Zasady dodatkowej rekrutacji 2015_2016

Komentarze

Transkrypt

Zasady dodatkowej rekrutacji 2015_2016
Zasady dodatkowej rekrutacji
na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+
dla studentów ASP w Gdańsku
na semestr letni roku akademickiego 2015/2016
I Zasady ogólne
1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia,
inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.
Erasmus+, Akcja 1 jest programem dla szkolnictwa wyższego – skierowany
jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych
jego działaniach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje
lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.
Celem programu Erasmus+ jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia
swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie, jak również
modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą.
2. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ realizowane są w oparciu o umowy
bilateralne podpisane między Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku a
uczelniami partnerskimi. Lista tych uczelni jest dostępna na stronie
internetowej ASP w Gdańsku oraz u Koordynatora Programu Erasmus+.
3. W programie Erasmus+ Studia wziąć może udział student, który:
•
•
•
•
•
•
w czasie całego pobytu w uczelni przyjmującej jest zarejestrowany
jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych
studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich w
uczelni macierzystej,
jest w momencie wyjazdu studentem co najmniej drugiego roku
studiów I-go stopnia,
jest w momencie wyjazdu studentem co najmniej drugiego roku
studiów jednolitych, bądź studentem studiów II stopnia,
nie przebywa w trakcie wyjazdu na urlopie dziekańskim,
zaliczył semestr studiów bezpośrednio poprzedzający moment wyjazdu
do uczelni zagranicznej,
UWAGA – jeżeli student w poprzednich latach korzystał z wyjazdów w
ramach Programu LLP/Erasmus to suma miesięcy mobilności (miesięcy
1
spędzonych w instytucjach zagranicznych – studia i praktyka) nie może
przekroczyć w ramach jednego cyklu kształcenia 12 miesięcy, w
przypadku jednolitych studiów magisterskich okres ten nie może
przekroczyć 24 miesięcy.
II Procedura naboru na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w
ASP w Gdańsku
1. Pobyt studenta na uczelni przyjmującej nie powinien być dłuższy niż 1
semestr w ramach jednego roku akademickiego (minimum 3 pełne
miesiące).
2. Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie muszą wykazać się wysoką
średnią ocen z dwóch semestrów poprzedzających złożenie wniosku,
osiągnięciami artystycznymi i dobrą znajomością języka obcego. Wymagana
jest dobra znajomość języka angielskiego, zaś znajomość języka kraju, w
którym student zamierza studiować, jest cennym atutem – w przypadku
niektórych uczelni partnerskich stanowi to warunek wyjazdu.
3. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona w trakcie testu
językowego. Wyniki testu będą stanowiły jedno z kryteriów formalnej oceny
wniosków, dlatego jego napisanie jest elementem obowiązkowym procedury
aplikacyjnej. O terminie testu studenci zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej. Komisja
Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zwolnienia studenta z obowiązku
przystąpienia do testu z języka angielskiego, na podstawie przedstawionej
przez niego dokumentacji, zgodnie z Tabelą nr 2 – ocena kompetencji
językowych, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium programu Erasmus+ w
ramach dodatkowej rekrutacji na semestr letni roku akademickiego
2015/2016 muszą złożyć w terminie 28.09.2015r. - 07.10.2015r.
następujące dokumenty:
a) wypełniony wniosek o wyjazd (druk do pobrania ze strony internetowej
uczelni),
b) dokumenty potwierdzające pozauczelniane osiągnięcia artystyczne i
naukowe studenta (np. udział w wystawach, konkursach, otrzymane
nagrody – punktacja zgodna z Tabelą nr 1 – Rodzaje osiągnięć naukowych
i artystycznych honorowanych przy ubieganiu się o stypendium rektora dla
najlepszych studentów wraz zakresem punktowym). Przy ocenie wniosku
brane są pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane z dwóch ostatnich
semestrów poprzedzających przyznanie stypendium (czyli semestr letni
2014/2015 i semestr zimowy 2015/2016). Osiągnięcia nie posiadające
czytelnego potwierdzenia nie będą uwzględniane przy rozpatrzeniu
wniosku,
c) dodatkowe dokumenty poświadczające znajomość języka kraju, do
którego zamierza wyjechać student – punktacja zgodna z Tabelą nr 2,
5. Wyboru kandydatów dokona Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds.
wyjazdów w ramach programu Erasmus+, składająca się z przedstawicieli –
2
pracowników dydaktycznych poszczególnych wydziałów oraz uczelnianego
koordynatora ds. programu Erasmus+. Samorząd Studencki ma prawo
wyboru swojego przedstawiciela, który będzie brał udział w obradach w roli
obserwatora. Komisja będzie brała pod uwagę możliwie proporcjonalny udział
w wymianie wszystkich wydziałów ASP.
