Informacja o X edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych

Komentarze

Transkrypt

Informacja o X edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Informacja o X edycji konkursu o stypendia dla wybitnych
młodych naukowców
Wnioski o stypendia mogą być składane od 2 stycznia 2015 r. Stypendium może być przyznane
osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania
wniosku.
Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych
wniosków, w drodze konkursu.
Podstawa jest art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.,
poz.1620) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 422).
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne
jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.
Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni
Finansowania (OSF), dostępnym od 2 stycznia 2015 r. na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 marca 2015 r. oraz przez platformę e-PUAP (epuap.gov.pl). Wnioski wypełnia się w
systemie OSF, natomiast przez platformę e-PUAP wysyła się tylko oświadczenie kierownika jednostki
wnioskującej (dziekan/dyrektor), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku. Brak
tego oświadczenia spowoduje pozostawienie wniosku złożonego w systemie OSF bez rozpatrzenia.
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status
w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się
poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy lub redaktora wniosku w systemie OSF.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.1620):
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000162001.pdf
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i
trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów
naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 422):
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000042201.pdf
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)