Regulamin

Komentarze

Transkrypt

Regulamin
Regulamin
Regulamin Pomorskiego Pucharu Dogterkkingu 2013
Pomorski Puchar Dogtrekkingu jest skierowany do środowiska właścicieli psów i ma na celu
jego aktywizację, integrację i rekreację.
Cele szczegółowe:
- Zwiększenie adopcyjności psów schronisk w całej Polsce,
- Popularyzacja adopcji psów, opieki nad psami oraz turystyki i aktywnego wypoczynku w
towarzystwie psa,
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem.
1. Organizator
Organizatorem Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu jest Stowarzyszenie Rally Obedience z
siedzibą w Gdańsku ul. Gospody 5b/110. Realizacja Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu
odbywa się we współpracy z innymi podmiotami a w szczególności podmiotami
pozarządowymi i samorządowymi.
2. Informacje podstawowe
Zawody Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu skierowane są do właścicieli psów z terenu
całego kraju, biorących udział w imprezach organizowanych w ramach Pucharu na terenie
województwa pomorskiego. Uczestnicy rywalizują w specjalnie przygotowanych
klasyfikacjach, w których pod koniec sezonu wyłaniani są zwycięzcy. Pomorski Puchar
Dogtrekkingu jest klasyfikowany w Polskiej Lidze Dogtrekkingu. Zasady szczegółowe Ligi
określa odrębny Regulamin. W przypadku niezgodności zapisów obu regulaminów, spory
rozstrzygane są wspólnie przez Organizatorów Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu i Polskiej
Ligi Dogtrekkingu.
Punkty w wszystkich klasyfikacjach zdobywa się startując wyłącznie w imprezach
wchodzących w skład Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu. Punkty przyznawane są w
zależności od zasad poszczególnych klasyfikacji.
Punkty zdobyte w ramach udziału Zawodnika w Pomorskim Pucharze Dogtrekkingu, są
klasyfikowane w punktacji ogólnej Polskiej Ligi Dogtrekkingu.
3. Zawody
Rozgrywki w 2013 trwają od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.
Organizator zawodów zobowiązany jest do publikacji oficjalnych wyników zawodów
zawierających dla każdego sklasyfikowanego zawodnika biegu: czas na mecie oraz imię i
nazwisko zawodnika. Oficjalne, końcowe wyniki powinny być opublikowane w przeciągu 14
dni od daty zakończenia zawodów.
Organizator imprezy dogtrekkingowej odpowiada przed zawodnikami za przeprowadzenie
zawodów oraz przekazanie komunikatu końcowego w wyznaczonym terminie.
Lista zawodów Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu będzie publikowana na łamach oficjalnej
strony internetowej. Impreza może zostać dopisana na listę nie później niż na 2 tygodnie
przed datą zawodów.
Imprezy dogtrekkingowe odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Uczestnictwo
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Osoby między 16 a 18
rokiem życia mogą zostać przewodnikiem psa za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych, zaś poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych
startujących w zawodach. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą startować na dystansie
Long.. Uczestnik może przystąpić do rozgrywek przez cały rok. Uczestnik zobowiązany jest do
samodzielnego zgłaszania swoich startów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej, bądź w inny sposób wskazany przez Organizatora (np zgłoszenie telefoniczne,
e-mailowe itp.).
Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminów poszczególnych imprez Dogtrekkingowych i wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych rozgrywek i imprez
organizowanych przez Organizatora.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Zgłaszając udział w zawodach Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu uczestnicy potwierdzają
zapoznanie się z Regulaminem i potwierdzają przyjęcie jego warunków.
Jeden zawodnik może startować maksymalnie z dwoma psami.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska
naturalnego oraz do zachowania kultury osobistej.
Zawodnicy w trakcie trwania zawodów nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zabronione
jest używanie szklanych pojemników na trasie zawodów jak i poza nią.
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie. Organizator
zapewnia pojemniki na odchody w punkcie start/meta.
W trakcie trwania zawodów zabrania się spożywania alkoholu przez zawodników idących na
trasie.
5. Punkty kontrolne
W trakcie rozgrywek DogTrekkingowych w przestrzeni rozgrywania zawodów, umieszczane
są punkty kontrolne (PK). Punkty kontrolne (PK) są specjalnie oznakowane i są w formie
plakatowej. Ze względów ekologicznych wykluczone jest trwalsze umieszczanie punktów
ingerujące m.in w strukturę drzewa (gwoździe, wszywki itp.). W celu potwierdzenia
odnalezienie punktu kontrolnego (PK) należy przepisać na kartę specjalne oznaczenie, odbić
załączony perforator.
