Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Komentarze

Transkrypt

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
1.
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
90 – 508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel. /42/ 637 30 90, /42/ 663 03 00
fax /42/ 637 21 02
2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka
Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy,
opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, następujące zmiany opublikowane w
Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 oraz nowelizacje
z 5 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1591) i 2 grudnia 2009 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzenia wykonawcze.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).
4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).
5) Kodeks cywilny.
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji starodruków – 23 obiektów
(20 części).
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
CPV: 50800000-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 20.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6) uPzp.
3.5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3.6. Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
2
3.7. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1, proponowany termin
gwarancji na poszczególne części przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia. Zaproponowany terminy gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat.
Gwarancja jakości obejmować będzie wszystkie wykonane prace oraz zastosowane
materiały.
4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30 października 2010 r.
5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
SPOSOBU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie realizacji przynajmniej dwóch usług o wartości równej lub większej
niż 2500 zł brutto każda z nich.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Wykonawcy winni udokumentować, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
5.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp.
5.5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty
oraz oświadczenia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie kryterium „spełnia/nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 6 SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww.
warunki.
5.6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
3
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
6.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik
Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 uPzp z wykorzystaniem wzoru – Załącznik
Nr 4 do SIWZ.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1) uPzp z wykorzystaniem
wzoru – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 uPzp wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt.
6.1. ppkt. 3) SIWZ.
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
6.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia
wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, 2 usług o wartości równej lub większej niż 2500 zł brutto każda z nich;
z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
6.4. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące
dokumenty:
1) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu potwierdzająca
wykształcenie i uprawnienia konserwatorskie osób uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia.
4
6.5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.
niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia.
6.6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez te podmioty.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
4) Dokumenty sporządzane w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w SIWZ.
7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela,
jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego.
9) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.
10) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących
mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia
z postępowania.
6.7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym
terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez
wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy
niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w punktach:
a. 6.1. ppkt. 2, 3,
b. 6.2. ppkt. 1,
dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
5
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.8. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2. ppkt. 1,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie
wcześniej niż w terminie określonym w pkt. 1).
6.9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumentu niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub
oznacza w wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert, komisja zamawiającego dokona analizy ofert,
które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich
wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez
składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z
innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 uPzp.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów
korespondencyjnych faxem, wtedy każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza
faxem fakt ich otrzymania. Również muszą być one niezwłocznie przekazane na piśmie.
Informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert mogą być przekazywane tylko
faxem.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu –
(042) 637 21 02 – uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wymaganego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
6
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu na jego składanie lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
Wszelkie wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania wykonawców udzielane będą zgodnie
z zapisami art. 27 oraz art. 38 uPzp.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych – mgr Elżbieta Domagalska – Kierownik Działu Zbiorów
Specjalnych tel. (42) 663-03-24
- w sprawach procedury przetargowej – mgr Małgorzata Matuszewska – Specjalista ds.
Zamówień Publicznych tel. (42) 637-42-24
Specyfikację niniejszą można odbierać codziennie w siedzibie zamawiającego: budynek A,
II piętro, pokój A–67, w godz. od 800 do 1500. Jest ona również dostępna na stronie internetowej
Biblioteki http://www.wimbp.lodz.pl w zakładce Zamówienia Publiczne. Na pisemny wniosek
wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. 6 SIWZ
powinna być sporządzona w języku polskim, mieć ponumerowane strony połączone
w sposób trwały oraz być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia należy złożyć w
zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie zatytułowanej:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
90 – 508 Łódź ul. Gdańska 100/102
„Przetarg nieograniczony
na konserwację starodruków”
/nie otwierać do dnia 10.03.2010 r. do godz. 1215/
10.3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego (od poniedziałku do piątku
w godzinach 800÷1500 sekretariat pokój A – 61) lub dostarczyć do siedziby zamawiającego
w terminie do dnia 10.03.2010 r. do godz. 1200.
10.4. Każdy wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać od
zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty.
10.5. Oferty nadesłane do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty
kurierskiej – należy przygotować w sposób określony w pkt. 6, przesłać w kopercie
zaadresowanej w sposób określony w pkt 10.2. oraz dodatkowej kopercie wymaganej
przez pocztę na adres zamawiającego tj. :
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
90 – 508 Łódź ul. Gdańska 100/102
7
10.6. Wszystkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10.7. Ofertę można wycofać przed upływem terminu składania ofert.
10.8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do złożonej już oferty lub wycofaniu może być
dostarczane lub nadsyłane w kopercie opisanej w pkt. 10.2. SIWZ z oznaczeniem
„ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”.
10.9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 10.03.2010 r. do godz.
12.00, w siedzibie zamawiającego: Łódź, ul. Gdańska 100/102, budynek A,
II piętro, sekretariat pokój A – 61.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego:
Łódź, ul. Gdańska 100/102, budynek C, II piętro, sala konferencyjna C – 19.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Za ostateczną cenę oferty zamawiający przyjmuje wartość brutto wykazaną w Formularzu
ofertowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
12.2. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku; należy zastosować następujący sposób zaokrąglania:
- jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 należy zaokrąglić wartość w
górę;
- jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 należy zaokrąglić wartość w dół.
12.3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich i zawierać wszelkie
koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.
12.4. Zamawiający nie będzie waloryzował cen podanych przez wykonawców w złożonej
ofercie.
12.5. Wykonawca za dostarczony przedmiot zamówienia wystawi fakturę. Zapłata nastąpi
przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktury/rachunku zamawiającemu.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
13.1. Poszczególne oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
13.2. Przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100% przy zastosowaniu niżej podanego wzoru:
cena najkorzystniejszej oferty
Cena = ---------------------------------------------------------- X 100 X 100%
cena oferty badanej
13.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt., w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów w/w
kryterium. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100, pozostałe
oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.
13.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
13.5. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożono oferty o tej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 uPzp.
