Zarządzenie Nr ADM/36/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr ADM/36/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z
WOJT
GI\4INY
Slorogqrd Gdońgkl
Zarządzenie Nr ADM/3ó/201 4
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Starogard Gdański
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach poslów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 20|4 r.
Na podstawie art. 182 S 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U'
Nr2i, poz. I!Ż' ze z^.'1zarządza
się, co następuj e:
v, wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 ma1a 2014 roku, powołuje się w gminie Starogard Gdanski
obwodowe komisje wyborcze w składach określonychw załączniku do niniejszego
$ 1 W celu
przeprowadzenia głosowania
zarządzenia.
Ę 2 Zatządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.
W
Slctis
]
'ałom
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' |J' z2O11 r. Nr 26, poz. 134, Dz. U. Nr 94, poz.
550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, po2.889, Nr 171, poz. 1016, Nr
217, po2.1281', 2 2012 t. poz. 849, poz. 951, poz. 1 529, 2 201 4 r. poz. 179, poz. 180.
Zalączn|k do zalządzenia Nr ADM/36/2014
"u'
"
o*''o:"'ff
:1x'; :r1ł,"j1]
Skład obwodowych Komisji Wyborczych
w Gminie Starogard Gdański
otrwodowa Komisja Wyborcza w olrwodzie głosowania Nr 1 w Dąbrówce
Lp.
1
Ż.
).
4.
5.
6.
'1.
Nazwisko i imię (imiona)
Janca Kinga Maria
Szweda Jerzy
Krawczyk Renata Daniela
Ziemann Beata FausĘna
Tubaia Krr'stvna Patrycia
Jaglewska Marzena Mańa
Jarczyk Lucyna Ewa
Mieisce zamieszkania
Dabrówka
Sucumin
C iecholeu y
Koteże
Dąbrowka
Dąbrówka
Dąbrówka
Zgłoszony 1yzez
KW Prawo i Sprawiedliwość
KKW SLD.UP
KW Platforma Obvwatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
spośród wyborców
spośród wyborców
wskazany pr'zez Wójta cminy Starogard Gdański
Obwodowa Komis'|a Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 2 w Jabłowie
Lp.
1
2.
J.
4.
5.
6.
1.
Nazrvisko i imię (imiona)
Rollin Zenon Paweł
Jastrzemski Bogdan
Groth Kamil Andrze!
Wydrowski Łukasz Wojciech
Wiśniewska Sylwia Anlia
Wvdrowski Jakub Marcin
Siemieńska Małgorzata
Mieisce zamieszkania
Jabłowo
Jabłowo
Klonówka
Jabłowo
Krąg
Jabłowo
Lipinki Szlacheckie
Zgłoszony przez
KW Prarł o i Sprawied Iiwośc
KKW SLD-UP
KW Platfonria Obywatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
spośród wyborców
wskazany przez Wójta Gminy Stalogald GdańSkj
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 3 w Owidzu
Lp.
2.
4.
5.
6.
1.
Nazwisko i imię (imiona)
Włochal Krzvsztof
Snaza Henryk
Gradtke Władysław
Świadek Weronika
Gradtke Halina Marta
Szczepańska Irena
Szopińska Urszula
Mieisce zamieszkania
Owidz
Janowo
Owidz
Owidz
Owidz
Owidz
Lipinki Szlacheckie
Zgloszony przez
KW Prawo i Sprawiedliwość
KKW SLD-UP
KW Platforma Obywatelska RP
Komitet Wvborczy PSL
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikkę
spośród wYborców
Wskazany prZęZ Wójta Gminy Starogard Gdaliski
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania nr
Nanvisko i imię (imiona)
Gi-inther Michał Apo1iriary
Mieisce zamieszkania
Kolincz
Ż'
Dahm Jerzy
K lorrówka
3.
Wóicik-Zbroclr Anna Berl-Iadeta
Szreider Roman
Ślizewski Bartosz Marcin
Burn icka Beata Daniela
Gliniecka Elżbieta
Piechowska Anna Małgorzata
Starogard Gdański
Lp.
4.
5.
6.
1.
8.
Kolincz
Kolincz
Rvwald
Kolincz
Kolincz
Lp.
Ż'
J.
4.
5.
6.
1.
Nanvisko i imię (imiona)
Biodrowska Grażyna Maria
Makowska Dorota Agnieszka
Szopińska Karolina Antra
Wydrowska Joanna Wioletta
Witucka C rażyna
Siemieński Andrzej
Sadowski Baftłomiei
Mieisce zamieszkania
w Kolinczu
Zgloszony przez
KW Prawo i Sprawied liwośc
KKW SLD-UP
KW Demokracia Bezpośrednia
KW Platfonra Obvwatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
KW Nowa Prawica_Janusza Korwin-Mikkę
wskazany plzez Wójta Gminy Star'ogard Gdański
obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr
I
4
5
w Lipinkach Szlacheckich
Zgloszony Drzez
Jabłowo
Jabłowo
Lipinki Szlacheckie
Jabłowo
Lipinki Szlacheckie
Lipinki Szlacheckie
KW Prawo i Spraw ied liwośc
KKW SI,D-I-]P
KW Platforma Obvwatelska RP
Kornitet Wr borczy PSL
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-M ikke
Janowo
wskazany przez Wóita Gnliny starogard GdańSki
spośród łryborców
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 6 w Klonówce
Lp.
1
2.
4.
5.
6.
1.
Nazwisko i imię (imiona)
Gołuńska Elżbieta Mirosława
Dahm Urszula Elżbieta
Lampkowska Karina Anna
Kuźnia Łukasz Roman
Gornowicz Marzena
Rafał Michał Snaza
Groth Andrzei Józef
Mieisce zamieszkania
Klonówka
Klonówka
Szpęgawsk
Rvwa{d
Klonówka
ZŁłoszony Drzez
KW Prarł o i Sprarł iedliwośc
KKW SLD.UP
KW Platforina Obwvatelska RP
Kom itet Wyborca PSL
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
Janowo
spośród wyborców
Klonówka
\ĄŚka7any przez \Ą oita
Cn'in;
Star'ogard
Cdań'ki
Obwodorva Komisja Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 7 w Rywaldzie
Lp.
1
Ż'
3.
4.
5.
6.
1.
Nanvisko i imię (imiona)
Firyn Waldemar
Lepek Danuta Bernadeta
Raikowski Tadeusz Jerzv
Slizewska WładvsławaA]ici a
Chełchowski Tadeusz Edward
Olszewski Jacek Piotr
Janca Katarzyna
Mieisce zamieszkania
Sumin
K]onówka
Rwałd
Rwald
Rrzeźno Wielkie
Rwvałd
Starosard Gdański
Zgloszony orzez
KW Prawo i Spraw iedliw ośc
KKW SLD.UP
KW Platforma Obyu ate lska RP
Komitet Wyborczy PSL
spośród wyborców
spośród wyborców
wskazany prZęZ wóita Gminy stalogald Gdański
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 8 w Zdunach
Lp.
Nazwisko i imię (imiona)
Mieisce zamieszkania
Szachta JóZef
Sumin
5.
Kłłidziński Patryk Jan
Misztal MaIta
Stariko Kazirnierz
Frvca Izabela Gabriela
6.
Werner Dagmara
1.
Matei Beata Maria
Klonówka
Zdrny
Zduny
Zduny
Zduny
Kokoszkowy
I
2.
J.
4.
ZŁloszony przez
KW Prawo i Sprawiedliwość
KKW SLD-UP
KW Platforma Obvwatelska RP
Konitet Wyborczy PSL
KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
spośród 'iłt borców
rłskazan; przez \ł ojra Crrin; Srarogard Ldan'ki
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 9 w Szpęgawsku
Lp.
Ż.
3.
Ą.
5.
6.
1.
Nazwisko i imie (imiona)
Muchowska Emilia Maria
Kwidziński Jan
Lampkowski Viecnsłall Stanisłar.r
KuŹnia Karo1ina Kinga
Biegai Jan
Rogaczewska Joanna Salezia
Alex Elżbieta
Mieisce zamieszkania
Szpęgawsk
Klonówka
Szpęgawsk
Zduny
Szpęgau sk
Szpęsawsk
Starogard Gdański
Zgloszonv przez
KW Prawo i SprawiedliwośÓ
KKW SLD-UP
KW Platforma Obl.r.vatelska RP
Komitet wyborczy PSL
KW Solidarlla Polska Zbignierła liobro
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
wskazany przez Wójta Gminy Starogald Gdański
obwodowa Komisja Wyborcza rv obwodzie głosowania Nr 10 w Trzcińsku
Lp.
2.
3.
4.
5,
6.
'7.
Nazwisko i imię (imiona)
Łuszczyńska Natalia Karolina
Araszew icz Krast! na
Wons Aniela Teresa
Godlęwska Marzena Maria
Buczyńska Agnieszka Maria
Bugalska Barbara A neta
Bielińska Elżbieta Maria
Mieisce zam ieszkania
Siwiałka
Kokoszkowy
Kokoszkowy
Kokoszkowy
Siwiałka
Kokoszkowv
Trzcińsk
Zgłoszonv przez
KW Prawo i Sprarł iedliwość
KKW SLD,UP
KW Demokrac ja Bezpośredu ia
KW Platforma Obvwatelska RP
Kornitet Wvborczv PSL
KW Solidarna Polska Zbignier.va Zioblo
wskazany przez Wójta Gminy Stalogard Gda]lski
Obrvodowa Komisja Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 11rv Kokoszkowach
Lp.
1
2.
).
4.
5.
6.
1.
8.
Nazrvisko i imię (imiona)
Wasielewski Adam Jan
W irc ińska Malgorzata Jarlwiga
Lange Paulina Maria
Choinacki Grzegorz
B ielecka Anna Magdalena
l,iebrecht Anra Katarz.vna
Czarnecki Dawid Mateusz
Pałkowska Bożena
Miejsce
zamieszkania
Sumin
Kokoszkowv
K
o
koszkow"y
Trzcińsk
Linowiec
Kokoszkowv
Kokoszkowy
Kokoszkowv
Zgłoszony przez
KW Prawo i Sprawiedliwość
KKW SLD.UP
KW Dęlnokracia Bęzpośred tl ia
KW Platforma obwatęlska RP
Komitet Wyborczy PSL
K\Ą SoIidanla PoIska 1bigllielła,/iobro
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
Wskazany przez wójta GIniny Starogard Gdański
obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 12 w Linowcu
Ż.
Nazwisko i imie (imiona)
Luszczyńska Ewa Janina
Las Małgorzata
3.
Wons
4.
Makosa Zdzisław Franciszek
5.
'7.
Swiadek Hanna
Całczv liska Justyna Anna
Szreider Kazinierz
8.
Wodzik Urszula Elżbieta
Lp.
6.
Grałna Alicia
Mieisce zam ieszkania
Siwiałka
Linowiec
Kokoszkowv
Linowiec
Linowiec
Linowiec
Linowiec
Starogard Gdański
Zsłoszony orzez
KW
KKW SLD-UP
KW Dernokacia Bezpośrednia
KW Platforma Obywatelska RP
Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wvborczy PSL
KW Solidarna PoIska,/bignierła Ziobro
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
\Ą5kazdn) przę1
s
óita Cmin5 Starogar'd Cdański
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 13 w Kręgu
Lp.
Nazwisko i imie (imiona)
I
Załęski Marcin Łukasz
Ż.
Stachowicz Mariola Jolanta
Sarna-Guzik Dorota Helena
3.
4.
5.
6.
'7.
Kamola Rafał
Losińska Cecylia Katarzyna
Tooorowski Zbieniew Andrzei
Dobras Bożena Anna
Mieisce zamieszkania
Krąg
Krąg
Krąg
Żabno
Krąg
Krąg
Starogard Gdański
obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr
Lp.
I
2.
Nanvisko i imie (imiona)
Potocki Zbigniew Józef
Goźdzjelewska Maria
6.
Janeczek Czeslaw
Heksel JusWna Katarzvna
Papka Monika
Płachecka Joanna KrystYna
1.
Klein Anna Maria
3.
4.
5.
Mieisce zamieszkania
Nowa WieśRzeczna
Nowa WieśRzeczlra
Nowa Wieś Rzeczna
Sucumin
Krąg
Nowa WieśRzeczna
Nowa WieśRzeczna
Zgloszony Drzez
KW Prawo i Sprawiędliwość
KKW SLD-UP
KW Platforma Obvwatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
KW 5olidarna PoIska,/bignielłl,/iobro
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
wskazany przez Wójta Grniny Starogald Gdański
14 w
Nowej Wsi Rzecznej
Zsloszony orzez
KW Pratvo i Sprawiedliwośc
KKW SLD-T]P
KW Platforma Obvwatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
KW Solidarrra Polska lbicnie\Ąa liobro
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
wskazany przez Wóita Gminy Starogard Gdański
obwodowa Komisia Wytlorcza w obwodzie głosowania Nr 15 w Rokocinie
3.
Nazrvisko i imię (imiona)
Stolc A ndrzei Józef
orłowska Felicja Janina
Wrzeciono-Jastrzebska Ewa lwona
4.
Swiadek Radosław Jan
5.
6.
Olszewska Aleksandra Maria
Podyma Dawid Paweł
1.
Pawelec Justyna Maria
LD.
I
Ż.
Mieisce zamieszka nia
Sumin
Nowa WieśRzeczna
Nowa Wieś Rzeczna
Rokocin
Sumin
Rokocin
Rokocin
Zpłoszony nrzez
KW Prawo i Sprawiedliwosc
KKW S],D-{JP
KW Platforma Obywatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
K\Ą So Iida rna Po|>ka,/bigllielła,/iobro
KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
wskazany przez Wójta Gminy Starogard Gdański
olrwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr
Lp.
Ż.
3.
4.
5.
6.
't.
Nazwisko i imie (imiona)
Mielewczyk Jerł
Soika Wiesław
Haftuna Krystyna Helena
Heksel Patryk Szyrnon
Fasiczka Mańyna Anna
Stanek Kamil Krzysztof
Rogalski Tomasz Michał
Mieisce zamieszkanił
Sucumin
Rokocin
Siwiałka
Sucumin
SucLrmin
Rokocin
Kolirrcz
16
w Sucuminie
Zgłoszonv przez
KW Prawo i Sprawiedliwość
KKW SLD.T]P
KW Platforma Obwvatelska RP
Komitet Wtborczy PSL
KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
K W Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
wskazany przez Wójta Gnliny Starogard Gdański
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 17 w Suminie
Lp.
I
Ż.
3.
4.
5.
6.
1.
Nazwisko i imię (imiona)
Bo1lin Eugęniusz Aloizy
Kowalski Mateusz
Wrvcza Natalia
Adamowska Karolina Anua
olszewska Boqumiła Maria
Firgon Marian Ronran
Rozwadowska Barbara Maria
Mieisce zam ieszkania
SLLmin
Rokocin
Surnin
Sumin
Sumin
Sumin
Starogard Gdański
Zgłoszony przez
KW Prawo i Sprarł iedliuość
KKW SLD-UP
KW Platfonna Obywatelska RP
Komitet Wyborczy PSL
KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
sposród rłryborców
wskazany przez Wójta Grniny Starogard Gdański
Obwodowa Komisia Wyborcza w obwodzie glosowania Nr l8 w Koteżach
Lp.
1
Ż.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwisko i imie (imiona)
Reirnus Rafal Miroslaw
Barczak ZbignJew Leonard
Michna Zenon Józef
J,orek Piotr Franciszek
Maclinikowska Adriana Katarzyna
Durczak Krvstian Dawid
Ziółkowska Mirosława Maria
Mieisce zamieszkania
Kotęże
Nowa WieśRzeczna
Koteże
Koteże
Kokoszkowy
Koteże
Rokocin
Zgłoszony przez
KW Prarł o iSpl'awięillirvosc
KKW SLD-UP
KW Platforrna Obywatelska RP
Kornitet Wlborczy PSL
KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
spośród wlborców
wskazany przez Wójta Gminy Starogard GdaliSki
o|rwodowa Komisia Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 19 w Szpęgawsku
Lp.
I
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwisko i imie (imiona)
Zarurlzka-Włochal F'lżbieta Zorla
Kwidziński Krzvsztof
Mvkowska Urszu]a Geńruda
Domoracka Grażvna Gertruda
Biegai Renata Maria
Szłvędowska Anna Regina
Mieisce zamieszkania
Owidz
K]onówka
Zduny
Zduny
Szpęgawsk
Starogard Gdańsk
i
Zgłoszony przez
KW Prawo i SprawiedliwoŚć
KKW SI,D-IJP
KW Platforma Obywatelska RP
Komitet W\ borczv PSL
K\\ Solidarna Po|'ka ./biglrierła Ziobr'o
wskazany przez Wójta Gminy Starogard Gdański
Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie glosowania Nr 20 w Nowej Wsi Rzecznej
Lp.
I
2.
J.
4.
5.
6.
Nazwisko i imie (imiona)
Kosecka Daria
Klein Kazimierz Tadeusz
Zołnowski Dariusz
Wiąz Cezary Romuald
Bassara Małgorzata Dorota
Princ Hanna Teresa
Mieisce zamieszkania
Koteże
Nowa WieśRzeczrra
Nowa WieśRzeczna
Nowa WieśRzeczna
Krąg
Jabłowo
Zgloszonv przez
KW Prawo i Sprawiedliwość
KKW S],D-I]P
KW Platforma Obywatelska RP
Komitet Wyborcł PSL
KW Solidarna Polska Zbignierła,/iobro
WSkazany pIZeZ Wóita cminy Starogard Gdański

Podobne dokumenty