Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i
Raport bieżący nr 5/2016
17.02.2016
Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do
obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela
serii F i H
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu
Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 8 lutego 2016 r. spółka
Zarząd PZ CORMAY S.A. _Spółka_ z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r,.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., podjął uchwałę nr 140/2016, zgodnie z którą:
1/ na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym
dopuszczonych jest 2.500.000 _dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
oraz 60.189 _sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o
wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda.
2/ na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 22
lutego 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki o których
mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22
lutego 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCMRAY00029".
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
05-092
(kod pocztowy)
Wiosenna
(ulica)
(22) 751 79 10
(telefon)
[email protected]
(e-mail)
1181872269
(NIP)
Usługi inne (uin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Łomianki
(miejscowość)
22
(numer)
(22) 751 79 11
(fax)
www.cormay.pl
(www)
140777556
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2016-02-17 Janusz Płocica
Prezes Zarządu
2016-02-17 Wojciech Suchowski
Wiceprezes Zarządu
Podpis

Podobne dokumenty