6. Procedura merytorycznej oceny wniosków o wyjazd w ramach programu
Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016:
a)
Ocena kompetencji językowych: wynik testu z języka angielskiego, w
którym maksymalnie można uzyskać 3 punktów. Możliwe jest przyznanie
dodatkowych punktów (maksymalnie 3 pkt) zgodnie z Tabelą nr 2, stanowiącą
załącznik do niniejszego regulaminu - dotyczy języka kraju, do którego
wyjazd planuje student (innego niż język angielski).
b)
Średnia ocen: średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich semestrów.
Średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów jest tożsama z ilością uzyskanych
za nią punktów.
c)
Pozauczelniane osiągnięcia artystyczne i naukowe – Komisja
Rekrutacyjna ma prawo przyznania punktów zgodnie z Tabelą nr 1 – Rodzaje
osiągnięć naukowych i artystycznych honorowanych przy ubieganiu się o
stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz zakresem punktowym, w
oparciu o przedstawioną przez studenta dokumentację. Przy ocenie wniosku
brane są pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane z dwóch ostatnich
semestrów poprzedzających ubieganie się o wyjazd w ramach programu
Erasmus+. Osiągnięcia nie posiadające czytelnego potwierdzenia nie będą
uwzględniane przy rozpatrzeniu wniosku.
7. Komisja kwalifikująca studentów na wyjazdy może przyjąć zasadę pierwszeństwa
przy kwalifikacji na wyjazdy studentów po raz pierwszy ubiegających się o
wyjazd (którzy nie brali udziału w wyjazdach w ramach poprzedniego
programu LLP/Erasmus).
8. Decyzja komisji publikowana jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www
uczelni nie później niż w ciągu dziesięciu dni po posiedzeniu. Studentom służy
prawo odwołania się od decyzji do Prorektora ds. rozwoju i współpracy w
terminie 14 dni. Odwołanie należy złożyć u koordynatora ds. programu
Erasmus+.
9. Po ogłoszeniu listy osób zaakceptowanych na wyjazd student w
porozumieniu z koordynatorem wysyła dokumenty aplikacyjne wymagane
przez daną uczelnię partnerską. Jednocześnie koordynator programu
Erasmus+ przesyła do uczelni partnerskiej informację o studentach, którzy
zostali wytypowani do wyjazdu oraz prośbę o przesłanie potwierdzeń o
możliwości przyjęcia tych studentów na daną uczelnię.
10. Studenci zakwalifikowani na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w
roku akademickim 2015/2016, dokonujący rezygnacji z uczestnictwa w
programie, mają obowiązek jej zgłoszenia nie później niż do 30 października
2015 r.
3
III
Rekomendowane
zasady
zaliczania
zrealizowanych poza uczelnią macierzystą
okresu
studiów
1. Przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej, trzy zainteresowane
strony
tj.
uczelnia
macierzysta
(wysyłająca),
uczelnia
partnerska
(przyjmująca) oraz student podpisują „Porozumienie o programie zajęć”
(Learning Agreement). „Porozumienie o programie zajęć” powinno być
przygotowane w taki sposób, aby zminimalizować różnice pomiędzy efektami
kształcenia możliwymi do uzyskania podczas studiów w uczelni partnerskiej, a
efektami kształcenia, które powinny być uzyskane w tym samym czasie w
uczelni macierzystej.
