808 799
11 149 317
0
89 667 138
1 110 117
(1 110 117)
(10 039 200)
Dystrybucje profitu
Dywidendy
Zysk (strata) netto
Inny
Razem na dzień 31 grudnia
2009 roku
12 321 444
2
(2)
709 024
78 918 914
7
0
12 321 444
0
(10 039 200)
12 321 444
0
91 949 382
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (v EUR)
1 stycznia 2010 -
1 stycznia 2009 -
1 stycznia 2009 -
30 czerwca 2010
31 grudnia 2009
30 czerwca 2010
A. Przepływy pienięŜne z działalności
operacyjnej
I. Zysk netto przed opodatkowaniem
II. Korekty razem
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych a
innych transakcji finansowych
Odsetki
(Zysk) strata z tytułu działalności
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek
i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto
wygenerowane z działalności
operacyjnej (I+/-II)
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
IV. Przepływy pienięŜne netto z
działalności operacyjnej (I+/-II+/III)
4 572 265
(1 257 686)
339 378
13 473 079
(6 480 148)
214 420
9 730 793
(8 005 740)
116 234
2 648
(56 469)
58 772
259 002
(18 705)
(152 183)
(1 074 852)
(598 595)
(20 111)
838 963
(4 039 399)
1 069 718
(278 488)
(2 180 272)
(6 361 402)
(959 041)
0
2 447 003
(1 011 713)
320 009
3 056
(2 407 943)
824 042
0
(2 771 413)
(306 233)
0
3 314 579
7 338
(592 870)
6 992 931
(30 455)
(1 269 203)
1 725 053
(23 349)
(584 592)
2 729 047
5 693 273
1 117 112
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy inwestycyjne
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
PoŜyczki spłacone oraz odsetki
Dywidendy otrzymane
Wpływy ze sprzedaŜy akcji/udziałów w
jednostkach zaleŜnych
Wpływy z realizacji transakcji forward
II. Wydatki inwestycyjne
Nabycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Nabycie jednostek zaleŜnych
PoŜyczki udzielone
Środki pienięŜne zastrzeŜone
Wpływy z realizacji transakcji forward
III. Przepływy pienięŜne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z
działalności finansowej
I. Wpływy finansowe
II. Wydatki finansowe
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli
Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego
8
3 890 246
4 829 422
5 310 970
0
1 225 924
2 664 322
2 840
503 483
3 940 083
7 660
930 298
4 373 012
0
381 730
0
0
(7 237 587)
1 286
(14 223 710)
0
(10 956 711)
(91 213)
(7 143 598)
0
0
(2 776)
(67 792)
0
(13 005 918)
(1 150 000)
0
(33 027)
(10 217 062)
(650 000)
0
(56 622)
(3 347 341)
(9 394 288)
(5 645 741)
0
(4 711 665)
0
(10 118 507)
0
(10 067 138)
(4 699 200)
(10 039 200)
(10 039 200)
(12 217)
(79 307)
(4 589)
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z
działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem
(A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Zmiana stanu środków pienięŜnych z
tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu
(F+/-D+E)
9
(248)
0
0
(4 711 665)
(10 118 507)
(10 043 789)
(5 329 958)
(13 819 522)
(14 572 418)
0
15 370 781
0
29 190 303
0
29 190 303
10 040 823
15 370 781
14 617 885
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Informacje ogólne
Władze osobowe w Asseco Central Europe, a.s.
W I półroczu 2010 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Central
Europe, a.s. przedstawiał się następująco:
Zarząd
Data pełnienia funkcji
Rada
Nadzorcza
Data pełnienia funkcji
Jozef Klein
01.01.2010-30.06.2010
Adam Góral
01.01.2010-30.06.2010
Martin Morávek
01.01.2010-30.06.2010
Andrej Košári
01.01.2010-30.06.2010
Michal Navrátil
01.01.2010-30.06.2010
Eva Balážová
01.01.2010-30.06.2010
Marek Panek
01.01.2010-30.06.2010
Premysław
Sęczkowski
01.01.2010-30.06.2010
Struktura akcjonariatu Asseco Central Europe, a.s.