8
14. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryterium opisanego w pkt. 13 SIWZ oraz spełni określone w SIWZ warunki.
14.2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
wykonawcom, uczestniczącym w postępowaniu i zamieści informację na stronie
internetowej, zgodnie z art. 92 uPzp.
14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
14.5. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w zawiadomieniu przekazanym
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcami w złotych polskich.
19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
Załącznik Nr 1 –
Załącznik Nr 2 –
Załącznik Nr 3 –
Załącznik Nr 4 –
Załącznik Nr 5 –
Załącznik Nr 6 –
Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz wykonanych usług
9
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi
90 – 508 Łódź
ul. Gdańska 100/102
(pieczątka wykonawcy)
Podstawowe informacje o firmie wykonawcy:
Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
Numer KRS: ...........................
NIP:
REGON:
fax:
telefon:
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferuję jego wykonanie na
następujących warunkach:
Określenie kryterium
(cena)
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Część 10
Część 11
Część 12
Część 13
Część 14
Część 15
Część 16
Część 17
Część 18
Część 19
Część 20
Termin wykonania zamówienia
CENA
NETTO
W ZŁ
OFERTA
VAT
W ZŁ
Do dnia 30 października 2010 r.
10
CENA
BRUTTO
W ZŁ
Udzielam gwarancji na ...............miesięcy (nie mniej
niż 60 miesięcy).
Przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury/rachunku.
Okres gwarancji
(określony w miesiącach)
Termin płatności
1.
2.
3.
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty i zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia na warunkach w niej
określonych.
Oświadczam/y, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy,
stanowiący Załącznik Nr 3 został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Z naszej strony osobą do kontaktów jest:
.....................................................
/ imię i nazwisko/
……………………………
/miejscowość/
..............................................................
/ telefon/fax/
………………………..
………………....…….
/data/
/podpis Wykonawcy/
11
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1:
Homer: Homeri Ilias, id est, de rebus ad Troiam gestis. [Genewa], [Jean Crespin], [1570]
sygn. XVI/7, Nr inw. St. 1362/95
wys.12 x 8 cm, grubość bloku: 4,6 cm; liczba stron: 1 k., 920 s., 4 k., 1 k., 79 s. (razem:1011
stron ) Stan zachowania: Druk zniszczony w 45 %; blok zabrudzony, ślady po działalności
mikroorganizmów i wilgoci, widoczny zaciek w górnej i dolnej części bloku, papier silnie
pożółkły, marginalia wykonane brązowym atramentem, wąski wewnętrzny margines kart druku.
Oprawa: pergamin na kartach makulaturowych, kruchy, skurczony, przesuszony, pofalowany, ze
śladami degradacji mikrobiologicznej, uszkodzone kapitałki, brak skórzanych rzemyków do
wiązania okładek, oprawa luźno związana z blokiem
Zakres Prac Konserwatorskich
I .Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Konserwacja starodruku na bloku:
1.dezynfekcja obiektu
2.foliacja konserwatorska
3. zabezpieczenie rękopiśmiennych marginaliów
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
7. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
8. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
9. wyrównanie bloku
10. dołączenie dodatkowych wyklejek z papieru czerpanego
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. naprawa kapitałek i rekonstrukcja skórzanych rzemyków wiążących okładki
10. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego i
zachowaniem użytkowej funkcji książki
11. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
12
Część 2:
Tauler, Jan: Joannis Tauleri des seligen lerers [...]. Basel, Adam Petri, 1522,
sygn. XVI/38, Nr inw. St. 1376/95;
wys.30 x 21 cm, grubość bloku: 5 cm ; liczba stron: 20 k., 318 k. ( razem:676 stron )
Stan zachowania: Druk zniszczony w 75 %; druk po pożarze, blok uszkodzony i silnie
zabrudzony powierzchniowo, ślady po żerowaniu owadów, ślady po działaniu wilgoci i
mikroorganizmów, widoczne plamy grzybowe pleśniowe, górne narożniki końcowych składek
zbutwiałe z tendencją do wykruszenia, papier silnie zażółcony, karty bloku odkształcone,
pofalowane, widoczne zacieki, ubytki dolnych fragmentów kilku pierwszych kart, noty
proweniencyjne wykonane brązowym i czarnym atramentem, frontispis i inicjały wykonane w
technice drzeworytu.
Oprawa: skóra na sklejce drewnianej, podklejonej kartami makulaturowymi, deski uszkodzone,
brak tasiemek do wiązania okładek, skóra oprawy zabrudzona powierzchniowo, ślady degradacji
mikrobiologicznej, ślady po zalaniu, pęknięty grzbiet, uszkodzone zwięzy, oderwana dolna
kapitałka
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych (np. wyklejek)
4. zabezpieczenie rękopiśmiennych not proweniencyjnych
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. uszycie składek zgodnie z oryginałem
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnej skóry oprawy
2. wykonanie nowych desek okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH skóry
4. oczyszczenie odwrocia i lica skóry
5. w zależności od otrzymanych wyników badania pH skóry ewentualne jej odkwaszenie
6. uelastycznienie skóry
7. wzmocnienie grzbietu oprawy
8. naciągnięcie skóry na deski okładek
10. naprawa kapitałek i rekonstrukcja tasiemek wiążących okładki według zachowanych
oryginalnych fragmentów
11. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
13
Część 3:
Sokołowski, Stanisław: Officia propria SS. Patronorvm Regni Poloniae [...]. Coloniae
Agrippinae, Sumptibus Balthasaris ab Egmond & Sociorum, 1695 współoprawne z:
Officia propria, SS. Patronorvm regni Sveciae [...]Coloniae Agrippinae, Sumptibus
Balthasaris ab Egmond & Sociorum, 1695 , sygn.XVII/409, Nr inw. St. 2943/96
wys. 14 x 9 cm, grubość bloku 0,5 cm ; liczba stron: 52 s., 1 k., 32 s.(razem: 86 stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 50 %; blok barwiony czerwienią, zabrudzenia
powierzchniowe, ślady po działaniu wilgoci, niewielkie ślady dawnych napraw, wąski
wewnętrzny margines kart druku, pieczęć proweniencyjna Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki
im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi, frontispis i winiety w technice miedziorytu.
