Biologia

Komentarze

Transkrypt

Biologia
Sposoby i kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne
z biologii
1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie.
Wymagania edukacyjne określają wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien
opanować w trakcie nauki przedmiotu. Sformułowane one zostały na podstawie wymagań
zawartych w nowej podstawie programowej. Miarą tych osiągnięć są normy jakościowe
zawarte w poziomach wymagań: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym
i dopełniającym.
Stopień dopuszczający
Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne.
Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia, rozumie je i stosuje świadomie, wykonuje proste
zadania. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych
umiejętnościach.
Stopień dostateczny
Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
wymagane na stopień dopuszczający, a ponadto przyswoił treści podstawowe i z
niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje
również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować
określone stanowisko, formułować samodzielnie proste argumenty.
Stopień dobry
Stopień dobry można wystawić uczniowi, który oprócz wiadomości i umiejętności
wymaganych na stopień dostateczny przyswoił ponadto treści rozszerzające, właściwie
stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych według
wzorów znanych z lekcji i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem
poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz
aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Stopień bardzo dobry
Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który dodatkowo opanował treści
dopełniające. Potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych
poglądów, stosuje celną argumentację, potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności
w prostych sytuacjach nietypowych, jest aktywny na zajęciach.
Stopień celujący
Stopień celujący może otrzymać uczeń, który oprócz wiadomości i umiejętności
wymaganych na stopień bardzo dobry opanował jeszcze treści wykraczające poza
informacje zawarte w podręczniku. Potrafi on selekcjonować i hierarchizować
wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
lub pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze.
2. Sposoby i kryteria oceniania.
Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane są w różnorodny sposób, poprzez:
- odpowiedzi ustne
- kartkówki
- sprawdziany
- pracę w grupach
- indywidualną pracę i zaangażowanie ucznia na lekcji
- prezentacje multimedialne
- projekty edukacyjne
- badania wyników nauczania i próbne matury.
Proponowana skala ocen dla prac pisemnych:
Punktacja w %
Ocena
0-39
niedostateczny
40-57
dopuszczający
58-74
dostateczny
75-85
dobry
86-94
bardzo dobry
95-100
celujący
Po wystawieniu oceny przewidywanej uczeń ma możliwość zaprezentowania
jeszcze raz stopnia opanowania wybranych treści podstawy programowej przewidzianej
w realizacji na dany okres nauki.
Ostateczna ocena wiedzy i umiejętności ucznia uwzględnia indywidualne jego
potrzeby i możliwości.

Podobne dokumenty