UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta dnia

Komentarze

Transkrypt

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta dnia
UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY
zawarta dnia ………….. w ……………….,
pomiędzy
............................................................................
zwanego dalej Pracodawcą,
a
………………….., zamieszkałym/zamieszkałą w …………………….,
zwanym/zwaną dalej Pracownikiem,
o treści następującej:
1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony na stanowisku:………..
2. Praca będzie wykonywana w siedzibie Pracodawcy w godzinach od ………. do ...........
3. Szczegółowy wykaz obowiązków Pracownika określa Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy: „Zakres czynności ……………”
nazwa stanowiska
4. Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości …………… (słownie:
……..) PLN brutto miesięcznie.
5. Pracownik ma stawić się do pracy w dniu …………………...
6. Pracownik zostanie dopuszczony na stanowisko pracy dopiero po przedstawieniu
orzeczenia lekarskiego i odbycia wstępnego szkolenia BHP.
7. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych Pracodawcy, o których
dowiedział się podczas wykonywania niniejszej Umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
PRACOWNIK
PRACODAWCA
podpis pracownika
podpis pracodawcy

Podobne dokumenty