Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej
“Lithuania-Poland-Russia ENPI
Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
is co-financed with funds from the European Union”
Zmiana z dnia 14.10.2014r.
Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - na dostawę sprzętu AGD na
wyposażenie Sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 2
pakietach .
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z realizacją projektu w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 pn. „Rozwój
nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury,
rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w
oparciu o współpracę transgraniczną” nr umowy ILPR.02.02.00-28-089/10-00 i planowanym
udzieleniem zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo
zamówień publicznych – na dostawę sprzętu AGD w 2 pakietach:
Pakiet nr 1:
• Ekspres do kawy. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
• Telefon. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
• Czajnik elektryczny. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
• Lodówka. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
• Kuchenka mikrofalowa. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
Pakiet nr 2:
• Termos gastronomiczny z podgrzewaczem – szt.2
wyposażenie do Sali konferencyjnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 - zwraca się do Państwa o złożenie ostatecznej oferty
cenowej na sprzedaż w/w sprzętu AGD. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostawą–
zgodnie z budżetem projektu:
3.3.16. Ekspres do kawy. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
3.3.17. Telefon. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
3.3.18. Czajnik elektryczny. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
3.3.19. Lodówka. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
3.3.20. Kuchenka mikrofalowa. Aplicant, Activiti 4 – szt.1
3.3.23. Termos gastronomiczny z podgrzewaczem – szt.2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-PolskaRosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i nie może być w żadnym
wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”
Wojewódzki Szpital
Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82- 300 Elbląg
tel. (55) 234 41 11
fax (55) 234 56 12
www.szpital.elblag.pl
[email protected]
STATUS SZPITALA
AKREDYTOWANEGO
NR 2011/18
Strona 1 z 2
“Lithuania-Poland-Russia ENPI
Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
is co-financed with funds from the European Union”
I. Warunki realizacji:
1.
Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na
jego koszt i ryzyko.
2.
Termin realizacji: do 4 tygodni licząc od daty podpisania umowy.
3.
Termin płatności: 30 dni licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego całego
przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru.
4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się
ofertę obejmującą 1 pełny pakiet.
5.
Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji
bez zgody Zamawiającego
6.
Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu
dotyczącego wierzytelności wynikającej z umowy.
7.
Faktura musi zawierać wzmiankę o zakazie cesji.
8.
Brak wzmianki powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem
Zamawiającego.
II.
Kryteria oceny ofert:
1. cena – 100%
III. Wymogi:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać numer katalogowy oraz nazwę producenta
zaoferowanego produktu oraz załączyć do oferty katalog producenta zawierający nr
katalogowy oraz opis, zdjęcie zaoferowanego produktu.
2. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do składania ofert winno
być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych
do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Ofertę opatrzoną następującym napisem: „Oferta na dostawę sprzętu AGD na
wyposażenie Sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”
prosimy przesłać w terminie do dnia 20.10.2014r. na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ,
ul. Królewiecka 146,
82-300 Elbląg
Załączone pliki:
a. Opis przedmiotu zamówienia
b. Formularz oferty
c. Wzór umowy
„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-PolskaRosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i nie może być w żadnym
wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”
Strona 2 z 2