Oprawa: brak oprawy, zachowana dawna wyklejka z papieru marmurkowego
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku z zachowaniem wyklejek z marmurkowego papieru
4. zabezpieczenie pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. poszerzenie wewnętrznego marginesu w celu zachowania użytkowego charakteru książki
15. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
16. zachowanie pierwotnej wyklejki z papieru marmurkowego i dołączenie jej do bloku
17. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
14
Część 4:
Kellen, Ludovico: Adventuale alterum quo Christi Jesu Desideratissimus In Hunc Mundum
Adventus Disertissime Exponitur [...]. Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Wilhelmum
Friessem Bibliopolam, 1685; sygn. XVII/431 , Nr inw. St. 2953/96
wys.20 x 16 cm, grubość bloku: 5,5 cm ; liczba stron: 14 k., 496 s., 6 k. (razem: 536 stron )
Stan zachowania: Druk zniszczony w 65 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
mikroorganizmów i zalaniu, plamy grzybowe, widoczne zacieki, papier bibulasty, ślady po
żerowaniu owadów, w tekście rękopiśmienne marginalia wykonane ołówkiem, na karcie
tytułowej rękopiśmienna nota proweniencyjna wykonana brązowym atramentem oraz niebieską
kredką, pieczątka proweniencyjna Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K.
Bartoszewiczów
w Łodzi, błędnie liczbowane strony – 370 jako 358 oraz 400 jako 390.
Oprawa: pergamin na tekturze, skurczony, pofalowany, widoczne ślady degradacji
mikrobiologicznej, zabrudzenia powierzchniowe, zachowana jedynie górna kapitałka
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie rękopiśmiennych not i marginaliów oraz pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
10. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
15
Część 5 składająca się z czterech tomów:
Tom 6 Oeuvres de J.J. Rousseau :
Rousseau, Jean Jacques: Melanges, Tome I. Paris, Chez Defer De Maisonneuve, 1793
sygn. XVIII/338 , Nr inw. St. 3431/98;
wys. 37 x 27,5 cm, grubość bloku: 5 cm; liczba stron: 531 s.
Stan zachowania: Druk zniszczony w 65 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
wilgoci i mikroorganizmów, plamy grzybowe i pleśniowe, część składek o daleko posuniętej
degradacji mikrobiologicznej, fragmenty kart zbutwiałe, na karcie tytułowej i na ostatniej karcie
pieczęć proweniencyjna wykonana czarnym tuszem, część składek nierozcięta
Oprawa: wydawnicza, papier szaro- niebieski na tekturze i kartach makulaturowych, widoczne
ślady po działaniu wilgoci i zalaniu, uszkodzenia spowodowane działalnością gryzoni
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku z użyciem materiałów zgodnych z oryginałem:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. zachowanie pierwotnego szaro-niebieskiego papieru z oprawy i dołączenie do bloku jako
zewnętrznej wyklejki
16. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
2. wykonanie nowych tekturowych okładek z zachowaniem grubości pierwotnej oprawy
wydawniczej
3. zachowanie szyldzików z grzbietu pierwotnej oprawy i naklejenie ich na nową oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
16
Tom 1 Oeuvres de J.J. Rousseau :
Rousseau, Jean Jacques: Politique. Paris, Chez Defer De Maisonneuve, 1793
sygn. XVIII/335, Nr inw. St. 3428/98
wys.37 x 28,5 cm , grubość bloku: 5 cm; liczba stron: 527 s., 3 il. mdz., akw., (razem: 530
stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 70 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po
działaniu wilgoci i mikroorganizmów, plamy grzybowe i pleśniowe, początkowe składki
bloku o daleko posuniętej degradacji mikrobiologicznej, fragmenty kart zbutwiałe, w górnej
części bloku widoczny zaciek, uszkodzenia spowodowane działalnością owadów; na karcie
tytułowej i na ostatniej karcie pieczęć proweniencyjna wykonana czarnym tuszem, przed
kartą tytułową ilustracja w technice miedziorytu, po s.38 dwie ilustracje w technice
miedziorytu z akwafortą.
Oprawa: wydawnicza, papier szaro - niebieski na tekturze i kartach makulaturowych,
widoczne ślady po działaniu wilgoci i zalaniu, ślady degradacji mikrobiologicznej, okładki
luźno związane z blokiem, uszkodzenia spowodowane działalnością gryzoni
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku z użyciem materiałów zgodnych z oryginałem:
1.dezynfekcja obiektu
2 .foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. zachowanie pierwotnego szaro-niebieskiego papieru z oprawy i dołączenie do bloku jako
zewnętrznej wyklejki
16. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
2. wykonanie nowych tekturowych okładek z zachowaniem grubości pierwotnej oprawy
wydawniczej
3. zachowanie szyldzików z grzbietu pierwotnej oprawy i naklejenie ich na nową oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
17
Tom 4 Oeuvres de J.J. Rousseau :
Rousseau, Jean Jacques: Emile. Tome I. Paris, Chez Defer De Maisonneuve, 1793;
sygn. XVIII/336, Nr inw. St. 3429/98,
wys.37 x 28, cm grubość bloku: 5 cm; liczba stron: 487 s.
Stan zachowania: Druk zniszczony w 55 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
wilgoci i mikroorganizmów, plamy grzybowe, foxingi, ślady po zalaniu, widoczny zaciek, na
karcie tytułowej i na ostatniej karcie pieczęć proweniencyjna wykonana czarnym tuszem,
ostatnie składki nierozcięte.
