Zarządzenie nr 542/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie nr 542/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Zarządzenie nr 542/2015/2016
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań
objętych projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po
Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6
w Poznaniu”, realizowanego
w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 statutu UAM
(tj. Obwieszczenie nr 7/2015 Senatu UAM z dnia 30 listopada 2015 r.), zarządzam
co następuje:
§1
Ustala się „Procedurę zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu”, zawierającą regulacje zgodne
z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, stanowiącą załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 00 00, fax. +48 61 829 00 00
[email protected]
www.amu.edu.pl

Podobne dokumenty