Akcjonariat na dzień 30 czerwca 2010:
Udział w kapitale
zakładowym
a liczba akcji
Akcjonariusz
Asseco Poland S.A.
ING Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A.
Pozostały (< 5%)
Razem
sztuka
8 560 000
1 406 946
11 393 054
21 360 000
Udział w
kapitale
zakładowym
oraz w liczbie
głosów
%
40,07
6,59
53,34
100,00
Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2009:
Udział w kapitale
zakładowym
a liczba akcji
Akcjonariusz
Asseco Poland S.A.
ING Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A.
Pozostały (< 5%)
Razem
10
EUR /sztuka
8 560 000
1 395 108
11 404 892
21 360 000
Udział w
kapitale
zakładowym
oraz w liczbie
głosów
%
40,07
6,53
53,4
100,00
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Rejestracja wartości nominalnej akcji oraz kapitału zakładowego na wartości
wyraŜone w EUR
W dniu 15 lipca 2009 została doręczona do Spółki informacja o dokonaniu operacje przez
CDCP SR (Słowacki Depozyt Papierów Wartościowych), Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych zmiany wartości nominalnej akcji zarejestrowanych pod kodem ISIN
SK1120009230, co nastąpiło na skutek zmiany środka płatniczego w Republice Słowacji.
Podsumowanie zmiany:
Wartość nominalna 1 akcji przed rejestracją: 1 SKK
Wartość nominalna 1 akcji po rejestracji: 0,033194 EUR
Wartość kapitału zakładowego przed rejestracją: 21 360 000 SKK
Wartość kapitału zakładowego po rejestracji: 709 023,84 EUR
Kurs wymiany: 30,1260 SKK/EUR
Zaokrąglenia stosowane przy konwersji: w górę
Data rejestracji przez Sąd Okresowy Bratysława I.: 5 czerwca 2009
Data rejestracji przez depozytariuszy: 15 lipca 2009
Liczba akcji nie uległa zmianie i wynosi 21 360 000 sztuk.
Zasady rachunkowosci
Podstawa sporządzenia śródroczne sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe finansowe zostało sporządzone zgodnie
z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które
są wyceniane według wartości godziwej. Śródroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe
finansowe zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardom Rachunkowości MSR 34.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe tymczasowy nie zawiera
wszystkich informacji w rocznych sprawozdaniach finansowych, w związku z tym,
ograniczenie poszczególnych śródrocznego sprawozdania finansowego powinna być w
związku z rocznym sprawozdaniem finansowym spółki na dzień 31 grudnia 2009.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres
6 miesięcy od 1 stycznia 2010 o 30 czerwca 2010 roku i za okres 6 miesięcy od 1
stycznia 2009 do 30 czerwca 2009, i za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2009 do 31
grudnia 2009 (dane porównywalne).
Spółka przedstawia śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z
załoŜeniem nieprzerwanego kontynuowania działalności. Spółka w chwili obecnej nie
posiada informacji o przeszkodach, które przeszkadzałyby w nieprzerwanej działalności.
Śródroczne sprawozdanie jednostkowe finansowe zostało sporządzone według
następujących zasad rachunkowości oraz wyceny zásadamia konsekwentnie stosowane w
poprzednim roku budŜetowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2009.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
Produkcja Grupy Asseco Central Europe podlega zjawisku sezonowości obserwowanemu
w całej branŜy IT. Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami Grupy największe
przychody ze sprzedaŜy generowane są w IV kwartale roku, kiedy realizowane są budŜety
inwestycyjne na dany rok przewidziane przez klientów Grupy.
11
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Transakcje w walutach obcych
Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego
w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i
zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
Powstałe w wyniku przeliczenia róŜnice kursowe, ujmowane są w przychodach bądź
kosztach finansowych.
