rekonwersja - wrzesień

Komentarze

Transkrypt

rekonwersja - wrzesień
REKONWERSJA KADR
SIŁ ZBROJNYCH RP
Opracował: Ryszard Rogoń
AKTUALNOŚCI
 We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom
oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz 470
porad telefonicznych i internetowych;
 Z pomocy rekonwersyjnej w formie przekwalifikowania zawodowego
we wrześniu 2016 roku skorzystało 196 osób (tyle pozytywnie
rozpatrzono wniosków - w tym 63 dotyczyły żołnierzy będących w
służbie). W sumie na ten rodzaj pomocy rekonwersyjnej wydano we
wrześniu br. 512 260 zł;
Źródło: dane statystyczne COAZ
 Żołnierze odchodzący z wojska coraz częściej korzystają z możliwości
poznania swoich predyspozycji zawodowych. Używany w rekonwersji
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych uwzględnia aż jedenaście
różnorodnych predyspozycji zawodowych, w tym m.in. zainteresowania
społeczne, handlowe, badawcze, komunikacyjne, przedsiębiorcze,
artystyczne itp. W tym roku z takich testów skorzystały 63 osoby;
 W okresie od 1 do 30.09.2016 roku pracownicy ośrodków aktywizacji
zawodowej pozyskali
96 ofert
pracy. Propozycje zatrudnienia
otrzymało 26 osób, z których co najmniej 18 zostało zatrudnionych;
Źródło: dane statystyczne COAZ
 W dniach od 1 do 30.09. 2016 roku podczas 29 dyżurów rekonwersyjnych
z porad specjalistów skorzystały 103 osoby;
 We wrześniu 2016 roku z praktyk zawodowych skorzystało 120
żołnierzy;
Źródło: dane statystyczne COAZ
 We wrześniu 2016 roku udzielono również pomocy rekonwersyjnej
weteranom. Wydano 16 decyzji związanych z przekwalifikowaniem
zawodowym na kwotę 33 290 zł.

