adnotację

Komentarze

Transkrypt

adnotację
Adnotacja o uprawnieniach
Jeżeli na świadectwie uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca
świadectwo, należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez: władze oświatowe państwa, w którego
systemie edukacji wydano świadectwo LUB akredytowane na terytorium RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd
konsularny państwa, w którego systemie wydano świadectwo LUB konsula RP urzędującego w państwie, w którego
systemie wydano świadectwo.
Na wydanym dokumencie należy również uzyskać pieczątkę Legalizacji lub Apostille.
INTERNATIONAL STUDENTS AND VISITORS OFFICE
БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ И ГОСТЕЙ
+ 48 58 347 28 28
[email protected]

Podobne dokumenty