Transakcje w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną na Europejski Bank
Centralny na dzień transakcji.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
WALUTA
EUR
USD
CZK
GBP
HUF
PLN
30.6.2010
1,00000
1,22710
25,69100
0,81745
286,00000
4,14700
12
31.12.2009
1,00000
1,44060
26,47300
0,88810
270,42000
4,10450
30.6.2009
1,00000
1,40580
26,02000
0,84865
276,21000
4,49600
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Nowe standardy, interpretacje oraz poprawki do opublikowanych standardów
W maju 2010 r. RMSR opublikowała listę poprawek do siódmego standard. Poprawki
do okresu obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011 r. lub później, z
wcześniejszego wniosku są dozwolone. Przyjęcie tych poprawek nie będzie miało
wpływu na sytuację finansową lub wyniki Spółki. Spółka nie przyjmuje Ŝadnych z
następujących dodatków:
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy
MSSF 7 Instrumenty finansowe – ujawnienie informacji
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Treść tej poprawki jest
wprowadzenie całkowitych dochodów, transfer przedmiotów z zestawienia
zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz
obowiązek
sporządzenia
bilansu
na
początku
najwcześniejszego
prezentowanego okresu, jeśli nie został ponownie -dostosowanie zasad
błędów rachunkowych lub przeklasyfikowania pozycji
MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
KIMSF 13 Programy lojalnościowe klientów
MSSF 8
Segmenty operacyjne - wyjaśniono, iŜ aktywa i zobowiązania
segmentu naleŜy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania
są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny
za podejmowanie decyzji operacyjnych. PoniewaŜ główny organ Grupy
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu
aktywów i zobowiązań segmentu, Grupa kontynuuje ujawnianie wymaganych
informacji w punkcie niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Interpretacja:
KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych - niniejsza
interpretacja nie ma zastosowania do wbudowanych instrumentów
pochodnych nabytych w wyniku:
a) połączenia jednostek
b) połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną
kontrolą lub
c) powołania wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z definicją w MSR 31 Udziały
we wspólnych przedsięwzięciach.
KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za
granicą - interpretacja dotyczy warunków, na jakich moŜliwe jest ostroŜności
rachunkowości (rachunkowość zabezpieczeń), z moŜliwości przewidzianych
przez istnienie elementów i instrumentów zabezpieczających dla poszczególnych
części grupy i ustalić kwoty, które zostaną przeznaczone z kapitału własnego do
rachunku zysków i strat na zabezpieczanej działalności zagranicznej
odwróceniu.
Zmiany do poniŜszych standardów nie miały wpływu na zasady (politykę) rachunkowości,
sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy:
13
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
MSSF 2 Płatności w formie akcji: Grupowe transakcje płatności w formie akcji
rozliczane w środkach pienięŜnych – mający zastosowanie od 1 stycznia 2010
roku. Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych
transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pienięŜnych. Zastępuje
ona KIMSF 8 oraz KIMSF 11. Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na
sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana zmiana wyjaśnia, Ŝe jeŜeli jednostka zaleŜna spełnia kryteria klasyfikacji jako
przeznaczona do sprzedaŜy, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaŜy, nawet jeŜeli po transakcji sprzedaŜy jednostka
dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zaleŜnej. Zmiana ma
zastosowanie prospektywne i nie ma wpływu na sytuację finansową ani na wyniki
działalności Grupy
MSR 17 Leasing
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
MSR 38 Wartości niematerialne
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – Spełniające kryteria
pozycje zabezpieczane – mający zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany
dotyczą wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz
wyznaczania, w określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź
części ryzyka. Zmiana nie miała wpływu na sytuację finansową ani na wyniki
działalności Grupy.
Interpretacja:
KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych
KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za
granicą
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie Ŝadnego innego standardu,
interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w Ŝycie.
14
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Informacje dodatkowe
Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz odpisów
aktualizujących wartość składników majątku.
1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2010
Oprogramowani
e komputerowe
Wartość brutto
na dzień
1 stycznia 2010
Nabycie
na dzień
30 czerwca 2010
Umorzenie
na dzień
1 stycznia 2010
Nabycie
na dzień
30 czerwca 2010
Wartość netto
na dzień
1 stycznia 2010
na dzień
30 czerwca 2010
Licencji i
innych
Inny
Goodwil
Razem
199 048
4 979
0
12 300 000
0
2 407 286
0
75 782
199 048
14 788 047
204 027
12 300 000
2 407 286
75 782
14 987 095
177 674
4 832
0
0
0
240 729
0
0
177 674
245 561
182 506
0
240 729
0
423 235
21 374
0
0
0
21 374
21 521
12 300 000
2 166 557
75 782
14 563 860
W Spólke nie jest oprogramowanie komputerowe uŜywane na podstawie umowy leasingu.
Wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2009
Oprogramowanie
komputerowe
Wartość brutto
na dzień
1 stycznia 2009
na dzień
31 grudnia 2009
Umorzenie
na dzień
1 stycznia 2009
Nabycie
na dzień
31 grudnia 2009
Wartość netto
na dzień
1 stycznia 2009
na dzień
31 grudnia 2009
Razem
199 048
199 048
199 048
199 048
164 110
13 564
164 110
13 564
177 674
177 674
34 938
34 938
21 374
21 374
15
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2009
Razem
Oprogramowanie
komputerowe
Wartość brutto
na dzień
1 stycznia 2009
na dzień
30 czerwca 2009
Umorzenie
na dzień
1 stycznia 2009
Nabycie
na dzień
30 czerwca 2009
Wartość netto
na dzień
1 stycznia 2009
na dzień
30 czerwca 2009
199 048
199 048
199 048
199 048
164 110
6 782
164 110
6 782
170 892
170 892
34 938
34 938
28 156
28 156
2. Inwestycje długoterminowe
do 30.6.2010
do 31.12.2009 do 30.6.2009
Slovanet, a.s.
Asseco Solutions, a.s.
MPI CONSULTING s.r.o.
Asseco Central Europe, a.s. (Czech Rep.)
UNiQUARE Software Development GmbH
ISZP, s.r.o.
Statlogics Zrt
Disig, a.s.
3 645 009
9 295 374
582 588
34 985 991
RAZEM
55 652 558 70 189 486 67 981 790
0
7 143 596
0
3 645 009
9 295 374
582 586
34 985 991
19 189 671
2 490 855
0
0
3 645 009
9 296 119
582 586
34 985 991
19 189 671
0
0
282 414
Nabycie udziałów w Statlogics Zrt.
Zarząd Asseco Central Europe, a.s. w dniu 14 grudnia 2009 r. spółka podpisała umowę w
przedmiocie nabycia 70,04% akcji spółki Statlogics Zrt.. W dniu 18 Lutego 2010 r.,
Spółka została powiadomiona o decyzji Urzędu Antymonopolowego z dnia 17 Luty 2010
zatwierdzająca nabycia, twierdząc, Ŝe proces jest zakończony i nie widzi przeszkód do
przeniesienia akcji. 1 192 sztuk akcji Statlogics Zrt. została przekazana do Spółki w dniu
1 Marca 2010 roku.
SprzedaŜ udziałów w UNiQUARE.
SprzedaŜ 60% udziałów spółki zaleŜnej UNiQUARE Software Development GmbH w dniu
25 maja 2010r. Przychodzące akcjonariuszy mniejszościowych spółka GENESIS
Liegenschaftwverwaltungs GmbH znajduje się w Krumpendorfe, Austria.
16
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
3. Rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego, co wynika
z umownych okresów gwarancyjnych i moŜliwych kosztów, które mogą w związku z tym
powstać. Rezerwa jest ustalana na podstawie kwalifikowanych oszacowań. Okresy
gwarancyjne wynoszą od 6 do 12 miesięcy.
Rezerwy dotyczące kosztów wykazywanego okresu obejmują zwłaszcza rezerwy na
zakładane nagrody motywacyjne dla menedŜerów za wyniki osiągnięte w bieŜącym
okresie.