Oprawa: wydawnicza, papier szaro - niebieski na tekturze i kartach makulaturowych, widoczne
ślady po działaniu wilgoci i zalaniu, okładki luźno związane z blokiem
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku z użyciem materiałów zgodnych z oryginałem:
1.dezynfekcja obiektu
2.foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. zachowanie pierwotnego szaro-niebieskiego papieru z oprawy i dołączenie do bloku jako
zewnętrznej wyklejki
16. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
2. wykonanie nowych tekturowych okładek z zachowaniem grubości pierwotnej oprawy
wydawniczej
3. zachowanie szyldzików z grzbietu pierwotnej oprawy i naklejenie ich na nową oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
18
Tom 5 Oeuvres de J.J. Rousseau :
Rousseau, Jean Jacques: Emile, Tome II. Paris, Chez Defer De Maisonneuve, 1793;
sygn. XVIII/337, Nr inw. St. 3430/98
wys.37 x 28,5 cm, grubość bloku: 5 cm, liczba stron: 550 s., 2 il. mdz., akw. (razem: 552
strony)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 60 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
wilgoci i mikroorganizmów, plamy grzybowe i pleśniowe, początkowe i ostatnie składki z
widocznym zaciekiem, na karcie tytułowej i na ostatniej karcie pieczęć proweniencyjna
wykonana czarnym tuszem, dwie ilustracje w technice miedziorytu przed
s.9, 201
Oprawa: wydawnicza, papier szaro - niebieski na tekturze i kartach makulaturowych, widoczne
ślady po działaniu wilgoci i zalaniu, ślady degradacji mikrobiologicznej, okładki luźno związane
z blokiem
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
Konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku z użyciem materiałów zgodnych z oryginałem:
1.dezynfekcja obiektu
2.foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. zachowanie pierwotnego szaro-niebieskiego papieru z oprawy i dołączenie do bloku jako
zewnętrznej wyklejki
16. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
2. wykonanie nowych tekturowych okładek z zachowaniem grubości tektury pierwotnej
oprawy wydawniczej
3. zachowanie szyldzików z grzbietu pierwotnej oprawy i naklejenie ich na nową oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
19
Część 6:
Lukrecjusz, Tytus Karus: Titi Lucreti Cari De Rerum Natura Libri Sex [...]. Lugundi
Batavorum, Apud Franciscum Raphelengium, 1595.
sygn. XVI/91, Nr inw. St. 843/76
wys.16,5 x 10,5 cm, grubość bloku 3 cm; liczba stron: 1 k., 23 k., 486 s. (razem:534 stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 40 %; zabrudzenia powierzchniowe, zażółcenia kart,
ślady po działaniu wilgoci i mikroorganizmów, na ostatniej wyklejce marginalia wykonane
brązowym atramentem, w tekście podkreślenia czerwonym atramentem, błędnie liczbowana
strona 482 jako 483
Oprawa: pergamin na tekturze, tłoczony, zabrudzony powierzchniowo, zachowane kapitałki
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych (np. wyklejek)
4. zabezpieczenie rękopiśmiennych marginaliów
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu oprawy
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
10. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
20
Część 7:
Leunclavius, Johannes: Neuwe Chronicae Turckischer nation, von Turcken selbs
beschrieben [...]. Franckfurt am Mayn, Heinrich Raeteln, 1590 współoprawne z:
Leunclavius, Johannes: Neuwer Musulmanischer Histori türckischer Nation (...).Franckfurt
am Meyn, Andres Bechels, 1590 współoprawne z:
Minadoi, Giovanni: Persische Historia [...]. Franckfurt am Mayn, Johann Feyrabendt,
1592. sygn. XVI/53, Nr inw. St. 1339/95
wys. 32,5 x 21 cm , grubość bloku 6 cm; liczba stron: 4 k., 535 s., 1 k., 10 k., 1 k., 5 k., 104 s.,
2 k., 16 k., 294 s., 9 k., 1 il. (razem:1030 stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 65 %; zabrudzenia powierzchniowe, papier cienki,
bibulasty, ślady po działaniu mikroorganizmów i zalaniu, widoczne zacieki, plamy foxingowe,
plamy grzybowe, zażółcenia kart, widoczne ślady żerowania owadów, ostatnie składki bardzo
silnie zalane, karty odkształcone, pofalowane, brak s.151-152, między s.118-119 ilustracja w
technice drzeworytu
Oprawa: pergamin na tekturze, lekko skurczony, zabrudzenia powierzchniowe, uszkodzone
naroża okładek, na grzbiecie tłoczony tytuł, zachowane kapitałki
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1.dezynfekcja obiektu
2.foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
7. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
8. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
9. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
10. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
11. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
12. uzupełnienie ubytków masą papierową
13. wykonanie skanów brakujących kart
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie i uzupełnienie ubytków pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. rekonstrukcja kapitałek na wzór istniejących
10. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
11. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
21
Część 8:
Flawiusz, Józef: Flauii Iosephi Hebraei Antiquitatum Iudaicarum libri 20. nouissime iam ad
uetustissima exemplaria diligenter recogniti, interprete Ruffino. Eiusdem De bello Iudaico
libri 7. Contra Apionem libri 2. De Machabaeis liber unus [...]. Coloniae, Apud Eucharium
Ceruicornum, 1534 współoprawne z :
Hegezyp [Hegesippus]: Egesippi historiographi inter scriptores ecclesiasticos uetustissimi
[...].Coloniam, excudebat Iohannes Soter, impensa Godefridi Hittorpii. 1530
sygn. XVI/120, Nr inw. St. 1799/95
wys. 32 x 21 cm, grubość bloku 5,5 cm; liczba stron: 339 k., 6 k., 42 k. (razem: 774 strony)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 70 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
mikroorganizmów, widoczny zaciek, papier pożółkły, plamy foxingowe, w partii grzbietu
widoczne ślady po żerowaniu owadów, brak karty tytułowej oraz kart 119/120, 139/140, na
ostatniej karcie pieczęć proweniencyjna.
