„ Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”

Komentarze

Transkrypt

„ Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”
„ Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”
Fot.: Siedziba władz Akademii Pomorskiej w Słupsku
20 września 2013 roku odbyła się w siedzibie Pomorskiej Akademii w Słupsku II Ogólnopolska
Konferencja Naukowa pod hasłem: „ Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym” zorganizowana
przez Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy
Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku oraz Bibliotekę Uczelnianą
Akademii Pomorskiej w Słupsku
Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień szeroko pojętej ekologii informacji, a w szczególności
następujących kwestii:
Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników
Badanie wartości informacji
Badanie metod przechowywania informacji
Relacje między informacją a zdrowiem człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny)
Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie
Ocena jakości usług informacyjnych
Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego
Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne
Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie
użyteczności informacjom, które się do tego nadają)
Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy
Program konferencji:
prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowi Człowiek w zderzeniu z informacją w
sytuacji nadmiaru i niedoboru informacji. Rzecz o zachowaniach informacyjnych w XXI wieku – spojrzenie z
punktu widzenia ekologii informacji
dr Beata Taraszkiewicz - Akademia Pomorska w Słupsku Cyberprzemoc – wirtualne ciosy, prawdziwe rany !
dr Krystyna Michniewicz-Wanik – Uniwersytet Wrocławski Otwarty dostęp (Open Access) jako sposób na
niektóre deformacje środowiska informacyjnego
dr Jolanta Laskowska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku Biblioteki szkolne i ich rola w kształtowaniu kultury
informacyjnej społeczeństwa
mgr inż Jadwiga Zdanowska – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; mgr inż. Zofia Brzeska - Morski
Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni Znaczenie alfabetyzacji informacyjnej z punktu
widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego
mgr Gabriela Chamier-Gliszczyńska – Akademia Pomorska w Słupsku Uzależnienie od nowych mediów:
powstanie, skutki, terapia
mgr Wioletta Jachym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Ekologia informacji w walce z
zagrożeniami infosfery
Wystąpienia znajdą się w publikacji pokonferencyjnej.
Warte podkreślenia jest zaangażowanie władz słupskiej Uczelni oraz włodarzy miasta i województwa
pomorskiego w organizację konferencji – patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek
Województwa Pomorskiego, Starosta Powiatu Słupskiego oraz Prezydent Miasta Słupska.