ZARZ Ą DZENIE Nr 37/08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 7

Komentarze

Transkrypt

ZARZ Ą DZENIE Nr 37/08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 7
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/08
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie zbycia nieruchomości
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z
późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Mściwojów,
z a r z ą d z a m co następuje:
§1
Przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości z Zasobu Gminy Mściwojów wykazane
w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§2
Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości, o
których mowa w § 1, przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów
Nr 37/08 z dnia 7 lipca 2008 r.
Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Mściwojów
wytypowanych
do sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
Adres
nieruchomości
z oznaczeniem
księgi
wieczystej
Godziszowa
KW Nr 17150
Zimnik
KW Nr 12139
Zimnik
KW Nr 12139
Zimnik
KW Nr 12139
Oznaczenie
Powierzchnia
w ewidencji
nieruchomości
gruntów
w m2
Dz. nr
Obręb
Godziszowa
Dz.nr 131/2
1300
Obręb
Zimnik
Dz.nr 67
2200
Obręb
Zimnik
Dz.nr 67
2200
Obręb
Zimnik
Dz.nr 7
900
Numer i
położenie
nieruchomości
Pow. użytkowa
budynku
/lokalu/ w m2
Lokal mieszkalny na
parterze w budynku
wolnostojącym,
jednokondygnacyjnym,
wielorodzinnym
Godziszowa
Nr 57A
lokal nr 2
Lokal mieszkalny na
parterze w budynku
wolnostojącym,
dwukondygnacyjnym,
wielorodzinnym
Zimnik Nr 9
lokal nr 1
Lokal mieszkalny na I
piętrze w budynku
wolnostojącym,
dwukondygnacyjnym,
wielorodzinnym
Zimnik Nr 9
lokal nr 2
Lokal mieszkalny na
parterze w budynku
wolnostojącym,
dwukondygnacyjnym,
wielorodzinnym
Zimnik Nr 16
lokal nr 1
Powierzchnia
użytkowa lokalu
64,2
Powierzchnia
pomieszczeń
przynależnych
26,0
Powierzchnia
użytkowa lokalu
58,4
Powierzchnia
pomieszczeń
przynależnych
77,2
Powierzchnia
użytkowa lokalu
27,9
Powierzchnia
pomieszczeń
przynależnych
25,3
Powierzchnia
użytkowa lokalu
54,4
Powierzchnia
pomieszczeń
przynależnych
24,9
Opis zabudowy
Forma
sprzedaży
Bez przetargowa
na rzecz
dotychczasowego
najemcy
Bez przetargowa
na rzecz
dotychczasowego
najemcy
Bez przetargowa
na rzecz
dotychczasowego
najemcy
Bez przetargowa
na rzecz
dotychczasowego
najemcy
Cena
gruntu
w zł
Cena
budynku
/lokalu/
w zł
5.160,00
16.410,00
udział
3165/10000
10.950,00
7.030,00
udział
6223/10000
4.300,00
5.140,00
udział
2442/10000
2.350,00
udział
3258/10000
15.400,00