Projekt wykonawczy, branża telekomunikacyjna

Komentarze

Transkrypt

Projekt wykonawczy, branża telekomunikacyjna
Nr egz…./5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dane Wykonawcy w raz z adresem;
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
2. Rodzaj opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY
3. Nazwa i adres obiektu budowlanego (jedn. ewidencyjna, obręb i nr działki);
Jednostka Wojskowa 4929 w Dęblinie
4. Temat opracowania /branża;
Budowa linii światłowodowej 24J oraz miedzianego kabla telefonicznego
50 parowego wraz z kablami korespondencyjnymi pomiędzy piętrami na
potrzeby systemu GCA-2000, zaplanowanego do instalacji na lotnisku
wojskowym w Dęblinie.
5. Nazwa inwestora i jego adres;
Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
6. Nr umowy
7. Nr zadania
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: wasko[email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
Nr egz. 1
1. Dane Wykonawcy wraz z adresem;
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
2. Rodzaj opracowania;
PROJEKT WYKONAWCZY
3. Nazwa i adres obiektu budowlanego (jedn. ewidencyjna, obręb i nr działki);
Jednostka Wojskowa 4929 w Dęblinie
4. Temat opracowania /branża;
Budowa linii światłowodowej 24J oraz miedzianego kabla
telefonicznego 50 parowego wraz z kablami korespondencyjnymi
pomiędzy piętrami na potrzeby systemu GCA-2000, zaplanowanego
do instalacji na lotnisku wojskowym w Dęblinie.
5. Nazwa inwestora i jego adres;
6. Nr umowy
7. Nr zadania
Funkcja
Imię i nazwisko
Uprawnienia/
specjalność
Numer
uprawnień
Data
Podpis
Opracował :
Paweł Kość
telekomunikacyjna
---12.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projektował:
Piotr Rozy
telekomunikacyjna
SLK/6049/PBT/15 12.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, że opracowany projekt budowlano-wykonawczy pt.:
„Budowa
linii
światłowodowej
24J
oraz
miedzianego
kabla
telefonicznego 50 parowego wraz z kablami korespondencyjnymi
pomiędzy piętrami na potrzeby systemu GCA-2000, zaplanowanego do
instalacji na lotnisku wojskowym w Dęblinie”
został wykonany zgodnie ze zleceniem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o wymagane Prawem Budowlanym
dokumenty i uzgodnienia. Zgodnie z art. 28b ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne
sytuowanie
projektowanego
przyłącza
telekomunikacyjnego
nie
wymaga
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, zaś budowa realizowana będzie na podstawie art. 29a
ustawy Prawo Budowlane (bez zgłoszenia o którym mowa w art. 30).
Opracowany projekt budowlano-wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
Podpis:
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
Spis treści
1
CZĘŚĆ OGÓLNA ....................................................................................................................4
1.1.
Inwestor...............................................................................................................................4
1.2.
Podstawa opracowania ......................................................................................................4
1.3.
Przedmiot projektu .............................................................................................................5
1.4.
Zakres rzeczowy opracowania ..........................................................................................5
1.5.
Uzgodnienia ........................................................................................................................5
2
OPIS TECHNICZNY.................................................................................................................6
2.1.
Stan istniejący.....................................................................................................................6
2.2.
Budowa kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji .............................................6
2.3.
Budowa miedzianego kabla telefonicznego w istniejącej kanalizacji.............................7
2.4.
Wciąganie kabli do kanalizacji ...........................................................................................7
2.5.
Oznaczenia linii kablowej...................................................................................................7
2.6.
Wzór przywieszki ................................................................................................................8
2.7.
Badania i pomiary ...............................................................................................................9
2.8.
Budowa kabli korespondencyjnych i torów antenowych .............................................. 10
2.9.
Budowa torów antenowych ............................................................................................. 10
2.10. Konstrukcje stalowe ......................................................................................................... 11
2.11. Uszczelnienie przepustów/przejść kablowych wewnątrz budynków ........................... 11
2.12. Zasady BHP przy budowie kabli ...................................................................................... 11
3
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW .............................................................................................. 13
4
UWAGI KOŃCOWE ............................................................................................................... 14
4.1.
Wymagane nadzory .......................................................................................................... 14
5
ZAŁĄCZNIKI .......................................................................................................................... 14
6
RYSUNKI ............................................................................................................................... 14
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Inwestor
Inspektorat Uzbrojenia
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
1.2. Podstawa opracowania
•
Zamówienie od inwestora
•
Aktualnie obowiązujące Polskie Normy, przepisy i zarządzenia branżowe, oraz Normy
Zakładowe Orange Polska S.A. i branżowe.
•
Site Survey Report (SSR) - Dęblin Air Base, 285605-3, Rev D
•
Site Design and Construction, Statement of Work, Rev 7
Niezależnie
od
postanowień
niniejszego
projektu,
przygotowanie
placu,
budowy
i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami:
Polskie Normy
PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i określenia.
Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
Normy branżowe
BN-88/8984-19
Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
BN-89/8984-10
Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnętrzowe. Ogólne wymagania.
BN-89/8984-10-17/03
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne
o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”.
USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
z późniejszymi zmianami."
ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
1.3. Przedmiot projektu
Przedmiotem
niniejszego
projektu
wykonawczego
jest
dokumentacja
budowy
linii
światłowodowej 24J oraz miedzianego kabla telefonicznego 50 parowego na potrzeby systemu
GCA-2000, zaplanowanego do instalacji na lotnisku wojskowym w Dęblinie z wykorzystaniem
istniejącej kanalizacji pierwotnej oraz projektowanego rurociągu kablowego 4xHDPE 40/3,7. W
budynku głównym należy poprowadzić kable korespondencyjne (patchcordy światłowodowe i
kable FTP cat.5 ) pomiędzy szafami (szafa nr 1) sprzętowymi umieszczonymi w pomieszczeniu
operacyjnym a wierzą kontroli lotów i pomieszczeniem 337.
Pomiędzy szafą nr 2 umieszczoną w pomieszczeniu operacyjnym a masztami antenowymi
(umieszczonymi na dachu wieży) należy poprowadzić kable- feedery o przekroju 7/8” i ½”.
1.4. Zakres rzeczowy opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac określonych do realizacji przez Inwestora
i przewiduje:
−
Budowę kabla światłowodowego 24J o łącznej długości - 0,607 [km]
−
Budowę kabla miedzianego 50 parowego o łącznej długości - 0,470 [km]
−
Budowę linii światłowodowej w budynku wieży kontroli lotów o łącznej długości: 0,065 [km]
−
Budowę kabli korespondencyjnych pomiędzy szafą nr1 w pomieszczeniu operacyjnym na 4
piętrze (5 piętro nad poziomem ziemi ) a pomieszczeniem 337 usytuowanym na 3 piętrze.
Kable korespondencyjne: 4 szt. Patchcord światłowodowy duplex z złączami SC – długość
jednego 70m, 6 szt. kabli FTP cat.5 – długość jednego 65m
−
Budowę kabli korespondencyjnych pomiędzy szafą nr1 w pomieszczeniu operacyjnym na 4
piętrze (5 piętro nad poziomem ziemi )a kabiną wieży usytuowanej na 7 piętrze(8 piętro
nad poziomem ziemi). Kable korespondencyjne: 4 szt. Pachkord światłowodowy dulex
z złączami SC – długość jednego 45m, 6 szt. kabli FTP cat.5 – długość jednego 40m
−
Budowę czterech torów antenowych pomiędzy pomieszczeniem operacyjnym na 4 piętrze
(5 poziom nad poziomem terenu)-szafa nr 2 a masztami antenowym usytuowanymi na
dachu wieży.
Tory antenowe zostaną wykonane w oparciu o feedery ½” typu LDF4-50 oraz 7/8” LDF550A. Przeznaczeniem budowanych torów antenowych jest doprowadzenie sygnałów
radiowych do anten UHF, VHF, Guard oraz GPS.
Długości torów antenowych zostaną podane w dalszej części opracowania.
1.5. Uzgodnienia
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
−
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
2 OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejący
Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej kanalizacji Jednostki Wojskowej 4929 w Dęblinie,
na odcinku od studni Nr 1 do studni Nr 6 oraz wykorzystanie projektowanego rurociągu kablowego
w celu zabudowania kabla światłowodowego 24J oraz miedzianego kabla telefonicznego 50 par na
potrzeby realizacji projektu: Przewoźny GCA-2000 Zestaw radiolokacyjny GCA (Ground Controlled
Approach) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Trasa kanalizacji z zaznaczonymi
numerami studni została przedstawiona na przebiegu trasowym rysunku R.02, arkusz 1.
2.2. Budowa kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji
Projektuje się budowę jednomodowego kabla światłowodowego 24J, zgodnie z warunkami
inwestora na wskazanym odcinku. Kabel światłowodowy należy zaciągać do kanalizacji w jednym
odcinku. Kabel światłowodowy w studniach kablowych należy ułożyć i zamocować na wspornikach
kablowych (w miarę możliwości pod stropem studni).
W studniach kablowych Nr 1 i Nr 6 należy pozostawić zapasy kabli 30 m.
W miejscu instalacji zestawu radiolokacyjnego GCA-2000 przyłączyć kable do nowej
przełącznicy światłowodowej umieszczonej w zewnętrznej szafie telekomunikacyjnej. Rodzaj
przyłączenia w
tym
miejscu to złącze wtykowe SC/APC. Spawanie złącza włókien
światłowodowych jednomodowych nie powinny wnosić tłumienności większej niż 0,15 dB.
W budynku wieży kontroli lotów należy zamontować przełącznicę światłowodową w projektowanej
szafie telekomunikacyjnej znajdującej się na 4 piętrze (5 poziom npt). Do nowej przełącznicy
należy przyłączyć kabel światłowodowy poprowadzony od GCA-2000.
Zamontować oznaczenia kabli dla wszystkich kabli podziemnych zgodnie z polskimi normami.
Połączenie między studnią Nr 1 i zewnętrzną szafą telekomunikacyjną przy GCA należy wykonać
rurociągiem kablowym HDPE 40/3,7 (zgodnie z osobnym opracowaniem), a po zaciągnięciu
projektowanego kabla należy zastosować obustronnie uszczelnienie typu FIBER OPTIC
SIMPLEX.
Na całej trasie kanalizacji, w połowie głębokości jej umieszczenia umieszczona zostanie
pomarańczowa taśma z napisem „UWAGA! Kable optotelekomunikacyjne”. We wszystkich
studniach kablowych na rurze, w której zostaje zainstalowany kabel światłowodowy jak i w
obiektach należy zainstalować przewieszki identyfikacyjne i ostrzegawcze z oznaczeniem kabla
(Rys. w pkt 2.6).
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
2.3. Budowa miedzianego kabla telefonicznego w istniejącej kanalizacji
Projektuje się budowę miedzianego kabla telefonicznego 50 par XzTKMXpw – przewód
telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), Pęczkowy o izolacji z polietylenu piankowego
z jedną lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowego z zaporą
przeciwwilgociową
(Xz),
wypełniony
(w).
