tego (testimonium baptismi)

Komentarze

Transkrypt

tego (testimonium baptismi)
Parafia rzymskokatolicka
pw. sw. Andrzeja Apostola
ul. Koscielna 13
32-608 Osiek k/ Oswi~cimla
tel. 33-845-82-17
NIP 5492233970
www.piITafia-osiek.pl
~~~~-~-~-------__--_._--_._-_.
..
Osiek, dnia 2010-07-05
t'ARAfIA lUYMSKO-KATOLlCKA
p.w. Sw. Yl.ndmeja .9tpostofa
32-608 OSIEK k/Oswi~imia
ul. Koscielna 13, tel. 033/845-82-17
woj.
ma~opolskie
Szanowny Pan
Gene Stock
Bardzo sif( eieszf(, ze szuka Pan informacji
0
swoich przodkach.
W ksif(gaeh chrzcielnych Parafii rzymskokatolicklej
PI/v.
sw. AndrLcJJ !\.p
znalazlem swiadectwo ehrztu 16zefa Sporysza, kt6re przesylam, natomiast niestety nie na
.....
zadnej informaeji
0
_-
.
. ..
ehrzeie Ignaeego Stasiaka. Proszf( sprawdzic w ksiE;dze slubu w Parafii
sw. 1adwigi w Toledo gdzie sif( urodzil.
Msza sw. za Pana dziadk6w zostala odprawiona 29.06.2010.
W koseiele obeenie wymieniamy ogrzewanie i posadzkE;, jdli Szanowny Pan
chee wspom6e Parafif( to kazdy dar jest mile widziany. Pat-aha nie posiada konta
walutowego, dlatego podam osobiste konto walutowe.
Wszystkieh dobroezyile6w Parafii polecamy wstawiennietwu Matki Bozej
odprawiajqc w kazd q srodf( Nowennf( do Matki Bozej N ieustajqeej Pomocy.
---
- --
-------~
DIECEZJA BIELSKO-ZYWIECKA
Dla cel6w koscielnych
DIOECESIS BIELSCENSIS-ZYVIECENSIS
PARAFIA RZ¥MSKO-KATOLICKA
~:;:[h{a············
w
in
f;~~::o~';{r:#;/Jf:cf::.t
uf. Koscielna 13, tel. 0331 845-82-17
...................... .\<\i<:>i:.. ':r.l<3.t.Q.P.o.lskie ...
,
,
SWIADECTWO:;;CHRZTU SWIF;TEGO
(TESTIMONIUM BAPTISMI)
L. dz
.
Tom (rok), strona i numer w Ksi~dze Chrztow
(Tomuslaririus/;pagiriaetriumeruslibribaptisaiOrum)···
Jc5zef Sporysz
l~ ... Jrpil(.i.~~~:y.i~1<:9..g~h.~~~~9.!1~gg
(Nomen, cognomen baptisati)
~~ ... JIl1il(.oj~~ ....
(Nomen patris)
T VI str 143 nr 5
Jan syn Mikolaja i J6zefy Cilek
3.~)rpil(Il1~t1<:~i.!1~~~.i~kq~q49.~e.
(Nomen matris et cognomen de domo)
4~ . . P~~~.iIl1i~j~~e.~!ocl~~!1i~ ....
(Dies et locus nativitatis)
5~ ... P~~~.i.Il1i~j~~e.~h!z~~ ...
(Dies et locus baptismi)
A9 ni e s z ka..~~~~ ~a.~.~?t.·~.a.?~~(~lJ~~·~~~'~~~~~~H"
Studlik
31.12.1889 Osiek
5.01.1890 Osiek
.~· .. V'cYagi..~.. ~~il(cl~eGhr~t9'cY.(~J:>~ ..k~!1· ..S.3?.§.2., .. 11~~., .... ~~~s.) ...
(Adnotationes in libro baptisatorum)
nr domu 3iJ.7
Zgodnos6 z Ksi~g't Chrztow potwierdza
(Concordat cum libris metricalibus)
Osiek
miejscowosc (locus)
Drukamia WiG
dnia
(die)
22.06.2010
PARAFIA RZYMSKO-KATOUCKA
p.W. Sw. 5lrufrzeja 51postofa
32-608 OSIEr< k/O~wifcimia
ut. Koscielna 13. tet. 0331 845-82-17
wo;. matopolskle
PTe
Gene SfacK
9289 CrabjJ .oad
Temperance, 1ichigan 4818
liSA
1. i, ,!j"i"" lIi, ,lll'f, /i,1.," Ii" ,Ii. illi,i, ,I,LL ,L"i!

Podobne dokumenty