REGULAMIN pływalni dla szkolnych grup zorganizowanych

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN pływalni dla szkolnych grup zorganizowanych
REGULAMIN
pływalni dla szkolnych grup zorganizowanych
1. Pływalnia jest czynna dla zorganizowanych grup szkolnych w każdy dzień nauki szkolnej
- od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 16:00.
2. Przed korzystaniem z obiektu pływalni do obowiązku organizatora grupy należy zapoznanie wszystkich jej
uczestników z przepisami Regulaminu Ogólnego Krytej Pływalni „milicka FALA”.
3. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego dla uczestników zajęć w basenie oraz stroju kąpielowego lub
sportowego dla instruktorów/opiekunów grupy szkolnej. Dla wszystkich obowiązkowa jest zmiana obuwia na klapki,
trepy itp. Wszyscy uczestnicy zajęć na basenie zobowiązani są do posiadania własnego ręcznika.
4. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem poprzez namydlenie
i spłukanie wodą oraz dezynfekcja stóp.
5. Opiekunowie grup szkolnych odpowiedzialni są za zachowanie swoich podopiecznych w hali basenowej, szatniach,
umywalniach i na pozostałej części terenu obiektu pływalni.
6. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (instruktor
pływania, trener, nauczyciel WF).
7. Jeden opiekun może prowadzić zajęcia z grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
8. Opiekun prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan osobowy grupy przed i po zajęciach.
9. Wszyscy uczestnicy zajęć wraz ze swoim opiekunem wchodzą na pływalnię jednocześnie.
10. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
11. Na całym obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie
się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
12. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, a w szczególności:
- wchodzić do wody bez zezwolenia,
- biegać po obrzeżach niecki basenu,
- skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia,
- palić papierosów, pić alkoholu oraz spożywać pokarmów i pić napojów na terenie otaczającym nieckę basenu,
- wnosić na teren szatni, umywalni oraz hali basenowej szklanych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
- wpychać do wody i podtapiać w niej innych uczestników zajęć.
13. Po zakończonych zajęciach opiekun grupy odpowiada za złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu pływackiego.
14. Za bezpieczeństwo wszystkich kąpiących się na trenie hali basenowej odpowiada ratownik, a w pozostałych
pomieszczeniach pływalni opiekun grupy - za bezpieczeństwo uczestników swojej grupy.
15. Grupy będą wpuszczane do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i w ciągu 10 minut po ich zakończeniu
powinny ją opuścić.
16. Opiekun grupy odpowiedzialny jest za samodzielne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów swoich
podopiecznych lub przekazanie ich do właściwego depozytu - przed wejściem do szatni.
17. Za przedmioty pozostawione bez opieki, nie oddane do depozytu lub opiekunowi grupy pływalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
18. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w mieniu pływalni, do pełnej jej wysokości, ponosi osoba
bezpośrednio niszcząca sprzęt, materiały lub urządzenia, a w razie braku możliwości jej wskazania - jednostka
szkolno - opiekuńcza, która w określonym czasie korzystała z usług pływalni zgodnie z przyjętym harmonogramem
zajęć lekcyjnych.
19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć uczestnicy grupy powinni natychmiast opuścić basen i stawić się na zbiórce
końcowej.
20. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia należy bezzwłocznie podporządkować się dyspozycjom
ratownika lub opiekuna grupy.
21. W razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zasadach korzystania z pomieszczeń i urządzeń pływalni, kierownik
obiektu lub dyżurny ratownik może odpowiedzialne za to osoby lub grupy wykluczyć z dalszej części prowadzonych
zajęć.
22. Wszystkich uczestników zajęć na pływalni obowiązują przepisy BHP i ppoż.