Oprawa: brak
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1.dezynfekcja obiektu
2.foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku
4. zabezpieczenie pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. wykonanie skanów brakujących kart
15. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
16. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
22
Część 9:
Homer: Homeri Odyssea, id est de rebus ab Ulysse gestis eiusdem Batrachomyomachia &
Hymni. Tertia editio. [Genewa, 1586]
sygn. XVI/8, Nr inw. St. 1363/95
wys.12 x 8,5 cm grubość bloku: 4,3 cm; liczba stron: 1k., 6 k., 974 s. (razem:988 stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 50 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
wilgoci i zalaniu, widoczny zaciek, papier zażółcony, wąski wewnętrzny margines druku, blok
luźno związany z oprawą
Oprawa: pergamin na kartach makulaturowych, skurczony, pofalowany, zabrudzony
powierzchniowo, zachowane kapitałki, widoczne ślady po skórzanych rzemykach do wiązania
okładek
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
Konserwatorskich
II. Konserwacja starodruku na bloku:
1.dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
4. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
5. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
6. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
7. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
8. uzupełnienie ubytków masą papierową
9. wyrównanie bloku książki
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. naprawa kapitałek i rekonstrukcja skórzanych rzemyków wiążących okładki
10. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
11. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
23
Część 10:
Kramer, Friedrich (Kramer Zaharias): Traur und Ehren Mahl. Auff das. auss dem tödlich
irdischen, [...]Frauen Mariä Elisabeth, gebohrnen Schultzin [...]. Alten Stettin, Michael
Hopfners, 1685
sygn. XVII/475, Nr inw. St. 3720/2009
wys. 33,5 x 21 cm, grubość bloku: 0,01 cm,; liczba stron: 2 k.(razem: 4 strony)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 55 %; zabrudzenia powierzchniowe, zaplamienia, ślady
po działaniu wilgoci, papier bibulasty, uszkodzone naroża kart
Oprawa: brak
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
4. wykonanie badania pH
5. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
6. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
7. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
8. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
9. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
10. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
11. uzupełnienie ubytków masą papierową
12. złożenie kart w składkę z dodatkowymi arkuszami z papieru czerpanego
13. uszycie składek
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w półskórek zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
IV. Wykonanie teki lub pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
24
Część 11:
Euklides: La prospettiva di Euclide [...]. Fiorenza, Nella Stamperia de’Giunti, 1573
współoprawne z:
Heliodor z Larisy: La prospettiva di Eliodoro Larisseo [...]. Fiorenza, Nella Stamperia
de’Giunti, 1573 współoprawne z:
Heliodor z Larisy: Heliodori Larissaei Capita opticorum, Florentiae, ex officina Iunctia,
1573, sygn. XVI/ 28 , Nr inw. St. 1355/95
wys. 22 x 15 cm, grubość bloku: 1,3 cm; liczba stron : 4 k., 110 s., 8 k., 9 k. (razem:152 strony);
Stan zachowania: Druk zniszczony w 45 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
wilgoci i mikroorganizmów, widoczny zaciek, plamy grzybowe, karty pofalowane, papier
pożółkły.
Oprawa: półskórek, na tekturze, luźno związana z blokiem, druk nie posiada kapitałek
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
7. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
8. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
9. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
10. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
11. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
12. uzupełnienie ubytków masą papierową
13. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
14. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pergamin zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
2. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
25
Część 12:
Ferentilli, M. Agostino: Primo Volume della Scielta di Stanze di diuersi Autori Toscani
Raccolte (...) Venetia, Appresso Filippo e Bernardo Giunti & fratelli, 1579
sygn. XVI/73, Nr inw. St. 177/73
wys. 14 x 8 cm, grubość bloku: 3,5 cm; liczba stron: 12 k., 549 s. (razem:573 strony)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 60 %; zabrudzenia powierzchniowe, liczne uszkodzenia
spowodowane działalnością gryzoni, ślady po działaniu wilgoci i mikroorganizmów, plamy
grzybowe, widoczne zacieki, papier cienki, karty pofalowane, zażółcone, błędnie liczbowane
strony: 31 jako 13, 46 jako 44, 47 jako 45, 458 jako 358, strony 246/247 nie rozcięte
Oprawa: pergamin na tekturze, zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu wilgoci,
widoczny zaciek, brak kapitałek
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
7. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
8. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
9. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
10. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
11. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
12. uzupełnienie ubytków masą papierową
13. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
14. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu oprawy
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
10. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
26
Część 13:
Cyceron, Marek Tuliusz: Epistolarum M.T. Ciceronis ad Atticum, Libri XVI. Argentorari,
Impensis Iosiae & Iacobi Dupuys, 1581
sygn. XVI/2, Nr inw. St. 1783/95
wys.17 x 12 cm, grubość bloku: 4,5 cm; liczba stron: 1 k., 311 k., 98 k. (razem:820 stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 45 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu
wilgoci, widoczny niewielki zaciek w górnej części ostatnich składek, papier zażółcony, na
karcie tytułowej pieczęć i rękopiśmienne noty proweniencyjne
Oprawa: skóra na deskach, tłoczona, ubytek 50 % skóry przedniej okładziny, zabrudzenia
powierzchniowe, przetarcia lica, drobne ślady po żerowaniu owadów, uszkodzona przednia
deska, zachowane kapitałki
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Konserwacja starodruku na bloku:
1.dezynfekcja obiektu
2.foliacja konserwatorska
3. zabezpieczenie rękopiśmiennych not i pieczęci proweniencyjnej
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
7. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
8. uzupełnienie ubytków masą papierową
9. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
10. dołączenie dodatkowych wyklejek z papieru czerpanego
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnej skóry oprawy
2. wykonanie nowych bukowych desek okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH skóry
4. oczyszczenie odwrocia i lica skóry
5. w zależności od otrzymanych wyników badania pH skóry ewentualne jej odkwaszenie
6. uelastycznienie skóry
7. uzupełnienie ubytków skóry
8. naciągnięcie skóry na deski okładek
9. rekonstrukcja kapitałek na wzór istniejących
10. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
11. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
27
Część 14:
Pliniusz Młodszy: C. Plinii Caec. Sec. Epist. Lib. IX Eiusdem & Traiani imp. Epist.
