realizowanego we współpracy z Shell Polska

Komentarze

Transkrypt

realizowanego we współpracy z Shell Polska
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Shell Polska
Wydział Zarządzania w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Opolu
Opolski Cluster Shell
Oferta studiów dualnych I stopnia na kierunku
zarządzanie firmą – realizowanego we współpracy
z Shell Polska
Opis studiów
Jako pierwsi w Polsce uruchamiamy wraz z firmą Shell Polska studia dualne I stopnia na kierunku
zarządzanie firmą.
Celem studiów jest wykształcenie na potrzeby firmy Shell Polska kadry managerskiej i kadry
specjalistów w zakresie audytu jakości. Studia dualne obejmują dwa główne moduły:
dydaktyczno-naukowy realizowany przez wydziały Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego
(zajęcia realizowane we wtorki i środy),
praktyczny Realizowany przez Shell Polska (zajęcia realizowane w poniedziałki, czwartki i
piątki).
Pilotażowy projekt studiów dotyczy województwa opolskiego.
Rozpoczęcie roku akademickiego 1 października 2015r.
Studia trwają 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje dyplom
licencjata w zakresie zarządzania firmą.
Praca po studiach
Absolwenci kierunku będą w przyszłości zatrudniani na stanowiskach Managerów Stacji
Benzynowych lub Wewnętrznych Audytorów Jakości firmy Shell Polska.
Opłaty
Czesne wynosi 400 zł miesięcznie. W przypadku osiągnięcia przez studenta standardu jakościowego
opisanego w regulaminie Shell Polska (czyli pełnej frekwencji oraz pozytywnego wyniku audytu
jakości) firma opłaca czesne w całości.
Opłata za semestr wynosi 1800 zł.
Dodatkowo studenci otrzymują:
stypendium miesięczne wysokości min. 1100 zł netto miesięcznie (istnieje możliwość
podwyższenia poprzez dodatkowe godziny praktyk lub przez miesięczne premie managerskie
Shell Polska),
dofinansowanie dojazdów na miejsce praktyk (do 50 zł netto miesięcznie),
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych (100 zł semestralnie).
Ponadto studenci mogą otrzymać z uczelni:
stypendium naukowe (do 750 zł miesięcznie),
stypendium artystyczne lub sportowe (do 400 zł miesięcznie) ,
stypendium socjalne (do 1000 zł miesięcznie),
zapomogę losową (do 3000 zł jednorazowo).
Zasady naboru na studia
Podstawą naboru będą rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w okresie od lipca do września
2015r. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Infolinia rekrutacyjna:
Tel: (48) 732 511 004 (od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1500)
Nabyte umiejętności i kompetencje społeczne
obserwacja, pomiar, dokumentowanie i tworzenie informacji gospodarczych,
podejmowanie szybkich i trafnych decyzji,
odporność psychiczna w trudnych sytuacjach,
znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii,
umiejętności myślenia systemowego i interdyscyplinarnego,
umiejętność właściwej interpretacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego
najbliższym otoczeniu,
planowanie strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa,
samodzielne wykonywanie analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów
gospodarki, jednostek samorządowych,
definiowanie problemów zarządczych, określanie ich ważności, wyboru metod analizy i ich
stosowania, wyciąganie wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach,
skuteczna i kreatywna współpraca w zespołach,
szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce.
Treści programowe studiów
1
2
3
4
5
6
7
8
A. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH
Treści kształcenia w zakresie:
Język angielski
Język angielski biznesowy
Psychologia społeczna
Etyka
Socjologia
Pedagogika pracy
Wyzwania współczesności
Wychowanie fizyczne
Razem
Zajęcia na uczelni
Zajęcia E-learning
W
0
0
30
30
30
30
15
0
135
ECTS -50
Ćw
120
60
30
30
30
30
0
60
360
1
2
3
4
5
6
7
8
B. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
Podstawy zarządzania
Nauki o organizacji
Mikroekonomia
Makroekonomia
Finanse i rachunkowość
Prawoznawstwo
Matematyka
Statystyka opisowa
Razem
Zajęcia na uczelni
Zajęcia E-learning
W
30
30
30
30
15
15
15
15
180
ECTS -60
Ćw
30
30
60
60
30
15
30
30
285
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie jakością
Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Badania rynku
Finanse przedsiębiorstwa
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Bezpieczeństwo publiczne
Coaching
Razem
Zajęcia na uczelni
Zajęcia E-learning
W
15
15
30
15
0
30
15
30
15
15
15
195
ECTS -75
Ćw
15
15
30
30
60
30
15
30
15
5
15
260
Razem
120
60
60
60
60
60
15
60
495
315
180
Razem
60
60
90
90
45
30
45
45
465
273
192
Razem
30
30
60
45
60
60
30
60
30
20
30
455
273
182
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C. GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH
Treści kształcenia w zakresie:
W
BHP w obsłudze stacji benzynowych 0
Zarządzanie konfliktem i stresem
0
Trening pracy zespołowej
0
Etykieta kontaktów biznesowych
15
Towarowanie
0
Komunikacja społeczna
30
Mediacje i negocjacje biznesowe
15
Analiza danych
0
Realizacja procesu inwestycyjnego
0
Trening pierwszej pomocy
0
Sprawozdawczość i raportowanie
0
Rekrutacja pracowników
15
Prawo handlowe
15
Prawo pracy
15
Projekt dyplomowy
0
Razem
105
Praktyki obejmują min. 120h miesięcznie.
ECTS -125
Ćw
Warsztaty
0
30
0
30
0
30
0
15
0
30
0
30
0
30
0
60
0
30
15
0
0
60
0
15
15
0
15
0
30
30
75
390
Razem
30
30
30
30
30
60
45
60
30
15
60
30
30
30
60
570

Podobne dokumenty