WOJEWODA OPOLSKI Pani Barbara Adamska Prezes Zarządu

Komentarze

Transkrypt

WOJEWODA OPOLSKI Pani Barbara Adamska Prezes Zarządu
WOJEWODA OPOLSKI
PSiZ.V.9521.12.2016.MPR
Opole, 16 września 2016 r.
Pani
Barbara Adamska
Prezes Zarządu
EUROTURYSTA Sp. z o.o.
Pokrzywna 75
48-267 Jarnołtówek
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
I
Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli
1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
EUROTURYSTA Sp. z o.o., Pokrzywna 75, 48-267 Jarnołtówek.
2) podstawa prawna podjęcia kontroli:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).
3) zakres kontroli:
a) przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
b) okres objęty kontrolą: od 1.01.2015 r. do dnia kontroli, tj. 26.09.2016 r.
4) rodzaj kontroli: problemowa.
5) tryb kontroli: zwykły.
6) termin kontroli: 26.09.2016 r.
7) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów
Wacław Krawczuk – kierownik Oddziału ds. Pracy w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu kontrolnego,
Mirosław Próchniak – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Pracy Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8) kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Barbara Adamska – Prezes Zarządu od
4.02.2003 r.
II
Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:
Pozytywnie oceniono działalność EUROTURYSTA Sp. z o.o. w Pokrzywnej
w kontrolowanym zakresie.
Ustalenia kontroli.
W okresie objętym kontrolą, tj. od 1.01.2015 r. do 26.09.2016 r. EUROTURYSTA Sp. z o.o.
w Pokrzywnej zorganizowała 1 turnus usprawniająco – rekreacyjny (w 2016 r.),
w którym uczestniczyły 2 osoby niepełnosprawne, korzystające z dofinansowania do
kosztów uczestnictwa ze środków PFRON.
Turnus został zorganizowany w dniach: 12 – 25.06.2016 r., Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym "SUDETY" w Pokrzywnej, będącym własnością jednostki kontrolowanej.
Strona 1 z 2
W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji związanej z organizacją turnusu
i stwierdzono, że:
 ośrodek w którym zorganizowano turnusy (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
"SUDETY" w Pokrzywnej), posiada wpis nr OD/16/02/16 z 13.02.2016 r., do
prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne,
 do obsługi turnusu zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694) zaangażowana została
wykwalifikowana kadra gwarantująca prawidłową realizację programu, który został
złożony do Wojewody Opolskiego wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych (§ 12 ust. 1 pkt 1),
 program realizowanego turnusu uwzględniał indywidualne potrzeby oraz schorzenia
i dysfunkcje uczestników, a także spełnia wymogi określone w § 12 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6
rozporządzenia, tj. organizację zajęć indywidualnych i grupowych w wymiarze nie
mniejszym niż 6 godzin dziennie, organizację zajęć specjalistycznych
z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w wymiarze nie mniejszym niż 60%
ogólnego czasu zorganizowanych zajęć określonych w programie turnusu,
zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki
lekarskiej podczas turnusu, a także zapewnienie badań lekarskich na początku
turnusu.
III
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 4.
IV
Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego
i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń:
Jednostka kontrolowana nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do projektu
wystąpienia pokontrolnego.
V
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują
środki odwoławcze.
Z up. Wojewody Opolskiego
Mieczysław Wojtaszek
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
Strona 2 z 2