Rekonwersyjne stawki pokrywania kosztów przekwalifikowania
zawodowego:
- po 4 latach zawodowej służby wojskowej - 2175 zł
- po 9 latach - 4350 zł
- po 15 latach - 6525 zł.
Własna firma
Artykuł przeznaczony jest dla osób zainteresowanych otwarciem własnej działalności
gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia ze środków finansowych Unii Europejskiej.
JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Własna działalność gospodarcza jest formą skierowaną zarówno do osób już
zdecydowanych na otwarcie własnej firmy, jak i do wahających się lub poszukujących
odpowiedzi na pytanie: czy warto zainteresować się tą problematyką? Warto jednak
odnotować, że większość osób zgłaszających się do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej ma
bardzo dobre pomysły na własny biznes.
Najbardziej popularną formą działalności gospodarczej w Polsce jest "jednoosobowa
działalność gospodarcza". Założyć ją może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Mogą to być
wszyscy obywatele Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawne
zasady zakładania i prowadzenia takiej firmy zostały zawarte w Ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 r. oraz w Kodeksie cywilnym. Istotne informacje
zawarto również w biuletynie Własna firma wydanym przez Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej w Krakowie.
W tego typu działalności ważne jest, że firma posiada tylko jednego właściciela,
natomiast nie ma ograniczenia jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia pracowników. Praca na
własny rachunek sprawdza się w przypadku osób aktywnych i mających sprecyzowane
poglądy.
Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagana pełna księgowość. Dla
takich firm przewidziano księgowość uproszczoną, która obowiązuje do chwili przekroczenia
1 200 000 euro obrotu rocznego. Ułatwienia dotyczą także możliwości wyboru jednej z kilku
form obliczania podatku dochodowego. Pozwala to na prowadzenie własnego biznesu bez
konieczności przygotowania specjalistycznego.
Jednoosobowa forma działalności daje podstawy do budowy znacznie większego
przedsiębiorstwa. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie nowych firm odbywa się poprzez
przekształcenie polegające na przechodzeniu do bardziej zaawansowanej formy działalności
gospodarczej. Działalność tego typu nie posiada osobowości prawnej, jej właściciel
w przypadku straty lub bankructwa reguluje swoje zadłużenie z własnego majątku.
Kolejnym zachęcającym czynnikiem do założenia jednoosobowej firmy jest możliwość
korzystania z ulg (art. 18a Ustawy z dnia 13.10.1998 r., Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.).
Przedsiębiorca może opłacać składki w niższej, preferencyjnej stawce przez 24 miesiące,
może również wykorzystać pomoc unijną.
Szczególną możliwość stwarza unijny program inwestycyjny zorientowany na
jednoosobowe, mikro i małe przedsiębiorstwa. Osoby rozważające założenie własnej
działalności gospodarczej mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków Unii
Europejskiej. Kryteria udzielenia pomocy zostały ujęte w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój. Szczegóły dotyczące praktycznego wykorzystania dotacji Unii
Europejskiej zawarte są w Priorytecie Inwestycyjnym 8v Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Środki finansowe kierowane są w pierwszej
kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy.
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może mieć charakter
zwrotny lub bezzwrotny:
 Wsparcie zwrotne - maksymalna kwota jest określona na podstawie badania luki
finansowej wykonanego przez daną Instytucję Zarządzającą Programem
Operacyjnym.
 Wsparcie bezzwrotne - maksymalna wysokość nie przekracza 6-ciokrotności
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego
w dniu przyznania wsparcia.
Osobie otwierającej działalność gospodarczą może być przyznany bon zasiedleniowy
w kwocie nie wyższej niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce
narodowej, obowiązującego w dniu przyznania bonu. Bon przyznaje się w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania.
Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu. Ponadto można skorzystać ze
wsparcia pomostowego, wypłacanego co miesiąc w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia, przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia uruchomienia
działalności gospodarczej.
REJESTRACJA I PROWADZENIE
JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Od 01.07.2011 roku wszystkie procedury związane z otwarciem własnej działalności
gospodarczej są nieodpłatne. Formalności związane z zakładaniem jednoosobowej
działalności nie są trudne. Zgodnie z zasadą "jednego okienka" rejestracja odbywa się - przy
pomocy jednego formularza, poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Aby prawidłowo złożyć wniosek o wpis do CEIDG, należy wybrać
jedną z czterech opcji:
 zalogować się do platformy CEIDG, wypełnić wniosek w formie elektronicznej
i przesłać za pomocą platformy;
 wypełnić w formie online i podpisać go w Urzędzie Gminy:
 pobrać wniosek w Urzędzie Gminy i złożyć go w tej samej gminie;
 przesłać wniosek listem poleconym do Urzędu Gminy, po uprzednim poświadczeniu
notarialnym.
Istotne znaczenie ma prawidłowo wpisany KOD (Polska Klasyfikacja Działalności).
Ponadto przy rejestracji ująć należy:
 wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 zgłoszenie identyfikacyjne dotyczące NIP;
 oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych;
 zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Kolejnym ważnym elementem funkcjonowania firmy jest prowadzenie księgowości.
Należy wybrać taki sposób rozliczeń finansowych, który nie będzie generował dodatkowych
kosztów. Przy pierwszej własnej działalności gospodarczej wiele osób korzysta z usług biura
rachunkowego. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest samodzielne prowadzenie księgowości,
a przy braku kwalifikacji warto skorzystać z usługi doradczej Krajowego Systemu Usług
(KSU), w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Profesjonalne doradztwo może okazać się nieocenioną pomocą przy prowadzeniu firmy.
Tak w przybliżeniu przedstawia się możliwość realizacji własnego pomysłu związanego
z otwarciem firmy, przy uwzględnieniu pomocy finansowej Unii Europejskiej. Powyższe
informacje mogą być użyteczne dla byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska,
a także dla żołnierzy zawodowych, którzy w oparciu o Ustawę o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych z 11.09.2003 r. art. 56. ust.3, za zgodą przełożonego mogą wykonywać pracę
zarobkową lub prowadzić działalność gospodarczą.
Władysław Pomarański