Kabel
należy
poprowadzić
razem
z
kablem
światłowodowym od zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej przy GCA do pomieszczenia
sprzętowego na parterze w wieży kontroli lotów w istniejącej szafie telekomunikacyjnej. Kabel
należy zakończyć na Patch Panel, ISDN, 50 x RJ45-1U(zostanie wykrosowane 25 par).
Połączenie między ostatnią studnią a budynkiem wykonać w istniejącym rurociągu, a między
studnią Nr 1 i zewnętrzną szafą telekomunikacyjną należy wykonać HDPE 40/3,7.
2.4. Wciąganie kabli do kanalizacji
Wciąganie kabla wykonać metodą ręczną z uwagi na zajętość kanalizacji kablowej.
Zaciągany do kanalizacji kabel optotelekomunikacyjny nie może być poddawany nadmiernym
siłom rozciągającym i zagięciom. Dlatego też kabel ten należy zaciągać do kanalizacji metodą
ręczną przy użyciu odpowiednio dostosowanego zestawu rolek i ślizgów oraz płynów lub smarów
zmniejszających tarcie.
Siła przy zaciąganiu kabla nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej siły ciągnącej –
1 000N natomiast promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż 230mm.
Zapasy kabli należy układać w kręgi z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niż
20 jego średnic w ten sposób, aby możliwe było bezpieczne ich wyciąganie na trasie odcinka
instalacyjnego. Powinny być one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
na stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych.
2.5. Oznaczenia linii kablowej
Kabel
na
całym
przebiegu
w
studniach
kablowych
oraz
pomiędzy
piętrami
i pomieszczeniami oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych
z trwałym opisem.
W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany kabel
dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych
a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych)
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
2.6. Wzór przywieszki
Dla kabla światłowodowego:
Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa
WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY!
Relacja:
GCA/DEBLIN/01/2015
TYP: A-DQ(ZN)B2Y 24J
ROK BUD. 2016
Dla kabla telefonicznego:
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
2.7. Badania i pomiary
Przeprowadzić badania ciągłości kabli (sprawdzić odpowiednie połączenia od końca do końca)
oraz straty na kablu.
Dla każdego włókna światłowodowego należy pomierzyć tłumienność pomiędzy dwiema
skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar powinien być wykonany dla obu pasm
optycznych t.j. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.
Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla
wraz ze złączami rozłączalnymi.
BILANS MOCY LINII ŚWIATŁOWODOWEJ
Relacja GCA/DEBLIN/01/2015, długość optyczna kabla 24J L=607m
Tłumienność torów światłowodowych dla okna 1310nm
1,55 [dB]
Tłumienność torów światłowodowych dla okna 1550nm
1,46 [dB]
Lp
1
1
2
Parametr
2
Tłumienność złączy rozłączalnych
Ilość złączy rozłącznych
Tłumienność jednostkowa włókien dla
3
=1310nm
Tłumienność jednostkowa włókien dla
4
=1550nm
5
Długość optyczna odcinka w km
6
Tłumienność jednego złącza spajanego
7
Ilość złączy spajanych
8
Rezerwa na starzenie się włókien
9
Tłumienność dla l = 1310nm
10
Tłumienność dla l = 1550nm
11
Bilans mocy optycznej dla l = 1310nm
12
Bilans mocy optycznej dla l = 1550nm
Zgodnie z wzorem tłumienność całkowita linii wynosi:
Symbol
3
apr
n1
4
0,5
2
ak 1310
0,4
ak 1550
0,25
l
aw
n2
as
Al 1310
Al. 1550
Ps-Pr>[dB]
Ps-Pr>[dB]
0,607
0,15
2
0,01
1,55
1,46
6,70
6,61
l
l
Al ≤ (n1 * apr) + (ak * l) + (aw * n) + as [dB]
Bilans mocy wyraża się wzorem:
Ps – Pr = (1,1 * Al [dB] )+ 5 [dB]
gdzie: Ps – poziom mocy optycznej nadajnika urządzenia teletransmisyjnego [dB]
Pr – czułość odbiornika [dB]
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
2.8. Budowa kabli korespondencyjnych i torów antenowych
Poprowadzić
patchordy światłowodowe jednomodowe LC-SC Duplex od nowej przełącznicy
światłowodowej umieszczonej na 4 piętrze(5poziom npt.)w pomieszczeniu operacyjnym(szafa
nr1) za pomocą istniejących koryt kablowych pod sufitem wzdłuż korytarza do pionu kablowego
w szachcie, a następnie pionowo do pokoju, zgodnie załączonymi rysunkami, w dalszej części
opracowania.
Pachtcordy swiatłowodowe należy prowadzić do pomieszczeń kontroli lotów na 7 piętrze oraz do
pomieszczenie 337 na trzecim piętrze.
W pomieszczeniu kontroli lotów należy poprowadzić patchcordy pod podłogą techniczną do
switcha światłowodowego.
W pomieszczeniu 337 patchordy należy prowadzić w nowo instalowanych korytkach PCV wokół
pomieszczenia.
Kable FTPcat.5(skrętki) należy prowadzić tymi samymi trasami co kable Pachcordowe
swiatłowodow zgodnie z rysunkami w dalszej części opracowania.
Kable FTP zakończyć wtykami RJ45 w ekranie.
2.9. Budowa torów antenowych
Zadaniem torów antenowych jest doprowadzenie sygnałów radiowych pomiędzy urządzeniami
radionadawczymi umieszczonymi w szafie nr 2 w pomieszczeniu operacyjnym na piętrze 4
(5 poziom npt.) a antenami umieszczonymi na dachu budynku pracującymi w paśmie UHV, VHF,
UHF/VHV(Guard) oraz antena GPS.Na dachu budynku kable ½” LDF4-50 prowadzić po
istniejących drogach kablowych mocować z wykorzystaniem uchwytów systemowych typu Fimo
A3/2 x1/2” . Na dachu budynku kable feeder LDF4-50 uziemić z wykorzystaniem zestawu
uziemiającego na kabel feeder ½”.
Uziemienie kabli powinno być wykonane
przy przepuście kablowym oraz przy antenie oraz
podłączone do nowoprojektowanej instalacji odgromowej.
Na dachu budynku kable ½” LDF4-50 zakończyć wtykami typu „N” męskimi . Feeder 7/8” LDF550A prowadzić pomiędzy przepustem kablowym na dachu wieży a pomieszczeniem operacyjnym
na 4 piętrze. Kable feeder LDF5-50A prowadzić obok istniejących feederów na nowo
instalowanych konstrukcjach stalowych, mocować z wykorzystaniem uchwytów systemowych Fimo
A3/2x7/8”. Kabel 7/8” zakończyć z 2 stron złączem typu „N” żeńskim. Przy szafie zainstalować
odgromnik gazowy-light protector instalowane pod podłogą techniczna na 4 piętrze w niedalekiej
odległości szafy telekomunikacyjnej nr 2. Odgromnik z urządzeniami radionadawczymi połączyć
z wykorzystaniem jumpera 2m zakończonego od strony urządzeń nadawczych wtykiem typu „N”
90 stopni(kątowy).
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
Uwaga: Podczas instalacji anten, należy zachować odstępy separacyjne, pomiędzy anteną Guard
a anteną VHF lub UHV należy zachować odległość minimum 4.3m (14ft) natomiast pomiędzy
antenami UHV i VHF należy zachować 2.5m (8ft).
2.10. Konstrukcje stalowe
Należy wykonać konstrukcje stalowe umożliwiające prowadzenie kabli
fedeer 7/8” pomiędzy
dachem wieży a pomieszczeniem operacyjnym, konstrukcje stalowe dla instalacji anteny Guard
oraz drogę kablową umożliwiającą prowadzenie kabli po płycie wokół systemu GCA-2000.
Powyższe konstrukcje stalowe zostaną umieszczone w załączniku niniejszego opracowania.
2.11. Uszczelnienie przepustów/przejść kablowych wewnątrz budynków
Wszystkie wykonane przepusty należy uszczelnić masą ogniochronną o klasie ochronności
ogniowej El 120. Zaleca się uszczelnienie przepustów z wykorzystaniem masy Hilti CP 673. Każdy
wykonany i uszczelniony przepust oznaczyć tabliczką informacyjną Hilti z zawierającymi
następującymi danymi: data wykonania, podpis/Nazwa Firmy, klasa odporności ogniowej,
zastosowany system Hilti.
2.12. Zasady BHP przy budowie kabli
Dane wyjściowe:
Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacją fabryczną
urządzeń,
obowiązującymi
wytycznymi,
warunkami
i
normami
budowy
linii
optotelekomunikacyjnych oraz przepisami BHP, PBUE i PPOŻ.
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie a także eksploatacji linii
należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972r).
W trakcie prac przestrzegać zaleceń w uzgodnieniach przeprowadzonych z właścicielami
uzbrojenia i administratorami obiektów. Należy stosować się do uwag, warunków i zaleceń
zawartych w porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren nieruchomości.
1.Zakres
robót
dla
całego
zamierzenia
budowlanego
oraz
kolejność
realizacji
poszczególnych obiektów:
- otwarcie studni teletechnicznych
- wciąganie kabli do istniejącej kanalizacji pierwotnej
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- istniejące budynki wojskowe
- drogi dojazdowe
- nadziemna i podziemna linia NN
- telefoniczna linia nadziemna i podziemna
- gazociąg
- wodociąg
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- istniejące budynki wojskowe
- ulice i drogi dojazdowe
- nadziemna i podziemna linia NN
- telefoniczna linia nadziemna i podziemna
- gazociąg
- wodociąg
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
- pas drogowy – ruch drogowy – kolizja drogowa
- linie energetyczne NN, SN, i WN – przepływ prądu – porażenie prądem
- telefoniczna linia nadziemna – możliwość upadku
- gazociąg – ulatnianie się gazu – wybuch
- wodociąg – przepływ wody – zalanie
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- kierownik budowy powinien sprawdzić aktualność szkoleń BHP pracowników przystępujących do
robót budowlanych oraz ważność posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych do określonych robót.
- kierownik budowy udzieli instruktażu – przypomnienie o sposobie wykonywania robót
w miejscach szczególnie niebezpiecznych
6.Wskazanie
środków
niebezpieczeństwom
technicznych
wynikającym
z
i
organizacyjnych,
zapobiegających
wykonywania robót budowlanych w
strefach
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii
i innych zagrożeń:
- teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
- pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP, a podczas prac w rejonie ruchu drogowego
posiadać obowiązkowo kamizelki odblaskowe.
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w uzgodnieniach
załączonych do projektu budowlanego pod nadzorem właścicieli urządzeń
- kierownik budowy powinien zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych
- kierownik budowy powinien posiadać adresy i numery telefonu najbliższych służb ratowniczych
3 Zestawienie materiałów
Tab.1 - Zakres rzeczowy projektowanych linii światłowodowych oraz kabla telefonicznego
Lp.
