Warunki przetargu

Komentarze

Transkrypt

Warunki przetargu
Sygn. akt X GUp 180/15
WARUNKI PPRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA
I.
Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Andrzeja Piotrowskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą AMPOL Andrzej Piotrowski w upadłości
likwidacyjnej w rozumieniu art. 551 KC.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:
1. udział w prawie własności w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej
w Rupinie, gminie Baranowo, powiecie ostrołęckim, województwie mazowieckim
składającej
się
z
działek
ewidencyjnych
o
nr
181/3,
181/4
i
181/7, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00054477/8.
2. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Rupinie, gminie
Baranowo, powiecie ostrołęckim, województwie mazowieckim składającej się z
działek ewidencyjnych o numerach 178/1, 178/2. 179/2 i 180/3,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o nr OS1O/00050675/8.
3. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Makowie Mazowiecki przy
ulicy S. Moniuszki, gminie Mińsk Mazowiecki, powiecie miński, województwie
mazowieckim składającej się z działki ewidencyjnej nr 347/6, dla której Sąd
Rejonowym w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr OS1P/00001731/2.
4. prawo własności samochodu osobowego marki
Honda Odyssey, 2008 rok
produkcji, 3468,00 cm3;
5. prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie położonych w Rupinie
nieruchomości;
6. prawo własności ruchomości stanowiących maszyny do produkcji okien PCV.
7. prawo własności ruchomości stanowiących zapasy magazynowe wykorzystywane
przy produkcji i montażu okien PCV;
8. prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenia biura;
9. wierzytelności.
Przedmiotem sprzedaży nie są środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach
bankowych.
II.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza to 2 637 000,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści
siedem tysięcy złotych).
III.
Terminy
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2016 roku do
godziny 15:30 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych (ul.
Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną
w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2016 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A w sali 119 o godzinie 13:00.
IV.
Wymogi formalne oferty
Każda z ofert winna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub pełna nazwa ze wskazaniem
formy prawnej, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL, REGON, NIP );
b) oznaczenie osoby reprezentującej oferenta oraz jej numer telefonu i adresu email;
c) proponowaną cenę zakupu, która nie może być niższa niż cena wywoławcza;
d) w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku
małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze
współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą
współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia
warunki określone w tym regulaminie oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść
regulaminu,
f) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat
związanych z zakupem przedsiębiorstwa;
g) oświadczenie, że oferent zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym przedsiębiorstwa i opisem i oszacowaniem i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń;
h) własnoręczny podpis.
Do oferty należy dołączyć:
a) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;
b) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku przedsiębiorców);
c) wymagane według Kodeksu spółek handlowych zezwolenie organów spółki na
nabycie przedmiotu przetargu;
d) dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do
reprezentowania oferenta.
Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzezroczystych kopertach, na których
powinien widnieć napis „Oferta na nabycie całości przedsiębiorstwa w postępowaniu
upadłościowym Andrzeja Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą AMPOL Andrzej Piotrowski (X GUp 180/15)”. Koperta powinna zawierać
dokładne oznaczenie składającego ofertę (imię i nazwisko/firma oraz adres
zamieszkania/siedziby).
V.
Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości ok. 10% ceny
wywoławczej, tj. 264 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w
Banku Millenium S.A. nr 31 1160 2202 0000 0002 6215 0215.
Wadium przepadnie, jeśli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, nie wpłaci
pozostałej ceny nabycia w terminie 30 dni od wyboru oferty.
Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone z
przyczyn formalnych, zostaną zwrócone przez syndyka bez odsetek i oprocentowania.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu
na poczet ceny nabycia.
VI.
Pozostałe warunki przetargu
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa jest dostępny w Biurze Syndyka (ul. Powsińska
106
lok
10;
02-903
Warszawa)
po
wcześniejszym
umówieniu
się
([email protected]) oraz w aktach postępowania o sygnaturze
X GUp 180/15 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale
Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych (ul. Czerniakowska 100A; 00454 Warszawa).
Warunki przetargu mogą ulec zmianie. Przetarg może zostać odwołany.
Zgodnie z art. 320 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wyboru oferty
dokonuje syndyk, jednak wybór ten zatwierdza postanowieniem Sędzia-komisarz.
W przypadku braku zatwierdzenia przez sędzię-komisarz wyboru oferty, traktuje się
ofertę jakby nie została wybrana.
VII. Warunki nabycia
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wpłacie całej ceny w terminie wskazanym przez
Sędzię-komisarz.
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny do dnia zawarcia umowy.
Na kupującym ciąży obowiązek poniesienia opłat i innych kosztów związanych
z zawarciem umowy sprzedaży, w tym opłat notarialnych oraz podatku od czynności
cywilnoprawnych.

Podobne dokumenty