W sytuacji braku (PK), mając pewność, iż znajdujemy się w danym miejscy, możliwe jest
wpisanie na karcie - Brak Punktu Kontrolnego (BPK). Każda sytuacja Braku Punktu
Kontrolnego (BPK) będzie rozpatrywana indywidualnie przez Sędziego Zawodów.
Potwierdzony Brak Punktu Kontrolnego (BPK) będzie zaliczony jak odnaleziony.
6. Dystanse
Do wyboru są warianty trasy:
--- LONG ok. 35-50 km – przybliżona liczba km do przejścia,
--- MID ok. 20-25 km – przybliżona liczba km do przejścia,
--- FITNESS ok 10 km - przybliżona liczba km do przejścia
Podane odległości są jedynie przybliżone a w poszczególnych edycjach wariant
przygotowanych tras mogą być zmniejszane. Podane odległości w DogTrekkingu dotyczą
orientacyjnej odległości przejścia trasy według wyznaczonych punktów kontrolnych na
mapie.
7. Trasa
Start odbywa się ze tzw. mass start - startu wspólnego. Wybór dystansu uczestnicy dokonują
przed startem.
W Przypadku DogTrekkingu przygotowane trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie
na niej punktów kontrolnych (PK). Istnieje możliwość warunkowego zaliczenia Dogtrekkingu
w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego bądź więcej punktów kontrolnych, zasada
ta nie może być stosowana przy miejscach 1, 2, 3 (wyjątkiem jest BPK opisanym w pkt. 5
Regulamin, oraz inne zdarzenia warunkujące bezpieczeństwo Zawodników. Każdy przypadek
zostanie rozpatrywany indywidualnie przez Sędziego Zawodów)
Zawodnik którzy rezygnuje z udziału w imprezie lub w jego trakcie ma obowiązek
poinformować o tym telefonicznie organizatora. W takim wypadku organizator zapewnia
pomoc w powrocie do bazy.
Zwycięzcą jest dana osoba (w każdej z konkurencji) która w najkrótszym czasie pokona trasę i
nie pominie żadnego punktu kontrolnego.
8. Psy
Do udziału w zawodach dogtrekkingowych dopuszcza się wszystkie psy bez względu na
wielkość lub rasę. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
W przypadku plecaków dla psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
Minimalny wiek psa startującego w zawodach to 12 miesięcy. Psy w wieku 10 do 12 miesięcy
mogą brać udział w zawodach pod warunkiem okazania zaświadczenia o braku
przeciwwskazań od lekarza prowadzącego.
Wszystkie psy biorące udział w zawodach dogtrekkingowych muszą posiadać aktualne
zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
Zabrania się startu psów w kagańcu, obroży zaciskowej, kolczatce, kantarku, lub z innym
wyposażeniem uniemożliwiającym swobodne poruszanie.
Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie
powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
Wskazane jest prowadzenie psa na szelkach oraz smyczy z amortyzatorem.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek
zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia ze startu Zawodnika, jeśli uzna, że wiek lub
stan zdrowotny psa stwarza zagrożenie dla zwierzęcia.
9. Wyposażanie
Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
- mapę (otrzymaną od organizatora lub własną jeśli organizator poinformuje o tym
wcześniej),
- telefon komórkowy,
- wodę dla psa w ilości min. 1 litr , odpowiednią ilość karmy dla psa oraz miskę.
- zaleca się aby Uczestnik zabierał na trasę zawodów apteczkę oraz but dla psa
Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem).
Wskazane jest aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie
smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie. Zabrania się
startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej, korzystania przez zawodników z map
innych niż przekazanych przez organizatora oraz korzystania z urządzeń wyposażonych w
nadajnik GPS w celu ułatwienia nawigacji.
10. Wpisowe
Każdorazowo przed rozegraniem poszczególnej edycji zawodów Pomorskiego Pucharu
Dogtrekkingu Organizator poinformuje o wysokości opłaty startowej.
Opłaty startowe ustala Organizator indywidualnie dla poszczególnych zawodów.
W kategorii Rodzinnej dzieci i młodzież do lat 16 zwolnione są z opłaty startowej.
Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów oraz wpłat gotówkowych w
Biurze Zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie
podlegają zwrotowi. W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska za które
dokonywana jest opłata.
11. Zasady prowadzenia klasyfikacji i rejestracja wyników
O kolejności uczestników we wszystkich klasyfikacjach decydują zasady określone odrębnie
dla każdej z nich. Brany pod uwagę czas jest tzw. czasem brutto, zgodny z komunikatem
końcowym z zawodów, z dokładnością co do 1 minuty a w przypadku zastosowania
elektronicznego pomiaru czasu z zastosowaniem m.in. chipów, transponderów, kodów
dokładność ustalana jest z dokładnością co do 1 sekundy. Organizator poinformuje
wszystkich zawodników przed startem o zastosowanym systemie pomiaru czasu.
