Zarządzenie Rektora nr 48_14 w sprawie

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Rektora nr 48_14 w sprawie
Poznań, 15 maja 2014 roku
DOP-0212-48/2014
Zarządzenie nr 48/2014
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie terminarza rekrutacji
na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015
Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały nr 69/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne
i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok
akademicki 2014/2015, w związku z § 42 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, zarządza się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się terminarz rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia rozpoczynające
się w roku akademickim 2014/2015:
1) pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stanowiący załącznik nr 1,
2) drugiego stopnia stanowiący załącznik nr 2.
2. Załączniki stanowią integralną część zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2014
Terminarz rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2014/2015
Elektroniczna rejestracja kandydatów:
od 1 czerwca br.
od 1 sierpnia br. – na kierunki z wolnymi miejscami
od 4 września br. – na kierunki z wolnymi miejscami
Kierunki: Architektura krajobrazu oraz Projektowanie mebli
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty za egzamin z rysunku odręcznego.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
1 – 23 czerwca
Opłatę za egzamin z rysunku naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk).
Dopuszczeni do egzaminu będą tylko kandydaci z uregulowaną opłatą, zarejestrowaną na rkk.
Egzamin z rysunku odręcznego. Miejsce i godzina będą widoczne na rkk.
28 czerwca
Kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego zobowiązani
są skontaktować się z WKR.
Ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku odręcznego.
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto wyniki egzaminu będą umieszczone na tablicy
ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
2 lipca
Kandydatom, którzy uzyskają pozytywny wyniku z egzaminu, w zakładce płatności zostanie
dodana opłata rekrutacyjna.
uwaga: kolejne terminy – wspólne z pozostałymi kierunkami
Pozostałe kierunki, studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
1 czerwca – 7 lipca
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną, zarejestrowaną na
rkk oraz wpisanymi ocenami ze świadectwa maturalnego.
Końcowy termin wpisania ocen ze świadectwa maturalnego na rkk.
7 lipca
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy
rezerwowej.
do 12 lipca
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
16 – 17 lipca
00
*
00
w godz. 8 – 16
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej.
18 lipca
Informacja na rkk oraz na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
22 – 23 lipca
00
*
00
w godz. 9 – 14
24 lipca
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Informacja o wolnych miejscach.
KaŜdy nieprzyjęty kandydat otrzyma na rkk moŜliwość wyboru innego kierunku, na którym
są wolne miejsca.
24 – 28 lipca
Kwalifikacja w tym trybie nie wymaga dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.
Ogłoszenie wykazu kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz kandydatów
zakwalifikowanych na kierunki z wolnymi miejscami.
29 lipca
31 lipca
00
*
00
w godz. 9 – 14
1 – 2 sierpnia
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Wysyłanie decyzji.
I I r e k r u t a c j a n a k i e r u n k i z w o l n ym i m i e j s c a m i
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
1 – 28 sierpnia
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną oraz wpisanymi
ocenami ze świadectwa maturalnego.
Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej naleŜy okazać wraz ze składanymi dokumentami.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
29 sierpnia
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28
3 września
00
*
00
w godz. 9 – 14
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Wysyłanie decyzji kandydatom zarejestrowanym w II rekrutacji.
4 – 5 września
I I I r e k r u t a c j a n a k i e r u n k i z w o l n ym i m i e j s c a m i
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
4 – 15 września
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną oraz wpisanymi
ocenami ze świadectwa maturalnego.
Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej naleŜy okazać wraz ze składanymi dokumentami.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
16 września
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28
18 września
00
*
00
w godz. 9 – 14
19 – 20 września
*
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Wysyłanie decyzji kandydatom zarejestrowanym w III rekrutacji.