Ilość
Typ i rodzaj kabla
1.
A-DQ(ZN)B2Y 24J SM
607 m
2.
XzTKMXpw 50 x 4 x 0,8
470 m
3.
Złączka do rur φ40/3,7
4.
Taśma ostrzegawcza szerokość 10 cm
5.
Przełącznica Fibrain PsP19”/1U//SC
6.
Pigtail SC
48 szt.
7.
Adapter SC
48 szt.
8.
Stelaż zapasu
3 szt.
9.
Patch Panel, ISDN, 50 x RJ45, 1U
1 szt.
2 szt.
25 szt.
2 szt.
Tab.2 - Zakres rzeczowy projektowanych rurociągów kablowych
Lp.
1.
Typ rurociągu kablowego
Budowa rurociągu kablowego z rur HDPE 40/3,7
RAZEM
Jednostka
Zakres
m
23
m
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
Tab.3 - Zakres rzeczowy projektowanych kabli korespondencyjnych
Lp.
Typ i rodzaj kabla
Ilość
[m]
1.
Kabel FTP cat.5
650
2.
Pachkord światłowodowy Duplex SC – szt.4
4 x45
3.
Pachkord światłowodowy Duplex SC – szt.4
4x70
Zakres kable radiowych –feederów zostanie przedstawiony w dalszej części opracowania
4 Uwagi końcowe
4.1. Wymagane nadzory
•
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP
5 Załączniki
•
Projekt konstrukcyjny - projektowanych konstrukcji stalowych
•
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta
•
Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa
6 Rysunki
−
Mapa orientacyjna – Rys. 1
−
Przebieg trasowy projektowanej sieci – Rys. 2
−
Schemat rozszycia włókiem światłowodów oraz kabla miedzianego – Rys. 3a
−
Schemat połączeń urządzeń GCA-2000 – Rys.3b
−
Przekrój budynku - przebieg proj. kabli – Rys. 4
−
Rzut przyziemia - przebieg proj. kabli – Rys. 5
−
Rzut I piętra - przebieg proj. kabli – Rys.6
−
Rzut II piętra - przebieg proj. kabli – Rys.7
−
Rzut III piętra - przebieg proj. kabli – Rys.8
−
Rzut IV piętra – stan istniejący układu szaf – Rys.9a
−
Rzut IV piętra – przebieg projektowanych kabli – Rys.9b
−
Rzut V piętra wieża - przebieg proj. kabli – Rys.10
−
Rzut VI piętra - wieży - przebieg proj. kabli – Rys.11
−
Rzut dachu - przebieg proj. kabli – Rys.12a
−
Rzut dachu - przebieg proj. kabli – Rys.12b
−
Schemat połączeń kabli korespondencyjnych – Rys. 13
−
Schemat instalacyjny kabli antenowych – feederów – Rys. 14
WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 25 500, e-mail: [email protected]
fax. +48 32 33 25 505, http://www.wasko.pl
Typ:
FB8000.41
06.06.2014
REV: 1.3
WM
Ref:
FB8000.41, patrz informacja do zamówienia
&RQQHFWLYLW\VROXWLRQV
Mufa wiatowodowa FB8000.41
WSTP:
Mufa FB8000.41 jest elementem sucym do czenia i ochrony pocze wiatowodowych dla wielu zastosowa. Mufy te s
odpowiednie do czenia traktów wiatowodowych jak równie do wykonywania rozga!zie. Mufa moe by" instalowana na linii
napowietrznej , montowana naciennie jak równie bezporednio zakopywana. Wyposaona jest w 4 porty okrge dla kabli
pojedynczych (przeci!tych) oraz jedno wejcie owalne przeznaczone dla kabli nieprzeci!tych. Mufa moe by" zastosowana do
rozwiza do 144 wókien, które obejmuje wiele zastosowa w transmisji wiatowodowej na du odlego" jak równie w
lokalnych sieciach dystrybucyjnych takich jak Fiber To The Home/ Fiber To The Curb (FTTH/FTTC). W celu ochrony przed
ewentualn kondensacj wilgoci wewntrz mufy opcjonalnie dost!pne s dedykowane absorbery FB8000.ABS które montuje si!
na organizatorze mufy.
APPLIKACJE:
ZALETY & CECHY:
Punkty w!zowe sieci wiatowodowych;
Punkty dystrybucyjne sieci wiatowodowych;
Sieci FTTx;
Maksymalna pojemno" do 144 spawów;
Uszczelnienia portów typu termicznego;
Moliwo" wprowadzenia kabli liniowych pojedynczych;
Moliwo" wprowadzenia kabli nieprzecinanych;
Mocowanie mufy napowietrzne jak i do studni;
Wbudowany organizator dla tub wiatowodowych;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Dane techniczne
Maksymalna liczba wókien
Maksymalna liczba spawów
Maksymalna liczba kaset
Maksymalna pojemno" kasety
Zakres rednic kabli dla 4 portów
okrgych [mm]
Zakres rednic kabli dla portu
owalnego [mm]
Maksymalna liczba wej" kabli
Wymiary mufy (Ø)x(w) [mm]
Uszczelnienie portów
Rodzaj kabli wejciowych
Temperatura pracy
Ochrona IP
Typ materiau obudowy
FB8000.41
144
144
6
24
6 - 17
8 - 24
5
230x450
termiczne
Kable kanaowe,
Kable napowietrzne,
-40°C - +70°C
IP68
MPP
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Typ:
FB8000.41
06.06.2014
REV: 1.3
WM
Ref:
FB8000.41, patrz informacja do zamówienia
&RQQHFWLYLW\VROXWLRQV
WYPOSAENIE DODATKOWE:
Kasety:
Absorber wilgoci:
FB7402
FB8000.ABS
Widok wntrza mufy
Widok mufy z zamontowanym uchwytem monta!owym
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
FB8000.41
Fibrain mufa "wiat#owodowa, 4 porty okr$g#e jeden port owalny, wyposa!ona w jedn$ kaset
spawów, uchwyt monta!owy do studni lub s#upa.
Important notice
Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the
prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
2
Typ:
Organizator poziomy patchordów
17.11.2014
REV: 0
WM
Ref:
PS-ORG-1-PP, patrz informacja do zamówienia
'LVWULEXWLRQVROXWLRQV
Organizator poziomy patchcordów wiatowodowych FIBRAIN PS-ORG-1-PP
WSTP:
Fibrain organizator poziomy patchcordów wiatowodowych to kluczowy element zarzdzania kablami patchcordowymi
prowadzonymi pomi!dzy osprz!tem wiatowodowym zamontowanym w szafach dystrybucyjnych. Zapewnia utrzymanie
porzdku oraz penej przejrzystoci. Wykonany jest z aluminium anodowanego oraz demontowanych wypinanych uchwytów
wykonanych z ABS.
APLIKACJE:
ZALETY & CECHY:
Punkty w!zowe sieci wiatowodowych;
Punkty dystrybucyjne sieci wiatowodowych;
Pomieszczenia serwerowni i kablowni;
Wysoko" 1U;
Szeroko" 19”;
Lekka obudowa wykonana z aluminium anodowanego;
$atwa organizacja kabli patchcordowych;
Rozpinane uchwyty organizatora uatwiajce ukadanie kabli;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Dane techniczne
Wysoko"
Szeroko"
G!boko"
Typ materiau obudowy
PS-ORG-1-PP
1U (44mm)
19” (482,6mm)
65mm
Aluminium anodowane + ABS
Widok organizatora zainstalowanego w szafie
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
PS-ORG-1-PP
Fibrain organizator poziomy kabli patchcordowych 19” z plastikowymi uszami;
Uwaga
Nabywca i / lub u#ytkownik tego produktu musi upewni" si! przed u#yciem tego produktu, #e jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczce odpowiedzialnoci
odnoszce si! do tego wyrobu podlegaj Ogólnym Warunkom Sprzeda#y przez FIBRAIN sp. z o.o.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Typ:
Data:
Ref:
Kable zakoczeniowe - pigtaile
29/04/2013
G00-P9-SM2-09-Y-002.0-SCA
FIBRAIN
REV: 1.0
WM
(OHPHQW\SRĄÇF]HQLRZHದRNDEORZDQLHĝZLDWĄRZRGRZH
Pigtaile !wiat"owodowe SC/APC 9/125 klasy GOLD w buforze 900um
typu G00-P9-SM2-09-Y-002.0-SCA
WSTP:
Kable zakoczeniowe su do zakaczania wtykami wókien wiatowodowych metod spawu termicznego. Pigtaile klasy G s
wytwarzane na bazie wtyków Fibrain w peni zgodnych z normami ISO/PN-EN 61754 oraz ISO/PN-EN 61755 oraz kablach
stacyjnych FIBRAIN w powoce easy-strip 900um koloru ótego. W peni automatyczny proces przygotowywania komponentów jak
i polerowania zcz wpywa znaczco na parametry kocowe produktu. Restrykcyjna procedura weryfikacji jakoci oparta jest na:
kontroli wizualnej zcz za pomoc w peni automatycznych mikroskopów; pomiarze IL i RL za pomoc IQS 12001; pomiarze
geometrii zcz.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Parametr
G00-P9-SM2-09-Y-002.0-SCA
Rodzaj wtyku
Rodzaj wókna kabla
Rodzaj kabla stacyjnego
Dugo! kabla stacyjnego
"rednica powoki kabla
Materia powoki
Sia utrzymujca wtyk w adapterze
Maks.naciag instalacyjny kabla
Maks.naciag stay kabla
Minimalny promie gi#cia kabla
Klasa parametrów transmisyjnych IL
Tumienno! IL pocze – typowo wg IEC 61300-3-4 met. B
Tumienno! IL pocze losowych wg IEC 61300-3-34
Tumienno! odbiciowa wg IEC 61300-3-6 metoda 1
SC/APC 8°
jednomodowe 9/125um G652D
pócisa tuba (semi-tight buffer)
2m
900 µm
LSOH Easy Strip
70N
6N
3N
30mm
FIBRAIN GOLD
rednia $ 0,20dB
IL wtyk-wtyk 97% $ 0,45dB, rednia $ 0,20dB
RL APC > 65 dB
SPOSÓB PAKOWANIA:
Pigtaile pakowane s w worki strunowe po 1szt z umieszczon etykiet identyfikacyjn na kadym worku.
Opakowanie zbiorcze zawiera 10szt pigtaili.
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
G00-P9-SM2-09-Y-002.0-SCA
Fibrain pigtail SC/APC SM G652D, Buffor 900um 2m
Important notice
Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the
prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Typ:
FB-120x
29.04.2014
REV: 0
WM
Ref:
FB-120x, patrz informacja do zamówienia
'LVWULEXWLRQVROXWLRQV
Przecznice wiatowodowe teleskopowe FIBRAIN PREMIUM
WSTP:
Fibrain teleskopowe przecznice wiatowodowe zostay!zaprojektowane!z!my l!o!du"ej!elastyczno ci!podczas!instalacji!jak!i!
mo"liwo ci dostosowania!do!potrzeb!klientów.!Gówne!zastosowania!to!punkty!rozdzielcze (distribution – patching shelfs) oraz
punkty!poczeniowe!(splicing!shelfs).!Wysokiej!jako ci!materiay!u"yte!do!konstrukcji!panela!zapewniaj!atwo #!monta"u!oraz!
obsugi.!Dost$pne s!w!wielu!konfiguracjach!oraz!ilo ciach!zczy.
Przecznice!wykonane!s z blachy stalowej malowanej proszkowo standardowo!w!kolorze!szarym!RAL7035!i!dost$pne!w!
wersjach 1U i 2U. Panele mocowane na!szynach!teleskopowych!zapewniaj!peen!wysuw!uatwiajcy!wprowadzanie!i!mocowanie!
kabli. Wej cia!kablowe!przystosowane!do!monta"u!dawic!kablowych!PG12-PG16!oraz!kabli!zako%czonych!fabrycznie!FIBRAIN
Multipatchcords solution. Wn$trze!przecznicy!z!podu"nymi!perforacjami!uatwiajcymi zarzdzanie!tubami!lub!wóknami!
wiatowodowymi.!Regulowane!boczne!uszy!zapewniaj!mo"liwo #!przesuwania!przecznic!w!gb!szaf.!Dost$pne!s!bardzo!
ró"norodne!wykonania!pyt!czoowych!oferujce!mo"liwo #!!monta"u!praktycznie!wszystkich!rodzajów!adapterów!dost$pnych!na!
rynku.
APLIKACJE:
ZALETY & CECHY:
Punkty!w$zowe!sieci! wiatowodowych;
Punkty!dystrybucyjne!sieci! wiatowodowych;
Pomieszczenia serwerowni i kablowni;
Wykonanie 1U i 2U;
Peny!wysuw na szynach teleskopowych;
Wej cia!kablowe!cofni$te!w!gb!przecznicy;
Perforacja!wewn$trzna!do!zarzdzania!tubami!lub!wóknami;
Pyty!czoowe!do!monta"u!bez rubkowego!adapterów;
Opcjonalna póka!przednia do!zarzdzania!patchcordami;
Regulowane uchwyty boczne;
Pyty!czoowe!z!opcj!zamykania!na!klucz;
Du"a!pojemno # przecznicy;
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Dane techniczne
Wysoko #
Szeroko #
G$boko #
Max. pojemno #!kaset
Typ!materiau!obudowy
FB1201
FB1202
1U (44mm)
2U (88mm)
19” (482,6mm)
19” (482,6mm)
270mm
270mm
3
6
Stal malowana proszkowo
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Typ:
FB-120x
29.04.2014
REV: 0
WM
Ref:
FB-120x, patrz informacja do zamówienia
'LVWULEXWLRQVROXWLRQV
Wej!cia kablowe
Peny wysuw szuflady
Dodatkowy organizator + regulowane uchwyty boczne
Widok wyposa#onej przecznicy
WYPOSAENIE DODATKOWE:
ruby montaowe z koszykiem do profila rackowego
Kasety !wiat"owodowe 12 spawów wraz z uchwytami
Kasety !wiat"owodowe 24 spawy wraz z uchwytami
Organizator patchcordów
Adaptery !wiat"owodowe
D"awnica kablowa
Pyty czoowe
12x ST,FC
12x ST,FC z zamkiem
12x SC,LC,E2000 simplex
12x SC,LC,E2000 simplex z zamkiem
12x SC duplex
12x SC duplex z zamkiem
1U
24x ST,FC
24x ST,FC z zamkiem
24x SC,LC,E2000 simplex
24x SC,LC,E2000 simplex z zamkiem
24x SC duplex
24x SC duplex z zamkiem
48x ST,FC
48x ST,FC z zamkiem
48x SC,LC,E2000 simplex
48x SC,LC,E2000 simplex z zamkiem
2U
48x SC duplex
48x SC duplex z zamkiem
72x SC,LC,E2000 simplex
72x ST,FC
KSM-M6-KPL
FB7401.PP
FB7402.PP
FB2030G.V2
patrz karty DSH
D#xx
FB2030
FB2030K
FB2031
FB2031K
FB2032
FB2032K
FB2033
FB2033K
FB2034
FB2034K
FB2035
FB2035K
FB2043
FB2043K
FB2044
FB2044K
FB2045
FB2045K
FB2046
FB2047
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
FB1201
FB1202
Fibrain prze"$cznica !wiat"owodowa teleskopowa 1U, bez p"yty czo"owej, niewyposaona;
Fibrain prze"$cznica !wiat"owodowa teleskopowa 2U, bez p"yty czo"owej, niewyposaona;
Uwaga
Nabywca i / lub uytkownik tego produktu musi upewni% si& przed uyciem tego produktu, e jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotycz$ce odpowiedzialno!ci
odnosz$ce si& do tego wyrobu podlegaj$ Ogólnym Warunkom Sprzeday przez FIBRAIN sp. z o.o.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
2
Type:
SZ-A-x
6.02.2013
REV: 1
WM
Code:
SZ-A-x, patrz informacja do zamówienia
&RQQHFWLYLW\VROXWLRQV
Stela zapasu kabla liniowego SZ-A-x
WSTP:
Fibrain stela zapasu kabla liniowego umoliwia lepsze wykorzystanie miejsca w punktach dystrybucyjnych. W czasie instalacji
wykorzystuje si dusze odcinki z tzw. zapasami które pó!niej s" gromadzone w punktach zapasu. Zoptymalizowany ksztat
stelaa pozwala na regulacj dugo#ci kabla podczas zwijania zapasu i estetyczne jego uoenie.
APPLIKACJE:
ZALETY & CECHY:
Punkty wzowe sieci #wiatowodowych;
Punkty dystrybucyjne sieci #wiatowodowych;
Pomieszczenia serwerowni i kablowni;
Pojemno#$ do 80m kabla liniowego o #rednicy 10mm;
%atwy dostp do zgromadzonego zapasu kabla
Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej
Mocowanie stelaa na kokach rozporowych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Referencja
SZ-A-40
SZ-A-60
Wysoko#$
400mm
600mm
Gboko#$
95mm
95mm
Szeroko#$
400mm
600mm
Pojemno#$
do 50m kabla 10mm
do 80m kabla 10mm
Opis
Stela zapasu kabla liniowego 400mm
Stela zapasu kabla liniowego 600mm
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
SZ-A-40
SZ-A-60
Fibrain stela zapasu kabla liniowego 400mm
Fibrain stela zapasu kabla liniowego 600mm.
Important notice
Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the
prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Fiber Optic
Simplex Plug
Sealing Plugs for Small Diameter Ducts
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
:DWHUWLJKWDQGDLUWLJKW
6LPSOHLQVWDOODWLRQDURXQGLQSODFHFDEOHV
6HDOVDOOW\SHVRILQQHUGXFW
(DV\WRUHWURILW
3DWHQWHGGHVLJQ
:LGHFDEOHVHDOLQJUDQJH
,QVWDOOVDQGUHPRYHVE\KDQG
)LEHU2SWLF6LPSOH[SOXJVHIIHFWLYHO\VHDOFRQGXLWV
FRQWDLQLQJRQHFDEOH2ULJLQDOO\GHVLJQHGIRU
DSSOLFDWLRQVLQYROYLQJILEHURSWLFFDEOHSODFHPHQW
LQVXEGXFWWKLVSURGXFWLVLGHDOIRUVHDOLQJDURXQG
FRD[RUWZLVWHGSDLUFDEOHLQVPDOOGLDPHWHU
FRQGXLWV7KHVHSOXJVDUHUHWURILWDEOHUHPRYDEOH
DQGUHXVDEOH
3URSHUVHDOLQJDURXQGFDEOHLQFRQGXLWVDQG
VXEGXFWVLVLPSRUWDQWWRSUHYHQWWKHFRVWO\
IORRGLQJRIEXLOGLQJVDQGVHGLPHQWDWLRQRIWKH
DUHDDURXQGWKHFDEOH7KHVHHDVLO\UHPRYDEOH
DQGUHXVDEOHGHYLFHVIDFLOLWDWHWKHUHGLVWULEXWLRQ
RIFDEOHVODFNE\HQVXULQJDFOHDUUDFHZD\DURXQG
RXWVLGHSODQWFDEOHV
1RWH:KHQVHOHFWLQJD)LEHU2SWLF6LPSOH[SOXJ
'HWHUPLQHWKHLQVLGHGLDPHWHURIWKHGXFWDQG
VHOHFWWKHUDQJHRISOXJV
'HWHUPLQHWKHRXWVLGHGLDPHWHURIWKHFDEOH
RULQQHUGXFWDQGVHOHFWWKHFRUUHFWSOXJLQ
WKHUDQJH0DNHVXUH\RXNQRZWKHPLQLPXP
LQWHUQDOGLDPHWHURIWKHGXFW6RPHGXFWV
TXRWHGDWPPLQWHUQDOGLDPHWHUQRPLQDO
PLJKWEHRQO\PP$OVRJLYHQWKHRXWVLGH
GLDPHWHUGHWHUPLQHWKHPLQLPXP2'DQG
WKHPD[LPXPZDOOWKLFNQHVVDQGFDOFXODWH
WKHPLQLPXP,'7KHDFWXDOFDEOHRULQQHU
GXFWGLDPHWHUPXVWEHGHWHUPLQHG$TXRWHG
FDEOHGLDPHWHURIPPPLJKWEHDQ\ZKHUH
EHWZHHQDQGPPGHSHQGLQJRQ
WKHPDQXIDFWXUHU
6HOHFWLRQ*XLGH 'XFW,'5DQJH &DEOHRU'XFW2'5DQJH
3DUW1XPEHU
3URGXFW'HVFULSWRU
6L]H
LQFKHV
PP
LQFKHV
PP
-06,066
-06,066%
(
-06,06%
$
-06,066%
)
-06,066%
'
-06,066%
'
-06,066%+
&
-06,066%
-06,066%
(
-06,066%+
-06,066%
(
-06,066%
-06,066
$
-06,066%
-06,066%
'
-06,066
-06,066%
(
-06,066%
&
-06,066%
-06,066
-06,066%
-06,066%
-06,066
-06,066%
-06,066
&
-06,066%+
-06,066%
'
-06,066)'
)ODW'URS[[
-06,066%+
-06,066
<'
-06,066)'
)ODW'URS[[
-06,066%
-06,066%+
(
-06,066%
-06,066%
6
-06,066)'
)ODW'URS[[
-06,066%+
'
-06,066%
)
-06,066%+
-06,066%
-06,066%
-06,066%
°
'
-06,066%
$
-06,066%
-06,066%
(
-06,066%+
-06,066%
-06,066%+
-06,066%
-06,066%
-06,066%+
-06,066%
'
-06,066%+
-06,066%
-06,06$%
-06,06$%
-06,06$%
'
-06,066%
'
-06,066%
&
-06,066%+
)
-06,066
-06,066%
-06,066%
-06,066%
-06,066%
-06,066%
'
-06,066%
-06,066
-06,066%
)
-06,066
-06,066%
-06,066%
-06,066%
-06,066%
-06,06$%
6XIIL['HVFULSWRU66WDQGDUG39&DQG3(GXFWV,'%,QQHUEXVKLQJVLQFOXGHG$2YHUVL]HGXFW,'++ROH3OXJLQFOXGHG)'%XVKLQJIRUIODWILEHUGURSLQFOXGHG
7\FR(OHFWURQLFV&RUSRUDWLRQ
3XUIR\5RDG
)XTXD\9DULQD1&
7HO
)D[
ZZZW\FRHOHFWURQLFVFRP
ZZZWHOHFRPRVSFRP
Š7\FR(OHFWURQLFV&RUSRUDWLRQ$OOULJKWVUHVHUYHG
&
7\FR(OHFWURQLFVDQG7(ORJRDUHWUDGHPDUNV
7KH LQIRUPDWLRQ JLYHQ KHUHLQ LQFOXGLQJ GUDZLQJV LOOXVWUDWLRQV DQG VFKHPDWLFV ZKLFK DUH LQWHQGHG IRU LOOXVWUDWLRQ SXUSRVHV RQO\ LV EHOLHYHG WR EH
UHOLDEOH +RZHYHU 7\FR (OHFWURQLFV &RUSRUDWLRQ PDNHV QR ZDUUDQWLHV DV WR LWV DFFXUDF\ RU FRPSOHWHQHVV DQG GLVFODLPV DQ\ OLDELOLW\ LQ FRQQHFWLRQ
ZLWK LWV XVH 7\FR (OHFWURQLFVµ REOLJDWLRQV VKDOO RQO\ EH DV VHW IRUWK LQ 7\FR (OHFWURQLFVµ 6WDQGDUG 7HUPV DQG &RQGLWLRQV RI 6DOH IRU WKLV
SURGXFWDQGLQQRFDVHZLOO7\FR(OHFWURQLFVEHOLDEOHIRUDQ\LQFLGHQWDOLQGLUHFWRUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHVDULVLQJRXWRIWKHVDOHUHVDOHXVHRUPLVXVHRIWKH
SURGXFW8VHUVRI7\FR(OHFWURQLFVSURGXFWVVKRXOGPDNHWKHLURZQHYDOXDWLRQWRGHWHUPLQHWKHVXLWDELOLW\RIHDFKVXFKSURGXFWIRUWKHVSHFLILFDSSOLFDWLRQ
RENTEL M. BERNA P. KRZANOWSKI SPӁKA JAWNA
RHDPE / RHDPEwp
RURA OSONOWA DO KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH
Opis stosowania:
Rury os!onowe RHDPE / RHDPEwp wykorzystywane s" do budowy ruroci"gów kablowych
oraz do os!ony ró#nego rodzaju kabli energetycznych i teleinformatycznych.
