pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Warszawa, 7 września 2015r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dom Spotkań z Historią z siedzibą w Warszawie jako Organizator Przetargu Nr DSH/02/2015
w trybie przetargu nieograniczonego na pozyskanie Wykonawcy zadania „Przebudowa
zespołu pomieszczeń wystawienniczych i biurowych w siedzibie Domu Spotkań z
Historią” informuje, że do dnia 3 września 2015r. do godz. 13.00 wpłynęły trzy oferty na
wykonanie ww. zadania:
Nr oferty
Wykonawca
Energodomy Sp. z o. o.
Plac Hallera 5/27
03-464 Warszawa
Kwota brutto
698 000,01
2.
Marabud Zakład RemontowoBudowlany,
M Chmielewski i M Dąbrowski
SP.J.
02-495 Warszawa,
ul. Kajetańska 9
826 560,00
3.
ŁUNIBUD spółka jawna
Łuniewski 00-143
Warszawa
ul. Orla 11 lok 51
661 768,29
1.
Wszystkie oferty zostały uznane za ważne. Żaden Wykonawca
nie podlegał
wykluczeniu.
Według warunków przetargu jedynym kryterium oceny ofert była oferowana cena.
Wobec powyższego dokonano wyboru oferty złożonej przez
ŁUNIBUD spółka jawna Łuniewski
00-143 Warszawa ul. Orla 11 lok 51
opiewającej na kwotę 661.768,29 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
siedemset sześćdziesiąt osiem zł 29/100) zł brutto.
Kwota ta mieści się w zakresie kwoty przeznaczonej przez Organizatora Przetargu na
wykonanie zadania wskazanej w momencie otwarcia ofert.
Oferta spełnia wymogi ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.