Zmiany rezerw przedstawia poniŜsza tabela:
do 30.6.2010
do 31.12.2009 do 30.6.2009
Stan na początek okresu
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
oprogramowania własnego
635 830
854 129
854 129
635 830
854 129
854 129
Zwiększenia
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
oprogramowania własnego
197 400
900 000
200 000
197 400
900 000
200 000
Wykorzystanie
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
oprogramowania własnego
701 832
841 340
424 363
701 832
841 340
424 363
Rozwiązanie
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
oprogramowania własnego
0
276 959
512 275
276 959
512 275
131 398
635 830
117 491
131 398
635 830
117 491
0
Stan na koniec okresu
Rezerwa na koszty dotyczące okresu
sprawozdawczego
4. Podatek dochodowy bieŜacy
Główne składniki obciąŜenia podatkowego w okresie sprawozdawczym i porownywalnym
do 30.6.2010
Podatek dochodowy bieŜący
do 31.12.2009
do 30.6.2009
(584 903)
(1 269 203)
(87 804)
Podatek odroczony
(154 324)
117 568
(567 573)
Związany z powstaniem i odwróceniem się
róŜnic przejściowych
(154 324)
117 568
(567 573)
(739 227)
(1 151 635)
(655 377)
Podatek dochodowy razem
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem
według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według
efektywnej stawki podatkowej
17
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Zysk brutto
Obowiązująca stawka podatku dochodowego od
osób prawych
Podatek dochodowy według obowiązującej
ustawowej stawki podatkowej
Nie podatkowe przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty wynikające z wyceny
kontraktów IT
RóŜnica pomiędzy amortyzacją podatkową a
rachunkową
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów
Koszty podatkowe niestanowiące trwale kosztów
księgowych
do 30.6.2010
do 31.12.2009
do 30.6.2009
4 572 265
13 473 079
9 730 793
19,00%
19,00%
19,00%
(868 730)
(2 559 885)
(1 848 850)
152 261
1 208 666
1 208 666
38 973
(413 018)
17 610
4 964
143 001
(30 385)
(13 843)
(8 915)
423 246
Efektywnej stawka podatkowa
16,2%
8,5%
6,70%
Podatek dochodowy razem
(739 227)
(1 151 635)
(655 377)
5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŜności
krótkoterminowych:
do 30.6.2010
do 31.12.2009
do 30.6.2009
691 247
213 738
213 738
Utworzonie
0
545 110
33 949
Odwróconie
(201 928)
(67 601)
(28 996)
489 319
691 247
218 691
Stav na początek okresu
Stav na koniec okresu
Zdarzenia, które nastąpiły po dniu 30 czerwca 2010 i mogą wpłynąć na osiągane
wyniki finansowe
Po dniu bilansowym to jest 30 czerwca 2010 roku do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego za rok 2009, to jest do dnia 19 sierpńia 2010 roku wystąpiły niektóre
znaczące zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe bieŜacięgo roku.
18
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Asseco Central Europe, a.s.za I półrocze 2010
Inwestycyjna działalność
Połączenie MPI CONSULTING z Asseco Central Europe.
W dniu 1 lipca 2010 r. spółka MPI CONSULTING, s.r.o. połączyła się z spółką Asseco
Central Europe, a.s. Spółka MPI CONSULTING, s.r.o. została rozwiązana bez
przeprowadzenia likwidacji.
Z dniem 1 lipca 2010 r. spólka MPI CONSULTING, s.r.o. została wykreślona z rejestru
handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Bratysława I.
Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku MPI CONSULTING, s.r.o. (jako
spółkę przejmowaną) na Asseco Central Europe, a.s. (jako spółkę przejmującą). W
wyniku połączenia spółka MPI CONSULTING, s.r.o. została rozwiązana bez
przeprowadzenia likwidacji.
W wyniku połączenia podanych spółek nie dojdzie do zmiany kapitału zakładowego spółki
przejmującej, ani do zmiany statutu oraz zmiany organów spółki przejmującej.
Nabycie akcji w GLOBENET Zrt.
Zarząd Asseco Central Europe, a.s. („Asseco”) informuje, Ŝe w dniu 26 kwietnia 2010 r.
spółka podpisała umowę w przedmiocie nabycia 60% akcji spółki GLOBENET Zrt. i w dniu
6 sierpnia 2010 r., po spełnieniu wszystkich warunków umowy, nabycie 180 akcji spółki
GlobeNet Zrt., stanowiących 60% kapitału zakładowego tej spółki. Całkowite koszty
transakcji nie przekroczą 7,8 mln EUR. Nabyte akcje stanowią 60% kapitału zakładowego
spółki GlobeNet, Zrt. oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu
tej spółki.
19

Podobne dokumenty