Charakterystyka wyrobu:
· Rura g!adka z wewn$trzn" %ciank" rowkowan"
· Kolor standardowo – czarny (z paskami wyznacznikowymi – czerwonymi, niebieskimi,
zielonymi, pomaraczowymi, bia!ymi, #ó!tymi, itd.)
· Standardowe grubo%ci podane w tabeli / na specjalne zamówienie z inn" grubo%ci"
· Materia! polietylen o wysokiej g$sto%ci HDPE
· Standardowe d!ugo%ci odcinków 250 lub 300m / na #yczenie w innych d!ugo%ciach
· &"czenie przy pomocy z!"czki
· Na #yczenie linka do wci"gania kabla
Zakres produkcyjny:
SYMBOL
RHDPEwp 25/2,0
RHDPEwp 32/2,0
RHDPEwp 32/2,9
RHDPEwp 40/2,9
RHDPEwp 40/3,7
RHDPEwp50/4,6
GRUBOCIANKI
2,0mm
2,0mm
2,9mm
2,9mm
3,7mm
4,6mm
REDNICAZEWN TRZNA
25mm
32mm
32mm
40mm
40mm
50mm
RENTEL M. BERNA P. KRZANOWSKI Spóka Jawna
ul. Obroców Poczty Gdaskiej 95 42-400 Zawiercie
Tel/Fax 32 670 90 56 www.rentel.pl
NIP 5492411880 REGON 121386193 KRS 0000369330
ALIOR BANK S.A. 37 2490 0005 0000 4520 1532 3510
TELEKOMUNIKACJA
Taśmy do sieci Telekomunikacyjnych funkcjonują
w kolorze pomarańczowym. Taśmy te posiadają nadruk
UWAGA KABEL OPTO-TELEKOMUNIKACYJNY lub UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.
Do produkcji używane są najwyższej klasy surowce
i materiały, przez co uzyskuje się dużą trwałość
i wytrzymałość mechaniczną oraz odporność produkowanych taśm na działania agresywnych czynników glebowych.
Zastosowanie wkładki ze stali kwasoodpornej
w taśmach przeznaczonych do oznakowania kabli
światłowodowych daje możliwość łatwej i pewnej lokalizacji przebiegu trasy.
Taśmy posiadają niezbędne opinie oraz atesty wymagane dla materiałów używanych przy budowie linii telekomunikacyjnych.
OPIS TAŚMY
pomarańczowa
do światłowodów bez wkładki stalowej
do światłowodów z wkładką stalową
pomarańczowa z wkładką stalową
INDEKS
SZEROKOŚĆ
TO-Tkt/10
10 cm
TO-Tkt/15
15 cm
TO-Tkt/20
20 cm
TO-Tkt/25
25 cm
TO-Opt/10
10 cm
TO-Opt/15
15 cm
TO-Opt/25
25 cm
TOL-Opt/10
10 cm
TOL-Opt/20
20 cm
TOL-Opt/25
25 cm
TOL-6/z
6 cm
LOKALIZACJA
ZNACZNIKÓW
NADRUK
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
„UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”
„UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”
—
LOKALIZACJA TAŚMY LOKALIZACYJNEJ
SŁUPEK OZNACZENIOWO-POMIAROWY
PODŁĄCZENIE GENERATORA
SYGNAŁOWEGO DO SŁUPKA
KONTROLNO-POMIAROWEGO
ZNACZNIK
ELEKTROMAGNETYCZNY
ROZGAŁĘZIENIE
SŁUPEK MIEJSKI
TAŚMA
LOKALIZACYJNA
GAZOCIĄG
ROZGAŁĘZIENIE
ROZGAŁĘZIENIE
TAŚMA OSTRZEGAWCZA
WODOCIĄG
KABEL ŚWIATŁOWODOWY
W RURZE OSŁONOWEJ
MUFA KABLOWA
ZASOBNIK KABLA
PODSYPKA PIASKOWA
WODOCIĄG
SYSTEMY OZNAKOWANIA I LOKALIZACJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Typ:
Data:
Modyfikacja:
Adapter SC APC, Premium Super
One-Piece
18/12/2013
REV: 00
A
(OHPHQW\SRĄÇF]HQLRZHದRNDEORZDQLHĝZLDWĄRZRGRZH
Adaptery !wiat"owodowe typu SC APC
SERIA PREMIUM SUPER ONE-PIECE
WSTP:
Adaptery wiatowodowe FIBRAIN SC APC to podstawowe elementy torów wiatowodowych umo!liwiaj"ce po"czenie wókien i
kabli wiatowodowych zako#czonych wtykami typu SC APC. Adaptery SC APC z serii A123 zostay wykonane w technologii Super
One-Piece, co oznacza, !e zewn$trzny korpus zosta wykonany w technologii jednolitego odlewu, obejmuj"cego zintegrowane,
niemetalowe klipy zaciskowe. Seria adapterów A123 zostaa wzbogacona w dodatkowe 4 zatrzaski rozporowe (anti-rattle wings),
których zadaniem jest zmniejszanie luzów po zatrzani$ciu w panelu oraz zabezpieczanie przed stukaniem.
Tworzywo, z którego zostay wykonane adaptery serii A123 cechuje si$ odpornoci" na ple# (Anti Fungus Plastic) oraz stopniem
niepalnoci UL94-V0. Adaptery z serii Premium Super One-Piece speniaj" wymagania GR326 TG100. Dost$pne w wersji simplex
oraz duplex, z flansz" lub bez, a tak!e w opcji z przeson" wewn$trzn"(seria AS23). Adaptery z serii Premium Super OnePiece speniaj" wymagania GR326 TG100.
ZASTOSOWANIA
ü Sieci CATV
ü Systemy WDM,
ü Systemy Metro,
ü Urz"dzenia aktywne,
Produkcja pigtaili
ü Sprz$t testuj"cy,
ü Sieci telekomunikacyjne,
ü Lokalne sieci LAN,
ü Sieciowe przetwarzanie danych.
ZALETY&CECHY
ü Innowacyjna technologia cakowicie jednolitego
odlewu - super one-piece design,
ü Wyposa!one w 4 zatrzaski rozporowe (anti-rattle
wings) zmniejszaj"ce luzy po zatrzani$ciu w panelu
oraz zabezpieczaj"ce przed stukaniem,
ü Zintegrowany, niemetalowy zacisk,
ü Zwi$kszona odporno% na obci"!enie boczne,
ü Gwarantuj" doskonae parametry optyczne,
ü Przewy!szaj" wymagania IEC dotycz"ce
wytrzymaoci mechanizmu sprz$gaj"cego,
ü Speniaj" wymagania GR326 TG100,
ü Wysoka jako% materiaów i wykonania,
ü W peni ceramiczna tuleja centruj"ca,
ü Dost$pne w wersji z metalow" przeson" wewn$trzn"
zabezpieczaj"ce wzrok przed uszkodzeniami.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Parametr
Straty wtr"ceniowe IL
Powtarzalno%
&ywotno%
Wytrzymao% mechanizmu sprz$gaj"cego
Temp. pracy
Tuleja centruj"ca
Przesona zewn$trzna
Przesona wewn$trzna
Mocowanie
Wym. GR326 TG100
Tworzywo odporne na ple#
Premium Super One-Piece
max. 0.20 dB
typ.
0.08dB
dB
± 0.08
1000 cykli
80N
0
-40 do +85 C
ceramiczna/metalowa
ü
plastic wings 4D
ü
ü
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Typ:
Data:
Modyfikacja:
Adapter SC APC, Premium Super
One-Piece
18/12/2013
REV: 00
A
(OHPHQW\SRĄÇF]HQLRZHದRNDEORZDQLHĝZLDWĄRZRGRZH
KONSTRUKCJA:
1. Zabezpieczenie przed stukaniem.
2. Zintegrowany, niemetalowy klip monta!owy.
3. Jednolity korpus Super One-Piece
4. Opcja przes"ony wewn#trznej.
5. Tworzywo sztuczne odporne na ple.
MATERIAY
Obudowa: tworzywo sztuczne odporne na ple, stopie niepalnoci: UL 94-V0
Tuleja centruj!ca: wysokiej jakoci w pe"ni ceramiczna tuleja centruj!ca determinuj!ca doskona"e po"!czenie wtyków wiat"owodowych.
