Regulamin konkursu "Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa"

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu "Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa"
Regulamin konkursu "Najładniejsza Ozdoba
Bożonarodzeniowa"
1. Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Wąpielsk Pana Dariusza Górskiego.
2. Tematyka konkursu
Bożonarodzeniowa".
dotyczy
Świąt
Bożego
Narodzenia-
"Najładniejsza
Ozdoba
3. Celem konkursu jest:
-rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki;
-przybliżenie i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia;
-rozbudzanie zainteresowań plastycznych;
-promowanie osób utalentowanych plastycznie/manualnie.
4. Regulamin uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wąpielsk.
5. Konkurs zostanie podzielony na cztery kategorie:
I kategoria – uczniowie przedszkola i oddziałów "0",
II kategoria- uczniowie klas I- III Szkół Podstawowych,
III kategoria- uczniowie klas IV- VI Szkół Podstawowych,
IV kategoria- uczniowie Gimnazjum.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz z pracą. Karta
zgłoszeniowa powinna zostać podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika
konkursu, co oznacza, że wyraża on zgodę na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie
jego danych osobowych.
7. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
8. Na konkurs można dostarczyć 1 ozdobę jednego autora, wykoną dowolną techniką
plastyczyną, rękodzielniczą.
9. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka. Prace bez metryczki nie będą poddane
ocenie.
10. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość,
nawiązanie do tradycji świątecznej oraz wkład pracy autora.
11. Oceny prac dokona jury powołane przez Wójta Gminy Wąpielsk. Decyzje jury są
ostateczne.
12. Pracę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Wąpielsku, do pokoju nr 14, w terminie
do 9 grudnia 2016 r. w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek w godz. 7:00- 15:00,
wtorek godz. 8:00- 16:00). Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
13. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe, które zostaną
wręczone 16 grudnia 2016 r.
14. W sprawach organizacyjnych dotyczących konkursu można kontaktować się z Panią Mileną
Przybyłą (pokój 14) pod nr tel.: 572- 353- 658.
15. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia br.w sali narad Urzędu Gminy w Wąpielsku.
16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.