amoebaeae. Eiusdem Pl. et Pacati, Mamertini, Nazarii, panegyrici. Item, Claudiani
panegyrici. Adiunctae sunt Isaaci Casauboni notae in epist. Variae Geneva, Estienne Paul,
1599
sygn. XVI/64, Nr inw. St. 1366/95 ; wys. 12 x 7,5 cm, grubość bloku: 5 cm; liczba kart: 1 k., 44
s., 10 k., 413 s., 448 s., 14 k. (razem:955 stron)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 50 %; zabrudzenia powierzchniowe, widoczny zaciek w
całym bloku, plamy pleśni, noty proweniencyjne wykonane brązowym atramentem, s. 331/332
niezadrukowana, wąski wewnętrzny margines druku
Oprawa: półskórek na tekturze, papier typu marmurek, ślady po żerowaniu owadów, druk bez
kapitałek
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Konserwacja starodruku na bloku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. zabezpieczenie rękopiśmiennych not proweniencyjnych
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
7. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
8. uzupełnienie ubytków masą papierową
9. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
10. dołączenie dodatkowych wyklejek z papieru czerpanego
11. zachowanie papieru marmurkowego z oprawy jako dodatkowej zewnętrznej wyklejki
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa
konserwatorskiego
2. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
28
Część 15:
Brahe, Tycho: Tychonis Brahe (...) Opera Omnia Sive Astronomiae Instauratae
Progymnasmata In duas partes distributa, Quorum Prima De Restitutione Motuum (...)
Secunda Autem De Mundi Aetherei [...]. Francofurti, Impensis Ioannis Godofredi
Schonwetteri, 1648
sygn. XVII/ 476, Nr inw. St. 3721/2010
wys.24 x 19 cm, grubość bloku: 5 cm, liczba stron: 1k., 470 s., 5 k., 3 k., 218 s. (razem:706
stron) Stan zachowania: Druk zniszczony w 50 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po
działaniu wilgoci i mikroorganizmów, w środkowej części bloku widoczny zaciek, plamy
foxingowe, papier bibulasty, zakwaszony i zażółcony, część brzegów kart uszkodzona przez
gryzonie
Oprawa: pergamin na tekturze, zabrudzenia powierzchniowe, ślady degradacji
mikrobiologicznej, odkształcona tektura okładek, brak tasiemek do wiązania okładek,
zachowane kapitałki
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1.dezynfekcja obiektu
2..foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych
4. zabezpieczenie barwienia brzegów kart bloku
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. rekonstrukcja kapitałek na wzór istniejących
10. rekonstrukcja tasiemek do wiązania okładek
11. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
12. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
29
Część 16:
Delrio, Martino: Disquisitionum Magicarum Libri Sex, In Tres Tomos Partiti [...], Officina
Ursellana, impensis Ioan Iacobi Konig, 1606
sygn. XVII/434, Nr inw. St. 2956/96
wys. 19,5 x 12,5 cm, grubość: bloku 4,5 cm; liczba stron: 12 k., 687 s., 16 k. (razem:743 strony)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 45 %; zabrudzenia powierzchniowe, papier bibulasty,
pożółkły, ślady po działaniu wilgoci i mikroorganizmów, w dolnej partii bloku widoczny zaciek,
ślady po żerowaniu owadów w początkowych składkach, zaś w końcowych ubytki ze szkodą dla
tekstu, niewielki ubytek karty tytułowej, rękopiśmienne noty proweniencyjne wykonane
brązowym atramentem, na wewnętrznej wyklejce pieczęć proweniencyjna; błędnie liczbowane
strony: 56 jako 65, 75 jako 76, 164 jako 614, 195 jako 165, 349 jako 249, 432 jako 430, 622 jako
614
Oprawa: pergamin na kartach makulaturowych, skurczony, zabrudzenia powierzchniowe, brak
tasiemek do wiązania okładek, uszkodzona dolna kapitałka, brak górnej kapitałki.
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1.dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych
4. zabezpieczenie rękopiśmiennych not i pieczęci proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
15. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. rekonstrukcja kapitałek i tasiemek do wiązania oprawy
10. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
11. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
30
Część 17:
Cujas, Jacques: Iacobi Cuiacii Iurisconsulti Opera quae de iure fecit, et edi volvit.
Francofurti, Andrea Wecheli heredes & Ioan. Gymnicum, 1595
sygn. XVI/51, Nr inw. St. 1378/95
wys. 37 x 24 cm, grubość bloku: 3,5 cm ; liczba stron: 8 k., 76 s., 58 k., 26 k., 6 k., 150 k.,
(razem:572 strony)
Stan zachowania: Druk zniszczony w 60 % ; zabrudzenia powierzchniowe, papier bibulasty,
kruchy, ślady po działaniu wilgoci i mikroorganizmów, plamy grzybowe, plamy foxingowe,
zakwaszony, pożółkły papier, uszkodzenia spowodowane działalnością owadów, plamy z
atramentu
Oprawa: pergamin na tekturze, tłoczenia, zabrudzenia powierzchniowe, ślady degradacji
mikrobiologicznej, spękania grzbietu, odkształcenie okładek
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1.dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych
4. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
5. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku książki
6.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
7. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
8. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
9. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
10. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
11. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
12. uzupełnienie ubytków masą papierową
13. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
14. uszycie składek zgodnie z oryginałem według zachowanych śladów w falcach
III. Konserwacja oprawy:
1. zachowanie pierwotnego pergaminu
2. wykonanie nowych tekturowych okładek i zawieszenie ich na bloku
3. zbadanie pH pergaminu
4. oczyszczenie odwrocia i lica pergaminu
5. niwelowanie odkształceń powierzchniowych pergaminu
6. wzmocnienie grzbietu
7. uelastycznienie pergaminu
8. naciągnięcie pergaminu na tekturowe okładki
9. połączenie bloku z oprawą zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
10. wykonanie tekturowej fascykuły chroniącej oprawę
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
31
Część 18:
Lipsi Iusti: Poliorceticon sive de machinis tormentis telis. Libri quinque. Antverpiae:
Officina Plantiniana 1596 ; sygn. XVI/78, Nr inw. St. 237/74
wys. 26 x 19 cm, grubość bloku: 2,5 cm; liczba stron: 8 k., 268 s., 4 k. (razem 292 strony).