2. Jeśli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może, z przyczyn
obiektywnych, zrealizować przedmiotów/zajęć zapisanych w „Porozumieniu o
programie zajęć” i/lub chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty/zajęcia,
zobowiązany jest powiadomić o tym uczelnię macierzystą i w porozumieniu z
nią wprowadzić zmiany do „Porozumienia o programie zajęć”. Termin, w
którym student może dokonać zmian w „Porozumieniu o programie zajęć” to
okres 1 miesiąca od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej.
3. „Porozumienie o programie zajęć” oraz zmiany dokonane w tym
dokumencie powinny być zatwierdzone pisemnie przez dziekana lub
upoważnioną przez niego osobę.
4. W okresie studiów za granicą uczestnicy programu uzyskują grant jako
formę dofinansowania pobytu w uczelni zagranicznej. Grant nie zapewnia
pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą (koszty wizy,
ubezpieczenia, utrzymania za granicą student pokrywa z własnych środków
finansowych).
Stawki stypendialne (wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w
roku akademickim 2015/2016):
Kraje należące do danej grupy
Wyjazdy na studia
Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia,
Francja, Irlandia, Lichtenstein,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,
Włochy
500*
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, Słowenia, Turcja
400*
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, FYROM
(była republika Jugosławii Macedonia),
300*
4
Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia,
Słowacja, Węgry
*W przypadku wyjazdów na studia studenci otrzymujący/uprawnieni
otrzymywania stypendium socjalnego otrzymają dodatkowo 200,00 euro
miesięcznie, a ich wyjazd finansowany jest ze środków programu PO WER
(Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
5. Studenci wyjeżdżający za granicę otrzymują dodatkowo zaświadczenie o
wyjeździe w celu przedłożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na tej
podstawie studentowi wydana zostanie tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego, jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń
zdrowotnych
podczas
pobytu
w
innych
państwach
członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dokładne informacje na temat
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znaleźć można na stronie
internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia http://www.nfz.gov.pl)
6. Po uregulowaniu wszelkich formalności związanych z organizacją wyjazdu i
zaakceptowaniem przez dziekana „Porozumienia o programie zajęć” (Learning
Agreement), studenci zgłaszają się do Koordynatora Erasmusa w celu
podpisania umowy. Należy podać numer konta osobistego, na który zostanie
przelany grant Erasmusa (wypłata dokonywana jest w Euro). Po powrocie z
zagranicy studenci składają ankietę on-line z pobytu na stypendium (ankieta
studenta Erasmusa).
7. Student jest zobowiązany dostarczyć „Wykaz zaliczeń” (Transcript of
Records), wystawiony przez uczelnię partnerską, do koordynatora programu
Erasmus+ uczelni macierzystej, w terminie 2 tygodni od daty powrotu z
uczelni partnerskiej. Dodatkowo, student musi donieść dokument
Confirmation of study period. Dokument ten potwierdza rzeczywistą długość
pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
8. Dziekan uczelni macierzystej podejmuje decyzję o zaliczeniu studentowi
okresu studiów, przedmiotów i punktów zaliczeniowych zrealizowanych w
uczelni partnerskiej w terminie 2 tygodni od daty dostarczenia przez studenta
„Wykazu zaliczeń” z uczelni partnerskiej. Przeliczenie ocen uzyskanych w
uczelni partnerskiej na skalę ocen stosowaną w uczelni macierzystej
dokonywane jest w oparciu o § 16.2 Regulaminu studiów. W przypadku
konieczności uzupełnienia niektórych zaliczeń, określonych przed wyjazdem,
student uzupełnia je w terminie określonym przez Dziekana Wydziału.
V Informacje dodatkowe
1. Studenci studiów niestacjonarnych, biorący udział w programie Erasmus+,
nie są zwolnieni w trakcie wyjazdu na wymianę z obowiązku poniesienia
opłaty za czesne.
5
Szczegółowych informacji na temat programu udziela Koordynator Programu
Erasmus+:
Aleksandra Paciorkiewicz, tel. (058) 301 21 40, e-mail: [email protected]
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Tabela nr 1 – Rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych
honorowanych przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych
studentów wraz zakresem punktowym),
Załącznik nr 2 –Tabela nr 2 – ocena kompetencji językowych kandydatów
ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+.
Zatwierdził prof. Krzysztof Gliszczyński
prorektor ds. rozwoju i współpracy
dnia 07.09.2015
6