REGULAMIN

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN
REGULAMIN
XII Międzyszkolnego Konkursu Modeli Redukcyjnych
„Ogniwko 2016”
i spotkań modelarskich
organizowanych przez Szkolne Koło Historyczno- Modelarskie
„OGNIWKO”
działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy
Dębica 18- 20. 03. 2016r.
§1
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak członków kół i klubów modelarskich, jak
i niezrzeszonych. Zapraszamy zarówno tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę
z modelarstwem, jak i tych, którzy od lat rozwijają swoje talenty w tej dziedzinie.
§2
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy
aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań
historycznych i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń
pomiędzy modelarzami.
§3
Konkurs przeprowadzony będzie w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20, w dniach od 18 do 20 marca 2016r.
§4
Od uczestników konkursu nie będą pobierane opłaty startowe. Wymagany jest jednak
dowód potwierdzający tożsamość uczestnika ( np. legitymacja szkolna).
§5
Zgłoszone do konkursu modele będzie oceniało Jury konkursowe powołane przez
organizatorów. Przy ocenie będzie brany pod uwagę: ogólny wygląd - walory estetyczne
modelu/ dioramy, zgodność z realiami historycznymi i wkład pracy modelarza. Oceniane
będą prace, które były wystawiane podczas wcześniejszych edycji naszego konkursu nie
więcej niż 3 razy.
§6
W tym roku dodatkowe punkty przyznawane będą za wykonanie modeli/ dioram w barwach
polskich.
§7
Ocena modeli w poszczególnych kategoriach nastąpi wówczas, kiedy modele lub dioramy w
danej kategorii wystawiać będzie przynajmniej 3 modelarzy. W przypadku braku wymaganej
ilości modeli Jury zastrzega sobie prawo łączenia kategorii modeli. Osobno oceniane będą
prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, a osobno uczniów szkół
podstawowych.
§8
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli, przy czym w danej kategorii
sklasyfikowany zostanie tylko jeden- ten, który przez Jury oceniony zostanie najwyżej.
§9
Do konkursu przyjmowane będą wykonane samodzielnie przez modelarzy modele plastykowe
i kartonowe oraz dioramy (z modelami plastikowymi lub kartonowymi).
§10
W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu oraz udokumentowania tego
faktu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji samodzielności wykonania
modelu przez zawodnika. W przypadku stwierdzenia, że model nie został wykonany
samodzielnie zostanie on zdyskwalifikowany i odsunięty od konkursu.
§11
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. Decyzje Jury są ostateczne.
§12
Proponowane kategorie:
Modele redukcyjne plastykowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f (PS)
Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe, w tym s-f (PB)
Pojazdy cywilne, w tym s-f (PC)
Figurki (PF)
Okręty i statki (PO)
Dioramy lądowe (DL)
Dioramy lotnicze i morskie (DLM)
1.
2.
3.
4.
5.
Modele redukcyjne kartonowe
Pojazdy kołowe i gąsienicowe cywilne i bojowe, w tym s-f (KP)
Okręty i statki (KO)
Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f (KS)
Budowle (KB)
Inne (KI)
Organizatorzy zachęcają, aby do każdego modelu dołączyć odpowiednią dokumentację (m in.
instrukcja montażu i malowania, zdjęcia archiwalne). Dla zwycięzców w poszczególnych
klasach przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
§13
Odbiór modeli konkursowych nastąpi w dniu 20 marca 2016r. po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagród. W przypadku nieodebrania replik w wyznaczonym terminie
organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania modelami/ dioramami.
§14
Organizatorzy biorą odpowiedzialność za modele na czas trwania konkursu tylko w wypadku
poprawnego wypełnienia przez zawodnika karty zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za transport modelu do i z miejsca odbywania się konkursu.
§15
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie rozgrywanego konkursu pod opieką osoby
pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów). Wszystkich obecnych na
konkursie obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów. W razie nieposłuszeństwa lub
rażącego łamania postanowień regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie
terenu konkursu.
§16
Dla wszystkich chętnych uczniów w dniu 19 marca 2016r. zostanie przeprowadzony
konkurs historyczny dotyczący dziejów Polski i Polaków od X do XX w. Konkurs będzie
miał formę testu. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe.
§17
Również w dniu 19 marca 2016r. o godz. 11.00 przeprowadzone zostaną dla chętnych
uczniów warsztaty z budowania plastikowych modeli redukcyjnych. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby spróbować swoich umiejętności w tej dziedzinie- także tych, którzy jeszcze
nigdy tego nie robili. Dla wykonawców najładniejszych modeli przewidziane są upominkiniespodzianki.
§18
W dniu 20.03.2016r. odbywać się będzie giełda modelarska, na którą uczestnicy mogą
przynieść modele, akcesoria i literaturę, które chcieliby sprzedać lub wymienić.
Prowadzeniem giełdy zajmować się będą osoby wyznaczone przez organizatorów.
§19
W dniu 20.03.2016r. odbędzie się również pokaz dotyczący malowania pędzlem modeli
samolotów, na który zapraszamy zwłaszcza młodszych adeptów sztuki modelarskiej.
§20
Do wystawienia swoich modeli organizatorzy zachęcają także tych modelarzy, którzy nie
kwalifikują się wiekowo do udziału w konkursie. Zapraszamy do zaprezentowania prac
i podzielenia się swoją pasją z początkującymi modelarzami. Chcielibyśmy, aby czas
konkursu był nie tylko możliwością wspólnego spotkania się, podzielenia nowymi (i starymi)
doświadczeniami ale też, aby młodsi zobaczyli, że ich hobby oznacza nie tylko dobrą zabawę,
ale właściwie rozwijane można doprowadzić do najwyższego kunsztu.
Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać pod
numerem 503 698 352 lub pod adresem [email protected]
Harmonogram konkursu:
piątek 18. 03. 2016 r.
godz. 1430 - 1700
............
30
............
przyjmowanie modeli
………
konkurs historyczny dotyczący dziejów Polski i Polaków
przyjmowanie modeli
sobota 19. 03. 2016 r.
godz. 8 - 11
00
00
godz. 11 - 11
45
od X do XX w.
godz. 1100 - 1230
od godz. 1115
……….
warsztaty modelarskie
……….
ocena modeli przez Jury, wystawa konkursowa (do ok. 1300)
niedziela 20. 03. 2016 r.
godz. 1030 - 1300
............
wystawa pokonkursowa, giełda modelarska, pokaz technik
modelarskich
godz. 1300 - 1330
............
ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród
od ok.1330
............
odbiór modeli