Stan zachowania: Druk zniszczony w 45 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po żerowaniu
owadów, zaplamienia, widoczne plamy grzybowe, ślady po działaniu wilgoci i zalaniu, w górnej
partii bloku widoczny zaciek; pożółkły papier, na karcie tytułowej rękopiśmienne noty i pieczęć
proweniencyjna, blok barwiony czerwienią, w tekście 31 ilustracji w technice miedziorytu.
Oprawa: półskórek, tektura, wyklejka brązowa w typie marmurku, skóra krucha,
z przetarciami lica, ubytkami w partii grzbietu, widocznymi tłoczeniami, uszkodzone kapitałki.
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja starodruku:
1. dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy z zachowaniem części oryginalnych (np. wyklejek)
4. zabezpieczenie not rękopiśmiennych i pieczątki proweniencyjnej
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych miejscach bloku książki
7. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej oraz wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułą japońską
12. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
13. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
14. uszycie składek zgodnie z oryginałem
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w skórę zgodnie z zasadami introligatorstwa konserwatorskiego
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia starodruku
32
Część 19:
Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Dąbrowice powiat kutnowski 1724-1761
sygn. Rps. LXXV/36 , Nr inw.Rps.625/96
wys. 31 x 20 cm , grubość bloku: bloku: 3,5 cm; liczba stron: 129 k. (razem: 258 stron)
Stan zachowania: Rękopis zniszczony w 65 %; dezynfekowany Raschidem (PCMC); rękopis
wykonany brązowym atramentem, zabrudzenia powierzchniowe, ślady po działaniu wilgoci i
mikroorganizmów, składki luźno związane z blokiem, uszkodzone narożniki kart.
Oprawa: skóra na kartach makulaturowych, widoczne ślady działalności owadów i gryzoni,
oprawa luźno związana z blokiem
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja rękopisu:
1.dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie rękopisu
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku
7.oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę
2. oczyszczenie i zabezpieczenie pierwotnej skóry oprawy
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia rękopisu
33
Część 20:
Akta Urzędnika Stanu Cywilnego. Księga Akt parafii Brzeźno powiat Sieradzki 1595-1636
sygn. Rps. LXXV/8, Nr inw. Rps. 625/96
wys. 32 x 12 cm, grubość bloku: 2 cm; liczba stron: 120 k. (razem: 240 stron)
Stan zachowania: Rękopis zniszczony w 65 %; zabrudzenia powierzchniowe, ślady po
działaniu wilgoci i mikroorganizmów, widoczny zaciek w partii grzbietu, składki luźno
związane z blokiem, bardzo wąski wewnętrzny margines kart, ślady po żerowaniu owadów.
Oprawa: zniszczona w 80 %, pergamin barwiony na brązowo na kartach makulaturowych, ślady
po żerowaniu owadów i degradacji mikrobiologicznej, skóra krucha, pofalowana, grzbiet
zachowany fragmentarycznie
Zakres Prac Konserwatorskich
I. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac
konserwatorskich
II. Pełna konserwacja rękopisu:
1.dezynfekcja obiektu
2. foliacja konserwatorska
3. demontaż bloku i oprawy
4. zabezpieczenie rękopisu
5. oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych
6. wykonanie badania pH w różnych częściach bloku
7. oczyszczenie z zabrudzeń strukturalnych w kąpielach myjących
8. płukanie kart w wodzie bieżącej filtrowanej i wodzie destylowanej
9. odkwaszenie kart z pozostawieniem rezerwy alkalicznej zabezpieczającej papier na
przyszłość
10. wykonanie badania pH po odkwaszeniu
11. wzmocnienie kart przez zabieg planirowania
12. wzmocnienie miejsc osłabionych bibułką japońską
13. uzupełnienie ubytków masą papierową
14. poszerzenie wewnętrznego marginesu w celu zachowania użytkowego charakteru rękopisu
15. złożenie kart w blok z dodatkowymi wyklejkami z papieru czerpanego
16. uszycie składek zgodnie z oryginałem
III. Konserwacja oprawy:
1. wykonanie nowej oprawy w pełną skórę
2. oczyszczenie i zabezpieczenie pierwotnej skóry oprawy
IV. Wykonanie pudła ochronnego w celu zabezpieczenia rękopisu
34
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
UMOWA
/wzór/
zawarta w Łodzi w dniu ............ 2010 r. w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. – jt. z późn. zm.)
pomiędzy:
Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska100/102
NIP: 727-10-24-424
REGON: 000278161
reprezentowaną przez:
1. Barbarę Czajkę – Dyrektora
2. Małgorzatę Leśniewicz – Głównego Księgowego
zwaną w dalszej części Zamawiającym
a
...................................................................................................................
reprezentowaną przez:
...................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi konserwacji następujących starodruków:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia .......................................
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną konserwację
starodruku/starodruków, określoną w § 1 pkt.1 na okres ............... miesięcy.
Gwarancja jakości obejmować będzie wszystkie wykonane prace oraz zastosowane
materiały.
Realizując obowiązki gwarancyjne Wykonawca w okresie, o którym mowa
w ust. 2 zobowiązuje się dokonywać na własny koszt usunięcia wad. Określony
w ust. 2 termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania przez Wykonawcę istotnej
naprawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym
przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie dłuższym jednak niż 90 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z gwarancji.