SPOSÓB PAKOWANIA:
Adaptery pakowane s! w pude"ka po 50szt elementów sk"adowych w workach strunowych (2x25 sztuk) z umieszczon! etykiet!
identyfikacyjn! na ka#dym pude"ku i worku.
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
SC APC Premium Super One-Piece
Seria
Rodzaj
adaptera
SCA
A123
Typ
Mocowanie
Tuleja
SX
DX
1 flansza
2 bez flanszy
1 ceramiczna
Kolor
obudowy
1 zielony
Kolor os!ony
3 czarny
Przyk"ad:
A123-SCA-SX-1113: Fibrain adapter SC APC, simplex, z flansz!, tuleja ceramiczna, korpus zielony, czarna os"ona przeciwkurzowa.
SC APC Premium Super One-Piece z wewn"trzn# przes!on#
Seria
Rodzaj adaptera
Typ
Rodzaj przes!ony
Mocowanie
Tuleja
Kolor obudowy
AS23
SCA
SX
DX
1 wewn$trzna
1 flansza
2 bez flanszy
1 ceramiczna
1 zielony
Kolor os!ony
3 czarny
Przyk"ad:
AS23-SCA-DX-11113: Fibrain adapter SC APC, duplex, z flansza, tuleja ceramiczna, wewn$trzna przes"ona (shutter), czarna
os"ona przeciwkurzowa.
Important notice
Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the
prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
2
$NFHVRULDGRUXURVïRQRZ\FK
5+'3(ZS5+'3(W5+'3()89
$NFHVRULDGRUXURVïRQRZ\FK
Nazwa wyrobu
=ïÈF]NDSURVWDVNUÚFDQD
=ïÈF]NDUHGXNF\MQDVNUÚFDQD
=DĂOHSNDVNUÚFDQD
=DĂOHSNDVNUÚFDQD]ZHQW\OHP
7UöMQLNVNUÚFDQ\
2GJDïÚěQLNVNUÚFDQ\NÈWŏ
=ïÈF]NDSURVWDVNUÚFDQD
trudnopalna
=DVREQLNNDEORZ\
=ïÈF]NDSURVWDRGSRUQDQD89
Symbol
W\S
Budowa
=5V
=5V
=5V
=5V
=5V
=5V
=5V
=5]
=5]
=5]
=5]
=5]Z
=5]Z
75V
75V
75V
75V
253V
=5VW
=5VW
=.63GXĝ\
=.63PDï\
[[
[[
=5XY
=5XY
=5XY
=ïÈF]NLVSHFMDOQHGODLQQ\FKRSHUDWRUöZWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK1(7,$32/.207(/
¥UHGQLFD
PP
The information is believed to be correct at the time of issue. Fibrain reserves the right to change this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Fibrain. Buyer and/or user of this
product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the prevailing – to the Terms of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Typ:
Utworzy:
Zmieni:
BDC-MSA
29/10/2014
27/03/2015
REV 5
SK
PB
Uniwersalny kabel kana&owy o konstrukcji wielotubowej
BDC MSA
PE Pow&oka zewntrzna
W&ókna szklane blokuj'ce wod
(el tiksotropowy
W&ókna blokuj'ce wnikanie wody
Tama estrofolowa
Centralny element nony (FRP)
Lu)ne tuby (PBT)
Wype&niacze
W&ókna wiat&owodowe
*bez skali
Ni! do rozrywania pow&oki
ZASTOSOWANIE:
KONSTRUKCJA I BUDOWA:
Do instalacji w istniej!cych kana"ach.
W pe"ni dielektryczny kabel
Zewntrzna pow"oka z PE
W"ókna wiat"owodowe
Lu%ne tuby (PBT 1,8mm) wype"nione &elem
Tama estrofolowa
Ochrona przeciw wzd"u&nej penetracji wody
CHARAKTERYSTYKA:
Ilo !"[szt]
Ukad
Il"wókien"w"
kablu
Il"wókien
w tubie
Ilo !"
elementów"
w kablu
1T x 12F
1T x 6F
2T x 6F
2T x 12F
4T x 6F
3T x 12F
6T x 6F
4T x 12F
5T x 12F
6T x 12F
8T x 12F
11T x 12F
12T x 12F
24 X 12f
14T x 12F
12
6
12
24
24
36
36
48
60
72
96
132
144
288
168
12
6
6
12
6
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
12
12
24
14
Aktywne
tuby
Ø"nominalna
(+-5%)
[mm]
Waga
nominalna
(+-10%)
[kg/km]
1
1
2
2
4
3
6
4
5
6
8
11
12
24
14
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
9.3
11,5
11,5
13,6
12,6
50
50
50
51
51
52
53
53
54
54
71
102
104
141
126
Max."Sia"
instalacyjna
[N]
Max."Sia"
operacyjna
[N]
1500
1550
1550
1500
1550
1500
1550
1500
1500
1500
1620
1620
1620
1600
2100
550
780
780
550
780
550
780
550
550
550
750
850
850
650
950
Inne iloci dostpne na zapytanie
PARAMETRY MECHANICZNE I FIZYCZNE:
Odporno! na zgniatanie:
1500 [N/10 cm]
Promie% gicia:
Statyczny:
Dynamiczny:
EN 187101, IEC 60794-1-2-E3, "#$0,05 dB, odwracalna
15 x D
20 x D
EN 187101, IEC 60794-1-2-E11, "#$0,05 dB, odwracalna
Wnikanie wody:
3m próbka, 1m s&up wody, 24h
IEC 60794-1-2-F5, bez przecieków
Zakres temperatury:
Instalacyjna
Operacyjna
Transport i pakowanie
EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, "#$0,05 dB, odwracalna
-15... +55 [°C]
-40… +70 [°C]
-40… +70 [°C]
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Typ:
Utworzy:
Zmieni:
BDC-MSA
29/10/2014
27/03/2015
REV 5
SK
PB
The information is believed to be correct at the time of issue. Fibrain reserves the right to change this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Fibrain. Buyer and/or user of this
product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the prevailing – to the Terms of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
IDENTYFIKACJA WÓKIEN WIATOWODOWYCH I LUNYCH TUB
Kolorystyk! zamieszczono w dokumencie: DSH_Colors_CODE_XXXX
PARAMETRY WÓKIEN
Charakterystyczne warto"ci w#ókien "wiat#owodowych w kablu zawiera dokument : DSH_OFP
ZNAKOWANIE
Poni$szy nadruk:
• Dostawca: FIBRAIN
• Standardowy opis (rodzaj kabla, typ w#ókien, liczba w#ókien):
• Rok produkcji: xxxx
• D#ugo"% oznaczana w metrach
• ID kabla / numer b!bna
Przyk#ad: FIBRAIN BDC-MSA T18 48F SM G652D 4T12F “ROK PRODUKCJI” "ZNACZNIK LASERA” “ZNACZNIK D!UGO"CI# “NUMER B$BNA”
Dok#adno"% znakowania wynosi ± 0,5&. Ponowne znakowanie zast!puje wcze"niejsze zgodnie z Bellcore GR 20. Mo$e wyst'pi% chwilowa utrata
znakowania. Kable mog' by% dostarczane z ró$nymi rodzajami w#ókien: jednomodowymi, lub wielomodowymi, oraz z niestandardowymi nadrukami.
PAKOWANIE
Kable zostan' wys#ane na jednorazowych, lub zabezpieczonych b!bnach drewnianych. Oba ko*ce kabla zostan' odpowiednio zabezpieczone
i dost!pne do testów. Kierunek obrotów jest zaznaczony strza#k' na b!bnie wraz z informacj' identyfikacyjn'.
DOSTARCZANE DUGOCI:
2000 – 8000 metrów ± 5&, z mo$liwo"ci' dostarczenia max 5& ca#kowitego zamówienia w postaci odcinków nie krótszych ni$ 1000m.
Tolerancja 5 & od ilo"ci na zamówieniu powinna by% akceptowalna.
Za!"czniki - rysunki:
*bez skali
Wa$ne informacje
Nabywca i / lub u$ytkownik tego produktu musi upewni% si! przed u$yciem, czy jest on odpowiedni do przysz#ego zastosowania. Wszystkie kwestie dotycz'ce odpowiedzialno"ci zwi'zanej z tym
produktem podlegaj' – zasadom okre"lonym przez dzia# sprzeda$y Fibrain.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
2
Type:
Date:
Approved:
Issued::
Patchcords&Pigtails, Gold Grade
17/12/2014
REV: 1.0
A
BK
&RQQHFWLRQFRPSRQHQWVILEHURSWLFFDEOLQJ
Patchcords and Pigtails
GOLD GRADE
INTRODUCTION:
Fibrain optical components are specifically designed and based on connectors, which comply with IEC/ PN-EN 61754
and IEC/PN –EN 61755 requirements. Patchcords & Pigtails of Gold Grade are available in singlemode and multimode option with
various type of connectors, cables and optical fibers. Fully automated preparation and polishing process ensure the highest quality
and reliability. Therefore, detailed selection of the manufacturing components ensures the highest quality of the
product. Patchcords & Pigtails of Gold Grade are available with 3 different designs of boots, which protect the bend radius of the
optical fibers. Apart from standard boots, there are mini and flex-angled available. The boot in the mini option limits the total length
of a connector and boot, whereas the flex-angle boot is designed to bend in a 0-90° angle range. Available options of the boots are
given in the table below. There is no possibility to mix various types of boots on a patchcord- as from the both sides a patchcord is
terminated with the same type of boots.
APPLICATIONS:
FEATURES:
ü Comply with IEC, TIA/EIA requirements,
ü High quality and repeatability of the transmission
parameters,
ü Connectors are constructed from high quality plastic,
resistant to corrosion and high temperatures with
UL94-V0 flammability index or the high quality metal
resistant to corrosion,
ü Good value for money,
ü Low attenuation and high reflectance,
ü Wide range of available fibers and connectors.
ü Telecommunication Networks,
ü Local Area Network (LAN),
ü FTTx, FTTD, FTTB, FTTH networks,
ü CATV solution,
ü CWDM networks.
TECHNICAL SPECIFICATION:
Connectors
SM PC
Connectors
SM APC
Connectors
MM PC
ILmax against MASTER
Acc. IEC 61300-3-4
! 0.17 dB
! 0.20 dB
! 0.20 dB
ILmean against
MASTER
Acc. IEC 61300-3-4
! 0.15 dB
! 0.16 dB
! 0.12 dB
" 55 dB
" 65 dB
" 35 dB
Parametr
RL against MASTER
Acc. IEC 61300-3-6
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Type:
Date:
Approved:
Issued::
Patchcords&Pigtails, Gold Grade
17/12/2014
REV: 1.0
A
BK
&RQQHFWLRQFRPSRQHQWVILEHURSWLFFDEOLQJ
MATERIALS:
Connector housing: high quality plastic, resistant to corrosion and high temperature with UL 94-V0 flammability index or high
quality metal resistant to corrosion.
Ferrule: high quality ceramic ferrule.
Fiber optic cables: single and multimode.
PACKING SYSTEM:
Patchcords and pigtails are packed in string bags, in the amount of: 1 piece in a zipper bag with the identification label located on
each bag. Bulk package contains 10 bags with pigtails / patchcords.
ORDERING INFORMATION:
Grade
G Gold
Connectors
A
B
Boot type
Length
[m]
001.0
Cable type
Fiber type
Cable diameter
SX patchcord simplex
A
SMF G.652D
16
1.6 mm
OR*
DX patchcord duplex
B
SMF G655
18
1.8 mm
Y*
P9 pigtail 900 µm, easy-strip
C
SMF G656
24
2.4 mm
GR
GY
SC
SC
S - Standard
SCA
SCA
M - Mini
LC
LC
F – Flex-angled
LCA
LCA
P9S pigtail 900 µm, semi-tight
D
SMF G657A1
28
2.8 mm
09
0.9 mm
Color
FC
FC
P9T pigtail 900 µm, tight
E
SMF G657A2
FCA
FCA
PS pigtail simplex cable
F
SMF G657B2
BK
BL
E2
E2
PD pigtail duplex cable
G
SMF G657B3
V
E2A
E2A
H
MMF OM1
R
ST
ST
I
MMF OM2
W
MU
MU
J
MMF OM2+
AQ
DIN
DIN
K
MMF OM3
BR
XX
L
MMF OM4
P
* Standard colors of external tube for 1.6-2.8 mm cables, other colors can be ordered by a customer on request. Colors in the table
concern 0.9 mm tube.
AVAILABLE BOOTS:
Connector type
SC PC
SC APC
LC PC
LC APC
FC PC
FC APC
ST PC
E2000 PC
E2000 APC
DIN
MU
Standard boots
0.9/1.8/2.8 mm
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Boot type**
Mini boots
0.9/1.8/2.8 mm
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
-
Flex-angled boots
1.8/2.8 mm
ü
ü
ü
ü
-
** There is no possibility to mix various type of boots on a patchcord – as from the both sides a patchcord is terminated with the
same type of boots.
Important notice
Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the
prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
2
Type:
Date:
Approved:
Issued::
Patchcords&Pigtails, Silver Grade
17/12/2014
REV: 1.0
A
BK
&RQQHFWLRQFRPSRQHQWVILEHURSWLFFDEOLQJ
Patchcords and Pigtails
SILVER GRADE
INTRODUCTION:
Fibrain optical connection components are specifically designed and based on connectors, which comply with IEC/ PN-EN 61754
and IEC/PN –EN 61755. Patchcords & Pigtails of Silver Grade are available in a singlemode and multimode configuration with
various types of connectors, cables and optical fibers. Fully automated preparation and polishing process ensure the highest quality
and reliability. Therefore, detailed selection of the manufacturing components ensures the highest quality of the component.
APPLICATIONS:
FEATURES:
ü Comply with IEC, TIA/EIA requirements,
ü High quality and repeatability of the transmission
parameters,
ü Connectors are constructed from high quality plastic,
resistant to corrosion and high temperatures with
UL94-V0 flammability index or the high quality metal
resistant to corrosion,
ü Good value for money,
ü Wide range of available fibers and connectors.
ü Telecommunication Networks,
ü Local Area Network (LAN),
ü FTTx, FTTD, FTTB, FTTH networks,
ü CATV solution,
ü CWDM networks.
TECHNICAL SPECIFICATION:
Connectors
SM PC
Connectors
SM APC
Connectors
MM PC
ILmax against MASTER
Acc. IEC 61300-3-4
!0.35!dB
!0.35 dB
!0.35!dB
ILmean against
MASTER
Acc. IEC 61300-3-4
!0.28!dB
!0.28 dB
!0.25!dB
RL against MASTER
Acc. IEC 61300-3-6
"!50 dB
"!60 dB
"!30!dB
Parametr
MATERIALS:
Connector housing: high quality plastic, resistant to corrosion and high temperature with UL 94-V0 flammability index or high
quality metal resistant to corrosion.
Ferrule: high quality ceramic ferrule.
Fiber optic cables: single and multimode.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
1
Type:
Date:
Approved:
Issued::
Patchcords&Pigtails, Silver Grade
17/12/2014
REV: 1.0
A
BK
&RQQHFWLRQFRPSRQHQWVILEHURSWLFFDEOLQJ
PACKING SYSTEM:
Patchcords and pigtails are packed in string bags, in the amount of: 1 piece in a zipper bag with the identification label located on
each bag. Bulk package contains 10 bags with pigtails / patchcords.
ORDERING INFORMATION:
Grade
S Silver
Connectors
A
B
SC
SC
SCA
SCA
Boot type
Length
[m]
S-standard
001.0
Cable type
Fiber type
Cable diameter
Color
SX patchcord simplex
A
SMF G.652D
16
1.6 mm
OR*
DX patchcord duplex
B
SMF G655
18
1.8 mm
Y*
LC
LC
P9 pigtail 900 µm, easy-strip
C
SMF G656
24
2.4 mm
GR
LCA
LCA
P9S pigtail 900 µm, semi-tight
D
SMF G657A1
28
2.8 mm
GY
FC
FC
P9T pigtail 900 µm, tight
E
SMF G657A2
09
0.9 mm
BL
FCA
FCA
PS pigtail simplex cable
F
SMF G657B2
PD pigtail duplex cable
BK
E2
E2
G
SMF G657B3
V
E2A
E2A
H
MMF OM1
R
ST
ST
I
MMF OM2
W
MU
MU
J
MMF OM2+
AQ
DIN
DIN
K
MMF OM3
BR
XX
L
MMF OM4
P
* Standard colors of external tube for 1.6-2.8 mm cables, other colors can be ordered by a customer on request. Colors in the table
concern 0.9 mm tube.
S-SCA-SCA-S-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Silver Grade Patchcord, with SC APC connectors at both side, simplex, 2 m length,
G.652D, 1.8 mm cable diameter, yellow coat.
Important notice
Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the
prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.
Fibrain Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:[email protected]; web: www.fibrain.com
2
1/2" Foam Dielectric,
LDF Series – 50-ohm
LDF4-50A
Description
Type No.
Cable Ordering Information
Standard Cable
1/2" Standard Cable, Standard Jacket
LDF4-50A
Fire Retardant Cables
1/2" Fire Retardant Jacket (CATVX)
1/2" Fire Retardant Jacket (CATVR)
LDF4RN-50A
LDF4RN-50A
Low VSWR and Specialized Cables
1/2" Low VSWR, specify operating band
Phase Stabilized and Phase Measured Cable
LDF4P-50A-(**)
See page 590
Jumper Cable Assemblies – See page 584
** Insert suffix number from “Low VSWR Specifications” table, page 498
Characteristics
Electrical
Impedance, ohms
Maximum Frequency, GHz
Velocity, percent
Peak Power Rating, kW
dc Resistance, ohms/1000 ft (1000 m)
Inner
Outer
dc Breakdown, volts
Jacket Spark, volts RMS
Capacitance, pF/ft (m)
Inductance, µH/ft (m)
50 ± 1
8.8
88
40
0.45 (1.48)
0.58 (1.90)
4000
8000
23.1 (75.8)
0.058 (0.19)
Mechanical
Outer Conductor
Copper
Inner Conductor
Copper-Clad Aluminum
Diameter over Jacket, in (mm)
0.63 (16)
Diameter over Copper Outer Conductor, in (mm)
0.55 (14)
Diameter Inner Conductor, in (mm)
0.189 (4.6)
Nominal Inside Transverse Dimensions, cm
1.11
Minimum Bending Radius, in (mm)
5 (125)
Number of Bends, minimum (typical)
15 (50)
Bending Moment, lb-ft (N•m)
2.8 (3.8)
Cable Weight, lb/ft (kg/m)
0.15 (0.22)
Tensile Strength, lb (kg)
250 (113)
Flat Plate Crush Strength, lb/in (kg/mm)
110 (2.0)
496
Attenuation and Average Power Ratings
Frequency
MHz
0.5
1
1.5
2
10
20
30
50
88
100
108
150
174
200
300
400
450
500
512
600
700
800
824
894
960
1000
1250
1500
1700
1800
2000
2100
2200
2300
3000
3400
4000
5000
6000
8000
8800
Attenuation
dB/100 ft
0.045
0.064
0.079
0.091
0.205
0.291
0.357
0.463
0.619
0.661
0.688
0.815
0.880
0.946
1.17
1.36
1.45
1.53
1.55
1.69
1.83
1.97
2.00
2.09
2.17
2.22
2.51
2.77
2.97
3.07
3.25
3.34
3.43
3.52
4.09
4.39
4.82
5.49
6.11
7.26
7.69
Attenuation
dB/100 m
0.149
0.211
0.259
0.299
0.672
0.954
1.17
1.52
2.03
2.17
2.26
2.67
2.89
3.10
3.83
4.46
4.75
5.02
5.08
5.53
6.01
6.46
6.56
6.85
7.12
7.28
8.23
9.09
9.74
10.1
10.7
11.0
11.2
11.5
13.4
14.4
15.8
18.0
20.1
23.8
25.2
Average
Power, kW
40.0
35.8
29.2
25.3
11.3
7.93
6.46
4.98
3.73
3.49
3.36
2.83
2.62
2.44
1.97
1.70
1.59
1.51
1.49
1.37
1.26
1.17
1.15
1.10
1.06
1.04
0.921
0.833
0.777
0.753
0.710
0.691
0.673
0.657
0.565
0.526
0.479
0.421
0.378
0.318
0.300
Standard Conditions:
For attenuation. VSWR 1.0, ambient temperature 20°C (68°F).
For Average Power, VSWR 1.0, ambient temperature 40°C (104°F), inner
conductor temperature 100°C (212°F), no solar loading.
Customer Service Center - Call toll-free from: • U.S.A., Canada and Mexico 1-800-255-1479
Revised 9/00
7/8" Foam Dielectric,
LDF Series – 50-ohm
LDF5-50A
Description
Attenuation and Average Power
Type No.
Cable Ordering Information
Standard Cable
7/8" Standard Cable, Standard Jacket
LDF5-50A
Fire Retardant Cable
7/8" Fire Retardant Jacket (CATVR)
LDF5RN-50A
Low VSWR and Specialized Cables
7/8" Low VSWR, specify operating band
LDF5P-50A-(**)
** Insert suffix number from “Low VSWR Specifications” table, page 508.
Characteristics
Electrical
Impedance, ohms
Maximum Frequency, GHz
Velocity, percent
Peak Power Rating, kW
dc Resistance, ohms/1000 ft (1000 m)
Inner
Outer
dc Breakdown, volts
Jacket Spark, volts RMS
Capacitance, pF/ft (m)
Inductance, µH/ft (m)
Mechanical
Outer Conductor
Inner Conductor
Diameter over Jacket, in (mm)
Diameter over Copper Outer Conductor, in (mm)
Diameter Inner Conductor, in (mm)
Nominal Inside Transverse Dimensions, cm
Minimum Bending Radius, in (mm)
Number of Bends, minimum (typical)
Bending Moment, lb-ft (N•m)
Cable Weight, lb/ft (kg/m)
Tensile Strength, lb (kg)
Flat Plate Crush Strength, lb/in (kg/mm)
50 ± 1
5.0
89
91
0.32 (1.05)
0.36 (1.18)
6000
8000
22.8 (75.0)
0.057 (0.187)
Copper
Copper
1.09 (28)
0.98 (24.9)
0.355 (9.0)
2.11
10 (250)
15 (50)
12 (16.3)
0.33 (0.49)
325 (147)
80 (1.4)
* A 75-ohm 7/8" diameter cable is available. Contact Andrew for further
information.
