Załącznik nr 1 (Pieczęć adresowa firmy Oferenta) OFERTA

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 (Pieczęć adresowa firmy Oferenta) OFERTA
Załącznik nr 1
(Pieczęć adresowa firmy Oferenta)
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie:
„PRZEWÓZ DZIECI ŚRODKIEM TRANSPORTU Z OBSŁUGĄ WŁASNĄ”
niżej podpisani reprezentujący :
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….....
Adres wykonawcy : …………………………………………………………………………….
Telefon: ……………......................…………… Fax: ………........................……………………
e-mail …………………………………………
NIP: ….....................…………………………. REGON: ……………………...............……….
1. Oferujemy wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
Dzienny koszt dowozu uczniów :
Cenę netto: ……………………zł ( słownie : ………………………………………………zł.),
stawka podatku VAT ………% , wartość podatku VAT …………..zł.
Cena brutto ....................................... zł ( słownie:.........................................................................).
2. Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii:
…..........................................................................................................................................................
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia rozpoczniemy wykonywać w terminie
od dnia podpisania umowy.
3. Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.
4. Akceptujemy wzór umowy, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
6. Integralną częścią Oferty są wszystkie załączniki do Oferty wymagane jako niezbędne
...…................................................
Miejscowość i data.
….......................................
(podpis osoby uprawnionej*)
*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym
pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań
(Pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Podobne dokumenty