Litewska przygoda

Komentarze

Transkrypt

Litewska przygoda
LITWA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 5 dni
L
i
t
e
w
s
k
a
p
r
z
y
g
o
d
a
Wilno, Troki, Szawle – Góra Krzy¿y, Pa³anga, K³ajpeda, Kiejdany, Kowno
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godzina 6:00.
Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 4
(strona 45). Przejazd przez terytorium
Polski. Przekroczenie granicy polsko litewskiej. Zakwaterowanie w hotelu
w Wilnie. Obiadokolacja*. Nocleg (ok.
800 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Trok,
zwiedzanie zamku z pocz. XV wieku, rezydencji Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich.
Przejazd do Wilna - zwiedzanie: wileñski
cmentarz na Rossie, Ostra Brama, koœcio³y: œw. Teresy, œw. Kazimierza, cerkwie: œw. Ducha i œw. Miko³aja, budynek
ratusza, Uniwersytet, koœció³ œw. Jana,
muzeum Adama Mickiewicza, koœció³
œw. Ducha, Katedra, koœció³ œw. Piotra i
Paw³a. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 80 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Szawle zwiedzanie s³ynnej Góry Krzy¿y unikalnego miejsca z tysi¹cami krzy¿y. Przejazd do Pa³angi - zwiedzanie pa³acu
Tyszkiewiczów, w którym mieœci siê Muzeum Bursztynu. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 400 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do K³ajpedy - spacer ulicami Starego miasta z unikalnymi œredniowiecznymi domami
mieszczan
S
z
a
w
l
e
P
a
ła
n
g
a
K
ła
j
p
e
d
a
K
i
e
j
d
a
n
y
K
o
w
n
o
S
u
w
a
łk
i
mieszczan i rybaków, ratusz, ruiny zamku z XVI wieku. Przejazd do Kiejdan –
zwiedzanie: koœció³ luterañski, koœció³
kalwiñski, zespó³ zabudowy rynku i przyleg³ych ulic Starego Miasta z ratuszem.
Przejazd do Kowna - zwiedzanie: rynek
Starego Miasta, Bazylika Katedralna,
Dom Perkuna, Ratusz zwany „Bia³ym
£abêdziem”. Przejazd przez terytorium
Litwy i Polski. (ok. 450 km)
5 dzieñ - podró¿ przez terytorium Polski.
Planowany powrót do Krakowa ok.
godz. 9.00. (ok. 550 km)
LITWA - £OTWA - ESTONIA - ROSJA
KOD
TERMINY
CENA
LTW 03
LTW 05
LTW 06
LTW 07
LTW 08
01.03 - 05.03
30.04 - 04.05
25.05 - 29.05
06.07 - 10.07
24.08 - 28.08
850
990
990
850
850
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 100 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 250 z³
Cena obejmuje:
3 noclegi w hotelach*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 3 œniadania,
autokar komfortowy, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 40 € na bilety wstêpu, zestaw tour guide, obligatoryjnych przewodników i inne
op³aty lokalne.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
B
u
r
s
z
t
y
n
o
w
y
s
z
l
a
k
S
t
.
P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
P
e
t
e
r
h
o
f
C
.
S
.
Kowno, Ryga, Tallin, St.Petersburg, Peterhof, Carskie Sio³o, Wilno
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 4 (str. 45). Przejazd przez Polskê.
Przekroczenie granicy polsko - litewskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja* Nocleg. (ok. 750 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Kowna;
rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna, Dom Perkuna, Ratusz zwany
Bia³ym £abêdziem. Przejazd do Rygi.
Zwiedzanie obwa³owañ z baszt¹ Prochow¹, romañsko - gotyckiej katedry,
koœcio³a œw. Piotra, zamku z XIV w.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 380 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Tallina,
zwiedzanie: gotyckiej Katedry, œredniowiecznego zamku Toompea, barokowego zespo³u pa³acowo - parkowego
Kadriorg. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 350 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sankt
Petersburga. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 450 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Sankt
Petersburga; twierdza Pietropaw³owska z soborem œw. Piotra i Paw³a,
klasztor Smolny, sobór Kazañski i œw.
Izaaka. Spacer Newskim Prospektem.
Obiadokolacja*.
W
i
l
n
o
T
r
o
k
i
R O S J A
T
a
l
l
i
n
E S T O N I A
P
s
k
ó
w
R
y
g
a£ O T W A
L I T W A
K
o
w
n
o
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 100 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Peterhofu - zwiedzanie letniej rezydencji Piotra
Wielkiego. Zwiedzanie Ermita¿u. Obiadokolacja*. Rejs statkiem po Newie.
Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 100 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Carskiego Sio³a - zwiedzanie rezydencji carycy Katarzyny. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 350 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez terytorium £otwy i Litwy do Wilna. Przejazd
Zakwa-terowanie w hotelu.
W
i
l
n
o
S
u
w
a
łk
i
KOD
LRT 05^
LRT 07^
LRT 08
TERMINY
CENA
20.05 - 29.05
01.07 - 10.07
19.08 - 28.08
2.150
2.150
1.950
* dop³ata do 8 obiadokolacji: 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 800 z³
^termin z bia³ymi nocami
na cmentarz na Rosie. Spacer. Obiadokolacja.* Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 500 km)
9 dzieñ - œniadanie. Spacer po wileñskiej
starówce: koœció³ œw. Teresy, Ostra Brama, budynek ratusza, koœció³ œw. Jana,
Uniwersytet St. Batorego, koœció³ œw.
Katarzyny, katedra, koœció³ œw. Piotra i
Paw³a. Obiadokolacja* Przekroczenie
granicy litewsko - polskiej.
10 dzieñ - przejazd przez terytorium Polski. Powrót do Krakowa ok. godz. 9:00.
(ok. 800 km)
Cena obejmuje:
8 noclegów w hotelach*** (pokoje 2-os. z
³azienkami), 8 œniadañ, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 130 € na bilety
wstêpu do zwiedzanych obiektów, zestaw
tour guide, obligatoryjnych przewodników.
Cena nie obejmuje kosztów wizy rosyjskiej
300 z³.
Warunki ubiegania siê o wizê rosyjsk¹:
dok³adnie wype³niony 1 formularz wizowy
z 1 zdjêciem i paszport (wa¿ny minimum
pó³ roku od daty wyjazdu z Rosji) nale¿y
z³o¿yæ w biurze na 21 dni przed terminem
rozpoczêcia imprezy.
21