Termin, o którym mowa w pkt. 5 może ulec przedłużeniu w przypadku uwzględnienia
przez Zamawiającego uzasadnionego wniosku Wykonawcy. Okresu przedłużenia nie
traktuje się jako zwłoki.
35
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W celu wykonania usługi konserwacji, o której mowa w §1, pkt. 1 Zamawiający przekaże
Wykonawcy przedmiot konserwacji na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
zawierającego opis przedmiotu zamówienia (protokół stanowi integralną część umowy).
Od chwili wydania przedmiotu konserwacji Wykonawcy, aż do dnia jego zwrotu
Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w przypadku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu konserwacji i zobowiązuje się do
właściwego
zabezpieczenia
przedmiotu
konserwacji
przed
wszelkimi
niebezpieczeństwami oraz zobowiązuje się nie udostępniać przedmiotu konserwacji
osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
Miejscem wydania przedmiotu konserwacji Wykonawcy oraz jego zwrotu po wykonaniu
usługi jest siedziba Zamawiającego.
Wydanie przedmiotu konserwacji Wykonawcy może nastąpić wyłącznie do jego rąk lub
osoby przez niego upoważnionej po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego
(załącznik nr 1 do umowy).
Zwrot przedmiotu konserwacji Zamawiającemu po wykonaniu usługi konserwacji
następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego opis stanu starodruku w dniu
jego zwrotu (protokół stanowi załącznik nr 2 umowy).
Termin wykonania usługi strony ustalają do dnia 30 października 2010 r.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości - kwota brutto ............. zł (słownie złotych) wraz z naliczonym
podatkiem VAT w wysokości:...............zł (słownie złotych).
§4
1.
2.
3.
4.
5.
Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą jedną fakturą/rachunkiem, wystawioną przez
Wykonawcę nie wcześniej niż po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz podpisaniu
protokołu odbioru starego druku po konserwacji.
Dopuszcza się możliwość rozliczenia finansowego za wykonanie poszczególnych części
przedmiotu zamówienia wymienionych w § 3 pod warunkiem wcześniejszego
uzgodnienia z Zamawiającym.
Termin płatności faktury/rachunku wynosi 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie nie będzie podlegać
waloryzacji.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot
wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających
z niniejszej umowy.
§5
1.
Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne
z następujących tytułów:
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego
w § 3, za każdy dzień zwłoki,
1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w § 3,
1.3. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego
w § 3, za każdy dzień zwłoki,
1.4. w przypadku nie naprawienia lub niemożności naprawy wad ujawnionych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
36
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia określonego
w § 3.
2.
Kary umowne mogą być egzekwowane również poprzez potrącenie z faktury Wykonawcy.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
1.
2.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części tej umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
Umowę sporządzono
i 1 dla Wykonawcy.
w
3
§9
jednobrzmiących
egzemplarzach,
2
dla
Zamawiającego
Załączniki do umowy:
1. Protokół zdawczo – odbiorczy (załącznik nr 1 do umowy).
2. Protokół odbioru starego druku po konserwacji (załącznik nr 2 do umowy).
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
37
Załącznik nr 1 do umowy
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
spisany w dniu ................................
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
reprezentowana przez:
.........................................................
.........................................................
przekazuje Wykonawcy, którym jest.....................................................................................
reprezentowanemu przez.....................................................................................................
następujący starodruk:
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................,
którego stan zachowania w dniu przekazania przedstawia się następująco:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(dokumentacja fotograficzna stanu zachowania starego druku przekazanego do
konserwacji pozostaje w siedzibie Zamawiającego).
Zamawiający oszacował wartość starodruku na kwotę brutto.................................. .
Przekazanie następuje w związku z umową nr ................................ zawartą
w dniu.............................. na czas wykonania usługi konserwacji, nie później niż do dnia
30 października 2010 r.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
(osoba odbierająca)
/podpis/
/podpis/
ZATWIERDZIŁ:
38
Załącznik nr 2 umowy
PROTOKÓŁ
odbioru starego druku po konserwacji
Dnia .................... w Łodzi, w związku z umową nr...................................................
zawartą w dniu......................................
Zleceniodawca – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi, reprezentowany przez.....................................................................
przejął komisyjnie od Zleceniobiorcy (Wykonawcy) – ....................................................
...........................................................................................................................................
po konserwacji dzieło:
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
KOMISJA OBRADOWAŁA W SKŁADZIE:
...............................................
...............................................
...............................................
Uwagi Komisji:
Po zapoznaniu się z dokumentacją konserwatorską i dokładnym sprawdzeniu
poddanego konserwacji starego druku, Komisja stwierdza, iż konserwacja została
przeprowadzona zgodnie z umową nr............................ z dnia....................................
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Podpisy członków Komisji:
Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy):
...........................................
...........................................
...........................................
ZATWIERDZIŁ:
39
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
..................................................................
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)
........................................................................................................................................................
W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy, zgodnie z wymaganiami art. 44 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. –
tekst jednolity z późn. zm.), oświadczam, że:
1.
Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1
uPzp.).
1.
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1
pkt. 2 uPzp)
2.
Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 uPzp.).
3.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 uPzp.).
……………………………
/miejscowość/
………………………..
………………....…….
/data/
/podpis Wykonawcy/
40
ZAŁACZNIK NR 5 do SIWZ
/pieczęć Wykonawcy/
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Konserwacja
starodruków" składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 2 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
……………………………
/miejscowość/
………………………..
/data/
…………………….
/podpis Wykonawcy/
41
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
.....................................
./pieczęć wykonawcy/
................................................
/miejscowość data/
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Nazwa i adres wykonawcy: ............................................................................................
.............................................................................................
Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
2 usług o wartości równej lub większej niż 2500 zł brutto każda z nich.
Lp.
Przedmiot zamówienia
Wartość
Daty
wykonania
Odbiorca przedmiotu
zamówienia
1.
2.
UWAGA
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi
zostały wykonane należycie.
……………………………
/miejscowość/
………………………..
……………………......
/data/
/podpis Wykonawcy/
42

Podobne dokumenty