506
Frequency
MHz
Attenuation
dB/100 ft
Attenuation
dB/100 m
Average
Power, kW
0.5
1
1.5
2
10
20
30
50
88
100
108
150
174
200
300
400
450
500
512
600
700
800
824
894
960
1000
1250
1500
1700
1800
2000
2100
2200
2300
3000
3400
4000
5000
0.025
0.035
0.043
0.050
0.112
0.159
0.195
0.254
0.340
0.364
0.378
0.449
0.486
0.523
0.649
0.758
0.808
0.855
0.866
0.945
1.03
1.11
1.13
1.18
1.23
1.25
1.42
1.58
1.70
1.75
1.86
1.92
1.97
2.02
2.37
2.55
2.81
3.23
0.081
0.115
0.141
0.163
0.366
0.521
0.641
0.833
1.12
1.19
1.24
1.47
1.59
1.72
2.13
2.49
2.65
2.81
2.84
3.10
3.37
3.63
3.69
3.87
4.02
4.12
4.67
5.18
5.56
5.75
6.11
6.29
6.46
6.63
7.76
8.37
9.23
10.6
91.0
78.6
64.1
55.5
24.6
17.3
14.1
10.8
8.08
7.56
7.26
6.12
5.66
5.26
4.24
3.63
3.41
3.22
3.17
2.91
2.67
2.48
2.44
2.34
2.24
2.19
1.93
1.74
1.62
1.57
1.48
1.44
1.40
1.36
1.16
1.08
0.978
0.853
Standard Conditons:
For Attenuation. VSWR 1.0, ambient temperature 20°C (68°F).
For Average Power. VSWR 1.0, ambient temperature 40°C (104°F), inner
conductor temperature 100°C (212°F); no solar loading.
Customer Service Center - Call toll-free from: • U.S.A., Canada and Mexico 1-800-255-1479
199)+)<1
&'1* 1&258
&[email protected]=-
-+85)
[email protected]
-+85)
-A5
-.17
)*-39+0-33-5
99&(-*8
9" 7):
:05/1
2()
=?5617 "=
2()
=?5/:7:
57-'/)
=?5617
57-'/)
3
O
4
4
9" >
9" >
9" >
9" >
9" > 9" >
9" >
9" >
9" >
9" >
G# 9" >G 9" >
G 9" >G 9" >G# 9" >G 9" >G 9" >G 9" >G 9" >G 9" >
G 9" >
9" >
9" >
9" >
9" >
9" > 9" >
9" >
9" >
9" >
9" >
G# 9" >G 9" >
G 9" >G 9" >G# 9" >G 9" >G 9" >G 9" >G 9" >G 9" >
+
%&/)6
?&/)6
/
/
%&/)6
?&/)6
.
.
9" >
G %&/)6
?&/)6
9" >G *
*
9" >
9" >
G 9" >G 9" >
9" >
9" >
9" >
9" >
G 9" >G -A5
-A5
-A5
%&/)6
-.17
-.17
-.17
)
?&/)6
-A5
-.17
'
'
?&/)6
-A5
-.17
9" >
9" >
G 9" >G 9" >
9" >
9" >
9" >
9" >
G 9" >G -.17
9" >
?&/)6
9" >
G %&/)6
%&/)6
!
-A5
%&/)6
?&/)6
!
-.17
"
?&/)6
,
,
-A5
-
(
%&/)6
#%(
" I#$(
%#"!
!""!
$=1DD:
5-')
$=15>
5-;
[email protected]#%
%#"!
A" #$$ # I!""
F 45>7.,-9 " !5 .1&34 -5-77- 5-6)59%7- % 5-352(8=-21) 727%/) 2 3%5=-%/) '21 48%/6-%6- 0)==2 A 9-)7%7% 6%/92 )635)662 '216)162 (- ! 3 &57 #-6-7 <<<+.24<471)(42 *25 /%67 83(%7)6
Product Specifications
SG12
SG12--06B2A
SureGround® Grounding Kit for 1/2 in coaxial cable
Dimensions
Nominal Size
1/2 in
Bonding Conductor Length
609.6 mm
Cable Jacketing Removal Length, maximum
38.1 mm | 1 1/2 in
Cable Jacketing Removal Length, minimum
38.1 mm | 1 1/2 in
Compatible Diameter, maximum
16.510 mm
|
0.650 in
Compatible Diameter, minimum
15.494 mm
|
0.610 in
|
24 in
Electrical Specifications
Current Handling
Tested to withstand 100,000 amps peak current surge
Current Handling Test Method
MIL-STD-1757
Grounding, Bonding and Shielding Test Method MIL-STD-188-124A
Lightning Protection Test Method
IEC 1024-1
General Specifications
Cable Type
Corrugated
Grounding Kit Type
SureGround™ Grounding Kits
|
Smoothwall
Brand
SureGround™
Ordering Note
CommScope® standard product (Global)
Color
Black
Bonding Conductor Material
Copper
Bonding Conductor Wire Size
6 gauge
Bonding Conductor Jacketing Material
PVC
Grounding Strap Material
Tinned copper
Includes
Grounding kit | Hardware |
roll of 24 in butyl rubber tape
Locking Bail Material
Stainless steel
Lug Attachment
Factory attached
Lug Type
Two-hole lug
Package Quantity
1
Rivet Material
Tinned copper
Weatherproofing Method
Butyl and electric tape
Lug
|
One roll of 2 in PVC tape
|
One
Mechanical Specifications
Blowing Rain Test Method
MIL-STD-810, Method 506
Corrosion Test Method
MIL-STD-1344, Method 1001
Freezing Rain/Icing Test Method
MIL-STD-810, Method 521
Humidity Test Method
MIL-STD-1344, Method 1002
©2015 CommScope, Inc. All rights reserved. All trademarks identified by ® or ™ are registered trademarks, respectively, of CommScope.
All specifications are subject to change without notice. See www.commscope.com for the most current information. Revised: September 18,
2015
page 1 of 2
November 10, 2015
Product Specifications
SG12
SG12--06B2A
Immersion Test Method
IEC 60529:2001, IP68
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Storage Temperature
-40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F)
Thread Size
3/8 in
UV Resistance Test Method
MIL-STD-810, Method 505
Vibration Test Method
MIL-STD-202, Method 214
Packed Dimensions
Height
447.0 mm
Length
177.8 mm | 7.0 in
Shipping Weight
0.59 kg
Width
395.2 mm
|
|
17.6 in
1.30 lb
|
15.6 in
Regulatory Compliance/Certifications
Agency
ISO 9001:2008
Classification
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system
Included Products
9905-71
— Black 2 in PVC Tape, 20 ft
42615-10
— Butyl Rubber Tape, 24 in
* Footnotes
Grounding, Bonding and Shielding Test Method Military Standard for Grounding, Bonding, and Shielding: Bond Resistance
Requirement of a Maximum dc resistance of 0.001 ohm
Lightning Protection Test Method
Protection Against Lightning Electromagnetic Impulse, Table 1—Protection
Level III–IV, 1995-02
©2015 CommScope, Inc. All rights reserved. All trademarks identified by ® or ™ are registered trademarks, respectively, of CommScope.
All specifications are subject to change without notice. See www.commscope.com for the most current information. Revised: September 18,
2015
page 2 of 2
November 10, 2015
www.bkte.pl
Patchpanele telefoniczne ISDN
Specyfikacja produktu
19" Patch Panel, ISDN, 50 x RJ45, 1U, organizator kabli
Patch panele telefoniczne (ISDN) przeznaczone są do transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów. Na każdym porcie RJ45 możliwe jest zakończenie
2 par (4 żyły) kabla skrętkowego lub telekomunikacyjnego.
19 Inch (482,6±0,3)
464,8±0,3
2
3
5
4
8
7
6
11
10
9
13
12
14
16
15
17
18
19
21
20
22
23
24
25
ISDN PANEL
50 PORT
I
6,5±0,2
31,8±0,2
44,0±0,2
1
II
11,5±0,2
130,5±0,2
19 Inch (482,6±0,3)
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Charakterystyka
Parametry mechaniczne
Ÿ
Patch Panel wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U.
Ÿ
Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie
kabli za pomocą opasek.
Ÿ
50 nieekranowanych portów RJ45.
Ÿ
Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26.
Ÿ
Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia
T568A i T568B.
Ÿ
Obudowa: stal zimno walcowana (SPCC) o grubości 1,5 mm, malowana
proszkowo na czarno.
Ÿ
Obudowa gniazda RJ45: ABS UL94V-0.
Ÿ
Piny gniazda RJ45 (materiał i wykończenie):
- fosforobrąz pokryte 0,7 ÷ 1,2 μm niklu,
- obszar kontaktu (min. 3 mm) pokryte 1,2 μm złota.
Ÿ
Obudowa bloku IDC: poliwęglan (PC), UL 94V-2.
Ÿ
Piny bloku IDC (materiał i wykończenie):
- fosforobrąz pokryte 1,2 μm cyny,
- dostosowane tylko dla narzędzi typu LSA (Krone),
- przewody o AWG 22-26 typu drut lub linka.
Ÿ
Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45: < 9N.
Ÿ
Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45: > 75N.
Ÿ
Temperatura pracy: od -40°C do 80°C.
Ÿ
Wytrzymałość:
- gniazdo RJ45: 750 zapięć (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie
20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia),
- blok IDC: maksimum 200 zabić.
Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w
normie:
Ÿ
ISO/IEC 11801,
Ÿ
EN 50173.
Indeks: 11300011
Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne.
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.
1/1
BKT Elektronik
Oddział Południowy
Biuro Handlowe
ul. Fabryczna 20a
31-553 Kraków
fax. +48 12 41 80 818
tel. +48 12 41 05 881
e-mail: [email protected]
BKT Elektronik
Oddział Południowy
Biuro projektowo-handlowe
ul. Roździeńskiego 91 (Bud A) Vp.
40-203 Katowice
tel. +48 32 781 00 46
tel. +48 32 781 00 52
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: [email protected]
BKT Elektronik
Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: [email protected]
BKT Elektronik
Odział Warszawa
ul. Grocholicka 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: [email protected]
BKT Elektronik
Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: [email protected]
Kontakt

Podobne dokumenty