Dopuszcza się przesłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/2014
Terminarz rekrutacji na studia II stopnia
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2014/2015
Studia rozpoczynające się od semestru zimowego:
• stacjonarne: Biologia, Ekonomia, Turystyka przyrodnicza
• niestacjonarne: Architektura krajobrazu, Dietetyka, Ekonomia, InŜynieria środowiska, Medycyna roślin,
Ogrodnictwo, Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka, Turystyka przyrodnicza
Elektroniczna rejestracja kandydatów:
od 1 lipca br.
od 1 sierpnia br. – na kierunki z wolnymi miejscami
od 10 września br. – na kierunki z wolnymi miejscami
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
1 – 15 lipca
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną, zarejestrowaną na
rkk.
15 lipca
Ostateczny termin wprowadzenia wyniku ukończenia studiów I stopnia
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
18 lipca
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
22 – 23 lipca
00
*
00
w godz. 9 – 14
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Ogłoszenie listy kandydatów skierowanych na egzamin/test kwalifikacyjny.
24 lipca
Kandydat otrzymuje informację na rkk.
Egzaminy/testy kwalifikacyjne. Więcej informacji na stronach wydziałowych.
29 – 30 lipca
Ogłoszenie wyników egzaminów/testów kwalifikacyjnych.
do 2 sierpnia
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto wyniki testu/egzaminu będą umieszczone
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
I I r e k r u t a c j a n a k i e r u n k i z w o l n ym i m i e j s c a m i
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
1 – 28 sierpnia
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną.
Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej naleŜy okazać wraz ze składanymi dokumentami.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
29 sierpnia
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
3 września
00
*
00
w godz. 9 – 14
4 września
8 września
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Ogłoszenie listy kandydatów skierowanych na egzamin/test kwalifikacyjny.
Kandydat otrzymuje informację na rkk.
Egzaminy/testy kwalifikacyjne. Więcej informacji na stronach wydziałowych.
Ogłoszenie wyników egzaminów/testów kwalifikacyjnych.
do 9 września
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto wyniki testu/egzaminu będą umieszczone
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
I I I r e k r u t a c j a n a k i e r u n k i z w o l n ym i m i e j s c a m i
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
10 – 15 września
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną.
Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej naleŜy okazać wraz ze składanymi dokumentami.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
16 września
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
18 września
00
00
w godz. 9 – 14
Składanie wymaganych dokumentów na studia.*
Ogłoszenie listy kandydatów skierowanych na egzamin/test kwalifikacyjny.
19 września
Kandydat otrzymuje informację na rkk.
Egzaminy/testy kwalifikacyjne. Więcej informacji na stronach wydziałowych.
22 września
Ogłoszenie wyników egzaminów/testów kwalifikacyjnych.
23 września
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto wyniki testu/egzaminu będą umieszczone
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
Studia rozpoczynające się od semestru letniego:
• stacjonarne: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Dietetyka, Informatyka i agroinŜynieria, InŜynieria biotworzyw,
InŜynieria rolnicza, InŜynieria środowiska, Leśnictwo, Medycyna roślin, Ochrona środowiska, Ochrona przyrody,
Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technologia drewna, Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka, Zootechnika
• niestacjonarne: Informatyka i agroinŜynieria, Leśnictwo, InŜynieria rolnicza, Ochrona środowiska, Ochrona
przyrody, Rolnictwo, Technologia drewna, Zootechnika
Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
Opłatę rekrutacyjną naleŜy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie
kandydata (rkk), oddzielne dla kaŜdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i
niestacjonarne).
10 stycznia –
16 lutego
Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną.
Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej naleŜy okazać wraz ze składanymi dokumentami.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
17 lutego
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
18 – 19 lutego
00
*
00
w godz. 9 – 14
20 lutego
23 – 24 lutego
Składanie wymaganych dokumentów na studia.
Ogłoszenie listy kandydatów skierowanych na egzamin/test kwalifikacyjny.
Kandydat otrzymuje informację na rkk.
Egzaminy/testy kwalifikacyjne. Więcej informacji na stronach wydziałowych.
Ogłoszenie wyników egzaminów/testów kwalifikacyjnych.
25 lutego
*
Kandydat otrzymuje informację na rkk, a ponadto wyniki testu/egzaminu będą umieszczone
na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.
Dopuszcza się przesłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni.