Specyfikacja cenowa 1. Przedmiot przetargu: dostawa wodorotlenku

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja cenowa 1. Przedmiot przetargu: dostawa wodorotlenku
pieczątka firmowa Wykonawcy
Specyfikacja cenowa
załącznik nr 4 do SIWZ znak: 1/11/DZ/2012
1. Przedmiot przetargu:
dostawa wodorotlenku sodu w płatkach
Stawka
Lp
Przedmiot zamówienia
maksymalna ilość
w okresie 12 m-cy
j.m.
cena jedn.
netto za 1 kg
Wartość netto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15 000
kg
Wartość brutto
Vat %
1. Wodorotlenek sodu, płatki
Ogółem wartość za okres 6 miesięcy
Ogółem wartość netto ........................................ PLN słownie: ....................................................................
Ogółem wartość podatku VAT .......................... PLN słownie: ....................................................................
Wartość brutto .................................................... PLN słownie: ....................................................................
..................................., dn. ....................................
..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)
7.
8.

Podobne dokumenty