Zagadnienia do Anglofonu dla klasy 4 GRAMATYKA: Czasownik TO

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia do Anglofonu dla klasy 4 GRAMATYKA: Czasownik TO
Zagadnienia do Anglofonu dla klasy 4
GRAMATYKA:
Czasownik TO BE w zdaniach twierdzących, pytaniach, przeczeniach (rozdział 1 i 2)
There is / There are w zdaniach twierdzących, pytaniach, przeczeniach (rozdział 3)
Zaimki dzierżawcze (my/your/his/her/its/our/their)
Pytanie: „whose?” str. 29
Przyimki określające miejsca (in/on/under/behind/in front of/next to), str. 31
przeczeniach (rozdział 4)
czasownik can, str. 71
tryb rozkazujący, str, 72
czas Present Continuous, str. 82
SŁOWNICTWO:
edmity codziennego użytku, str. 19, 29
dom (the house), str. 27, 31
ubrania (clothes), str. 39
przedmioty szkolne (school subjects) str. 50
adverbs of frequency: always/usually/often/sometimes/never
określenia częstotliwości, str. 60
zaimki osobowe w dopełnieniu (mnie, ciebie itd.), str. 62
wskazywanie drogi, kierunki świata
sporty, str. 71
części ciała (parts of the body) str. 73
słownictwo związane z festiwalami, str. 78
pogoda, str. 82
PODANE STRONY są orientacyjne, służą pomocy w odnalezieniu słownictwa, ale należy
pamiętać, że w zadaniach mogą się też pojawić inne słowa z podręcznika.