Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych (CCENT)

Komentarze

Transkrypt

Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych (CCENT)
WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: Informatyka, studia II stopnia
Przedmiot: Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych (CCENT)
Specjalność: Projektowanie Systemów Gromadzenia, Przetwarzania i Eksploracji Danych, Informatyka Kwantowa
Liczba godzin w
semestrze
1
I
ECTS
WYKŁADOWCA
2
II
III
IV
12w 14lab
3
Dr inŜ. Maciej Rostański
3
V
VI
FORMA ZAJĘĆ
Wykład, laboratorium
CELE
PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest utrwalenie wiadomości ogólnych z sieci komputerowych, zapoznanie z
zaawansowanymi treściami na temat sieci TCP/IP opartych o Ethernet, dotyczącymi
zwłaszcza routingu w sieciach, a takŜe przygotowanie do certyfikacji Cisco Certified Entry
Network Technician
Wiedza: Podstawy budowy i czynniki warunkujące jakość działania sieci komputerowych.
Technologie realizujące usługi sieciowe. Jakość usług w sieci TCP/IP. Znajomość szczegółowych
zagadnień dotyczących protokołów routingu w sieciach TCP/IP. Znajomość dodatkowych
mechanizmów i protokołów, wspomagających działanie routingu. Protokół IPv6 w praktyce.
EFEKTY
KSZTAŁCENIA
Kompetencje: Umiejętność konfiguracji podstawowych urządzeń w sieci komputerowej. Konfiguracja
hostów (w tym multihostingu), analizy ruchu sieciowego, planowania sieci IP. Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych. Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów w zakresie tworzenia
sieci, podsieci, oraz administracji. Umiejętność projektowania sieci rozległych w oparciu o złoŜone
schematy adresowania IP. Umiejętność konfigurowania i przestrajania mechanizmów routingu w
protokołach RIP, OSPF i EIGRP
Postawy: Zasady strategicznie przemyślanego projektowania i oceny rozwiązań sieciowych pod
kątem czterech podstawowych problemów sieci komputerowych – tolerancji na błędy, skalowalności,
jakości usług i bezpieczeństwa. DąŜenie do optymalizacji realizowanych struktur sieciowych.
Arbitralność, pewność podejmowanych decyzji i rozwiązań w sferze lokalnych sieci komputerowych.
DąŜenie do certyfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności.
WARUNKI
WSTĘPNE
Wiedza dotycząca zastosowań sieci komputerowych.
TREŚĆ
PRZEDMIOTU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komunikacja w intersieciach.
Funkcjonalność i podstawowe protokoły warstwy aplikacji modelu TCP/IP.
Mechanizmy warstwy transportowej.
Adresowanie i routing w sieciach IP
Ethernet jako technologia dostępu do łącza
InŜynieria sieci komputerowych
Problem routingu, protokoły routowalne, protokół IP jako protokół routowalny, pojęcie routera;
Routing statyczny;
Routing dynamiczny, klasyfikacja protokołów routingu dynamicznego, metryki routingu;
Wymagania wobec protokołów routingu, problem zbieŜności p.r., mechanizmy zapewniania
szybkiej zbieŜności i zapobiegania pętlom routingu;
Routing wewnętrzny:
o protokoły stanu łącza a protokoły wektora odległości – omówienie mechanizmu i
podstaw algorytmicznych;
o Protokół RIP;
o Protokół OSPF;
o Protokół IGRP, EIGRP;
Omówienie CIDR, VLSM, protokół zewnętrzny routingu:
o Protokół EGP;
o Protokół BGP;
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
Mechanizmy wspomagające warstwy 3, listy ACL;
Projektowanie sieci i rozwiązywanie podstawowych problemów z routerem
• K. Tannenbaum, „Sieci komputerowe”, WNT 2004
• A. Domański, J. Domańska, M. Rostański, A. Grzywak „Sieci komputerowe”, WSB 2007
• Akademia sieci Cisco – rok pierwszy. Wyd. Mikom 2009
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
• M. Hassan, R. Jain, „Wysoko wydajne sieci TCP/IP”, Helion 2004
• W. Buchanan, „Sieci Komputerowe”, WKŁ 1999
•
•
METODY
NAUCZANIA
Wykład akademicki wspomagany ćwiczeniami laboratoryjnymi. Prezentacja praktycznych rozwiązań.
Dyskusje i omawianie przypadków.
POMOCE
NAUKOWE
PRZYKŁADOWE
TEMATY
PROJEKTÓW
SPOSÓB I
WARUNKI
ZALICZENIA
PRZEDMIOTU
PRZYKŁADOWE
ZAGADNIENIA (ew.
pytania)
EGZAMINU/
ZALICZENIA
Studenci mają do dyspozycji instrukcje laboratoryjne. Laboratorium wykorzystuje routery Cisco 1841
i/lub oprogramowanie symulacyjne Packet Tracer.
n.d.
Pisemne sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
n.d.
* Proszę zacieniować odpowiedni rok i semestr