12. Klasyfikacje
Każde zawody Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu są klasyfikowane i nagradzane
oddzielnie. Klasyfikacja końcowa Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu 2013 (wszystkie etapy)
ustalana jest automatycznie na podstawie wyników poszczególnych edycji.
Punktacja Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu jest klasyfikowana także w punktacji Polskiej
Lidze Dogtrekkingu
Zawody rozgrywają się w kategoriach:
- FITNESS
- FITNESS KATEGORIA RODZINNA
- MID KOBIETY
- MID MĘŻCZYŹNI
- LONG KOBIETY
- LONG MĘŻCZYŹNI
Do punktacji Polskiej Ligi Dogtrekkingu, zawodnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe:
16 lat - 44 lat – Open
45 lat i więcej – Masters
Organizator zastrzega sobie prawo do losowania nagród wśród wszystkich uczestników
zawodów, którzy nie zdobyli miejsc 1-3 podczas zawodów. Losowanie odbywa się po
dekoracjach. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest konieczność osobistego
odbioru. W przeciwnym razie losowanie jest kontynuowane do skutku.
Klasyfikacja ogólna Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu:
NAJLEPSZY UCZESTNIK W DANEJ KATEGORII
Liczy się suma wszystkich uzyskanych punktów w sezonie na określonym dystansie.
Prowadzone są osobne klasyfikacje dla dystansów LONG, MID oraz FITNESS. Dodatkowo w
kategoriach LONG oraz MID obowiązuje podział na klasyfikacje według płci.
KLASYFIKACJA RODZINNA
Klasyfikacja rodzinna Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu przeprowadzona jest jedynie na
dystansie FITNESS. Drużynę rodzinną mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny bądź
związku partnerskiego. Dopuszcza się start rodziny z minimum jednym psem a maksymalnie
każdy członek rodziny może startować z maksimum dwoma psami. Do Klasyfikacji Rodzinnej
są klasyfikowane rodziny, które zgłosiły nie mniej niż dwóch członków rodziny. Za czas
przejścia trasy przez rodzinę uwzględnia się czas przekroczenia zgłoszonego ostatniego
członka rodziny.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Po zakończeniu rozgrywek Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu wyłonione zostanę najlepsze
drużyny. Każda osoba może reprezentować tylko jedną drużynę. Każda z uczestników
podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Do
klasyfikacji drużynowej wlicza się maksymalnie sumę punktów - 8 najlepszych zawodników
reprezentujących jedną drużynę.
Punktacja
Miejsce Long Mid Fitness
1 1000 pkt 700 pkt 500 pkt
2 900 pkt 650 pkt 450 pkt
3 800 pkt 600 pkt 400 pkt
4 750 pkt 590 pkt 390 pkt
5 700 pkt 580 pkt 380 pkt
6 650 pkt 570 pkt 370 pkt
7 630 pkt 565 pkt 365 pkt
8 610 pkt 560 pkt 360 pkt
9 590 pkt 555 pkt 355 pkt
10 580 pkt 550 pkt 350 pkt
11 575 545 345
12 570 540 340
13 565 535 335
14 560 530 330
15 555 525 325
16 550 520 320
itd itd itd. Itd.
Aby zostać sklasyfikowanym w ramach Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu wymagane jest
ukończenie minimum 1-go etapu.W przypadku startu w większej ilości edycji do Klasyfikacji
Indywidualnej wliczane będą wszystkie starty danego zawodnika ze wszystkich zawodów w
danych kategoriach.
13. Nagrody
Wszystkie osoby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacjach końcowych Pomorskiego Pucharu
Dogtrekkingu 2013 otrzymują okolicznościowe Puchary oraz nagrody rzeczowe.
Poszczególne zawody serii Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu zostaną nagrodzone odrębnie
po zakończeniu każdych zawodów. Nagrody oraz dekoracja uczestników następuje po
powrocie wszystkich uczestników danej kategorii. Organizator zapewnia sobie prawo do
wcześniejszego rozdania nagród i dekoracji zwycięzców, jeśli wyniki zawodników
zdobywających pierwsze 3 miejsca jest bezsporne.
14. Zmiany w regulaminie
Ze względu na charakter rywalizacji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian w regulaminie, mających za zadanie
rozstrzygnąć wszystkie elementy sporne, które mogą pojawić się w trakcie sezonu ze
względu na potrzebę interpretacji zapisów czy nieprzewidzianych zapytań związanych z
obsługą poszczególnych klasyfikacji.

Podobne dokumenty