Hawker Hurricane MkI

Komentarze

Transkrypt

Hawker Hurricane MkI
skrzyd³o ty³
www.gimnazjum.lubrza.pl
Technika wykonania:
1. wytnij po zewnêtrznych krawêdziach.
2. biguj tam, gdzie zaznaczone
(wyciœnij rowek, ¿eby ³atwiej zginaæ)
3. zegnij na bigowaniach
4. sklej
5. pomaluj (farbami)
Hawker Hurricane MkI
Bardzo uproszczony model brytyjskiego samolotu myœliwskiego
z okresu II Wojny Œwiatowej. Na takich samolotach latali polscy
piloci w czasie Bitwy o Angliê 10 lipca do 31 paŸdziernika
1940 roku.
skrzyd³o dó³
g
g
c
f
f
e
e
Tu biguj
a
a
b
g
a
g
e
b
b
e
a
b
b
a
skrzyd³o góra
a
a
b
b
statecznik poziomy
góra
wytnij
c
statecznik poziomy przód
Tylne kó³ko. Wytnij ca³oœæ, z³ó¿ we wskazanym miejscu,
sklej (bez zak³adek), wytnij kó³ko z czêœci¹ oznaczon¹ "c",
podklej pod ogonem.
c
skrzyd³o ty³
statecznik poziomy
dó³
c
c
t¹ powierzchni¹
podklej pod
skrzyd³em
os³ona wlotu powietrza
przód
(otwarty)
Opracowanie: Piotr Ku³ak, PG Lubrza
Samoloty Dyw. 303 zawsze mia³y oznaczenia RF,
trzecia litera oznacza³a samolot/pilota.
Maluj¹c mo¿esz wybraæ inn¹ literê, np. swojego imienia.
kad³ub
Statecznik pionowy
a
b
a
a
e
f
g
g
b
b
f
e
b
a
a
a
www.gimnazjum.lubrza.pl
a
b
statecznik
b
b
Ko³pak œmig³a. Po wyciêciu skrêæ w sto¿ek
i naklej na œmig³o
a
a
b
a
b
d
g
f
a
ko
kó³
e
b
Za kabin¹ pilota w miejscu oznaczonym
mo¿na wkleiæ wyka³aczkê - antenê.
a
a
b
Œmig³o. Podklej
na grubszy karton
c
Po przyklejeniu do kad³uba tu naklej ko³pak œmig³a
Mo¿na go te¿ wyd³ubaæ z gumki.
Malowanie (schemat B)
a. Dark Earth: ciemna ziemia (br¹zowoszary)
b. Dark Green: ciemnozielony (zieleñ z odrobin¹ br¹zu)
c. Sky: niebo (bia³y z odrobin¹ zieleni)
d. ¿ó³ty
c
a
b
e. ciemnoczerwony
f. bia³y
g ciemnoniebieski
Podwozie g³ówne. Nie trzeba robiæ.
Jeœli ju¿, to wklej do œrodka wyka³aczkê
i umocuj j¹ w punkcie zaznaczonym na
dole skrzyd³a
Szary pasek przyklej do do³u skrzyd³a.