informacja z rekrutacji 2014r

Komentarze

Transkrypt

informacja z rekrutacji 2014r
„Aktywność zawodowa - moją szansą”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trwa kolejna edycja Projektu „Aktywność zawodowa - moją szansą” realizowana
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Świętochowskiego 4, współfinansowanego przez Unię Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na zamieszczone ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w
ramach PO KL, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Promocja
integracji społecznej, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej odpowiedziało 19 zainteresowanych osób, zebrano 19 ankiet
rekrutacyjnych wypełnionych przez zainteresowanych. W dniu 31.01.2014 r. Komisja
rekrutacyjna zakwalifikowała 12 osób (w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn), które umieszczono na
liście Beneficjentów Ostatecznych projektu, pozostałe osoby umieszczono na liście
rezerwowej.
Wszystkich zainteresowanych powiadomiono telefoniczne oraz zaproszono na
spotkanie informacyjne w dniu 05.02.2014 r.
Wśród uczestników znajduje się: 6 osób bezrobotnych, 4 nieaktywne zawodowo, dwie
zagrożone utratą pracy.
W okresie luty-marzec grupa beneficjentów ostatecznych projektu zakończyła cykl
warsztatów motywacyjno – aktywizujących z doradcą zawodowym, psychologiem oraz
spotkań indywidualnych z wymienionymi specjalistami. Na spotkaniach warsztatowych,
indywidualnych uczestnikom projektu zapewniono posiłki w formie obiadów lub słodkiego
poczęstunku, napoje kawę, herbatę, wodę, soki. Zarówno odbiorcom projektu jak i
wykonawcom towarzyszy zasada równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach rojektu dla
uczestników planowana jest również pomoc prawna z zakresu prawa pracy, porady na temat
zakładania własnej działalności gospodarczej oraz w czasie indywidualnych spotkań w
zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych zgodnie z kodeksem rodzinnym i
opiekuńczym oraz kodeksem cywilnym.
Dwa razy w miesiącu w siedzibie MOPS odbywają się spotkania w ramach grupy
samopomocy dla beneficjentów ostatecznych prowadzone przez pracownika socjalnego
zatrudnionego na cały etat w ramach projektu.
Obecnie uczestnicy realizują kursy zawodowe zaplanowane zgodnie z wybranym przez siebie
profilem zawodowym, uzgodnionym z doradcą zawodowym i z postanowieniami kontraktów
socjalnych, których w bieżącym roku podpisano 12. Wśród wybranych kursów są m.in. kurs
kadry – płace, asystentka stomatologiczna, opiekun przedszkolny, magazynier z obsługą
wózków widłowych, kurs gastronomiczny oraz kurs prawa jazdy kat B i C.
Przygotowała Katarzyna Zielińska - pracownik socjalny zatrudniony w ramach realizacji
Projektu:„Aktywność zawodowa – moją szansą”